ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

Σκάνδαλα μέχρι το τέλος...ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΣΠΑΤΩΝ (Ο.Π.Α.Σ)
 
 
Μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του
                   Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος


Αρτέμιδα, 22.07.2014

Αριθ. πρωτ: 119
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
·        ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΠΑΤΑ, που αφορούσε την «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων και την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης της πόλης»
·        Οι ευθύνες της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής για τις παρατυπίες και τις εξ αυτών δυσμενείς συνέπειες

  Ο Όμιλος Προβληματισμού Αρτέμιδος – Σπάτων ενημερώνει τους συνδημότες ότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία και έγγραφα των αρμόδιων Ελεγκτικών υπηρεσιών, οι οποίες διενήργησαν αυτεπάγγελτο έλεγχο, διαπιστώθηκαν συγκεκριμένες παρατυπίες και παραλείψεις του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, στο πολύ σημαντικό για την πόλη των Σπάτων έργο: «Αντικατάστασης αμιαντοσωλήνων και αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης της πόλης»[1], οπότε ακολούθησε ΑΚΥΡΩΣΗ του, με συνέπεια την απώλεια της εγκεκριμένης χρηματοδότησης ύψους : 1.327.939,87 ευρώ και επιβολή ποινής επιστροφής ποσού : 578.460 ευρώ, στο δημόσιο.

  Παραθέτουμε προς ενημέρωση ορισμένες από τις διαπιστώσεις του ελέγχου, με βάση τις οποίες ακολούθησαν οι δυσμενείς εξελίξεις για την πόλη των Σπάτων.
  Ο έλεγχος κατέγραψε συνοπτικά τα στοιχεία και επισήμανε αποκλίσεις και προβλήματα, ως εξής:
Διαπιστώθηκε ότι το έργο έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό μόνο 50 % περίπου, ως προς την αρχική σύμβαση.
  Μερικά χαρακτηριστικά σημεία από όσα διαπίστωσε ο επιτόπιος έλεγχος του έργου είναι  ότι:
Α) Το δίκτυο ΔΕΝ εγκαταστάθηκε στις οδούς Αχαιών, Αισχύλου, Ρεπούσκου Ευαγγ., Μαργέτη Ανδρέα, Παπαχρήστου Θεοδ., Μενελάου, Ησιόδου, Παύλου Μελά, Μάρκου Θεοφάνη, Ελίας, Θολωτών Τάφων, Χελιώτη Σπύρου, Μακρή Δημητρίου, Θερμοπυλών, Ελαιώνος, Τσέπα Πέτρου, Τσουρή & Λ. Σπατών-Αθηνών (συνολικού μήκους 5.142,90 μέτρων), οι οποίες παρουσιάζουν αρχαιολογικό ενδιαφέρον και προβλεπόταν αρχαιολογικές έρευνες, οι οποίες όμως δεν έγιναν ποτέ
Β) Δεν κατασκευάστηκαν τα φρεάτια δικλείδων τύπου Α και Β λόγω στενότητας του οδοστρώματος, κλπ.
Γ) Επίσης, σημειώνεται ότι σε δρόμους ή τμήματα δρόμων που προβλεπόταν από τη μελέτη για αντικατάσταση του παλαιού  αμιαντοσωλήνα, έχουν αντικατασταθεί με σωλήνες PVC από τον ίδιο το Δήμο Σπατών, πριν την έναρξη του έργου (!!), είτε από τους υδραυλικούς του Δήμου, είτε συμπεριλήφθηκε η κατασκευή τους σε άλλα έργα !! (αναφέρονται από τον έλεγχο οι περιπτώσεις σε 7 δρόμους των Σπάτων)
Δ) Η μελέτη του έργου προέβλεπε 1.872 μέτρα για την οδό Αγ. Θωμά, ενώ η οδός αυτή είναι μόλις 661 μέτρα !! και 304,90 μέτρα για την οδό
Παπαναστασίου Αλεξ.,  ενώ η οδός αυτή είναι 183 μέτρα !!.
Ε) Άλλες επισημάνσεις του ελέγχου:
·         Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου ήταν η 01-09-2010, σύμφωνα με την
υπογραφείσα σύμβαση (1 χρόνος).
 • Με την υπ. αριθμ. 19/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος χορηγήθηκε παράταση του έργου έως την 31-03-2011, χωρίς προέγκριση από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής
·         Με την υπ. αριθμ. 4875/21-02-2012 δήλωση έγινε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του έργου της αναδόχου εταιρείας
·         Με το υπ. αριθμ. 19334/15-06-2012 έγγραφο έγινε αίτηση διάλυσης του έργου
·       Με την υπ. αριθμ. 21135/27-06-2012 απόφαση του Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος  αποφασίστηκε η διάλυση της εργολαβίας, η οποία ενέχει θέση βεβαίωσης περαίωσης.

  Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. Σπάτων – Αρτέμιδος, ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος, κ. Δημ. Μάρκου δήλωσε ότι όταν θα αναλάβει καθήκοντα η νέα δημοτική αρχή θα ελέγξει τις ευθύνες των αρμοδίων για την υπόθεση αυτή.

  Ακολουθεί συνημμένο το υπ’ αριθ. πρωτ: 118/21.7.2014 έγγραφο του ΟΠΑΣ προς το Δ.Σ. Σπάτων – Αρτέμιδος, με καταγεγραμμένα όλα τα επίμαχα σημεία, στοιχεία και έγγραφα της υπόθεσης και την πρόταση για έλεγχο, την οποία θα απευθύνουμε τις επόμενες ημέρες στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για τα περαιτέρω.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο.Π.Α.Σ.

Χρήστος Ποθουλάκης
ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΣΠΑΤΩΝ (Ο.Π.Α.Σ)
 
 
Μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του
                   Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Αρτέμιδα, 21.07.2014

Αριθ. πρωτ: 118


Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη
του Δ.Σ. Σπάτων – Αρτέμιδος

Κοιν.:
1.            Δήμαρχο Σ-Α, κ. Χρήστο Α. Μάρκου
2.            Νεοεκλεγέντα Δήμαρχο, κ. Δημ.
          Μάρκου


ΘΕΜΑ: Ανάγκη ενδελεχούς διερεύνησης της υπόθεσης μη υλοποίησης (μερικής υλοποίησης) και τελικά ανάκλησης (απένταξης) του έργου 216115 (Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων και αναβάθμισης δικτύου ύδρευσης του Δήμου Σπάτων)

Σχετ:

