ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

Τι αλλάζει στη διαχείριση υγρών αποβλήτων

Τι αλλάζει στη διαχείριση υγρών αποβλήτων
Την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τα υγρά απόβλητα προωθεί η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος ύστερα από εισήγηση της γενικής γραμματείας Υδάτων.
Ύστερα από εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων,
προωθείται προς συνυπογραφή από τα συναρμόδια Υπουργεία τροποποίηση της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) με θέμα «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».
Σύμφωνα με πληροφορίες, βασικοί στόχοι της τροποποίησης της ανωτέρω ΚΥΑ είναι η απλοποίηση και επίσπευση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης αλλά και η προώθηση των επενδύσεων με ταυτόχρονη προώθηση της αξιοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, διασφαλίζοντας την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος.
Η προώθηση της αξιοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων ήταν και παραμένει βασικός σκοπός της ΚΥΑ 145116/2011. Με την εφαρμογή της επέρχεται εξοικονόμηση υδατικών πόρων καθώς και βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου, μέσω της τροφοδότησης των υπόγειων υδροφορέων.
Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων απαιτείται η λήψη της σχετικής άδειας.
Δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της συγκεκριμένης Κοινής Υπουργικής Απόφασης ανέκυψαν θέματα σχετικά με την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων επαναχρησιμοποίησης και τις ακολουθούμενες διαδικασίες. Τα ζητήματα αυτά προκάλεσαν την ανάγκη αποσαφηνίσεων και διορθώσεων της σχετικής αποφάσεως
Επίσης προκύπτει ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις/δραστηριότητες για την εναρμόνισή τους με τους όρους και περιορισμούς που θέτει. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων και της κατάργησης των αδειών διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων, σύμφωνα με το Ν.4014/2011, κρίνεται σκόπιμη η κατάργηση της άδειας επαναχρησιμοποίησης και η αντικατάστασή της από την ΑΕΠΟ (απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων) ή τις ΠΠΔ (πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις) στις περιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στις κατηγορίες Α΄ και Β΄ αντίστοιχα.
Για όλους τους παραπάνω λόγους προωθείται η τροποποίηση της ΚΥΑ 145116/2011 με ταυτόχρονη παράταση ενός έτους της προθεσμίας συμμόρφωσης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων που επαναχρησιμοποιούν επεξεργασμένα υγρά απόβλητα και δεν καλύπτονται από τους όρους και περιορισμούς που θέτει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θερμοκρασία και Άνεμοι στην παραλία της Αρτέμιδας