ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Απάντηση δημάρχου Σπάτων-Αρτέμιδος: Η κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαχείριση αστικών λυμάτων ορισμένων οικισμών, με πρόταση επιβολής προστίμων (Υπόθεση: C-167/14) και οι απόψεις της Δημοτικής Αρχής Σπάτων – Αρτέμιδος.


                                                  ΕΞ.  ΕΠΕΙΓΟΝ                     
                                                                     Σπάτα, 13.10.2014                                                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Αριθ. πρωτ: 36032

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Γραφείο Δημάρχου
Ταχ. Δ/νση : B.Παύλου & Δημάρχου
                    Χρ. Μπέκα Σπάτα
Ταχ. Κώδικας: 190 04
Τηλέφωνο : 213-2007300
FAX : 210 6633311
Προς
Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Υπόψη Ειδικού Γραμματέα,
κ. Κωνσταντίνου Τριάντη

Κοινοποίηση:
1.      Υπουργό ΠΕΚΑ
2.      Υπουργό Εσωτερικών
3.      Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ
4.      –EC, Unit 1, Directorate D, υπόψη κ. Κρεμλή
5.      Υπουργείο Εξωτερικών – Ειδική Νομική Υπηρεσία, Τμήμα Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης
6.      Περιφερειάρχη Αττικής
7.      Γενική Δ/νση Προγραμματισμού & Έργων – Τμήμα ΔΔ & ΕΟΚ του ΥΠΕΚΑ
8.      Νομικό Σύμβουλο του ΥΠΕΚΑ
9.      Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής
10.  Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής
11.  Γενικό Γραμματέα Αποκεντρω-μένης Διοίκησης Αττικής
12.  Δήμαρχο Ραφήνας – Πικερμίου
13.  Δήμαρχο Μαρκοπούλου
14.  Δήμαρχο Κρωπίας
15.  Δήμαρχο Μαραθώνα

ΘΕΜΑ : Η κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαχείριση αστικών λυμάτων ορισμένων οικισμών, με πρόταση επιβολής προστίμων (Υπόθεση: C-167/14) και οι απόψεις της Δημοτικής Αρχής Σπάτων – Αρτέμιδος.

Σχετ:
 1. Η από 25.10.2007 απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση C-440/06, με την οποία η Ελληνική Δημοκρατία καταδικάσθηκε για ανεπαρκή διαχείριση αστικών λυμάτων σε οικισμούς που έπρεπε να διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων μέχρι το 2000, κατά παράβαση των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας 91/271/ΕΕ
 2. Η από 25.2.2011 Συμπληρωματική Προειδοποιητική Επιστολή άρθρου 260 ΣΛΕΕ προς την Ελληνική Δημοκρατία για τους εναπομείναντες οικισμούς που εξακολουθούν να μη διαθέτουν τις απαιτούμενες υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων με [αριθ. SG-Greffe(2011)D/2855/25-2-2011]  
 3. Η από 12.9.2014 αντίκρουση των επιχειρημάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην υπόθεση C-167/14 (αριθ. πρωτ: 973474/16.9.2014 κατάθεσης στο Δικαστήριο της Ε.Ε.)
 4. Οι υπ’ αριθ. 97/18.7.2001 και 48/18.2.2003 ομόφωνες αποφάσεις του Δημ. Συμβουλίου Σπάτων (περί άρνησης της λύσης ΚΕΛ στο Πλατύ χωράφι με αγωγό στην θάλασσα της Αρτέμιδος, κλπ)
 5. Η από 27.1.2003 ομόφωνη απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Αρτέμιδος (περί άρνησης της λύσης ΚΕΛ στο Πλατύ χωράφι με αγωγό στην θάλασσα της Αρτέμιδος)
 6. Η υπ’ αριθ. 162/7.7.2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων, με θέμα: «υποβολή φακέλου πρότασης για το έργο του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και ΚΕΛ των (τότε) Δήμων Σπάτων και Αρτέμιδος»  
 7. Η υπ’ αριθ. 159/13.7.2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρτέμιδος, με θέμα: «υποβολή φακέλου πρότασης για το έργο του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και ΚΕΛ των (τότε) Δήμων Σπάτων και Αρτέμιδος» 
 8. Η υπ’ αριθ. 87/2.4.2012 (μη εκτελεστή) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος (περί «Συζήτησης και λήψης σχετικών αποφάσεων για την αντιμετώπιση του αποχετευτικού ζητήματος του ενιαίου πλέον Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος» και ειδικότερα περί «….επικαιροποίησης προηγούμενης υπ’ αριθ. 13/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, προσθέτοντας στο πλαίσιο των γενικότερων θέσεων τα σημεία α), β), γ), δ), ε), και στ) [1] του ….. εισηγητικού, κλπ) [2].
 9. Η υπ’ αριθ. 206/10.9.2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος (περί «Σύναψης προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και Ε.Μ.Π. για την παροχή υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου για το θέμα της αποχέτευσης σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αριθ. 87/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου») η οποία όμως (απόφαση) ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ από τον Ελεγκτή Νομιμότητας (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής), κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ: 42660/37875/15.10.2012 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και το υπ’ αριθ. πρωτ: 42735/37943/16.10.2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
 10. Το ΠΡΑΚΤΙΚΟ συνεδρίασης του Δ.Σ. Αρτέμιδος – Σπάτων 30.9.2013 και η υπ’ αριθ. 314/30.9.2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, περί απόρριψης του «Συμφώνου Συνεργασίας»[3] για απευθείας χωροθέτηση, κλπ, του ΚΕΛ στο «Πλατύ Χωράφι» Σπάτων
 11. Τα υπ’ αριθ. πρωτ: 1927/1.12.2011 (Εμπιστευτικό) και 514/25.4.2013 επίσημα έγγραφα των αρμόδιων επιχειρησιακών μονάδων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, για τις δυνατότητες «περαιτέρω αξιοποίησης» των εγκαταστάσεων της Ψυττάλειας
 12. Η τηλεοπτική συνέντευξη του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, κ. Ν. Μπάρδη, που αναφέρεται μεταξύ άλλων στην δυνατότητα της Ψυττάλειας να δεχθεί επιπλέον (μεγάλες) ποσότητες λυμάτων, όπως της Ανατ. Αττικής (Δείτε ανάρτηση video στις 6.3.2012, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
                                    https://www.youtube.com/watch?v=zZMwROh0kug)
 1. Από 14.10.2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, περί ένταξης – εγγραφής στον προϋπολογισμό  του Δήμου για το 2014, έργου με αντικείμενο την «Προμελέτη περαιτέρω πιστοποίησης δυνατοτήτων λύσης αποχετευτικού μέσω Ψυττάλειας», όπως ομόφωνα είχε γνωμοδοτήσει στις 11.10.2013 η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Σπάτων - Αρτέμιδος
 2. Από 16.5.2013 δήλωση – δέσμευση του αρμόδιου αντιδημάρχου Σπάτων – Αρτέμιδος, κ. Χρ. Γ. Μάρκου, ενώπιον της δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (κατ’ άρθρο 76 του ν. 3852/10), ότι «ο αγωγός (στη θάλασσα της Αρτέμιδος) θεωρείται προϋπόθεση αποδοχής» (ή μη) του συζητούμενου ΚΕΛ, όπως ειδικά αναλύεται στα καταγεγραμμένα πρακτικά
 3. Η ισχύουσα νομοθεσία και διαδικασία για τα έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων: Ν. 1650/1986, ΚΥΑ 69269/5387/1990, οδηγία 85/337ΕΚ, οδηγία 91/271/ΕΟΚ, Ν. 3010/2002 και αποφάσεις του ΣτΕ: 1520/1993, 2829/1993, 744/1997
 4. Ο από το 2000 ισχύον «Οδηγός Διαδικασιών Ωρίμανσης έργων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων», που συντάχθηκε από την ΜΟΔ ΑΕ και την ΕΕΤΑΑ ΑΕ
 5. Το υπ’ αριθ. πρωτ: 169169…/3.12.2003 έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» του ΥΠΕΧΩΔΕ (Γ’  Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης), προς την ΕΥΔΑΠ (Δ/νση Αποχέτευσης), με το οποίο την ενημερώνει επίσημα ότι : «εξακολουθεί να μην δύναται να προχωρήσει στην αξιολόγηση της αίτησής» της (της ΕΥΔΑΠ) για χρηματοδότηση του έργου ΚΕΛ στο Πλατύ χωράφι.
 6. Η υπ’ αριθ. 3743/2008 απόφαση του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ περί ακύρωσης της υπ’ αριθ. πρωτ: 136125/10.9.2003 ΚΥΑ (των Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ, Πολιτισμού, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Υγείας – Πρόνοιας και Γεωργίας), που αφορούσε στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων στο «Πλατύ Χωράφι»
 7. Η υπ’ αρ. 206/13 γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε, που επιτρέπει μεν «τμηματική οριοθέτηση» του ρέματος Ραφήνας (ως προϋπόθεση εγκατάστασης ΚΕΛ στο Πλατύ χωράφι [4], κατά την απόφαση 3743/08 του ΣτΕ), …….. «υπό τον όρο ότι στις μελέτες έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία που αφορούν το σύνολο του ρέματος».
 8. Το υπ’ αριθ. πρωτ: οικ. 169812/6.8.2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος – ΕΥΠΕ (Τμήμα Β’) της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ
 9. Η υπ’ αριθ. πρωτ: Δ7/1271/Φ. ΡΑΦΗΝΑΣ/30.8.2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, με την οποία αποφασίσθηκε η (Διάλυση της Σύμβασης[5] για τη μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ» …..)
 10. Η πρόσφατη (επαναπροκήρυξη) έργου – μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ», σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ: Δ7β/οικ.1394.Φ.Ραφήνα14/5.8.2014 έγγραφο της Δ/νσης Δ7 του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, με προθεσμία εκτέλεσης 24 μήνες.
 11. Η υπ’ αριθ. 449/22.9.2014 ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος περί γνωμοδότησης νομικού για λήψη μέτρων (ένδικων βοηθημάτων) σε περίπτωση μεταφοράς ευθυνών - προστίμων στο Δήμο μας.  
 12. Το υπ’ αριθ. πρωτ: 38695/2.10.2013 έγγραφο του Δημάρχου Σπάτων – Αρτέμιδος προς τον Υπουργό Αναπληρωτή ΠΕΚΑ [περί επιστροφής του απορριφθέντος από το Δ.Σ. Σπάτων – Αρτέμιδος «Συμφώνου Συνεργασίας» (δηλαδή δημόσιας σύμβασης) για απευθείας χωροθέτηση, κλπ, του ΚΕΛ στο «Πλατύ Χωράφι» Σπάτων, αλλά προκαταβολικά υπογεγραμμένου (!) [6] από τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ, τον Περιφερειάρχη Αττικής και τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ].
 13. Τα υπ’ αριθ. πρωτ: 48883/16.12.2013, 48884/16.12.2013, 48879/16.12.2013 και 1191/14.1.2014 έγγραφες ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ του Δημάρχου Σπάτων – Αρτέμιδος προς την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, το ΥΠΕΚΑ και την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, για συμμετοχή με εκπροσώπησή τους σε σχεδιαζόμενη ημερίδα για το αποχετευτικό στις 19 ή 26.1.2014, ημερίδα η οποία δεν έγινε και πάντως δεν ανταποκρίθηκαν οι ως άνω προσκεκλημένες αρμόδιες για το αποχετευτικό μας ζήτημα υπηρεσίες σας (ΥΠΕΚΑ, Περιφέρεια Αττικής και ΕΥΔΑΠ ΑΕ)
 14. Τα υπ’ αριθ. πρωτ: ΕΓ οικ. 1216/31.10.2013 και 145807/27.5.2014 έγγραφα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, επί του αποχετευτικού  θέματος των πόλεών μας
 15. Το υπ’ αριθ. πρωτ: 21808/595/Ε.104/28.4.2014 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Προγραμματισμού & Έργων του ΥΠΕΚΑ προς την Ειδική Γραμματεία Υδάτων
 16. Το υπ’ αριθ. πρωτ: ΕΝΥΕΚ 39829/18.9.2014 έγγραφο της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, για την υπόθεση C-167/14 σχετικά με την προσφυγή της Ε.Ε. κατά της Ελλάδας, βάσει του άρθρου 260 της ΣΛΕΕ, λόγω μη εκτέλεσης της απόφασης του Δικαστηρίου Ε.Ε. στην υπόθεση C-440/06  
 17. Το υπ’ αριθ. πρωτ: 903/24.9.2014 έγγραφό σας για την υπόθεση C-167/14.