1.    Αρχικός συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου[2], από 1.9.2010 (βάσει σύμβασης 1 χρόνος, ενώ υπήρξε απόφαση παράτασης από Δ.Σ. με αριθ. 19/2011, χωρίς προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής).
2.    Υπ’ αριθ.: 4336/29.11.2011 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής περί ένταξης του έργου (Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 365758).
3.    Υπ’ αριθ. πρωτ: 4875/21.2.2012 ειδική δήλωση διακοπής του έργου από την ανάδοχο εταιρεία.
4.    Υπ’ αριθ. πρωτ: 19334/15.6.2012 αίτηση διάλυσης του έργου – εργολαβίας.
5.    Υπ’ αριθ. πρωτ: 21135/27.6.2012 απόφαση (Δ/ντή Τ.Υ.) περί διάλυσης της εργολαβίας, κλπ.
6.    Υπ’ αριθ. πρωτ: 2226/5.6.2013 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής (ΕΔΑ), περί έγκρισης μετακίνησης της υπαλλήλου κας Σπανού Μαγδαληνής (Β’ Μονάδας), για τις ανάγκες του ελέγχου
7.    Υπ’ αριθ. πρωτ: 5601/13.12.2013 έγγραφο της ΕΔΑ της Περιφ. Αττικής προς την Τ.Υ. του Δήμου Σ-Α, περί διενέργειας επιτόπιας επαλήθευσης της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 365758
8.    Υπ’ αριθ. πρωτ: 5707/17.12.2013 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ της ΕΔΑ Περιφ. Αττικής
9.    Υπ’ αριθ. πρωτ: 5715/17.12.2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (προς τον Δήμο Σ-Α), περί ανάκλησης (απένταξης) του έργου - Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 365758 (ανάκληση της υπ’ αριθ. 4336/29.11.2011 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής)
10. Υπ’ αριθ. πρωτ: 118/13.1.2014 έγγραφο της ΕΔΑ της Περιφ. Αττικής προς την Τ.Υ. του Δήμου Σ-Α, περί οριστικοποίησης έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης του υποέργου - Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 365758 (κατόπιν παρέλευσης της 15νθήμερης προθεσμίας για απάντησης, οπότε ο έλεγχος θεωρήθηκε περαιωθείς)
11. Υπ’ αριθ. πρωτ: 88/0051/17.1.2014 έγγραφο Υπ. Οικονομικών, προς το Δήμο Σ-Α, περί κοινοποίησης αποσπάσματος έκθεσης οριστικών αποτελεσμάτων ελέγχου του έργου
12. Υπ’ αριθ. πρωτ: 1504/0052/21.5.2014 έγγραφο του Υπ. Οικονομικών προς το Δήμο Σ-Α (Διαβίβαση απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης)
13. Υπ’ αριθ. πρωτ: 1500/0052/20.5.2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, περί επιβολή Δημοσιονομικής Διόρθωσης, σε βάρος του Δήμου Σ-Α
14. Υπ’ αριθ. πρωτ: 1014/13.1.2014 απόφαση του Δημάρχου Σ-Α, περί πρόσληψης δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με το υπ’ αριθ. 9 ανωτέρω σχετικό
15. Υπ’ αριθ. 282/2.6.2014 ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σ-Α, περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου του δήμου για την υπόθεση
16. Υπ’ αριθ. πρωτ: 23012/27.6.2014 έγγραφο της Τ.Υ του Δήμου Σ-Α προς την Ο.Ε.
17. Από 19.6.2014 επισημάνσεις του ΟΠΑΣ για το θέμα (αναρτήθηκαν επίσημα στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στη διεύθυνση : http://nblo.gs/YcsWP), σε συνέχεια της δημοσίευσης (18.6.2014 https://www.facebook.com/groups/1409032039367737/)  σχετικής - αρχικής επί του θέματος είδησης, που δημοσίευσε (χωρίς αναλυτικά στοιχεία) ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Σ-Α, κ. Δημήτρης Μάρκου (Γεγονός που μας οδήγησε στην διερεύνηση της υπόθεσης)
18. Κοινή Υπουργική Απόφαση 2379/0052/2013 - ΦΕΚ 2989/Β/25.11.2013, περί:  «Συστήματος επιβαλλομένων από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ή/και του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτουμένων στο πλαίσιο του στόχου 3 ¨Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία¨ του ΕΣΠΑ»
19. Επί του θέματος ισχύοντες κατά νόμο δημοσιονομικοί ορισμοί:
α) Δημοσιονομική Διόρθωση, είναι : «Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της Κοινοτικής ή και Εθνικής συμμετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής του από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, η οποία είναι ανάλογη της παράτυπης δαπάνης που διαπιστώνεται».
β) Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, είναι : «Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της Σύμβασης Χρηματοδότησης και έχει καταβληθεί σε βάρος της Εθνικής ή Κοινοτικής Χρηματοδότησης που έχει χορηγηθεί στο δικαιούχο».
γ) Ανάκτηση, είναι : «Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από το λαβόντα για μη νόμιμη αιτία.
20. Άρθρο 102 του Ν. 2362/1995 και άρθρο 26 του Ν. 3614/2007.

  Κύριε Πρόεδρε,
  Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
  Από τα παραπάνω σχετικά προκύπτει μια ακόμα προβληματική και βλαπτική για το Δήμο μας και συνολικά για τους δημότες, εξέλιξη, σε ότι αφορά ένα έργο ζωτικής σημασίας για τους συμπολίτες μας που ζουν στην πόλη των Σπάτων.
  Η υπόθεση αυτή αφορά την απώλεια του σημαντικού έργου «Αντικατάστασης αμιαντοσωλήνων και αναβάθμισης δικτύου ύδρευσης του Δήμου Σπάτων» (με εγκεκριμένο – διασφαλισμένο προϋπολογισμό ύψους : 1.327.939,87 ευρώ, από πόρους του Ε.Π. «Αειφόρος ανάπτυξη & βελτίωση της ποιότητας ζωής» - Χρηματοδότηση από ΕΤΠΑ), που τελικά φέρεται (κατά τα συμπεράσματα του διαπιστευμένου ελέγχου εκ μέρους της ΕΔΑ) να δαπανήθηκαν 578.460 ευρώ (50 %), παρουσιάζοντας όμως ουσιαστικές – συνολικές, αντισυμβατικές παρατυπίες (μη δικαιολογηθείσες από τον Δήμο Σ-Α[3]), οπότε προέκυψε απένταξη του έργου και αναζήτηση προς επιστροφή του ανωτέρω δαπανηθέντος ποσού (δημοσιονομική διόρθωση).
  Επί του παρόντος και χωρίς να θέλουμε να προκαταλάβουμε τις οποιασδήποτε διαδικασίες, δεδομένου ότι διαφαίνονται σημαντικές παραλείψεις[4] που οδήγησαν στην ανωτέρω δυσμενέστατη εξέλιξη, προτείνουμε στο Δ.Σ. να αποφασισθεί (ως άλλωστε έχει καθήκον), την παραπομπή της υπόθεσης σε ειδικό έλεγχο του ΣΕΕΔΔ (δηλαδή πέραν του τυπικού ελέγχου διαχειριστικής αρμοδιότητας της ΕΔΑ), για τον ακριβή προσδιορισμό των ευθυνών κάθε αρμόδιου (στην απένταξη του έργου), δεδομένου ότι οι καταγεγραμμένες βαριές παρατυπίες δεν δίνουν σοβαρές ελπίδες αποφυγής της καταβολής του ποσού των  578.460 ευρώ από τον Δήμο (πλην κάποιας παράτασης με επιβάρυνση όμως προστίμου) και πάντως χωρίς ελπίδα ανάκτησης του έργου προς υλοποίηση, μέσω της δικαστικής οδού (Εφετείου). 
  Αναμένουμε τις ενέργειές σας.     
Εκ μέρους του ΟΠΑΣΧρήστος Ποθουλάκης


