ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

ΟΠΑΣ Επί της ουσίας, επιβεβλημένη απάντησή μας στον Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ι. ΣγουρόΟ «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ – ΣΠΑΤΩΝ» δεν μπορεί να αφήσει αναπάντητες τις τελευταίες δημόσιες (Από 3.2.2014 στο blog «Νοτιοανατολικά»), αποπροσανατολιστικές, αστήρικτες και εκβιαστικές δηλώσεις προχειρολογίας του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ι. Σγουρού, αντιπαραθέτοντας στα σαθρά του επιχειρήματα τα εξής:
 
1. Σχετικά με τους υπεύθυνους και τις ευθύνες τους για τα από το 2007 πρόστιμα της Ε.Ε. σε βάρος της Ελληνικής Δημοκρατίας (και όχι κατά των αναρμόδιων για τα έργα επεξεργασίας λυμάτων, Δήμων), για παράβαση της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ όσον αφορά και στα αστικά λύματα της περιοχής μας, υπενθυμίζουμε στον απερχόμενο μνημονιακό Περιφερειάρχη Αττικής, ότι θα αποφανθεί η Δικαιοσύνη, στην οποία τεκμηριωμένα, ως Όμιλος (ΟΠΑΣ), έχουμε προσφύγει από 28.11.2013, ζητώντας σε βάθος έλεγχο, ώστε να αποκαλυφθούν οι έως τώρα παραλείψεις και απατηλές ενέργειες αρμοδίων επί του θέματος Κρατικών Αρχών.
2. Ο κ. Σγουρός και οι συνεργάτες του (βλ. ηγεσίες ΥΠΕΚΑ, ΕΥΔΑΠ και Δήμαρχος Σ-Α), καλά θα κάνουν λοιπόν να περιμένουν την ολοκλήρωση της Εισαγγελικής έρευνας που άρχισε ήδη με την από 15.1.2014 Εισαγγελική παραγγελία για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν της ως άνω υποβληθείσας μηνυτήριας αναφοράς μας.
3. Ο κ. Σγουρός, προφανώς αυθαίρετα, προτρέχει να προκαταλάβει και να εκφοβίσει τους συνδημότες μας, ισχυριζόμενος προφανώς αβάσιμα, ότι τα ως άνω πρόστιμα σε βάρος των αρμόδιων φορέων του Κράτους, θα «μετακυλήσουν» έτσι αυθαίρετα, στους (αναρμόδιους) Δήμους και στους δημότες, αποκρύπτοντας όμως την αλήθεια, αφού σύμφωνα με το νόμο, τα πρόστιμα επιβάλλονται σε εκείνους τους ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ που ευθύνονται και τα προκάλεσαν από το 2003 έως σήμερα, με καταγεγραμμένες πλέον πράξεις και παραλείψεις τους. Διευκρινίζουμε λοιπόν και απαντάμε στον απερχόμενο μνημονιακό Περιφερειάρχη ότι ο νόμος αναφέρεται σε ευθύνες αρμοδίων από πράξεις και παραλείψεις τους και όχι αναρμόδιους. Ειδικότερα παραπέμπουμε στο άρθρο 44 (περί συνεπειών μη συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία) του Ν. 4042/2012, που αναφέρει για πρόστιμα τα οποία αφορούν : « …. τα απόβλητα και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων … που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις φυσικών ή νομικών προσώπων, των ΟΤΑ ….». Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω και τα διαχρονικώς καταγεγραμμένα στοιχεία στην υπόθεση της αποχέτευσης στην περιοχή μας, ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος, όσο και ο πρώην Δήμος Σπάτων, αλλά και ο πρώην Δήμος Αρτέμιδος, ουδόλως μπορούν να κατηγορηθούν και επομένως ούτε να καταλογισθούν για «πράξεις ή παραλείψεις» τους, σε αντικείμενα και έργα αποχέτευσης που ανέκαθεν δεν είχαν ούτε έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα, δεδομένου ότι η επί του αντικειμένου πλήρης και αποκλειστική αρμοδιότητα ήταν και παραμένει, κατά νόμο, έως και σήμερα, στο Κράτος και στην εξ αυτού εποπτευόμενη ΕΥΔΑΠ ΑΕ.
4. Ο κ. Σγουρός, προφανώς αποσιωπά, όσα εγγράφως επί του θέματος (από 30.10.2013)[1] του έχουμε επίσημα προσκομίσει και τα οποία ήδη ερευνά η Δικαιοσύνη και αφορούν παράνομες διαδικασίες, πράξεις, εκκρεμότητες, μεθοδεύσεις και παραλείψεις που διαφαίνεται ότι συνέβαλλαν στην από το 2003 έως σήμερα, μη υλοποίηση του έργου αποχέτευσης των πόλεών μας (άρα και στη συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ), οπότε προφανώς θα προκύψουν και θα πιστοποιηθούν οι ευθύνες για τις έχουσες τη σχετική αποφασιστική αρμοδιότητα και εξουσία Δημόσιες Αρχές του κράτους, με φορέα υλοποίησης την εποπτευόμενη από αυτές ΕΥΔΑΠ.
Ειδικότερα, ο απερχόμενος Περιφερειάρχης, αποσιωπά (όπως και ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ, Ειδ. Γραμμ. Υδάτων, κ. Κ. Τριάντης), ότι:
α) Το 2003 αποκλείστηκε εντελώς λόγω ελλείψεων, για ένταξη προς χρηματοδότηση, ο φάκελος της ΑΡΜΟΔΙΑΣ για το έργο αποχέτευσής μας ΕΥΔΑΠ (και ΟΧΙ των αναρμόδιων Δήμων μας – πρώην Δήμων Αρτέμιδος και Σπάτων), γεγονός που πιστοποιείται με το υπ’ αριθ. πρωτ: 169169…/3.12.2003 έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» του ΥΠΕΧΩΔΕ (Γ’  Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης), προς την ΕΥΔΑΠ (Δ/νση Αποχέτευσης)