  Απαντώντας στο υπ’ αριθ. 29 παραπάνω σχετικό έγγραφό σας με το οποίο επανέρχεστε (όπως και με τα προγενέστερά σας, κατά το υπ’ αριθ. 26 παραπάνω σχετικό) και μας καλείται «να παράσχουμε τις απόψεις μας και τα επικαιροποιημένα δεδομένα για την εξέλιξη της υπόθεσης στον οικισμό της αρμοδιότητάς μας, σε ότι αφορά τα έργα συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων», σας παραθέτουμε τα παρακάτω:

 1. Ελλιπής ενημέρωσή μας
  Κατ’ αρχήν θα πρέπει να επισημάνουμε ότι με τα υπ’ αριθ. 26 και 29 ανωτέρω σχετικά σας μας ζητήσατε απόψεις (παλαιότερα και πρόσφατα) σε ένα κρίσιμο και σύνθετο ζήτημα, χωρίς να μας γνωστοποιείτε καν τις επί του θέματος ήδη εκφρασθείσες αντιρρήσεις σας, που έχουν προ πολλού υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν ήδη αντικρουστεί – απορριφθεί, συνολικά (βλ. υπ’ αριθ. 3 ανωτέρω σχετικό).
  Το ίδιο συμβαίνει και με το περιεχόμενο (κείμενο δικογράφου) της αναφερόμενης Προσφυγής της Ε.Ε. στο Δικαστήριο της Ε.Ε. κατά της Ελλάδος (Υπόθεση C-167/14), το οποίο επίσης ουδέποτε μας έχει γνωστοποιηθεί, ως επιβαλλόταν κατά τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/99)
  Θεωρούμε ότι για λόγους τουλάχιστον διαφάνειας και δεοντολογίας επιβαλλόταν η επαρκής επί του θέματος ενημέρωσή μας, με την παροχή όλων των σχετικών εγγράφων και γενεσιουργών πράξεων της όλης εξέλιξης της υπόθεσης.

 1. Η «σχέση» του Δήμου μας με την εκδικαζόμενη υπόθεση C-167/14
  Σύμφωνα με το ακριβές περιεχόμενο της προσφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδας (και όχι κατά του Δήμου μας), όπως εν συντομία προσδιορίζεται στο υπ’ αριθ. 28 ανωτέρω σχετικό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «επισημαίνει τη μη ολοκλήρωση ή τη μη χωροθέτηση, ακόμα, των απαραίτητων από την οδηγία (91/271/ΕΟΚ) εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων» και της Αρτέμιδος. Εξέλιξη όμως που με βάση το Τεκμήριο της αρμοδιότητας, δεν έχει καμία ευθύνη ο Δήμος μας.
  Αυτό γιατί όπως γνωρίζετε ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος ουδέποτε είχε, ούτε έχει εκτελεστή αρμοδιότητα επί των παραπάνω επί σειρά ετών εκκρεμουσών υποθέσεων και συγκεκριμένα επί των συγκεκριμένων ελλείψεων, παραλείψεων και οφειλόμενων ενεργειών αρμοδίων Κρατικών Αρχών, στη συγκεκριμένη εξ αυτών προωθούμενη από το 2003 πρόταση ΚΕΛ (Επί των παραπάνω βλέπετε τα υπ’ αριθ. 17, 18, 19, 20, 21 και 22 ανωτέρω αποδεικτικά στοιχεία, που επιβεβαιώνουν και την από το 2008, εκκρεμούσα έως και σήμερα, επί του θέματος αδικαιολόγητη Κρατική ευθύνη της ΜΗ ανταπόκρισης, στις προϋποθέσεις των αποφάσεων, κλπ, της Ελληνικής Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. 18 & 19 ανωτέρω σχετικά)
  Επιπλέον, απόδειξη του παραπάνω ισχυρισμού μας αποτελεί το γεγονός ότι οσάκις ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος ή οι πρώην Δήμοι Αρτέμιδος και Σπάτων, επεχείρησαν να πάρουν δική τους πρωτοβουλία επίλυσης του ανωτέρω καυτού προβλήματος της αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, βρέθηκαν στο κενό, είτε λόγω έλλειψης αρμοδιότητάς τους, είτε λόγω έλλειψης σωστής ενημέρωσης, είτε ένεκα μη ανταπόκρισης (υποστήριξης) εκ μέρους των καθ’ ύλη αρμόδιων Κρατικών φορέων, όπως εν προκειμένω (Διαχρονικά βλέπετε την ατυχία και των όποιων περιγραφόμενων συγκεκριμένων πρωτοβουλιών – προσπαθειών του Δήμου μας, στα υπ’ αριθ. 6, 7, 8 & 9 ανωτέρω σχετικά, που αφορούν επί του θέματος ληφθείσες αλλά μη καταλλήλως υποστηριχθείσες από τις υπηρεσίες σας, ενέργειες του Δήμου μας).
  Από ότι γνωρίζουμε όμοιες μη στηριχθείσες από το αρμόδιο Κράτος πρωτοβουλίες, καταγράφονται και στη δραστηριότητα γειτονικών μας Δήμων (βλ. Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου, τα έτη 1989 και 2007). 
  Όπως γνωρίζετε, στην ιστοσελίδα σας http://www.ypeka.gr/?tabid=246 παρουσιάζονται τα κατά περίπτωση νομικά πλαίσια της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ «οι τομείς δραστηριότητας της υπηρεσίας σας που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν διαχείριση των λυμάτων…….» και ……..., που όμως στην περίπτωσή μας, έως και σήμερα, δεν βρήκαν επιλέξιμη εφαρμογή λόγω και της μη ανταπόκρισης των αρμόδιων Κρατικών Αρχών στα προβλεπόμενα από το νόμο και τις αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης (βλέπετε τα υπ’ αριθ. 18 και 19 ανωτέρω σχετικά, σε συνδυασμό με το υπ’ αριθ. 22 ανωτέρω σχετικό και την παρακάτω § 3   του παρόντος).
  Επιπλέον, σύμφωνα με την ισχύουσα ειδική νομοθεσία και διαδικασία που αναφέρεται στα υπ’ αριθ. 15 και 16 ανωτέρω σχετικά ο Δήμος μας δεν είχε και δεν έχει καμία επί του αποχετευτικού ζητήματος εκτελεστή αρμοδιότητα, πλην της κατά νόμο και διαδικασία γνώμης.  

 1. Τα πραγματικά περιστατικά και δεδομένα που αποσείουν πλήρως τις επί του θέματος ευθύνες του Δήμου μας
(Ειδικότερη ανάλυση – αντίκρουση απειλών για πρόστιμα στο Δήμο μας)

  Σε ότι αφορά τη μη συμμόρφωση και μη εναρμόνιση με τα αναγκαία συστήματα συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων, όπου απαραδέκτως γίνεται επίκληση ότι δήθεν ισχύουν άμεσες κυρώσεις και κατά του Δήμου μας (σχετ. 26 και 29), με εντέχνως «διαχεόμενες» προφανώς αυθαίρετες κρίσεις και απειλές για «ευθύνες τις Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (και του Δήμου μας) και «ότι κατά την επιβολή προστίμων, θα ισχύσουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4042/2012» και στην πρόσφατη ΚΥΑ : οικ.34611/2014 (ΦΕΚ: 2113/1.8.2014), σας διευκρινίζουμε τα εξής:
i)                    Σε ότι αφορά το επίμαχο ζήτημα των προστίμων, το άρθρο 44 (Συνέπειες μη συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία) του Ν. 4042/2012, αφορά : « …. τα απόβλητα και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων … που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις φυσικών ή νομικών προσώπων, των ΟΤΑ ….», οπότε όπως γνωρίζετε, με βάση τα πραγματικά γεγονότα, διατάξεις και στοιχεία, τόσο ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος, όσο και οι πρώην Δήμοι Αρτέμιδος και Σπάτων, ουδόλως μπορούν να κατηγορηθούν για «πράξεις ή παραλείψεις», σε αντικείμενα και έργα αποχέτευσης, που ανέκαθεν ήταν και παραμένουν έως σήμερα στην πλήρη αρμοδιότητα του Κράτους (ΥΠΕΚΑ, πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) και της εξ αυτού εποπτευόμενης ΕΥΔΑΠ ΑΕ.
ii)                  Οι από το 2003 έως σήμερα διαδικασίες, πράξεις, εκκρεμότητες και παραλείψεις που αποδεδειγμένα συνέβαλλαν στη μη υλοποίηση του έργου αποχέτευσης των πόλεών μας, προφανώς βαρύνουν τις έχουσες τη σχετική εκτελεστή αρμοδιότητα και εξουσία Δημόσιες Αρχές του κράτους, με φορέα υλοποίησης την εποπτευόμενη από αυτές ΕΥΔΑΠ.
- Ενδεικτικά μάλιστα, σας υπενθυμίζουμε :

ΙΙ.α) Τις ελλείψεις του φακέλου της ΕΥΔΑΠ το 2003, που αποτέλεσαν αιτία μη ένταξης σε χρηματοδότηση, του έργου αποχέτευσης των πόλεών μας, μέσω του Ε.Π. «Περιβάλλον» του Γ’ ΚΠΣ [σχετ. το υπ’ αριθ. πρωτ: 169169…/3.12.2003 έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» του ΥΠΕΧΩΔΕ (Γ’  Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης), προς την ΕΥΔΑΠ (Δ/νση Αποχέτευσης), με το οποίο την ενημερώνει επίσημα ότι : «εξακολουθεί να μην δύναται να προχωρήσει στην αξιολόγηση της αίτησής» της (της ΕΥΔΑΠ) για χρηματοδότηση του έργου].