[1] ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΕΛΑΜΒΑΝΕ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΠΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 20,61 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ, ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ  ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

[2] Εγκεκριμένης συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους : 1.327.939,87 ευρώ από πόρους του Ε.Π. «Αειφόρος ανάπτυξη & βελτίωση της ποιότητας ζωής» (Χρηματοδότηση από ΕΤΠΑ)
[3] Κατά την επιβεβαίωση δια του υπ’ αριθ. 10 ανωτέρω σχετικού.
[4] Το θέμα έπρεπε να είχε έλθει στο Δ.Σ. τουλάχιστον από τις αρχές 2013 και οπωσδήποτε από 13.1.2014 (βλ. υπ’ αριθ. 10 ανωτέρω σχετικό)

66 σχόλια:

 1. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ26 Ιουλίου 2014 - 2:04 μ.μ.

  πληρωνουμε μαγκες το μεγαλωμα των δρομων στα χαρτια..οταν προκειται για δημοσιο χρημα...ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΕΚΑΝΕ.
  ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
  ΤΑ 3 Α ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  ΟΠΩΣ ΛΕΜΕ Μ Α Κ Α Κ Α ΠΛΗΡΩΝΕ ΟΤΙ ΨΗΦΙΣΕΣ ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ούτε παρά νεκρού ομιλίαν... ούτε παρα φιλαργύρου χάριν δει επιζητείν.
  ....Σωκράτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλά τα λες και τα γράφεις κ. Ποθουλάκη. Όμως ο αρχηγός και η παράταξη με την οποία κατέβηκες υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος τι λέει για όλα αυτά; Γιατί δεν βγάζει εκείνη ανακοίνωση; Γιατί ο Δημητράκης σιωπά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ29 Ιουλίου 2014 - 8:19 π.μ.

  Νομιζω οτι η εμπαθεια οδηγει σε τυφλωση .
  πχ Γραφει ο ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ.
  Σε συνεχεια της ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 18-6-14 ,σχετικης ΑΡΧΙΚΗΣ επι του θεματος ΕΙΔΗΣΗΣ που δημοσιευσε ,
  ΠΟΙΟΣ ?
  Ο νεοεκλεγης δημαρχος Δ ΜΑΡΚΟΥ .
  Αν αυτο δεν ειναι στραβωμαρα ,τι να υποθεσουμε ?
  ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ ΕΓΩ ΛΟΙΠΟΝ
  ΕΜΠΑΘΕΙΑ, ΦΘΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΣΑΜΠΟΤΑΖ
  Αυτα εχει να διαχειρισθει ο νεος δημαρχος απο το απερχομενοκαι ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝ ακομα οπως πιστευω ΚΑΤΣΑΛΙΡΟΡΕΜΠΕΤ ΑΣΚΕΡΙ το οποιο ΖΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ σαν παρατημενη γκομενα.ΑΡΑ ΦΟΒΑΤΑΙ.ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙ καιαρχιζει πολεμο φθορας πριν ακομα αναλαβει.Ετσι ομως λογω βλακειας ΚΑΠΑΠΙΔΟΤΥΠΟΥ ,χανει και την εξωθεν καλη μαρυρια σαν ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ.
  Οχι δηλαδη πειτε μου ΠΟΙΟς ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΜΕΝΗ ΠΟΥ ΒΓΑΖΕΙ ΧΟΛΗ χωρις καν να ξερει τι διαβαζει,ετσι αντιρρηση για να εχουμε να λεμε....ΠΕΘΥΜΗΣΕ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ σαν αυτα που Ο ΚΑΤΣΑΛΙΡΟΣ ΕΣΩΣΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ?ΕΕΕΕΕΕ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ καιγια αυτο δεν φταιει ο Δημητρης ΦΤΑΙΕΙ Ο ΚΑΤΣΑΛΙΡΟΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΥΛΕΥΕ ΜΕ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΑΙΜΟΥΔΕΣ.Τρεχα τωρα Δημητρη να μαζεψεις ΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΑΤΣΑΛΙΡΕΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΟΥ ΣΚΑΣΟΥΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ...ερχονται και αλλα γιατρεεεεεεεΤρεχατεεεεε και ορκωτους λογιστες ....ακουστε με θα βρειτε τον μπελα σας αν δεν τοκανετε.....ΤΟ ΠΑΠΛΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟ ΚΟΡΙΟΥΣ....DDT ....XΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΠΟΘΟΥΛΑΚΗς ΤΟ ΞΕΡΕΙ..... βαλτε τον να ραντισει .....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. 6:25 πμ διάβασε στο σχετικό 17 του εγγράφου του ΟΠΑΣ που γράφει: "σε συνέχεια της δημοσίευσης (18.6.2014 https://www.facebook.com/groups/1409032039367737/) σχετικής - αρχικής επί του θέματος είδησης, που δημοσίευσε ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Σ-Α, κ. Δημήτρης Μάρκου (Γεγονός που μας οδήγησε στην διερεύνηση της υπόθεσης)". Άρα ο αρχηγός έδωσε κατευθυνση στον συνεργάτη ΟΠΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Βρε παιδιά αυτοί που εκλέχθηκαν στη νέα διοίκηση του Δήμου που είναι; Εδώ συνεχίζουμε να διαβάζουμε τι κάνουν οι καταψηφισμένοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. τι μας λες βρε 12 57 ?ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΛΛΑΞΑΜΕ οι δημοτικοι συμβουλοι του καταψηφισμενου ειναι τωρα εκλεγμενοι συμβουλοι του ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ.Τα μυστηρια της Σπαταρτεμησιας ειναι αυτα η ΤΟ ΠΩΣ ΣΑΛΤΑΡΕΙΣ τελευταια στιγμη στην σωσιβια λεμβο, ΚΑΙ ΑΝΤΑΜΕΙΒΕΣΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΑ.
   Θα ημουν εγω ακομα εδω ΑΝ ΕΙΧΑΤΕ ΑΛΛΑΞΕΙ ΜΥΑΛΑ ?Περιμενω να δω το νεο θαυμα ,πως δηλαδη με μπαζο υλικα φτιαχνεις καινουργιο σπιτι.