β) Με την υπ’ αριθ. 3743/2008 απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας (Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας), ΑΚΥΡΩΣΕ ως παράνομη την υπ’ αριθ. πρωτ: 136125/10.9.2003 Κοινή Υπουργική Απόφαση τεσσάρων Υπουργείων (και ΟΧΙ των αναρμόδιων Δήμων μας – πρώην Δήμων Αρτέμιδος και Σπάτων), σχετικά με το έργο αποχέτευσης, επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής μας (Βορείων Μεσογείων της Ανατ. Αττικής)
γ) Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ: οικ. 169812/6.8.2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος – ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, «η προτεινόμενη στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λύση για διευθέτηση του ρέματος Ραφήνας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποδεκτή από τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ ……..», οπότε ακολούθησε και η υπ’ αριθ. πρωτ: Δ7/1271/Φ.ΡΑΦΗΝΑΣ /30.8.2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων (δηλαδή ΟΧΙ του αναρμόδιου Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος), περί Διάλυσης της Σύμβασης για τη μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ», με αποτέλεσμα να μη συντρέχουν πλέον οι όροι και οι προϋποθέσεις της επί του θέματος υπ’ αρ. 206/13 γνωμοδότησης του Σ.τ.Ε, που επιτρέπει μεν «τμηματική οριοθέτηση» του ρέματος Ραφήνας (ως προϋπόθεση εγκατάστασης ΚΕΛ στο Πλατύ χωράφι, κατά την απόφαση 3743/08 ΣτΕ), …….. «υπό τον όρο ότι στις μελέτες έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία που αφορούν το σύνολο του ρέματος»
δ) Ο ίδιος έχει υπογράψει (από κοινού με το ΥΠΕΚΑ και την ΕΥΔΑΠ) το προφανώς παράνομο «Σύμφωνο Συνεργασίας» για απευθείας !!! χωροθέτηση ΚΕΛ στο «Πλατύ χωράφι», κατά παράβαση (εκτός των άλλων – βλέπετε τα ανωτέρω β και γ) του Ν. 1650/1986 [άρθρου 4 (§ 6α) και του άρθρου 5 (§ 1α)], της ΚΥΑ 69269/5387/1990, της οδηγίας 85/337ΕΚ, του Ν. 3010/2002 και του από το 2000 ισχύοντος «Οδηγού Διαδικασιών Ωρίμανσης έργων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων», που συντάχθηκε από την ΜΟΔ ΑΕ και την ΕΕΤΑΑ ΑΕ (Σημειωτέον ότι το ως άνω διάτρητο «Σύμφωνο Συνεργασίας» που ήδη τέθηκε προς έλεγχο από τη Δικαιοσύνη, έχει απορριφθεί από το Δημ. Συμβούλιο Σ-Α (30.9.2013), τον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου και τα δυο Τοπικά Συμβούλια Σπάτων και Αρτέμιδος, με μόνη «παραφωνία» τον Δήμαρχο και την Εκτελεστική Επιτροπή Σπάτων – Αρτέμιδος, που δημόσια και εξωθεσμικά αμφισβητούν[2] την καθ’ όλα νόμιμη απόφαση 314/2013 του Δ.Σ. Σπάτων - Αρτέμιδος, οπότε κινήσαμε και γι’ αυτό την κατά νόμο διαδικασία πειθαρχικού και ποινικού ελέγχου τους στα πλαίσια της ως άνω, επί του θέματος, έρευνας της Δικαιοσύνης)
ε) Προφανώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις (τεχνικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές) υπέρ της εφικτής και επιλέξιμης για το Δήμο μας, λύσης σύνδεσης του αποχετευτικού μας δικτύου με τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων  Ψυττάλειας, λαμβανομένων ως ισχυρών αποδεικτικών μέσων: i) Την β’ και γ’ Φάση αναβάθμισης των ΕΕΛ Ψυττάλειας για κάλυψη της αποχέτευσης ολόκληρης της Αττικής, που χρηματοδοτήθηκε από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους για το σκοπό αυτό και ii) των υπ’ αριθ. πρωτ: 1927/1.12.2011 (Εμπιστευτικό) και 514/25.4.2013 επίσημων αποκαλυπτικών εγγράφων των αρμόδιων επιχειρησιακών μονάδων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, που αναφέρονται στις υφιστάμενες δυνατότητες και την αναγκαιότητα «περαιτέρω αξιοποίησης» των εγκαταστάσεων της Ψυττάλειας
Κατόπιν των ανωτέρω, την επιδειχθείσα συνεχιζόμενη εμμονή των αρμοδίων στις κατά παρέκκλιση από το νόμο και τη λογική θέσεις τους, αλλά και της ομολογίας του ίδιου του κ. Ι. Σγουρού, για τα τηρούμενα Ευρωπαϊκά μεγέθη (standars 100 – 200 χλμ) στις αποστάσεις μεταξύ των ΚΕΛ, αποκαλύπτεται η σαθρότητα, η σύγχυση και προφανής σκοπιμότητα των εκ μέρους του και εκ μέρους του ΥΠΕΚΑ, της ΕΥΔΑΠ και του Δημάρχου[3] Σπάτων – Αρτέμιδος, μη σύννομων ενεργειών, για τη διερεύνηση των οποίων επιλαμβάνεται ήδη η Δικαιοσύνη, στην οποία προσφύγαμε από 28.11.2013, με την επισήμανση ότι το επόμενο διάστημα θα προσφύγουμε και σε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο της COMMISSION, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και δεδομένης της διαπίστωσής μας ότι ενδεχομένως συντρέχουν σοβαροί δημοσιονομικοί λόγοι παρέμβασής της, όπως παρουσιάσαμε και στην από 19.1.2014 ομιλία μας στην εκδήλωση του Συλλόγου Ιδιοκτητών Σπάτων – Αρτέμιδος (Δείτε:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://anatakti.blogspot.com/2014/01/blog-post_1231.html) 