ΙΙ.β) Την υπ’ αριθ.: 3743/2008 (επιβεβαιωτική και του ανωτέρω περιστατικού), απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε), με την οποία εντοπίσθηκαν σοβαρά προβλήματα (βλ. σ’ αυτήν, ιδίως, τις § 7, 8 και 9 περί «ρέματος Ραφήνας»), ως προς το περιεχόμενο της υπ’ αριθ. πρωτ: 136125/10.9.2003 ΚΥΑ των Υπουργών [7]: Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημ. Έργων, Πολιτισμού και των Υφυπουργών :  Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Υγείας Πρόνοιας και Γεωργίας, σχετικά με τους εγκριθέντες (τότε, αλλά εν συνεχεία ακυρωθέντες από το Σ.τ.Ε) «περιβαλλοντικούς όρους για το έργο αποχέτευσης, επεξεργασίας λυμάτων περιοχής Βορείων Μεσογείων της Ανατ. Αττικής» και

ΙΙ.γ) Την υπ’ αρ. 206/13 γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε, που επιτρέπει μεν «τμηματική οριοθέτηση» του ρέματος Ραφήνας (ως προϋπόθεση εγκατάστασης ΚΕΛ στο Πλατύ χωράφι[8], κατά την απόφαση 3743/08 ΣτΕ), …….. «υπό τον όρο ότι στις μελέτες έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία που αφορούν το σύνολο του ρέματος (βλ. υπ’ αριθ. 19 ανωτέρω σχετικό). Όμως σύνολο και η τελική μελέτη δεν έχει υπάρξει ακόμα και έως σήμερα [9] για να ισχύει κατά το Σ.τ.Ε. (απόφαση: 3743/2008) και η διαδικασία του απαραίτητου όρου της τμηματικής οριοθέτησης, όπως αποδεδειγμένα προκύπτει (ως έλλειψη της πρότασης και των ενεργειών Σας έως σήμερα), από:

iiγα) Το υπ’ αριθ. πρωτ: οικ. 169812/6.8.2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος – ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ[10] (δηλαδή του Υπουργείου σας), προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, που αναφέρει ότι: «η προτεινόμενη στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λύση για διευθέτηση του ρέματος Ραφήνας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποδεκτή από τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ αναγνωρίζοντας τα προβλήματα αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει εξαντλητική διερεύνηση του ζητήματος από υδρολογική, υδρογεωλογική, υδραυλική, οικολογική, περιβαλλοντική και τεχνική άποψη συνεκτιμώντας και άλλους παράγοντες όπως την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των περιουσιών, με στόχο να επιτευχθεί το βέλτιστο οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποτέλεσμα» και εν συνεχεία αυτού

iiγβ) Την υπ’ αριθ. πρωτ: Δ7/1271/Φ.ΡΑΦΗΝΑΣ/30.8.2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, με την οποία αποφασίσθηκε η [Διάλυση της Σύμβασης[11] για τη μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ» της Αναδόχου Σύμπραξης των γραφείων «ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΛΑΖ. Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», «ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΕ», «ΥΔΩΡ – ΝΟΤΑΡΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕ», «ΔΡΟΜΟΣ Εταιρεία Μελετών Κ. ΖΕΚΚΟΣ - Δ. ΤΣΙΒΙΚΗΣ ΟΕ», «ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - Δ. ΜΠΙΣΔΑΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΕ», «ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ», «ΜΕΤΕΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ», «ΟΡΙΖΩΝ ΟΕ», «ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ»], επειδή μεταξύ των άλλων, που αναφέρει η ως άνω απόφαση : [Η μη τροποποίηση της μελέτης από πλευράς της Αναδόχου προκειμένου να φέρει τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Περιβαλλοντικής Υπηρεσίας (ΕΥΠΕ[12] του ΥΠΕΚΑ, δηλαδή του Υπουργείου σας), αντιβαίνει στις συμβατικές υποχρεώσεις της αναδόχου σύμπραξης, καθώς η ανάδοχος υποχρεούται (άρθρο 31 του Ν.3316/2005 και άρθρο 19 του Ν.716/1977) να εκτελέσει τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου της παροχής του. Η παράλειψη τροποποίησης της μελέτης, ώστε να φέρει τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, αντιβαίνει στις προδιαγραφές που θέτει η Εγκύκλιος 38/2005, σύμφωνα με την οποία, η έγκριση της Προμελέτης και των συνοδευτικών μελετών προϋποθέτει τη θετική γνωμοδότηση για τη ΜΠΕ της μελέτης από την αρμόδια Περιβαλλοντική Υπηρεσία και την εξασφάλιση των Περιβαλλοντικών Όρων (ΠΟ) του έργου. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 5.5 της αρχικής σύμβασης, «αποτελεί συμβατική υποχρέωση του μελετητή η υποστήριξη της ΜΠΕ και η παρακολούθηση των διαδικασιών μέχρι την έγκρισή της από το ΥΠΕΧΩΔΕ και τους συναρμόδιους φορείς (Οργανισμό, κλπ)»] και
iiγγ) Την μόλις πρόσφατα (5.8.2014) εκδοθείσα νέα επαναπροκήρυξη από την Πολιτεία (ΑΔΑ: ΩΑ2Λ1-ΖΧ9) του έργου – μελέτης, με αντικείμενο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ», σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ: Δ7β/οικ.1394.Φ.Ραφήνα14/5.8.2014 έγγραφο της Δ/νσης Δ7 του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, γεγονός που επιβεβαιώνει και οριστικοποιεί πλέον την εκ μέρους του Κράτους (ΥΠΕΚΑ και Υπ. Αναπτ. Ανταγ. Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων), εδώ και έξι (6) χρόνια μη ολοκληρωμένη[13] ανταπόκριση στις κατευθύνσεις και απαιτήσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου του ΣτΕ (βλ. τα υπ’ αριθ. 18 και 19 ανωτέρω σχετικά, σε συνδυασμό με το υπ’ αριθ. 22 ανωτέρω σχετικό), με νέο χρονικό ορίζοντα ανταπόκρισης ίσως το 2017 (!), κατά την ανωτέρω Προκήρυξη, οπότε για ποια ευθύνη του Δήμου μας και του γειτονικού Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, είναι δυνατόν να μιλάμε;
  
   - Από όλα τα παραπάνω προκύπτει αδιαμφισβήτητα, ότι η Κρατική αρμοδιότητα (ΥΠΕΧΩΔΕ, νυν ΥΠΕΚΑ και Υπ. Αναπτ. Ανταγ. Υποδομών Μεταφορών  Δικτύων, καθώς και της ΕΥΔΑΠ ΑΕ) και η απόλυτη ευθύνη, ουδόλως μπορεί να μετακυληθεί στους Δήμους μας.

 1. Η διαδικασία αναζήτησης της αντικειμενικά προσφορότερης, ταχύτερης, εφικτής και επιλέξιμης (οικονομικά, τεχνολογικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά) λύσης για αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, υπό τις παρούσες συνθήκες

  Όσον αφορά την ανάγκη επίλυσης του αποχετευτικού προβλήματος των πόλεών μας, ως νέα Δημοτική Αρχή, προσηλωμένη στη νομιμότητα και το Δημόσιο συμφέρον, πρόκειται να φέρουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη για τη λήψη των όποιων αποφάσεων, τα εξής:

            Το πλαίσιο της υπ’ αριθ. 314/30.9.2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, περί απόρριψης της εισήγησης για «Υπογραφή ¨συμφώνου συνεργασίας¨ [14] για την επίλυση του αποχετευτικού ζητήματος από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, την ΕΥΔΑΠ και τον Δήμο ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» [Βλ. ως προς το νομικά διάτρητο αυτό «Σύμφωνο», τη μη συμμόρφωσή του με την απόφαση 3743/2008 του Συμβουλίου της Επικρατείας (που αφορά στην απόρριψη της «λύσης» Πλατύ Χωράφι, κλπ), τη διαφαινόμενη πλήρη καταστρατήγησης των διατάξεων του Ν. 1650/1986 {άρθρου 4 (§ 6α) και του άρθρου 5 (§ 1α)}, της ΚΥΑ 69269/5387/1990, της οδηγίας 85/337ΕΚ, του Ν. 3010/2002 και του από το 2000 ισχύοντος «Οδηγού Διαδικασιών Ωρίμανσης έργων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων», που συντάχθηκε από την ΜΟΔ ΑΕ και την ΕΕΤΑΑ ΑΕ, αλλά εν προκειμένω δεν εφαρμόσθηκε από την ίδια την Πολιτεία].

            Το γεγονός ότι το έργο των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων «Ψυττάλειας» της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, σχεδιάσθηκε, χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις, ενταγμένο στα πλαίσια ενός συνολικού Περιφερειακού σχεδιασμού κατανομής της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης (Βλ. αναλογικότητα κατανομής σε Ψυττάλεια [15], Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στα Σπάτα, ΧΥΤΑ), δυνάμενο αυτή τη στιγμή να καλύψει και την Ανατολική Αττική, όπως συνηγορούν τα εξής επίσημα δεδομένα:
4.2.α. Το υπ’ αριθ. πρωτ: 1927/1.12.2011 (Εμπιστευτικό) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Λειτουργίας Δικτύων & Εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, που αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «Η Ψυτάλλεια καθημερινά διαχειρίζεται με απόλυτη επιτυχία 700.000 m3/ημέρα λυμάτων και έχει δυνατότητα 1.200.000 m3/ ημέρα (εκτιμούμενη παροχή Δήμου Σαρωνικού 15.000 m3/). Είναι προφανές ότι, όπως πολλά έργα στην Ελλάδα, έτσι και αυτό (δηλ. της Ψυτάλλειας), παρουσιάζει ένα μεγάλο βαθμό «ασφαλείας» σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες παροχετευτικότητας του λεκανοπεδίου. Έτσι η περαιτέρω αξιοποίησή του είναι όχι μόνο εφικτή αλλά και επιβεβλημένη, ώστε να επιτευχθεί ο αναμενόμενος βαθμός απόδοσης της επένδυσης. Η Ψυτάλλεια μελλοντικά, ούτως ή άλλως, μετά και την κατασκευή του νέου ΚΕΛ Θριασίου, δεν προβλέπεται να αξιοποιηθεί περαιτέρω πλην ίσως της περιπτώσεως ένταξης στο χώρο ευθύνης της νέων περιοχών, αυτών της Ανατολικής Αττικής»
4.2.β. Το υπ’ αριθ. πρωτ: 514/25.4.2013 έγγραφο (επίσης) της Γενικής Διεύθυνσης Λειτουργίας Δικτύων & Εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (στα πλαίσια της παροχέτευσης λυμάτων από Παλλήνη και Σαρωνικό, στην Ψυττάλεια), όπου καταδεικνύει μεταξύ άλλων την υπερεπάρκεια του υφιστάμενου δικτύου (αναφέρει ότι από τη μελέτη προκύπτει αβίαστα υπερεπάρκεια του δικτύου παροχέτευσης) που θα παραλάβει τα λύματα της Παλλήνης για αρκετά μεγαλύτερες μελλοντικές παροχές, πράγμα που προφανώς σηματοδοτεί την ανάγκη για ενδελεχή εξέταση της δυνατότητας σύνδεσης και της δικής μας αποχέτευσης με το σύστημα των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (ΕΕΛΨ)
4.2.γ. Οι από 6.3.2012 δηλώσεις σε τηλεοπτική συνέντευξη του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, που αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην δυνατότητα της Ψυττάλειας να δεχθεί επιπλέον (μεγάλες) ποσότητες λυμάτων (Δείτε ανάρτηση video στις 6.3.2012, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
- Άρα κατόπιν των ανωτέρω 4.2.α, 4.2.β και 4.2.γ, νομίζουμε ότι τόσο για λόγους ουσίας, όσο και για λόγους (κυρίως) δημοσίου συμφέροντος και δεοντολογίας, επιβάλλεται η εξάντληση κάθε παρεχόμενης δυνατότητας ώστε να ξεκαθαριστεί οριστικά η υφιστάμενη ή όχι εναρμόνιση λύσης του αποχετευτικού μας προβλήματος, με αυτήν που τελικά ακολουθήθηκε και για τους Δήμους Παλλήνης και Σαρωνικού, παρά τα αρχικώς και στην περίπτωσή τους, εντελώς αντίθετα[16] εκφρασμένα προσκόμματα, περί δήθεν απαγορευτικών εμποδίων (βλ. παρακάτω).