   Διαγραφή
  2. ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ...μπορει να απαλλαγουμε απο ΠΟΝΤΙΚΟΥΣ ΣΑΛΤΑΔΟΡΟΥΣ ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΕΝΣΤΑΣΗ....ΓΟΥΣΤΑΑΑΑΑΑΑΑΡΩΩΩΩΩ

   Διαγραφή
 7. Ε όταν σας έλεγαν οτι ο Καλλικράτης έφερε την χειρότερη καταστροφή στην Λούτσα βγαίνατε όλοι με πρώτο τον Αριστογείτονα να υποστηρίξετε τον Καλλικράτη, ο Χ. Μάρκου όχι οτι είναι κακός άνθρωπος αλλά δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την Λούτσα την έχει παραδόσει εξολοκλήρου στα λαμόγια ο ίδιος νομίζει οτι είναι δήμαρχος μόνο στα Σπάτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. .....χαχα καλοοοο για δωσε τον ορισμο του..καλου[ανθρωπου]
   .....και Δημαρχου[εστω και στα Σπατα......

   Διαγραφή
  2. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ30 Ιουλίου 2014 - 3:25 μ.μ.

   ΕΝΩ Η ΑΝΑΣΣΑ Ο ΚΑΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΑΠΙΔΙΟΝ ...ΘΑ ΕΣΩΖΑΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΛΟΥΤΣΑΣ.......
   Βρε τετοιους υποψηφιους εχετε, τετοια σας πρεπουν ΣΑΡΞ ΕΚ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΑΣ τι το ψαχνετε να σας σωσει ο Καλλικρατης και ο Σολων και ο Κλεισθενης...αφου δεν μπιορειτε να βρειτε υποψηφιο της προκοπης?.Αντε μωρε να καθαρισετε την βρωμα που αφηνουν οι αγωνιστες της υπηρεσιας καθαριοτητας του δημου ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ και μετα πατε παραπερα....

   Διαγραφή
  3. οχι θα μας σωσει ο bachelor of science, o φωνακλας, και ο ΘΩΤΟΘ.....

   οσο για σενα αρμοδιε, χρονια στο κουρμπετι......10 χρονια μακακια δεν βαρεθηκες


   ανεξ.κιν.πολιτ.

   Διαγραφή
  4. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ30 Ιουλίου 2014 - 5:34 μ.μ.

   για αυτον που ρωτησε
   ΙΔΟΥ ΤΟ ΚΑΠΑΠΙΔΙΟΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
   ΚΡΙΝΕ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ και δεν εχεις δει ακομα τιποταααααααα
   λουτσα for ever....

   Διαγραφή
  5. Κατάλαβα ποιόν εννοείς Καπαπίδιο Αριστογείτωνα κάποιον σχολιαστή που έγραφε δω μέσα παλιότερα με το ψευδώνυμο ΚΠ
   Σωστά?

   Διαγραφή
  6. ολοκληρο εκλεγμενο απο τον ΣΟΦΟ ΛΑΟ ....ΑΝΤΙΚΡΥΖΕΙΣ...

   Διαγραφή
  7. Αριστογείτωνα καλά εσύ ασχολείσαι μόνο με κάποιον που έγραψε κάποια μηνύματα πέρσι δω μέσα με κάποιο ψευδώνυμο μάλλον άρρωστος θα είσαι

   Διαγραφή
  8. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ31 Ιουλίου 2014 - 2:00 μ.μ.

   ελα βρες καπαπιδιον τωρα ......σε τα μας ?ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΕΙΣΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΣ ΔΩ ΜΕΣΑ....αντε και κανει ζεστη....

   Διαγραφή
  9. Μας δουλεύεις φίλε αυτός μπορεί να έπαθε τίποτα, να αρρώστησε αυτό δεν σημαίνει οτι όποιος γράφει εδώ είναι ο πρώην ΚΠ έχεις χοντρό πρόβλημα σου λέω

   Διαγραφή
  10. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ31 Ιουλίου 2014 - 9:58 μ.μ.

   Τι να αρρωστησει, πιο πολυ ΑΡΡΩΣΤΟΣ δεν γινεται....ΚΑΙ ΕΝ ΠΑΣΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΕΣΥ ΓΙΑΤΙ ΚΟΠΤΕΣΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ?ΤΟΟΟΟΟΣΟ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΣΕΣ Η ΤΟΣΟ ΣΕ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ ?Ελα βρε ...μην γελοιοποιεισαι αλλο να υποστηριζεις μονος σου τον εαυτο σου.Εν ταξει να σε λεμε ΑΚαπαπιδιον σου κανει ?Ανεξ κιν.πολιτων εται δεν το γραφεις τωρα ?

   Διαγραφή
  11. ΟΧΙ δεν τον αγάπησα ούτε συμφωνούσα σε όλα μαζί του αλλά δεν είχε προκαλέσει.
   Δέν δικαιολογείται τέτοια ψύχωση

   Διαγραφή
 8. λαθος στον τονο μωρε εκανε Κάλος εννοουσε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Δεν είπε κανείς οτι ο Μάρκου είναι καλός δήμαρχος απο μέτριος μέχρι κακός είναι ακόμα και για τα Σπάτα αλλά αν οι ίδιοι οι κάτοικοι μιας πόλης έχουν κάνει όργια όπως ας πούμε μετατρέψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια εναν μεγάλο αρχαίο ναό σε σκουπιδότοπο μην τα ρίχνουμε όλα στον δήμαρχο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Τον δήμαρχο δεν τον εκλέγουμε για να καθαρίσει? Το ΚαΠαπίδιον εμφανίζεται, πότε σαν Κ.Π, πότε σαν ανεξ.κιν.πολιτ, πότε σαν κιν.πολιτ, πότε σαν γιάννης από το Παγκράτι, πότε σαν γιάννης από την Νίκαια, πότε σαν κώστας από το Περιστέρι ότι του κατεβάσει η τρέλα του, κ.ά, γιατί έχω ξεχάσει πολλά. Ο ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ τα θυμάται όλα γιατί τον κυνηγάει συνέχεια, έχει γίνει η σκιά του. ΕΥΤΥΧΩΣ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. 10.41.....οι κατοικοι κανουν οργια.???και η Δημοτικη αρχη τι φταιει.???
  ....εστω οτι ειναι ετσι..ποιος ο ρολος του Δημου??και των αρμοδιων υπηρεσιων??
  ....ποιος οργανωνει και ασκει ελενχο??...αλλα και ποοι επιλεγουν τους τοπικους αρχοντες??[αλλο κεφαλαιο]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα συμφωνούσα κύριε Παπακυπριανού φταίει για όλα ο δήμαρχος επειδή είναι ο Νο1 στην πόλη και εκλεγμένος απο τον λαό προφανώς θα ισχύει το ίδιο πράγμα και σε ανώτερα επίπεδα απο τον δήμο στην κυβέρνηση ας πούμε.