Στην προσπάθειά μας αυτή ζητάμε τη συμπαράσταση των συνδημοτών μας, που ενωμένοι, μακριά από οποιεσδήποτε παραπλανητικές σκοπιμότητες, μπορούμε να αποκαλύψουμε την αλήθεια, ώστε να δοθεί εφικτή και επιλέξιμη περιβαλλοντικά λύση στο αποχετευτικό μας πρόβλημα  
Ο εκπρόσωπος του Ο.Π.Α.Σ
Χρήστος Ποθουλάκης[1] Και από 16.12.2013 ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, χωρίς δική του (όπως και εκ μέρους του ΥΠΕΚΑ) επ’ αυτών απάντηση (αν και υποχρεωμένος κατά τον Ν. 2690/99), παρά και την από 27.1.2014 νεότερη έγγραφη υπενθύμισή μας και προς αυτόν
[2] Για τη στάση και τις ενέργειές τους αυτές προσφύγαμε αρμοδίως, με την από 13.12.2013 συνδρομή – υποστήριξη επτά (7) συμπολιτών μας (μεταξύ αυτών και αιρετών από τη συμπολίτευση και την αντιπολίτευση)
[3] Ο οποίος προφανώς αναληθώς, προκειμένου να αμβλύνει τις αντιδράσεις των δημοτών, διακηρύττει παραπλανητικά για δήθεν προβλεπόμενο τριτοβάθμιο ΚΕΛ στο «Πλατύ Χωράφι», όταν κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται ως επιλέξιμη προς χρηματοδότηση ενέργεια από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, αλλά και το από 20.11.2013 έγγραφο της Ε.Ε. (COMMISSION), που αποδεδειγμένα γνωρίζει ο κ. Δήμαρχος Σ-Α.