            Το γεγονός ότι η ΕΥΔΑΠ ΑΕ με την υπ’ αριθ. 17511/16.1.2012 απόφαση του Δ.Σ. της, ενέκρινε[17] τα έργα σύνδεσης των δικτύων αποχέτευσης των γειτονικών μας Δήμων Παλλήνης και Σαρωνικού με τις ΕΕΛ Ψυττάλειας, οπότε σύμφωνα με βάσιμες πληροφορίες ο αγωγός σύνδεσης του αποχετευτικού δικτύου Παλλήνης με ΕΕΛ Ψυττάλειας φθάνει έως τη θέση Αγ. Γεράσιμος (σύνορα) του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, δηλαδή μόλις 4.000 χλμ (περίπου) από τη θέση του συζητούμενου ΚΕΛ στο Πλατύ χωράφι (βλ. Συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες), πράγμα που επιβάλλει την άμεση εξέταση της λύσης σύνδεσης μέσω αυτού, για λόγους οικονομίας και σύντμησης του χρόνου αποτελεσματικής αντιμετώπισης, δεδομένου ότι το φορτίο λυμάτων των Δήμων Σπάτων – Αρτέμιδος και Ραφήνας – Πικερμίου, που θα συνδεθούν θα είναι κατώτερο των 30.000 κ.μ.

            Το γεγονός ότι στο υπ’ αριθ. πρωτ: 3924/22.3.2013 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ, για εναλλακτική πρόταση σύνδεσης του αποχετευτικού μας με τις ΕΕΛ «Ψυττάλειας», αναφέρεται ότι : «το πρόσθετο κόστος επένδυσης των έργων μεταφοράς λυμάτων των Δήμων Σπάτων – Αρτέμιδος και Ραφήνας – Πικερμίου, από το Πλατύ χωράφι έως τον Σταυρό, εκτιμάται στα 30 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ», σε συνδυασμό με την έτσι κι αλλιώς προκύπτουσα καθυστέρηση (έως αρχές 2017) που προσδιορίζει η ασφαλής οριστικοποίηση της συνολικής «ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ», σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ: Δ7β/οικ.1394.Φ.Ραφήνα14/5.8.2014 έγγραφο της Δ/νσης Δ7, κλπ (Σχετ. 22), η λύση αυτή επιβάλλεται να συγκεκριμενοποιηθεί περεταίρω , ως είναι δυνατόν

            Το γεγονός ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ: 18384/5.6.2014  έγγραφο του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος προς το ΥΠΕΚΑ (Ε.Γ.Υ), ο Δήμος μας φέρεται να εξέτασε ως κυρίαρχη τη λύση σύνδεσης του αποχετευτικού μας δικτύου με τις ΕΕΛ Ψυττάλειας, πλην όμως χωρίς αποτέλεσμα, αφού άλλωστε έως και σήμερα, ουδέποτε έχει ληφθεί συγκεκριμένη επί της θέσης αυτής απόφαση  του Δημοτικού μας Συμβουλίου, για διεκδίκηση της εν λόγω λύσης, πράγμα που θα πρέπει να γίνει επίσημα στο επόμενο διάστημα, οπότε θα σας ενημερώσουμε σχετικά.  

            Το γεγονός ότι η Ε.Ε. σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, αλλά και το από 31.10.2013 έγγραφό της (Δελτίο Τύπου), χρηματοδοτεί μόνο εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων β’ βαθμού επεξεργασίας.

            Το γεγονός ότι παραμένει σε κάθε περίπτωση, η δεδομένη θέση μας για άρνηση εκβολής αγωγού ΚΕΛ στη θέση ακρωτήρι Βελάνι, στην παραλία της Αρτέμιδος, πλησίον Ζώνης Β.1. «απολύτου προστασίας (υγροβιότοπου) τοπίου αρχαιολογικών χώρων & μνημείων» (ΦΕΚ: 199/Δ/2003), που αυτή τη στιγμή αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα λουτρόπολης που εξυπηρετεί όχι μόνο την ευρύτερη περιοχή μας, αλλά και μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της Αθήνας και ευρύτερα της Αττικής

    Κατόπιν των ανωτέρω είναι φανερό ότι στις προτεραιότητες μας τίθενται η άμεση διεκδίκηση λύσης του αποχετευτικού μας ζητήματος με βάση και τα εκτεθέντα στις παραπάνω § 4.2, 4.3, 4.4 και 4.5 (περί λύσης Ψυττάλειας), επί των οποίων πρωτίστως θα απαιτήσουμε εξειδικευμένες απαντήσεις της Πολιτείας, με βάση συγκριτικά στοιχεία και αναλύσεις δεδομένων, ώστε σε κάθε περίπτωση να προχωρήσουμε με ασφάλεια σε πιθανές περαιτέρω ενέργειες και λύσεις, με απαραίτητη (σε κάθε περίπτωση) την έγκαιρη έτσι κι αλλιώς, μελέτη και ανάπτυξη των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των πόλεών μας, όπου θα χρειασθούμε χρόνο και συγκεκριμένη «Τεχνική Βοήθεια» (ενδεχομένως και μέσω της ΜΟΔ ΑΕ) και ότι άλλο αποσαφηνισθεί στις επικείμενες αποφάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

  Παρακαλούμε για τις δικές σας συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες απόψεις επί των ανωτέρω, δηλώνοντάς σας ότι είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία στην κατεύθυνση άμεσης επίλυσης του τόσο σημαντικού προβλήματος της αποχέτευσης των πόλεών μας.

Συνημμένο φύλλο 1
Τοπογραφικό Διάγραμμα
περιοχής αγωγού Παλλήνης
για Ψυττάλεια, στον Αγ. Γεράσιμο Σπάτων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ


[1] Όπου το αναφερόμενο αντικείμενο στην εν λόγω § - σημείο (στ), που εγκρίθηκε με την απόφαση 87/2012 από το Δ.Σ. Σπάτων - Αρτέμιδος, όριζε για : «στ) Χωροθέτηση: Πλατύ χωράφι της Διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος σύμφωνα με το προαναφερόμενο (στο κείμενο της ως άνω απόφασης) σκεπτικό των εισηγήσεων και πριν το Δ.Σ. λάβει οριστική απόφαση για το μέγεθος, την τεχνολογία την μορφή και την συμμετοχή στην εποπτεία και διαχείριση του Βιολογικού Κέντρου Επεξεργασίας προτείνεται η περαιτέρω διερεύνηση του θέματος στην κατεύθυνση της εκπόνησης προμελετών……» 
[2] Η «συγκεκριμένη απόφαση (87/2012) στερείται εκτελεστότητας ….» απεφάνθη με την υπ’ αριθ. πρωτ: 27187/24533/16419/15182/20.6.2012 απόφασή του ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ – Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (λόγω της επί του θέματος επικαλούμενης αρμοδιότητας άλλης αρχής) – βλ. ειδικότερα στην πρώτη παράγραφο της σελίδας 2 της ως άνω απόφασης.  
[3] Βλ. ως προς το Σύμφωνο αυτό, τη μη συμμόρφωση – συνεχιζόμενη ευθεία αντίθεσή του - με την απόφαση 3743/2008 του Συμβουλίου της Επικρατείας (που αφορά στην απόρριψη της «λύσης» Πλατύ Χωράφι, κλπ), καθώς και τη μη συμφωνία του με τη γνωμοδότηση 206/2013 του ΣτΕ, τη διαφαινόμενη πλήρη καταστρατήγηση των διατάξεων του Ν. 1650/1986 {άρθρου 4 (§ 6α) και του άρθρου 5 (§ 1α)}, της ΚΥΑ 69269/5387/1990, της οδηγίας 85/337ΕΚ, του Ν. 3010/2002 και του από το 2000 ισχύοντος «Οδηγού Διαδικασιών Ωρίμανσης έργων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων», που συντάχθηκε από την ΜΟΔ ΑΕ και την ΕΕΤΑΑ ΑΕ, αλλά εν προκειμένω δεν εφαρμόσθηκε επίσης. Παρόλα αυτά το εν λόγω «Σύμφωνο» είχε προκαταβολικά υπογραφεί από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ, τον Περιφερειάρχη Αττικής και τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.
[4] Δική σας πρόταση (όχι του Δήμου μας), που ο αρμόδιος ελεγκτής νομιμότητας (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής), με την υπ’ αριθ. πρωτ: 27187/24533/16419/ 15182/20.6.2012 απόφασή του, χαρακτήρισε τουλάχιστον «μη εκτελεστή», επ’ αφορμή της επί του ιδίου σημείου, μη σύννομης χωροθέτησης και μη σύννομης απευθείας ανάθεσης μελετών εκ του Δ.Σ. Σπάτων - Αρτέμιδος
[5] Είχε υπογραφεί από 8.1.1999 και η συμπληρωματική 21.12.2007
[6] Χωρίς όπως φαίνεται γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για τη νομιμότητα του εν λόγω Συμφώνου (Δεν φαίνεται να έχει υποβληθεί καν ερώτημα προς αυτό)
[7] Η για το έργο ΚΕΛ της περιοχής μας, ακυρωθείσα ως άνω από το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας – ΣτΕ (και έως σήμερα μη εναρμονισθείσα), ΚΥΑ, των αναφερόμενων Κρατικών Αρχών (5 Υπουργείων), ουδόλως φαντάζομαι μπορεί να χρεωθεί ως πράξη ή παράλειψη ή υπαιτιότητα των τότε Δήμων Αρτέμιδος και Σπάτων, σύμφωνα με το νόμο και τους κανόνες του ορθώς νοείν.
[8] Δική σας πρόταση (όχι του Δήμου μας), που ο αρμόδιος ελεγκτής νομιμότητας (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής), με την υπ’ αριθ. πρωτ: 27187/24533/16419/ 15182/20.6.2012 απόφασή του, χαρακτήρισε τουλάχιστον «μη εκτελεστή», επ’ αφορμή παλαιότερης, επί του ιδίου σημείου, μη σύννομης χωροθέτησης και μη σύννομης απευθείας ανάθεσης μελετών εκ του Δ.Σ. Σπάτων - Αρτέμιδος
[9] Οπότε και πάλι προκύπτει αβασάνιστα η αναποτελεσματικότητα των επί του προωθούμενου από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές (προφανώς αστήρικτου) έργου αποχέτευσης για τις πόλεις μας, πράγμα που αποδεικνύει ξανά ότι ουδόλως μπορεί να ισχύσει και η οποιαδήποτε χρέωση ευθυνών, πράξεων ή παραλείψεων στον Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος, όπως ανεπιτυχώς και αβασίμως επιχειρείται στα υπ’ αριθ. 26 και 29 ανωτέρω σχετικά έγγραφά σας 
[10] Δηλαδή έγγραφο του αρμόδιου κατά νόμο Υπουργείου σας, όχι του Δήμου μας
[11] Είχε υπογραφεί από 8.1.1999 και η συμπληρωματική της στις 21.12.2007, από τις αρμόδιες κατά νόμο δημόσιες αρχές, όχι από το Δήμο μας (χωρίς έως και σήμερα να δώσει πλήρες αποτέλεσμα)
[12] Δηλαδή πρόκειται για ανεκπλήρωτους όρους της κατά νόμο αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου σας, όχι του Δήμου μας
[13] Επί του θέματος αυτού δεν θα πρέπει να ανεχθούμε οποιαδήποτε παρέκκλιση ή παράκαμψη, αλλά αν χρειασθεί θα εξετάσουμε και προσφυγή σε ένδικα βοηθήματα.
[14] Νομικά προφανώς διάτρητου, αλλά υπογεγραμμένου ήδη από τον Υπουργό Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, τον Γ.Γ. της Περιφέρειας Αττικής και τον Πρόεδρο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, εν όψει των ισχυουσών στοιχείων που διαλαμβάνονται στα υπ’ αριθ. 15, 16, 18, 19, 20 και 21 ανωτέρω σχετικά.
[15] Με αντίστοιχες κατά έργο εκφρασθείσες γνώμες των αρμοδίων γνωμοδοτικών οργάνων των τοπικών Αρχών (Νομαρχιών, Δήμων), κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2003/35/ΕΟΚ, όπως ισχύει, οπότε δεν ισχύουν οι εκ των υστέρων σήμερα υποκινούμενες διαφοροποιήσεις (όπως Πειραιά).
[16] Βλέπετε στην περίπτωση του Δήμου Παλλήνης ριζική αλλαγή στάσης της Πολιτείας με την  ακύρωση προηγούμενων Πράξεων ένταξης μελετών και έργων για σύνδεση του αποχετευτικού Παλλήνης με το τοπικό ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων (υπ’ αριθ. πρωτ: οικ.172920/26.10.2011 και οικ172921/26.10.2011 Πράξεις ένταξης της  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΥΠΕΚΑ, με θέμα : «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΣ ΕΕΛ ΒΟΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ») και την αντικατάστασή τους (τροποποίηση) με νέες Πράξεις ένταξης μελετών και έργων «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΣ Ε.Ε.Λ. ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ» που εξέδωσε  η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΥΠΕΚΑ (υπ’ αριθ. πρωτ: οικ.119075/4.5.2012, οικ.119077/4,5,2012 και οικ. 102243/4.3.2013 αποφάσεις).
[17] Αλλάζοντας έτσι ριζικά στάση από όσα έως τότε ισχυριζόταν (βλέπετε για παράδειγμα τα υπ’ αριθ. πρωτ: 2015/6.9.2011 και 2324/20.10.2011 έγγραφα της ΕΥΔΑΠ προς τον Δήμο Σαρωνικού), περί δήθεν αδυναμίας σύνδεσης του αποχετευτικού Παλλήνης και Σαρωνικού με ΕΕΛ Ψυττάλειας, ακυρώνοντας τις ήδη χρηματοδοτούμενες (τότε) και σε προχωρημένη εξέλιξη ευρισκόμενες μελέτες επιπτώσεων και χωροθέτησης τοπικού ΚΕΛ (βλ. υπ’ αριθ. πρωτ: οικ.203836/21.9.2011 απόφαση ΥΠΕΚΑ για ΜΠΕ Δήμου Σαρωνικού), πράγμα όμως που δεν έγινε και στην περίπτωση των Δήμων Σπάτων – Αρτέμιδος και Ραφήνας – Πικερμίου.