   Διαγραφή
  2. .....ξαναδιαβασε το..εγω δεν ειπα ΜΟΝΟ ο Δημαρχος..εγραψα για ευθυνες τοπικης Διοικησης.
   ....αλλα και πολιτων....και βεβαιως ο Δημος ειναι μια μικρογραφια του κρατους

   Διαγραφή
 12. ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ !! ΕΩΣ ΠΟΤΕ ΟΜΩΣ ΘΑ ΣΥΓΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ;
  Για το προαναφερθέν τι έγινε από την διοίκηση του Δήμου; Ποιοι ευθύνονται;
  Γι' αυτό που παρατίθεται τώρα παρακάτω έγινε κάποια διερεύνηση από το Δήμο όπως έπρεπε; Τι θα κάνει επ' αυτού ο Δημήτρης Μάρκου;
  Διαβάστε και θα καταλάβετε τι γίνεται και στις υπηρεσίες (Όχι ότι όλοι οι υπάλληλοι είναι τέτοιοι)
  ΝΑ ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
  ΤΜΗΜΑ: ΔΙΩΞΗΣ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ-
  ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΩΝ Α' ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΚΑΙ
  ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΠΕΙΣΤΗΡΙΩΝ
  Ταχ. Δ/νση :Πρώην Σχολή Ευελπίδων
  Πληροφορίες: Κ. Γεωργαλάς
  Τηλ. 210-8253642
  Fax: 210-8837631


  Αθήνα 16-12-2013
  Αριθ. πρωτ.: 185816

  Προς:
  - Υπουργείο Εσωτερικών (οδός Σταδίου,αρ.27, T.K.10183 )
  - Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος (οδός Β. Παυλου, αρ. 198 Τ.Κ. 19004)
  ,- Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
  (οδός Λ. Κηφισίας 1-3 και Λ. Αλεξάνδράς, ΤΚ 11523)
  Σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ.5 του Ν. 3584/07 σας γνωστοποιούμε ότι,
  κατά του ……………………… του …………….. και της ………….., γεννηθέντος στις …………… στην Αθήνα, κατόχου του με αρ. …………. ΔΑΤ., ……………………., Προϊσταμένου του Τμήματος ………………………. του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, ασκήθηκε ποινική δίωξη για:
  α] παράνομη κατοχή πολεμικού τυφεκίου, β] εκβίαση με απειλές ενωμένες με
  επικείμενο κίνδυνο ζωής ή σώματος, γ] παράνομη οπλοκατοχή, δ] παράβαση
  καθήκοντος κατ' εξακολούθηση, ε] προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών προς ιδία
  αποκλειστικά χρήση (αρ. 98, 259, 385 παρ. 1α Π.Κ. και αρ. 1 παρ. 1α, 2β', 7 παρ. 1,
  8α, 15 παρ.1 εδ. τελ. Ν. 2168/93 και αρ. 29 παρ.1 Ν. 4139/2013).
  Η οικεία υπόθεση αφού έλαβε Α.Β.Μ: Φ13/5122 διαβιβάσθηκε στις 14-12-2013
  στον Κ. Ανακριτή του 18ου Τακτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών προς
  διενέργεια κύριας ανάκρισης

  Ο Εισαγγελέας

  Σπυρόπουλος
  Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών

  - Τα προσωπικά στοιχεία σβήστικαν γιατί δεν επιτρέπετε η δημοσίευσή τους από τον νόμο  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και να σκεφθεί κανείς ότι κάποιοι και κάποιες έχουν σπεύσει να δηλώσουν μάρτυρες υπεράσπισης του εν λόγω προϊσταμένου !!!! Φαντασθείτε το εύρος του κυκλώματος που εξυπηρετούσε ο δημοτικός αυτός υπάλληλος. (Δημοτικούς άρχοντες, ιδιώτες συναδέλφους του μηχανικούς, ιδιθοκτήτες αυθαιρέτων, πολιτικούς ρουσφετολόγους, σνθρώπους του μαύρου χρήματος, κλπ)

   Διαγραφή
  2. ΕΓΩ ΘΥΜΑΜΑΙ εδω μεσα στο μπλογκ ΤΙ ΜΑΧΗ ΔΟΘΗΚΕ με τους υποστηρικτες του.Η ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ...το τι γραφανε,τι καλος οικογενειαρχης τι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟς ΥΠΑΛΛΗΛΟς ΑΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΕ......Γυριστε πισω να τα δειτε να δειτε ΤΙ ΠΟΔΙΑ ΕΧΕΙ Η ΔΙΑΠΛΟΚΗ.
   ΠΧ ΣΤΗΝ ΑΝ.ΑΚΤΗ καποιος γενιτσαρος ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΑΣ.ΟΜΩΣ ΤΟΥ ΓΥΡΙΣΕ ΜΠΟΥΜΕΡΑΓΚ .Αυτη την Στιγμη ολα τα σχολια ειναι Αριστογειτων στην ΑΝ ΑΚΤΗ ....ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ.Τετοια πλακα ειχε να μου συμβει απο την εποχη που πολεμουσα τον ΝΙΚΗΤΑ και τον ΕΦΑΓΑ ΤΕΛΙΚΑ.
   Εφαγα και τον κατσαλιρο σας το εχΩ πει ΜΑΤΙΑΖΩ ΑΣΧΗΜΑ.Αν ερθει και κατα εδω η μαιμου ΤΟ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΒΛΑΞ ΤΟ ΚΑΠΑΠΙΔΙΟΝ ...θα γελασουμε ολοι μαζι.....τωρα πολεμαω αλογομουρηδες και οι νοουντες νοητωσαν ....ΘΩΜΑ ΠΡΟΣΕΧΕ ΜΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΨΑΡΙ ΛΟΥΤΣΟΣ ....

   Διαγραφή
  3. ΠΟΙΟΝ ΝΙΚΗΤΑ ΝΙΚΗΣΕΣ ΡΕ Κ@ΛΟΒΛΑΧΕ
   ΜΑΣ ΕΧΕΙΣ ΤΡΕΛΑΝΕΙ ΣΤΟ ΦΟΥΜΟ

   Κ.Π.

   Διαγραφή
  4. Aριστογειτων the scorpion.2 Αυγούστου 2014 - 12:48 π.μ.

   αν ξαναγινουν εκλογες ΤΩΡΑ και εσενα θα σε φαω,,,,,ΕΧΕΙΣ ΧΑΡΗ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΕ Ο ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΟΣ που ειναι επικινδυνος ..και επρεπε να φαγωθει πασει θυσια....ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ....
   NEXT TIME ......

   Διαγραφή
  5. 9:17 πες αλευρι.........το αυτόφωρο σε ψαχνει......και η διώξη επίσης...και τον αργηγό του μπλόγκ.....

   Διαγραφή
  6. ΜΠΟΥΡΔΕΣ ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΩΝ ..ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
   ΔΕΝ ΔΙΩΚΕΣΑΙ ΑΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΑ πολλω δε μαλλον που αφορουν ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΡΟΜΑΡΑ ΤΟΥΣ.....
   Αλλον ψαχνουν οι εισαγγελεις αλλον θα μπουζουριασουν γιατι και η ΨΕΥΔΟΡΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ....ΑΥΤΟ ΝΑ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΥΠ ΟΨΙΝ ΤΟΥΣ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ γιατι δεν μπορει να μην εμαθαν ΤΙΠΟΤΑ να μην ειδαν ΤΙΠΟΤΑ να μην ακουσαν ΤΙΠΟΤΑ ΤΟ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΜΑΡΥΡΑΣ δεν σημαινει οτι δεν μπορεις να βρεθεις κατηγορουμενος αν ο δικαστης το κρινει. ΦΑΝΤΑΣΘΕΙΤΕ ΛΟΙΠΟΝ εναν κατηγορουμενο με βαριες κατηγοριες να διωκει ενα μπλογκ ..επιεικως αστειο θα του το πει ο δικηγορος του που ΣΙΓΟΥΡΑ δεν τον ρωτησε πριν γραψει το σχολιο ....