17 σχόλια:

 1. ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑΝΕ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ..ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ;;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ7 Φεβρουαρίου 2014 - 8:49 π.μ.

  Τα κοαλα δεν μιλανε οταν τρωνε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ti ταϊζουνε και είναι πάντα αλλού;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. TA TAIZEI O K.Π. ΕΧΕΙ ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑΑΑΑ ΚΑΠΑΠΙΔΙΑ ...ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΖΗΤΑΝΕ ΝΑ ΦΑΝΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ .!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ7 Φεβρουαρίου 2014 - 10:31 π.μ.

  Βαρατε τους αρουραιους που προσπαθουν να σαλταρουν στην σωσιβια λεμβο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τελικά άσχετα από τις οποιεσδήποτε άλλες εντυπώσεις έχουμε, ο εν λόγω ΟΠΑΣ και ο εκπρόσωπός του, στέκεται στα πόδια του. Όλα κι όλα. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε μαζί τους, οι άνθρωποι ξέρουν τι λένε, τι γράφουν και τι ζητούν. Μου αρέσει να βγάζω το καπέλο στους άξιους. Το κακό στην υπόθεση είναι ότι αυτοί που ψηφίσαμε περί άλλων τυρβάζουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ7 Φεβρουαρίου 2014 - 5:50 μ.μ.

  Εστειλαν εκπροσωπο ΑΞΙΟ .Τα καπαπιδια τους,Και αυτα τα ψηφισατε αντε,ΚΑΙ ΚΑΛΟ ξεμπλεγμα απο δαυτους .Ελπιζω να βαλατε μυαλο με τοοοοοοοοσα που ειδατε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΖΗΤΩ Ο ΟΠΑΣ ΑΔΕΡΦΙΑ...

  ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΝΕΟ ΚΕΛ .....

  Κ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ8 Φεβρουαρίου 2014 - 8:24 π.μ.