55 σχόλια:

 1. Τα επιχειρημματα ειναι και ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ .Οταν ελεγα για την γνωση της γραφειοκρατιας αυτο εννοουσα.
  Ομως σε αυτο το κρατος δεν ακολουθειται ουτε η λογικη ουτε το δικαιο ουτε βεβαια Η ΦΘΗΝΟΤΕΡΗ ΛΥΣΗ.
  Αρα παιδες ειμαστε σε ετοιμοτητα.Ο κατσαλιρος ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ .Αυτην που ΑΝΑΓΚΑΣΘΗΚΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ.Ετσι αυτη την στιγμη δεν εχει ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΨΥΤΤΑΛΕΙΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ουτε Η ΣΠΑΤΑΡΤΕΜΙΔΑ ΟΥΤΕ Η ΡΑΦΗΝΑ.ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ που ελπιζω να μην μας βγει σε κακο.....
  Ποθουλακη τρεχααααα ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σωστη τοποθετηση του Δημου η δευτερη δε ενα μηνα. Στο τελευταιο συμβουλιο ο Δημητρης Μαρκου ανερερε οτι συναντηθηκε με τον πρωην τεχνικο διευθυντη της ΕΥΔΑΠ τον Γεωργιαδη και ενα αλλο που δεν θυμαμε το ονομα για να ενημερωθουν απο τους ανθρωπους αυτους για την Ψυταλλεια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σε λίγο θα βγει ξανά ο Πνευματικάτος να γράφει για Ποθουλάκεια έγγραφα του Δήμου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. εεεεεε και?Ας γραφει οτι θελει ο σισυφος ο ΚΕΛ ιευς.....ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΜΙΣΕΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΠΟΘΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ.
  ΣΙΓΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ....ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΑΤΑΚΤΕΣ ΜΑΙΜΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΔΩ.....
  φτανει μια ατακτη μαιμου και ενας γκονζιλας τωρα προσετεθη και la tsiokara.....στο ανατολιτικο τσιρκο.
  ο κωστας θα εμφανισθει οσονουπω αυτο ειναι το μονο σιγουρο....ΜΑΣ ΦΤΑΝΕΙ ΕΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μου είπαν ότι, ο Δήμαρχος με τον Γιαννάτο, είχαν συνάντηση σήμερα με τους αρμόδιους της ΕΥΔΑΠ. Αν αληθεύει, περιμένουμε ενημέρωση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΓΙΑΤΙ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΠΗΡΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΔΣ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΨΥΤΑΛΛΙΑ??? ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ? ΝΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΛΕΝΕ ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Οι προηγούμενοι έτσι κι αλλιώς φταίνε. Υπάρχει αμφιβολία ;
  Ο Δήμαρχος πήρε θέση και για Ψυττάλεια. Διάβασε το έγγραφο. Υπάρχει περίπτωση οι δημοτικοί σύμβουλοι να μην εγκρίνουν το έγγραφό του; Η αντιπολίτευση ίσως ναι. Δηλαδή ο Κατσαλίρος, ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Συμπολίτες ενωθείτε. Ανεξάρτητα από τα λάθη ή όχι των όποιων εκπροσώπων μας στα Δημοτικά Συμβούλια μη ξεχνάτε ότι το όλο μπέρδεμα με το αποχετευτικό (ΚΕΛ, κλπ) γίνετε τώρα και 10 χρόνια, επειδή οι διαπλεκόμενοι πολιτικοί (Υπουργοί, Γενικοί Γραμματείς, κλπ) θέλουν να επιβάλουν μια και μόνο λύση που έχει προτείνει ο Εθνικός εργολάβος για το έργο.
  Μη μαλώνουμε μεταξύ μας γιατί δεν έγινε το ένα έτσι ή το άλλος αλλιώς. Το ίδιο το κράτος καθυστέρησε και καθυστερεί τις μελέτες που ζήτησε το 2008 σύμφωνα με το νόμο το ΣτΕ. Το ίδιο το παράνομο κράτος όταν είδε ότι τα έκαναν μπάχαλο οι μελετητές που όμως καλοπλήρωσε με σχεδόν 2 εκατ. ευρώ για τη μελέτη του μέγα ρέματος Ραφήνας, διέλυσε με απόφαση Χρυσοχοίδη (30.8.2013) τη σύμβαση με τους μελετητές, οπότε η τμηματική οριοθέτηση για να γίνει το ΚΕΛ στο πλατύ χωράφι «κώλυσε». Να γιατί το ίδιο το Κράτος ευθύνεται ακόμα και για τις «λύσεις» που το ίδιο προτείνει αλλά δεν είναι άξιο να προχωρήσει. Έτσι και ένεκα πάντα των ευθυνών του Κράτους της διαφθοράς, φθάσαμε στα πρόστιμα που θα πέσουν μεν (σωστά) στην Ελληνική Δημοκρατία, αλλά οι πολιτικοί μας απειλούν με πρόσφατους νόμους και διατάξεις να τα μεταφέρουν στις τοπικές κοινωνίες μέσω των Δήμων μας. Επιχειρούν δηλαδή να μεταφέρουν και τις ευθύνες, αστοχίες και διαπλοκές τους στην τσέπη μας. Κλείνοντας σας υπενθυμίζω ότι μόλις πρόσφατα η Δ/νση Δ7 του Υπουργείου Ανάπτυξης Αντ. Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων Προκήρυξε ξανά τη μελέτη για το Μέγα Ρέμα Ραφήνας η οποία κατά την προκήρυξη θα παραδοθεί το 2017. Εν όψει αυτής της γελιοποίησης που έχει υπέστη το Ελληνικό Κράτος με την αναποτελεσματικότητα στην υπόθεση αυτή με το Ρέμα Ραφήνας, που το οδήγησε έως το 2014 να μην μπορεί να κάνει το έργο που το ίδιο θέλει να επιβάλλει προς όφελος των εργολάβων, με την κατά συνέπεια πλήρη αδυναμία να χωροθετήσει ΚΕΛ στο πλατύ χωράφι έφθασε στο σημείο για να ξεπεράσει τους κανόνες και ρυθμίσεις ασφαλείας που όριζε ο νόμος 880/1979, να περάσει πραξικοπηματικά φωτογραφικές διατάξεις στον Ν. 4258/2014, ώστε να παρακάμψει τις όποιες αντιδράσεις του ΣτΕ, που έως τότε (πρόσφατα δηλαδή) αρνιώταν να εγκρίνει Π.Δ. τμηματικής οριοθέτησης του Ρέματος Ραφήνας, οπότε ΚΕΛ γιοκ. Έτσι με αυτές τις τρικλοποδιές και διαπλοκές, κατάφεραν εν κρυπτώ, την από 27.8.2014 (με ευθύνη και πάλι καθυστέρησης του κράτους) να υπογραφεί το Π.Δ. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ: 416/Δ/2014, πριν αναλάβουν οι νέες δημοτικές αρχές, οι οποίες πριν λίγες ημέρες ενημερώθηκαν (με την έκδοση του ΦΕΚ, φυσικά), ώστε αναλαμβάνοντας την 1.9.2014, να μην έχουν πολλά περιθώρια αντίδρασης.
  Αυτή είναι η αλήθεια κι ας κοιτάξουμε να μείνουμε ενωμένοι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Oχι 9.07.Αυτοί που παίξανε παιγνίδια στις πλάτες μας για τα συμφέροντα τους και μας πρόδωσαν και κατάντησαν τον δήμο σε αυτά τα χάλια , θέλω να λογοδοτήσουν . Ανοχή για κανένα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για την χωροθέτηση στο Πλατύ Χωράφι , βασίζεται και στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 281 / 2011 . Δήμαρχος ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΑΤΣΑΛΙΡΟΣ) ΜΑΡΚΟΥ , αντιδήμαρχος αρμόδιος αποχέτευσης ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΙΤΣΟΣ) ΜΑΡΚΟΥ , πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΙΚΑΣ. Εισηγητής ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ . Το συμβούλιο , που το Τοπικό Σπάτων στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και ψήφισε ΟΧΙ , παρά τις απειλές και τα ψέμματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΚΑΙ Η ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΨΗΦΙΣΕ ΟΧΙ ΟΜΟΦΩΝΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. 1.26 στο συγκεκριμένο συμβούλιο ο Πρόεδρος του τοπικού Αρτέμιδας ψήφισε ναι ...Που είναι η ψήφος του Ρήγα στην καταμέτρηση κύριε Γκίκα ; ΕΝΩ ΤΟΝ ΕΧΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ , ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΕ. ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Σωστά φίλοι μου. Να λογοδοτήσουν. Ανοχή σε κανέναν. Αλλά υπάρχουν δυο ζητήματα. ΠΡΩΤΟΝ σε κάθε περίπτωση πρωτίστως υπαίτιες είναι οι από το 2000 αρμόδιες Κυβερνήσεις που μας καταστρέφουν και μας έδωσαν τη χαριστική βολή σε όλα τα επίπεδα. ΔΕΥΤΕΡΟΝ οι δικοί μας τοπικοί άρχοντες εκλέχθηκαν από εμάς και προσωπικά πιστεύω αυτό το ξεπερνάμε ελαφρά την καρδία και όχι διδασκόμενοι. Εγώ καταγράφω συμπτώματα σήψης και ότι οι καθαρές φωνές λοιδορούνται από την τοπική μας κοινωνία, ενώ οι αμαρτωλοί επιβραβεύονται. ΓΙΑΤΙ άραγε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Α ΡΕ ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΕ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΕΕΕΕΜΜΜΜΜ ΤΙ ΝΟΜΙΣΑΤΕ ΟΤΙ ΤΗΝ ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΑ ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΜΟΛΥΣΕ ?
   Και που να δεις ΑΝ ΨΑΧΝΑΝΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΡΑ.....που αποκλειεται τωρα θα γινει και γραμματεας υπουργειου...για τους αγωνες που εδωσε για το κομμα και την παρτη του ....
   Τωρα κατι παλαβοι που δεν ειναι ΑΡΚΟΥΝΤΩΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ποιος τους γ......δικε μου?