   Διαγραφή
 13. τα λελουδα της ΣΠΑΤΑ ΡΤΕΜΗΣΙΑΣ ΚΑΤΣΑΛΙΡΟΔΙΟΙΚΙΣΗΣ θα κληρονομηθουν στον Δημητρη,αυτουσια .
  ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ .Το πως θα τους μαζεψει ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΑΜΠΟΤΑΖ.... ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΘΕΛΕΙ ΚΟΝΤΟ ΤΟ ΛΟΥΡΙ .....και απο κοντα.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Βρε τι παλιότερα έγραφε , μας λες ο Κ.Π . Συνέχεια γράφει. Πότε ως Κ.Π, πότε ως κιν.πολ, πότε ως ανεξ.κιν.πολιτ, πότε ως γιάννης απο Παγκράτι, από Νίκαια, από Περιστέρι και από άλλες περιοχές, πότε ως Ανώνυμος σκέτος, πότε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα, πότε με μικρά. Μπορεί να εμφανίζεται και ως ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ, απ΄αυτόν πολλά να περιμένεις. Απαρνιέται τον εαυτό του, μας λέει ότι μπορεί να αρρώστησε και να σταμάτησε να γράφει, μας λέει ότι δεν αγάπησε τον δήμαρχο Κατσαλίρο, αλλά ήταν ο καλλίτερος δήμαρχος, μας λέει ότι δεν συμφωνεί με τις παρανομίες της παραλίας, αλλά να πηγαίνουμε οικογενειακώς σαν πελάτες να στηρίζουμε τα παράνομα μαγαζιά και ότι αλλοπρόσαλλο έχει γραφτεί αυτός το έχει γράψει. Αλλά όπως και να υπογράφει τον αναγνωρίζουμε !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο τελευταίος ΚΠ δεν έχει καμιά σχέση με τον περσινό, εκείνος δεν έβριζε αυτός είναι τρόλλ για να κάνουν πλάκα στον Αριστογείτονα.

   Διαγραφή
 15. ΕΠΑΝΗΛΘΕ Ο ΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΠ.ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΛΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕ ΕΠΑΝΗΛΘΕ......

  ΕΠΑΝΗΛΘΑΝ ΟΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥΣ.

  ΚΑΙ ΟΣΟ ΟΙ ΛΕΓΑΜΕΝΟΙ ΔΗΜΑΡΧΑΙΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑΕΡΙΟΥΣ ΧΑΡΟΥΣ ΝΑ ΠΕΤΑΝΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ .......ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ.

  ΚΑΙ ΟΣΟ ΟΙ ΛΕΓΑΜΕΝΟΙ ΔΗΜΑΡΧΑΙΟΙ ΜΑΣ ΑΦΗΝΟΥΝ ΕΔΩ ΚΑΙ 20 ΧΡΟΝΙΑ
  ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...........ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ.

  ΚΑΙ ΟΣΟ ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ (ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΟΧΙ ΟΛΟΙ) , ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ
  ΝΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝ...........ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ.

  ΑΛΛΑ ΘΑ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΤΑΝ.....

  -ΑΝΙΚΑΝΕΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΕΙΣ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΤΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ

  -ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ
  ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ

  - ΟΤΑΝ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΗΔΙΕΣ , ΦΩΝΑΖΟΥΝ ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΩΝΑΖΟΥΝ.

  - ΟΤΑΝ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΑ ΚΑΙ ΣΕΝΑ ΑΠΛΑ ΠΙΑΝΟΥΝ ΧΩΡΟ.......

  ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ (ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ) , ΑΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΜΕΡΟΣ ,
  ΕΧΟΥΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΤΕΛ.

  ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΗΠΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΠΤΥΞΗ.

  ΚΟΙΤΑ ΝΑ ΒΑΛΕΙΣ ΜΙΑ ΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΠΑΧΑΛΟ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
  ΚΟΙΤΑ ΝΑ ΒΑΛΕΙΣ ΜΙΑ ΤΑΞΗ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ
  ΚΟΙΤΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙΣ ΚΑΝΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

  ΚΑΙ ΑΣΕ
  ΤΙΣ ΜΑΡΙΝΕΣ
  ΤΑ ΚΤΕΛ
  ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΑΛΛΟ.

  Η ΗΠΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑ ΣΟΥ ΓΕΜΙΣΕΙ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑ
  ΤΟΣΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ.

  Κ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Σήμερα το βράδυ θα γίνει πανικός στον Άγιο Νικόλαο
  Ριβιέρα - Μακάμπο σας περιμένουμε όλους για τρελή διασκέδαση με διάσημους τραγουδιστές σε ρυθμούς λάτιν με τα μεγάφωνα στα ύψη μέχρι την Δευτέρα το πρωί
  ΚΠ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΠΑΝΙΚΟΣ ΦΙΛΕ ΜΑΣ
   ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΙΟ ....

   ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ.

   Κ.Π.

   Διαγραφή
  2. οι δημοτικοι συμουλοι δεν φωναζουν εισαγγελεα ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΙΑ...ΣΤΟ ΠΑΓΚΤΡΑΤΙ.....
   Και αυτο το εχει γραψει στο παρελθον οταν ρωτησαμε γιατι δεν κανει ΤΙΠΟΤΑ ....
   ΟΥΤΕ ΕΚΑΝΕ ΟΥΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ποτε τιποτα .
   ΠΑΡΛΑΠΙΠΕΣ, ΜΑΙΜΟΥΔΙΕΣ...COPY PASTE ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΣΕ ...ΓΙΑΤΡΟ......ΤΕΤΟΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΔΡΟΣ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥ....
   ΑΑΑΑΑΑ και μπουρδο απειλες που και που στον ΘΩΜΑ ,που ευτυχως τον εχει συνδεδεμενο.....οπως και σχεδον ολοι οι μπλογκιτες εδω Γιαυτο μας ονομαζε ΑΝΤΡΟ πριν ...αρρωστησει λες και συνηλθε ποτε....