  ΑΝΤΕ ΜΩΡΕ να κοιμηθεις που εισαι ντιρλα ,αν δεν ειχα αποφασισει να σε παω τσουλωντας εξω απο την αναρτηση ,θα σε λυπομουνα ,αλλα το υποσχεθηκα στον εαυτο μου το πειραμα ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΩ.
  Αν δεν πεις και ζητω οι γιατροι και οι δυο ,ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΙΣ θα συνεχισω.Εχω κοιμηθει καλα ,δεν ειμαι τυφλα με βαρυ κεφαλι οπως εσυ, τι λες θα τα βγαλεις περα σε αγωνα ΑΝΤΟΧΗΣ?Δεν σου ειπα και το καλυτερο.Ειμαι νεοτερος σου,δεν εχω περιττο βαρος και κολυμπαω και τον χειμωνα σε βαθια νερα.
  I WILL SURVIVE ....Γκλορια Γκεινορ
  ITS A BEAYTIFULL DAY BY U2
  Aκομα πιστευεις οτι ειμαι γερος βρε...απολιθωμα?
  ΕΠΕΙΔΗ ΞΕΡΩ ΝΑ ΓΡΑΦΩ,και να μεταφραζω τα λαμογιαρηκα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ8 Φεβρουαρίου 2014 - 8:26 π.μ.

  λαμογιαρικα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ9 Φεβρουαρίου 2014 - 11:51 π.μ.

  I got NO SATISFACTION......
  ΕΕΕΕΕ ουτε αυτους της ηλικιας ΣΟΥ .δεν ξερεις?Εχουν μια ΓΛΩΣΣΑ ΝΑΑΑΑΑΑΑΑ.....
  ΣΙΞΤΙΣ δικε μου, σιξτις που ησουνα τοτε?
  Θα χορεψω το ΡΟΚ του μελλοντος ΣΟΥ...στην ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΜΠΡΕΛΛΟ ΑΠΛΩ ΣΤΡΕΣ.μετα τον Μαιο.....

  Αυτο το σχολιο ειναι ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.Ετσι δεν ελεγαν στις συνελευσεις γεροντομυαλο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ10 Φεβρουαρίου 2014 - 7:40 π.μ.

  Συνεχιζω επι προσωπικου.SΙXTY H SEVENTY SOMETHING?Δεν υπαρχει νεοτερος που να ξερει το φοβερο ασμα που εγραψες.
  παντρεμμενοι και οι δυο
  φυγε σε παρακαλω.!!!!!
  Αντε στην ευχη του δημαρχου,,εχεις αρχισει και ξεχνας τι γραφεις,κατα καιρους.
  ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ.ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ να σε ανησυχουν γιατι αυτα θα σε συνοδευουν παντοτεινα.
  εεεεενα ακους και λιγο ροκ.οχι μονον καψουρικα.

  ΠΧ το διαχρονικο απο την συνομhλiκη σου γιαγια της ροκ

  simply THE BEST........ by TINA TURNER

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ11 Φεβρουαρίου 2014 - 6:02 π.μ.

  ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΚΟΜ ΙΣΗ ...βοηθεια μας, να πληρωνουμε το 12 ετες συμβολαιο με τιμη κρατηθειτε.....διαμερισματος 100 τμ προς 900 ευρω, και ουτε γατα ουτε ζημια.Τυφλα να εχει το Κολωνακι.Νοικιαστε στην Σπαταρτεμισια συμφερει τους δημαρχαιους,τους κολλητους, τους εργολαβους ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ.Αυτο ειναι το εργο της τετραετιας,
  ΑΝ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΘΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ,ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ,και τελικως θα εχουν και οικονομια στα εξοδα,ΕΤΣΙ ΕΓΡΑΨΑΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ .Αυτον που εγκριθηκε μεν, ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ ΖΗΤΑΝΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕ για να εγκριθει..Οσο για τον ισολογισμο ,εκει ειναι αλλου παππα ευαγγελιο .Εκει φταιει το Εθνος,ο μπομπολας ,το υπουργειο ,ο εισαγγελεας......ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΑ ΞΟΔΕΥΟΥΝ ΔΕΝ ΦΤΑΙΝΕ.ΘΑΥΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ......ΣΠΑΤΑΡΤΕΜΙΣΙΑΝΙΚΟ .
  Αυτα δεν εχουν καμμια σημασια γιατι ειστε ΥΠΕΡΑΝΩ ΧΡΗΜΑΤΩΝ και μονον τα μεγαλα ΕΡΓΑ και οι μεγαλες δουλειες σας απασχολουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ15 Φεβρουαρίου 2014 - 9:43 π.μ.