   Διαγραφή
 15. ο βετερανος εχει ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΙΟ.
  Εγω ομως θελω να θεσω και το ουσιωδες
  ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ?
  Εν ταξει οι προσφυγες σε επιτροπες της ΕΕ αλλα μην ΦΑΝΤΑΖΕΣΘΕ οτι εκει ειναι οι ακριβοδικαοι.
  Ο Ξενοφων εφηρμοσε τακτικη μεθοδευμενης υποχωρησης.Ετσι εφερε τους μυριους πισω απο τα βαθη της Περσιας.Για Σκληρη διαπραγματευση με plan b υπαρχει σχεδιο ?
  ΑΥΤΟ ΡΩΤΟΥΣΑ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑκαι ξανα ρωταω.Εσπασε ηδη το μετωπο Ραφηνα το να σπασει και εδω με τα κατσαλιροποδαρα παροντα ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ.τΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ Ο ΔΗΜΗΤΡΗς?Δεν ειναι ουτε ο Ατλας ουτε ο Ηρακλης.Κατσαλιροπαιδα του δωσατε ΚΑΤΣΑΛΙΡΟΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ αν προκανουν να γινουν.Δεν πηρατε ακομα ειδηση τι του ετοιμαζουν? Ο ΑΜΝΟΣ Ο ΑΙΡΩΝ ΤΑΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ολου του κατσαλιροκαπαπηδοανασσοπαιδου ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΣΑΛΙΡΟς.....
  Ο ψινακας φερθηκε πιο εξυπνα ...βρηκα μπαχαλο δηλωσε ελατε να το ξεμπλεξετε....ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥς.....ΕΔΩ αποδεχθηκαμε την κληρονομια ΑΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΕΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΑ.....
  ΔΕΝ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΠΑΙΔΕΣ αυτο ειναι το συμπερασμα γιαυτο θα παθαινουμε τα ιδια και χειροτερα τωρα προδοτες και προδοσιες γουναραδικα και ψεκασμοι ΔΕΝ ΣΩΖΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑΝ απλα αποπροσανατολιζουν και βοηθουν στο σηκω εσυ να κατσω εγω.....να κανω τα ιδια με αλλο ονομα.Κατι σαν τις αδειες της Γραβιερας ειναι το αποτελεσμα.....Τοοοοοοσες κυβερνησεις τοοοοοοοσοι αρχοντες τοοοοοοοσοι περιφερειαρχες ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΑ ΓΙΔΙΑ....ΓΙΑΤΙ?ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΔΙΟΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ξεχάσατε τα απανωτά δημοτικά συμβούλια του πρώην δημάρχου και των παρατρεχάμενών του για το Πλατύ Χωράφι? Ψήφιζαν ΝΑΙ όλοι μαζί σαν τα πρόβατα. Και αναρωτιέστε αν είχαν κάνει προμελέτη για τη σύνδεσή μας με την Ψυτάλλεια? Ούτε που να το ακούσουν αυτό δεν ήθελαν. Το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν τί θα αποκόμιζαν απ' αυτή την εργολαβία.
  Δεν τους ενδιέφερε η καταστροφή του δήμου και των δημοτών (και περιβαντολλογική και οικονομική), αλλά τους ένοιαζε να κάνουν γρήγορα για να κλείσουν το θέμα οριστικά.
  Και αυτοί οι άνθρωποι που μας κατέστρεψαν κυριολεκτικά κυκλοφορούν στο δρόμο χωρίς να ντρέπονται. Έχουν απίστευτο θράσος.
  Εγώ προσωπικά αν δω κανέναν από δαύτους θα τον γιαουρτώσω ή θα τον φτύσω κατάμουτρα. ΠΑΛΙΟΤΟΜΑΡΑ και ΛΑΜΟΓΙΑ!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Καλα ολη αυτη η πληροφορηση αλλα το δια ταυτα πιο ειναι. Αν ισχυουν αυτα που ακουγονται πρεπει να γινει προσφυγη και να παμε μεσα ατομα για απατη. Αυτο περμενουμε να δουμε. Σιγουρα κανενας δεν θα αποδεχτει ευκολα οποιαδηποτε ηττα οταν υπαρχουν στελεχη στη δημοτικη παραταξη της πλειοψηφιας που θελουν ΚΕΛ η μασαν τα λογια τους. Οποια λαμογια και να εγινε πρεπει να πεσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. ΑΜΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΚΕΛ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΣΥΣΣΩΜΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
  ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ ΜΥΝΗΜΑ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. XA XA XA θα παραιτηθει ο κατσαλιρος απο την ΔΟΥΛΕΙΑ που εστηνε 5 χρονια....ΕΕΕδεν εισαι με τα καλα σου.δΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ θα τα ριξει στον Δημητρη και θα βγει λαδι.Να μου το θυμηθεις ΚΑΠΑΠΙΔΙΑ και σια και απο πισω κατσαλιρος -τσαλαπετεινος περιμενουν ΕΚΛΟΓΕΣ.Οχι στον δημο εθνικες εκλογες ...εκει θα δεις γελιο.....ΘΑ φταινε οι προηγουμενοι για ολα και οι τωρινοι οσοι δεν ειναι δικοι μας....ΠΑΛΙΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΠΑΙΓΜΕΝΟ και στο τελος πεθαινει ο ΚΑΚΟΣ ΑΚΗΣ ΜΟΝΟΝ ......ΠΟΙΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΟΙ ΝΥΝ ΟΙ Η ΕΡΧΟΜΕΝΟΙ?ΤΟΟΟΟΣΕΕΕΕΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙς ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΧΩΡΑΦΙ ΠΛΑΤΑΙΝΕΙ....ΚΑΙ ΒΑΘΑΙΝΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Σιγά μη γλυτώσουν από τον Γιαννάτο. Σιγά μην αφήσει ο Γιαννάτος να τα φορτώσουν στον Δημήτρη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. OYTE O ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΤΗΝ ΚΟΠΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΣΑΛΙΡΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Μάθετε τα πρώτα ευχάριστα νέα. Ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος εξαιρείτε από τα πρόστιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι αυτό δεν είναι τυχαίο. Τα πρόστιμα φυσικά θα πέσουν σε βάρος της χώρας, αλλά τα πληρώσει το υπαίτιο Ελληνικό κράτος, δηλαδή όλοι οι Έλληνες. Βλέπετε τα επιχειρήματα, οι προσφυγές, η προσφυγή στην ποινική δικαιοσύνη, κλπ, όταν είναι τεκμηριωμένες πιάνουν τόπο. Περισσότερα μάλλον θα μάθουμε από τον νέο Δήμαρχο. Πάντως οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής δεν θα διακατέχονται από τον εκβιαστικό βρόγχο των προστίμων που κάποιοι της αντιπολίτευσης ήλπιζαν και γι' αυτό γιόρταζαν (Βλέπετε και τους κ.κ. Γιατρούς της Ραφήνας).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Ευτυχως τωρα υπαρχει λιγος χρονος να σκεφθουμε και ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΟΥΜΕ (ΕΠΙΜΕΝΩ ΣΤΟ ΕΚΤΙΜΗΣΟΥΜΕ)τι μας παιρνει.Χρειαζεται εμπειρος συμβουλος ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ.Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ.ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΕς ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΧΙΝΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΦΥΣΕΩΣ.Ακομα δεν εχουμε μελετη οικονομοτεχνικη για συνδεση με ψυτταλεια και ο Γιατρος της Ραφηνας 5 χρονια το πηγαινε μια ετσι μια αλλιως...Εχει ψηφισθει ΚΟΝΔΥΛΙΟ για μελετη δεν εχει ακομα αρθει η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΣΑΛΙΡΟΥ ΓΙΑ ΠΛΑΤΥ ΧΩΡΑΦΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝ ΑΝ ΑΝ ΔΕΝ ΒΓΕΙ ΟΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΣΤΕ?Μηπως γιαυτο προτιμαμε να μην εχουμε καθολου μελετη ?Εγω θεωρω οτι ειμαστε ΑΝΟΙΧΤΟΙ στην αμυνα και εκει θα μας χτυπησουν
  ανησυχω παιδες ανησυχω τα μαλα και μην ΦΑΝΤΑΖΕΣΘΕ ΟΤΙ Η ΕΕ ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ .....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο δήμαρχο Δημήτρη Μάρκου και στον Σωτήρη Γιαννάτο. Τεκμηριωμένα είναι υπέρ της σύνδεσής μας με την Ψυτάλλεια, και προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται. Όσο κι αν προσπάθησαν οι προηγούμενοι να αποπροσανατολίσουν τα πράγματα για να επιτευχθεί αυτό που επιθυμούσαν, όλες οι προσπάθειές τους θα πέσουν στο κενό.
  Επαναλαμβάνω, κυκλοφορούν στον δρόμο χωρίς να ντρέπονται. Σχεδίαζαν την καταστροφή του δήμου και μας πήγαν χρόνια πίσω, και κυκλοφορούν ανενόχλητα. Δεν έκαναν απολύτως τίποτα ειδικά στην Αρτέμιδα, γιατί ήθελαν να μείνει σ' αυτή την άθλια κατάσταση και να δρουν χωρίς να τους πειράζει κανείς.
  Οι αντιδήμαρχοι και οι σύμβουλοι της καταστροφής είναι γνωστοί σε όλους. Κι όμως χωρίς ίχνος ντροπής, με απίστευτο θράσος, κυκλοφορούν στους δρόμους και συνεχίζουν να κοροϊδεύουν τον κόσμο.
  Μην τους χαϊδεύετε πλέον, κυνηγήστε τους. Όπου τους βρείτε κυνηγήστε τους. Ειδικά αυτόν τον Πουλάκη, που κυκλοφορεί με το κοστούμι παριστάνοντας τον "κάποιον", κυνηγήστε τον. Αυτός ήταν η καταστροφή της Αρτέμιδας. Γιατί αυτός ουσιαστικά ήταν ο "δήμαρχος" τόσα χρόνια. Μία πόλη που θα έπρεπε να είχε πάρει το δρόμο της, προς την ανάπτυξη, την άφησε σ' αυτή την κατάντια. Δεν ξέρω αν τον δω μπροστά μου, πως θα αντιδράσω. Να με φωτίσει ο Θεός!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα κείμενα όμως και η τεκμηρίωση ανήκουν αλλού .... γι' αλλού

   Διαγραφή
  2. Και γιατι βρε φιλε αφου ειναι αλλου για αλλου ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΤΑ ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΘΑ ΤΑ ΜΟΙΡΑΣΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ?
   Γιατι δεν εστειλαν ενα δικο σου αρθρο να τους βουλωσεις ολους ΛΑΚΩΝΙΚΑ σαν τα σχολια σου?
   ΣΕ ΕΧΕΙ ΦΑΕΙ τοοοοοοοσοοοοο που εχεις γινει περιβοητος .παλι ΘΑ ΚΡΩΖΕΙ Ο ΒΑΤΡΑΧΟΣ λενε....