   Διαγραφή
 18. KANA σημα ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ να πως τους βρισκεις.Καθε αγραμματος εχει το ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣΥΝΗΣ .
  Οπως λεει ο ΜΕΓΑΣ ΤΟΛΣΤΟΙ
  Ολες οι ευτυχισμενες οικογενειες μοιαζουν.
  Οι δυστυχισμενες οικογενειες εχουν καθε μια ΤΟ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΔΥΣΤΥΧΙΑ
  Αννα Καρενινα ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ .
  η αγγραμματοσυνη ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΣΤΥΧΙΑ και για τον φεροντα και για τον ΤΟΠΟ ΤΟΥ.
  Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΩΣ ΔΥΣΤΥΧΙΑ ειναι εκεινοι που ψηφιζουν ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΥΣ για να τοιυς εκπροσωπησουν Αναρωτιεμαι πως ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟ, ξυλο απελεκητο που ελεγαν οι παλιοι ,μπορεις να του εμπιστευθεις ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΟΥ.Δεν εχω τιποτα με το καπαπιδιον απλα εκπροσωπει ΟΛΑ ΟΣΑ ΣΙΧΑΙΝΟΜΑΙ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΔΕΙΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΣΙΧΑΙΝΟΜΑΣΤΕ
  ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΓΡΑΦΕΙΣ ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ , ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣ ΚΑΤΙ....

  ΜΕΙΝΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΑΝΟΗΤΕ ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΕ.

  Κ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΥΣΙΚΟ οι αμορφωτοι να σιχαινονται τους τους μορφωμενους γιατι τους υπενθυμιζουν συνεχως το προβλημα που εχουν, η την αναπηρια τους.ΑΦΥΣΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΜΟΡΦΩΤΟΙ και να καλουνται να λυσουν προβληματα ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΝΟΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ που ειναι ουτως η αλλως ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΒΕΛΗΝΕΚΟΥΣ.
   ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥΣ Ουτε καν bon per loutsά δεν ειναι αυτο το ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΛΙΚΙ ΤΗΣ ΔΕΚΑΡΑΣ
   ΚΛΙΣΕ ,ΑΣΧΕΤΟΣ ΒΕΡΜΠΑΛΙΣΜΟΣ ,ΟΝΕΙΡΩΞΕΙΣ , ΜΑΙΜΟΥΔΙΕΣ ,ΦΡΙΚΗ ΣΚΕΤΗ ΡΥΠΑΡΗ ΦΡΙΚΗ σε πλαστικουρα περιτυλιγμα .....κομματικουρας....

   Διαγραφή
  2. ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΜΟΡΦΩΣΗ ΣΟΥ ΛΕΜΕ

   ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ......

   ΑΝΤΕ ΧΑΣΟΥ ΡΕ ΡΕΖΙΛΙ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ, ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ
   ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΟΙ ΑΠΟ ΣΕΝΑ.

   Κ.Π.

   Διαγραφή
  3. ΟΣΟΙ ΑΜΦΕΒΑΛΑΝ ΑΚΟΜΑ ...ΙΔΟΥ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ......ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΝΟΗΤΟΥ .....ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ .... ΕΕΕΕΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ .....μονο για τον κατσαλιρο ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΠΟΤΕ (ετσι εγραφε) ευρησκε λεξεις θαυμασμου.......

   τι γελοια κατασταση ....σε βαρεθηκα μωρε....γραφε οτι θελεις οπως θελεις, κανεις δεν σου δινει σημασια ΟΥΤΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΟΥΤΕ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ σιγα τους δυο ψηφους απολειφαδια του τσαλαπετεινου στο ΔΣ ...ΚΑΤΣΑΛΙΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΕΣ ?

   Διαγραφή
 20. Ο ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ2 Αυγούστου 2014 - 2:55 μ.μ.

  ΘΩΜΑ ΣΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝ ΑΚΤΗ που εγινε μπαχαλο Γιαυτο προσεχε μην σου τα κανουν και εσενα.ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙΣ Ο ΜΟΝΟΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ .Μετρα τα Κλικαρισματα και πες μου αν αυξανονται ,εγω πιστευω οτι εβαλαν τα χερια τους και ΕΓΑΛΑΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥΣ επιτρεποντες σε μαιμουδες καπαπιδικου τυπου να βωμολοχουν Μην την πατησεις και εσυ Μεχρι το καπαπιδιον παριστανει τον αξιοπρεπη καΙ καινουργιο στο μπλογκ

  προσεχε .....αυτα τα κολπα τα ξερω και τα τρολ τα εχω παιξει σε ΜΕΓΑΛΟ ΚΛΙΜΑΚΑ.Εκλεισαν αρκετα μπλογκ ετσι απο ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΤΡΟΛΑΡΙΣΜΑΤΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΟΣ ......
  Η ΜΟΝΗ ΑΜΥΝΑ ΤΩΝ ΗΛΙΘΙΩΝ

  Κ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Θα ήταν κανένας κουτός να πιστεύει ότι ο Δημήτρης δεν θα ξεκαθαρίσει τις διάφορες καταστάσεις στον Δήμο. Ούτε η συγγένειες ούτε τα γλειψίματα θα σώσουν κάποιους αν αποδειχτεί ενοχή. Η κοινωνία στην περιοχή είναι μικρή και όλα είναι γνωστά. Υπάρχουν σύμβουλοι του Δημήτρη που δεν θα ανεχτούν ούτε για πλάκα να συνυπάρχουν ή να υποθάλπουν περίεργες καταστάσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα ίδια έλεγαν και για τον Χρήστο το 2010 αλλά απο την πρώτη μέρα που ανέλαβε άρχισαν τα όργανα

   Διαγραφή
  2. Δηλαδή δεν θα καλύψει ούτε τον Κουμπάρο Αντώνη αν ο Εισαγγελέας αποφανθεί κατά του; Για τον Τυράκη πάντως και τα τελευταία αμαρτήματά του που χρέωσαν τον Δήμο με πάνω από 400.000 ευρώ , δεν έχει πει λέξει έως σήμερα. Γιατί;

   Διαγραφή
  3. AΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΤΕ ειναι δικαστκες αποφασεις?Ειναι πορισμα ελεγκτου δημοσιας διοικησης ειναι πορισμα ανακριτη η εισαγγελεα ?Πολυ θα θελαμε ΟΛΟΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΑΣ ΔΙΑΦΕΥΓΕΙ.και το ξερετε μονον εσεις.Οσο για ττις κουμπαριες εκει εχετε μει νει στις ΠΑΡΕΕΣ ΚΟΥΜΠΑΡΩΝ .ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΑΑΑΑΛΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ μια παρεα κουμπαρων ηταν ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΟΥΜΠΑΡΙΕΣ......Με αυτες ερμηνευονται τα παντα.....με εγγραφα και αρχες τιποτα...Εγω περιμενω να δω ΤΙ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΧΡΕΩΣΕΙ Ο ΚΑΤΣΑΛΙΡΟΣ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΑ γιατι για τον καταλογισμενο ξερουμε

   Διαγραφή
  4. Το να ασχολείται ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος από 17.12.2013 για το Σκάνδαλο των Επιχειρηματικών Πάρκων δεν είναι κάτι που πρέπει να περνά απαρατήρητο. Όχι γιατί είναι βέβαιο ότι θα μπορέσει να ξετυλίξει το "κουβάρι" της διαπλοκής που ξεκίνησε στην υπόθεση αυτή από τους μεγάλους του χρήματος, επί Δημαρχιακής θητείας "Κουμπάρου", συνεχίστηκε επί Θανασάκη, συγκαλύφθηκε επί απερχόμενου (Κατσαλίρου) και τώρα το σύστημα έβαλε για 5 χρόνια επιτηρητή της συγκάλυψης το πιο καλό - "μουγκό" παιδί των οικονομικών συμφερόντων που βρίσκονται πίσω από τα πάρκα και τα εκπτωτικά. Μη ξεχνάμε ότι πίσω του έχει και τον "θείο" πρώην Νομάρχη, ανθρώπους δηλαδή εκπαιδευμένους στην υπηρεσία των γνωριμιών και των κυκλωμάτων αυτών ..... που στόχος τους είναι να μη διαλευκανθεί καμία αρπαχτή.