  Εδω δεν θα γραψει κανεις να μας ενημερωσει ΠΟΣΟ ΛΙΓΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ για το ΔΟΥΚΑΤΟ της Σπαταρτεμνησιας ,που εχει μαθει σε αρχοντες ΑΠΟ ΣΟΓΙΑ και δεν μπορει να ΞΕΠΕΣΕΙ σε εναν απλο ΠΟΘΟ να τους ΞΕΦΟΡΤΩΘΕΙ μια και καλη.
  Το λοιπον μαγκες, οι ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ,ειναι για τα πανηγυρια στα; Μεσογεια.Ολοι οι αλλοι δημοι οι Μεσογειτικοι ΞΥΠΝΗΣΑΝ.Σκεφτειτε οτι τρεις ΓΝΩΣΤΟΙ γιατροι κατεβαινουν στην Ραφηνα..Εσεις ψαχνετε σε ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΑΙΟΥΣ και σας φαινεται λιγος ο ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ.....Βρε μεχρι το καπαπιδι κατεβαινει μονο του ,μεχρι ο καταλογισμενος, να ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΟΣΑΣΤΕ ΜΩΡΕ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΥΣ ...ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ.ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΑΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΟ ...ΤΙ ΝΑ ΠΩ.....χορος τερατων ....οσο για την ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ δεν θα ειναι υποψηφια,τα μαθατε? Θα κουρευει μονον τις τριχες της αλογοουρας..
  Τι ειχαν τα ερμα και ψοφουσανε.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Α ρε Αριστογείτονα, δεν το περιμέναμε από σένα. Ωδινεν όρος και έτεκεν μυν! Αγωνίζεσαι, τα περισσότερα που λες είναι σωστά. Αλλά ΤΙ λύση βρήκες; Μη χειρότερα! Δεν πρέπει να είσαι και συ πολύ καλά...... Πω-πω, που λέει και ο δικός σου!

   Διαγραφή
 15. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ15 Φεβρουαρίου 2014 - 4:30 μ.μ.

  Προκειμενου να βγει το ΚΟΑΛΑ ΠΑΛΙ ,και με τον διαβολο θα συμμαχουσα.Αν δεν βγει ο γιατρος μπροστα χωρις παλιους ,θα τα ριξω ολα στον ποθουλακη γιατι ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΣ ΠΟΥ ΒΓΗΚΕ ΜΠΡΟΣΤΑ,Σκοτουρα μου αν με εγκρινεις.Ακου δεν το περιμενατε...ΕΧΩ ΚΡΥΦΟ FUN CLUB ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΩ? ΒΡΕ ΜΠΑΣ και εσαι απο το αλλο fun club και τα ριχνεις μαιμουδενια?Τα εχω συνηθισει τα καπαπιδικα σουσουμια και δεν τα μασαω..Δεν σου ζητησα να μαθω αν εχω δικιο..Δεν παω για δημαρχος τα εμπλεξες παλι ,αλλου λαλουν οι κοκκοροι.ΠΗΓΑΙΝΕ ΚΑΤΑ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΥ.
  ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΣΤΗΣΕΙ ΜΩΡΕ ΤΟ FUN CLUB ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ,,να περασω να το χαζεψω?ΣΤΗΝ ΒΙ ΖΩΝΗ?Εκει που κλωσσαει τα αυγα ο τσαλαπετεινος?ΠΩ ΠΩ που λεω και εγω....γιατο δουλεμα που μου κανεις.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θερμοκρασία και Άνεμοι στην παραλία της Αρτέμιδας