   Διαγραφή
 25. Και εγω πιστευω στην ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ .
  Ομως ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΕΝΤΙΜΟΥΣ.ΕΝΤΙΜΑ.
  Φτανει να δει κανεις τι παιζει το γκονζιλοκαττσαλιροσυστημα και ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ.
  Αν λοιπον τα ΜΙΚΡΟΥ ΒΕΛΗΝΕΚΟΥΣ σαπακια λυσσανε ετσι ΣΚΕΨΟΥ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
  Και εγω τους εμιστευομαι αλλα ξερω ΟΤΙ ΗΡΑΚΛΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ...ΑΥΤΟ ΝΑ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΥΠ ΟΨΙΝ οταν θα προσπαθησουν να τους ριξουν το ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΣΑΛΙΡΟΥ..
  Μην κοιτας που εστειλαν ΤΟ ΧΑΖΟ που το ξερουμε ολοι .Εχουν και πιο γατες......συφοριασμενες.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Δυο φορές στη χθεσινή συνεδρίαση ο Δήμαρχος Δημήτρης Μάρκου επικαλέσθηκε τη συνεργασία με τον Ποθουλάκη στα θέματα του αποχετευτικού. Καλό σημαδι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ....Επομένως κάντε με επιτέλους συμπαραστάτη του Δημότη!

   Διαγραφή
 27. εσυ το χαβα σου ......βρε τι εχεις παθει....ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΤΡΑΧΟ και το καπαπιδι σου την εχει βαρεσει....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΕΚ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ????


  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 416
  9 Σεπτεμβρίου 2014
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
  ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
  Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του
  ρέματος Ραφήνας στην περιοχή της Εγκατάστα−
  σης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Βορείων Με−
  σογείων του Δήμου Σπάτων − Αρτέμιδος (Ν. Ατ−
  τικής). ........................................................................................................ 1
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Κήρυξη έκτασης εμβαδού 6,222 στρ. ως αναδασω−
  τέας στη θέση «Μενιδιάτικα» περιφέρειας Δήμου
  Γαλατσίου Νομού Αττικής. ..................................................... 2
  Κήρυξη έκτασης συνολικού εμβαδού 0,785 στρ. ως
  αναδασωτέας στη θέση «Λατομεία Λεβεντάκη»
  Περιφέρειας Δήμου Γαλατσίου Νομού Αττικής. .. 3
  ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
  (1)
  Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέ−
  ματος Ραφήνας στην περιοχή της Εγκατάστασης
  Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Βορείων Μεσογείων
  του Δήμου Σπάτων − Αρτέμιδος (Ν. Αττικής).
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2, και 3 του άρθρου 6 του
  ν. 880/1979 (Α΄58), όπως η παρ. 3 συμπληρώθηκε με το
  άρθρο 6 (παρ. 1γ) του ν. 2052/1992 (Α΄94) και αντικαταστά−
  θηκαν με το άρθρο 5 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν.
  1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. διαδικασία
  οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα
  και άλλες διατάξεις» (Α΄91), καθώς και τις διατάξεις των
  άρθρων 3 και 9 (παρ.2) του ν. 4258/2014 (Α΄94).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
  σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
  που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005
  (Α΄ 98).
  3. Την υπ’ αριθμ. Υ436/3.4.2014 απόφαση του Πρωθυ−
  πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτού
  Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
  λαγής Νικόλαου Ταγαρά» (Β΄ 831), όπως τροποποιήθηκε
  με την Υ447/22−4−2014 όμοια απόφαση (Β΄ 1015).
  4. Το 132746/2−12−2010 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας
  Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέρ−
  γειας και Κλιματικής Αλλαγής.
  5. Την 281/2011 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβου−
  λίου Σπάτων − Αρτέμιδος.
  6. Την 3/12−1−2011 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμ−
  βουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και
  την 48/2013 γνωμοδότηση Κεντρικού Συμβουλίου Πολε−
  οδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.
  7. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ−
  τού του π.δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
  κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του
  οικείου Ο.Τ.Α.
  8. Τις υπ’ αριθ. 196/2011, 206/2013, 15/2014 και 143/2014
  γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με
  πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος,
  Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:
  Άρθρο 1
  Επικυρώνεται ο καθορισμός των οριογραμμών τμήμα−
  τος του ρέματος Ραφήνας που βρίσκεται στην περιοχή
  της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Βορεί−
  ων Μεσογείων της εκτός σχεδίου περιοχής του Δήμου
  Σπάτων − Αρτέμιδος (ν. Αττικής), που θεωρήθηκαν από
  την Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής
  (ΔΙΟ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
  κτύων, όπως αυτές φαίνονται με μπλε συνεχή γραμμή
  στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:2000
  που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
  Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ’ αριθ. 35385/2014
  πράξη του και που αντίτυπο του σε φωτοσμίκρυνση
  δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.
  Άρθρο 2
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την
  δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
  κής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση
  του παρόντος διατάγματος.
  Αθήνα, 27 Aυγούστου 2014
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
  3881
  3882 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)
  © 2014 Microsoft Όροι Προστασία προσωπικών δεδομένων και cookies Προγραμματιστές Ελληνικά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Ε Ε ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΛ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. εεεεερχονται παλι τα καπαπιδια μας απο την ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ που μας καβαλλησε ...και πηγε ...Μαρκοπουλο.....
   μην βιαζεσαι θα σε καβαλλησουν αλλοι

   Διαγραφή
 30. Μάλλον αυτοί που επιθυμούν το ΚΕΛ την πάτησαν τα νέα είναι μαλλον ευχάριστα. Για το προεδρικό διαταγμα εργο της προηγούμενης δημοτικής αρχής όλοι ξερουν που στηρίχτηκε και ότι είναι στον αέρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. ΤΟ ΚΕΛ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΙΓΟΥΡΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 281 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΠΑΝ ΝΑΙ ΠΟΙΟΙ ΟΧΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΤΗΝ ΕΚΑΝΑΝ ΜΕ ΕΛΑΦΡΑ ΠΗΔΗΜΑΤΑΚΙΑ????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. ΠΑΡΩΝ ο μεγας αγωνιστης που τωρα ωρυεται.εναντιον του γιατρου.
  παρωννννννν Ο ΑΠΩΝ απο τηνΤΣΙΠΑ.....Αυτος νομιζει οτι ΕΤΣΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ και θα ξεχασθουν τα ΚΑΤΣΑΛΙΡΟΚΑΜΩΜΑΤΑ ΤΟΥ.
  Βρε δεν σε καβαλλησε ακομα η ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ....αντε χασου....καπαπιδι....
  Εμεις τον γιατρο τον θελουμε ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ.Εσενα θα σε ξεσκεπαζουμε οπου ΚΑΙ ΝΑ ΚΡΥΦΤΕΙΣ.
  Πηγαινε σημερα στη Λουτσα να δεις τι ησυχια που εχει βουρλο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Περνάμε στην ψήφιση της πρότασης του εισηγητού. Δεν χρειάζεται να την ξαναδιαβάσω.
  Μαργέτης Αθανάσιος.
  ΜΑΡΓΕΤΗΣ: Ναι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σερέτης Χρήστος.
  ΣΕΡΕΤΗΣ: Ναι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάρκου Χρήστος.
  ΜΑΡΚΟΥ ΧΡ.: Ναι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πουλάκης Πέτρος.
  ΠΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κουλοχέρης Γεώργιος.
  ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ: Ναι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γκινοσάτης Γεώργιος.
  ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ: Ναι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπέκας Γεώργιος.
  ΜΠΕΚΑΣ: Ναι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάρκου Παναγιώτα.
  ΜΑΡΚΟΥ Π.: Ναι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποσπόρης Ευάγγελος.
  ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ: Ναι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεωργάκης Αντώνιος.
  ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ: Ναι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κρόκος Νικόλαος.
  ΚΡΟΚΟΣ: Ναι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λιανός Κωνσταντίνος.
  ΛΙΑΝΟΣ: Ναι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωτηρόπουλος Αλκιβιάδης.
  ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζήση Μαρία.
  ΖΗΣΗ: Ναι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κασίμης Γεώργιος.
  ΚΑΣΙΜΗΣ: Όχι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μποτζιολής Δημήτριος.
  ΜΠΟΤΖΙΟΛΗΣ: Όχι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δανέζης Ευάγγελος;
  ΔΑΝΕΖΗΣ: Όχι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιαννάτος Σωτήριος;
  ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ: Επειδή εγώ εκπροσωπώ το Τοπικό Συμβούλιο, το επαναλαμβάνω, θα δικαιολογήσω την ψήφο μου. Λέω όχι, διότι το Τοπικό Συμβούλιο αποφάσισε να απορρίψουμε την πρόταση του ΥΠΕΚΑ γιατί την τμηματική οριοθέτηση και μόνο. Γι’ αυτό ψηφίζω όχι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τσαντήλας; Παρών.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γίνεται δεκτή λοιπόν η απόφαση του εισηγητή με δεκαπέντε ναι, τέσσερα όχι και ένα παρών. Αποχώρησε η παράταξη του κυρίου Μάρκου.
  ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τ’ ανωτέρω,
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
  Εγκρίνει την πρόταση του Αντιδημάρχου κ.Γκινοσάτη Γεωργ. που έχει ως εξής:
  «Απορρίπτουμε την μελέτη τμηματικής οριοθέτησης του ρέματος Ραφήνας η οποία εκπονήθηκε προκειμένου να χωροθετηθεί και να κατασκευαστεί το ΚΕΛ βορείων Μεσογείων για τους εξής λόγους:
  Δεν έχει αποφασιστεί οριστικά το μέγεθος και άλλες τεχνικές προδιαγραφές του έργου, όπως και ο τρόπος διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων. Αντίθετα, εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις, όπως συμφωνήθηκε μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και του Περιφερειάρχη και των αρμοδίων της ΕΥΔΑΠ.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο εμμένει στις θέσεις του, όπως αυτές καθορίστηκαν στα δεκαέξι σημεία της απόφασης του. Η τμηματική οριοθέτηση δεν λύνει το ουσιαστικό και μεγάλο πρόβλημα που προκαλεί στο σύνολο της Περιφέρειας μας το μη οριοθετημένο και διευθετημένο ρέμα Ραφήνας. Αφού οριστικοποιηθεί η λύση του αποχετευτικού, με την σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, απαιτούμε την συνολική οριοθέτηση του ρέματος με ταυτόχρονη διευθέτησή του και την εκτέλεση όλων των απαραίτητων έργων».
  Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κασίμης Γεώργιος, Μποτζιολής Δημήτριος, Δανέζης Ευάγγελος που δεν ενέκριναν την πρόταση και ο κ. Τσαντήλας Χρήστος ο οποίος ψήφισε παρών.
  Κατά την διάρκεια της πρώτης ψηφοφορίας αποχώρησε η παράταξη του κ.Μάρκου Δημητρίου, ήτοι οι κ.κ.Μάρκου Δημήτριος, Τούντας Αντώνιος, Στάμου Δημήτριος, Κατραμάδος Σταύρος.
  Σημειώνεται ότι στην ψηφοφορία συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων-Λούτσας κ. Γιαννάτος Σωτήριος, ο οποίος ψήφισε αρνητικά.
  Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 281/2011.
  Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. ΠΑΡΩΝ ΚΑΙ ΞΟΥΡΙΣΜΕΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑΑΑΑΑ.......συριζα ενα παρων και ενα ναιαιαι
  σαν δεν ντρεπομαστε λεω εγω .....αυτος ΘΑ ΧΑΡΕΙ ΑΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΚΕΛ.
  ΦΤΑΝΕΙ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Ο ΚΑΤΣΑΛΙΡΟΣ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΠΟΤΕ.Ετσι εγραφε ακριβως πριν τις εκλογες που του κρατουσε τα μποσικα.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δικαιολογημένα να πεις οτι θέλεις για τον Χρήστο αλλά δεν βλέπω να λες και κάτι για τον Δημήτρη που την κοπάνησε στην ψηφοφορία. Ας αποδώσουμε στον καθένα ότι του αξίζει για να μην μας περνάνε για τόσο ..........!!!!!Μπράβο στον Γιαννάτο τον Δανέζη τον Κασίμη και τον Μποζιολή.