   Διαγραφή
  5. Δηλαδη αυτο που λετε ειναι οτι ο Δημητρης ειναι ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΣΑΛΙΡΟΥ ΠΟΥ ΑΠΛΑ ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ.ΜΑΣ ΡΑΝΤΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΕΡΙΑ ..αυτο πιστευει ανω του 30% των Δυσδαιμονων ελληνων και ολοι οι ΑΣΥΝΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΑΡΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΟΒΟΥΒΑΛΟΥ.Οποτε γιατι ο ενας στους τρεις που το πιστευει να μην ειναι στο μπλογ και να γραφει?ΕΓΩ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟΥΣ ....ΜΕ ΒΛΑΚΟΣΚΟΝΗ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ..ΑΠΟ 17 /12 /13 δηλαδη 7 μηνες ειναι ενα ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ για να γει πορισμα ομως ο 4 02 το εβγαλε κιολας τον ψεκαζουν φαινεται ευφυια .....ΚΑΠΑΠΗΔΟΑΕΡΙΟΥ....και τα; βρισκει ολα...Κουμπαριες θειους συγγενολογια ΟΛΑ ΤΑ ΦΟΒΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΕΧΕΙ.ΤΙ ΣΤΗΝ ΕΥΧΗ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ?Να τον φωναξει ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΜΕΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΤΑ ΞΑΔΕΡΦΙΑ ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ ολους τους εξ αγχιστειας και ολους τους κουμπαρους δηλαδη ΟΛΑ ΤΑ ΣΠΑΤΑ...Τι πλακα εχουν τελικα.....

   Διαγραφή
  6. ΞΕΧΑΣΑ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΕΞΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΛΟΥΤΣΑ ΤΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑ ΤΟΝ ΚΑΣΣΙΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΑΠΙΔΙΟΝ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ.

   Διαγραφή
 23. καλα μωρε κανετε συγκριση ΚΑΤΣΑΛΙΡΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ?ΚΑΤΣΑΛΙΡΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΣΠΑΣΑΝΕ ΤΟ ΚΑΛΟΥΠΙ ΟΤΑΝ ΒΓΗΚΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ....Αντε σοβαρευθειτε ....κατσαλιρος με πουλακα και τσαλαπετεινο ηταν ΑΣΥΛΛΗΠΤΟ ΤΡΙΟ.Εγω θελω να δω αν θα παραμεινουν ασυλληπτοι απο τις εισαγγελικες ερευνες που δεν τελειωσαν οριστικα ,για να παρουν συγχωροχαρτι.ΕΞ ΑΛΛΟΥ ΤΟ ΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΚΑΠΑΠΙΔΙΟΝ
  Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΠΟΤΕ.
  Αυτα βεβαια πριν αρρωστησει και γινει ΑΛΛΟΣ....ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΟ καλυτερα ενα χαζο καπαπιδι παρα ενας ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ...ΑΡΡΙΒΙΣΤΑΣ ΕΥΤΥΧΩΣ ΤΟΝ ΜΑΥΡΙΣΑΤΕ ΔΕΟΝΤΩΣ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Πρέπει να έχεις σοβαρό πρόβλημα μ αυτούς που αναφέρεις....χαχαχαχαχαχαχα.....η γελειοτητα στο μεγαλείο .....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Υπογραφή στο 12:07 π.μ., Κ.Π. ( ΚαΠαπίδιον }....!!!!!

   Διαγραφή
 25. ΓΕΛΟΙΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΚΑΝ ΝΑ ΤΟ ΓΡΑΨΕΙ ΣΩΣΤΑ.Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΧΑΧΑΣ ...ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΣ ....ΑΝΩΝΥΜΩΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. θελεις γιατρο σιγουρα.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Βρε παίδες, τι τρωγόσαστε για Κατσαλίρους και Δημήτρηδες; Τον ένα τον ζήσαμε και άντε γεια και τον άλλο δεν τον ακούσαμε να πει τίποτα για τα καυτά ζητήματα της διαπλοκής που μας καίνε. Στο θέμα του δικτύου ύδρευσης των Σπάτων τι λέει ο Δημητράκης; Στο θέμα που αναδεικνύει ο ανώνυμος 9:17 πμ την 1.8.2014, με τον παράνομο προϊστάμενο Πολεοδομίας, πιστεύετε θα πει τίποτα; Όχι βέβαια. Άλλωστε ο θείος του εν λόγω είναι και ήταν δημοτικός του σύμβουλος. Απλά όλα αυτά δεν τα ξέρει ο κοσμάκης και ψηφίζει σε λάθος κατεύθυνση. Τι Τυράκης - τι Χασάπης, Τι Κασίμης – τι Αλτιπαρμάκης, Τι Τούντας – τι Τούντας, Τι Κατσλίρος – τι Δημήτρης και η ζωή συνεχίζεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Εγω διαφωνω,το τριδημο κατσαλιρος πουλακας τσαλαπετεινος ειναι ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟ.Καμμια σχεση με κανεναν και τιποτα.ΕΕΕΕΕΕΕ ΟΧΙΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΙΣΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΑ ...ΚΑΤΣΑΛΙΡΟΣ ΜΑΚΡΑΑΑΑΑΑΑΑΑΝ Ο ΠΡΩΤΟΣ.
  ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΑΠΑΠΙΔΙΟΝ ΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ μπορει να τπους ανταγωνιστει,Αυτη ειναι η σωστη ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ το λεει με αλλα λογια ο 4 11 αν δεν το καταλαβατε προβλημα σας εγω το καταλαβα .....και διασκεδασα .....πολυ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. τριδυμο και πονοκεφαλος νευραλγιας του τριδυμου ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΣΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. 4 02 = 4 11 = ΤΙ ΜΑΓΚΕΣ ?ΜΑΝΤΕΨΤΕ ΣΩΣΤΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. http://spata-artemis.gr/index.php?module=news&type=user&func=display&id=832
  http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%9D%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%9A%CE%95%CE%A5%CE%97%20%CE%95%CE%9B%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D.pdf
  http://spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%9D%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A0%CE%9B%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9C%CE%9F%20%CE%9F%CE%A7%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D.pdf

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θερμοκρασία και Άνεμοι στην παραλία της Αρτέμιδας