   Διαγραφή
 36. Αν συμφωνουσαν Γιατι ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ ?Καθε κινηση εχει δυο ανανωσεις ΕΣΥ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΑ .Εγω λοιπον ερωτωΑποχωρει κανεις απο καπου που συμφωνει?ΟΣυριζα οταν αποχωρει ειναι γιατι ΤΗΝ ΚΟΠΑΝΑΕΙ?Για πες τα στην Κουμπυνδουρου αυτα τα ΣΟΦΑ και μην τα λες στην Λουτσα.....
  ΑΠΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΜΑΖΕΨΑΝΕ ΜΩΡΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΛΑΒΟΥΣ?Εχετε δικηγορο εκει δεν χρειαζεται ο δικολαβος ο ερασιτεχνης.να σας εκθετει με τις βλακειες του ΜΑΣ ΚΑΒΑΛΛΗΣΕ Η ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ....
  Εκτιθεται η παραταξη σας με τετοιες βλακειες Γιατι τις βλεπουν ΟΛΟΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επειδή εγώ το διαβάζω από τα πρακτικά διάβασε για να καταλάβεις.Μπορούσε να ψηφίσει ΟΧΙ όπως έκαναν οι άλλοι.Οσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ ρώτησε τους.
   ΜΑΡΚΟΥ Δ.: Κύριε Πρόεδρε για να κλείνουμε το θέμα, ψηφίζουμε υπό μια προϋπόθεση: Δεχόμαστε να ψηφίσουμε το συγκεκριμένο θέμα μόνο αν πρόκειται για την εισήγηση, όπως ακριβώς μας δόθηκε. Με οποιαδήποτε παρέκκλιση ή προσθαφαίρεση δεν το ψηφίζουμε.
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γιαννάτος.
   ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ: Όπως είδαμε και πριν, ζητάει μια συγκεκριμένη απάντηση το ΣτΕ. Ο κύριος Γκινοσάτης λέει ότι απορρίπτουμε την πρόταση της τμηματικής οριοθέτησης για να μην γίνει φαραωνικό το ΚΕΛ κτλ, αλλά δεν σταματάει εκεί. Λέει ότι δεν μας το διευθετούν γιατί θα πλημυρίσουμε… δηλαδή αν αυτοί μας πουν ότι θα το κάνουν έτσι ώστε να μην πλημυρίζουμε;
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα είπατε κύριε Γιαννάτο αυτά.
   ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ: Να το αποκόψει το τμήμα αυτό. Να σταματήσει εκεί. Να πει ότι το απορρίπτουμε για τους λόγους αυτούς, να μην γίνει φαραωνικού τύπου ΚΕΛ κτλ. Αν μας πουν ότι θα μας το διευθετήσουν έτσι ώστε να μην πλημυρίζουμε, θα πούμε εντάξει, συμφωνούμε; Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει διαφορετική πρόταση.

   Διαγραφή
 37. Γιατί αφαιρέσατε το σχόλιό μου σχετικά με τον Κασίμη? Δεν σας συμφέρει να ακούγεται η αλήθεια? Όλοι γνωρίζουν ότι ο Κασίμης ψήφισε ΠΑΡΟΝ. Γιατί λέτε ψέματα στον κόσμο? Άλλωστε τα πρακτικά υπάρχουν και όποιος θέλει μπορεί να τα διαβάσει.
  Μπλογκ με παρωπίδες προς μία κατεύθυνση δεν είναι αληθινό. Σας θίξαμε τον Κασίμη? Τι πάτε να κάνετε μ' αυτό? Όλοι οι δημότες γνωρίζουν καλά ότι καταλογίστηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
  Αν βγάλετε κι αυτό το σχόλιο, τότε να πάτε να κρυφτείτε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΓΩ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΒΛΕΠΩ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΤΙ Ο ΚΑΣΙΜΗΣ ΨΗΦΙΣΕ ΟΧΙ.
   ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ???
   ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΝΑ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙΣ ΕΠΕΙΔΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΟΥ ΕΚΑΝΕ ΚΑΝΕΝΑ ΡΟΥΣΦΕΤΙ Ο ΚΑΣΙΜΗΣ!!!!

   Διαγραφή
  2. Έλα κι εσύ 5:42 που θέλεις να μας βγάλεις τον Κασίμη σου από το χρονοντούλαπο. Μήπως θυμάσαι (αν είσαι από Αρτέμιδα) την εισήγηση Κασίμη στο Δημοτικό Συμβούλιο Αρτέμιδος (Ιούλιο 2006); Σου θυμίζω λοιπόν ότι όλα είναι γραμμένα στα Πρακτικά της 13.7.2006, όπου εκτός των άλλων η πρότασή του κατέληγε: α) να υποβληθεί πρόταση για μελέτη δικτύου και ΚΕΛ των Δήμων Σπάτων και Αρτέμιδος (αυτό δηλαδή που από το 2011 προωθείται), β) να δεσμευθεί ο τότε Δήμος Αρτέμιδος ότι θα προτείνει το παραπάνω έργο (μελέτη δικτύου αποχέτευσης και ΚΕΛ των Δήμων Σπάτων και Αρτέμιδος) για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ περιόδου 2007-2013, κατά προτεραιότητα (δηλαδή αυτά που βλέπουμε να περνούν σιγά - σιγά από το 2011). Καταλάβατε λοιπόν από πότε και πως ξεκίνησαν αυτά που βλέπετε σήμερα στο πιάτο; Πείτε μου αλήθεια γιατί ο κ. Κασίμης δεν είπε τότε τίποτα στην εισήγησή του ως δήμαρχος, για τον αγωγό του ΚΕΛ; Που θα έπεφτε αυτός; Αυτά για να μαθαίνουν την τοπική ιστορία όσοι δεν ξέρουν. Το ζήτημα παίχθηκε από τους Κασίμη – Θ. Τούντα το 2006 και με βάση την τότε συμφωνία ακολούθησε η ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007-2013. Οι αποφάσεις και τα έγγραφα υπάρχουν και μάλιστα ολόκληρος φάκελος που κατατέθηκε στις διαχειριστικές αρχές του ΕΣΠΑ τον Αύγουστο 2006. Ας δώσουν οι αρμόδιοι του Δήμου στη δημοσιότητα τον φάκελο (Τεχνικά δελτία, αποφάσεις δ.σ., πρακτικά δ.σ., κλπ) που κατέθεσε – υπέβαλε στις υπηρεσίες του ΕΣΠΑ (δηλαδή επίσημα στην Ε.Ε., όχι στον μπακάλη της γειτονιάς), ο τότε Δήμος Σπάτων και για τα Σπάτα και για την Αρτέμιδα μαζί. Να γιατί πέφτουν τώρα τα πρόστιμα στην Ελλάδα, γιατί κάποιοι συμφώνησαν όταν ήταν στην ηγεσία του Δήμου και μετά όταν έγιναν αντιπολίτευση άρχισαν να λένε άλλα. Επιμένω ζητείστε τα γραπτά ντοκουμέντα για να βγουν όλα στο φως και να δείτε ολόκληρο το «κουβάρι». Να δείτε πως τα πράγματα έφθασαν από το 2006 στο τελικό Προεδρικό Διάταγμα της 27.8.2014 (δηλαδή νόμο) για ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι.

   Διαγραφή
  3. ποθουλακη μην πετας τη μπαλα στην εξεδρα

   Διαγραφή
  4. Είδες τι παθαίνει κανείς όταν έχει διαβάσει καλά τις αρθρογραφίες της "ΑΛΗΘΕΙΑΣ". Τον περνάνε για Ποθουλάκη και του την πέφτουν. Βρε δεν τον ξέρω τους λέω κι αυτοί όχι, είσαι μαζί του ή είσαι εκείνος. Τους πονάνε βλέπω το "καρφάκι" του Ποθ....

   Διαγραφή
  5. βρε φιλε εδω για τον ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΑ ο σοφος προαγωγος της ανασσας εβγαλε το συμπερασμα οτι ειναι ο ποθουλακης.Στους τυφλους φιλε και στους αδιαβαστους ΟΛΟΙ ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑ.Το οτι τον βλεπουν πισω απο τον καθενα ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟΝ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ.Φοβουνται και την σκια του ετσι που καθε σκια ΝΑΤΟς φωναζουν.ΜΗΝ ΔΙΝΕΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ.Τον πολεμησαν και θα τον πολεμανε αλλα ειναι αδιαβροχος ΣΙΓΑ ΤΙΣ ΨΙΧΑΛΕΣ ΤΑ ΒΑΤΡΑΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΠΑΠΙΔΙΑ....ΤΕΩΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΕΝΟΠΛΗΚΤΑ ....ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΛΙΡΟΠΛΗΚΤΑ.

   Διαγραφή
  6. ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ!!
   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία
   των έντεκα (11) Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.Μακρυωνίτη Ι., Δημακοπούλου Μ., Χατζηπαυλή Ελ., Χάμψα Π., Κορέλη Ελ., Ανδρεά Χρ., Μπερτόλη Δ., Προύντζου Π., Κόλτζου Αν., Μπουφίδη Γ. και του Προέδρου του Δ.Σ. κ.Νανόπουλου Σπ.
   1. Την υποβολή φακέλου πρότασης για το έργο «μελέτη του Δικτύου Αποχέτευσης Ακάθαρτων και Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων για τους Δήμους Σπάτων και Αρτέμιδος» στα πλαίσια του Μέτρου 6.3 «Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας Νέας Προγραμματικής Περιόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2000-2006.
   2. Την δέσμευση του Δήμου Αρτέμιδος ότι θα προτείνει το έργο για ένταξη στην επόμενη προγραμματική περίοδο (2007-2013), κατά προτεραιότητα,
   Μειοψήφησαν (5) Δημ.Σύμβουλοι οι κ.κ.Δαρβής Μπ., Λιανός Κ., Αποστολάκης Κ., Αλτιπαρμάκης Γ. και Αναγνωστόπουλος Ι. που ζήτησαν την αναβολή του θέματος και (1) ο κ. Τυράκης Β., που ψήφισε το Κ.Ε.Λ. να κατασκευασθεί από την εταιρεία Hochtief.
   Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 159/2006.
   Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

   Διαγραφή
 38. ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΨΕΥΣΤΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ 6:38. ΛΕΩ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΟ ΠΕΘΑΜΕΝΟΥΣ.
  Για το μελλον ΚΑΜΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ?ΚΑΝΕΝΑ PLAN B ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΘΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΝΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΟΣΑ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ Η ΑΛΕΠΟΥ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΚΡΕΜΑΣΤΑΡΙΑ!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή

Θερμοκρασία και Άνεμοι στην παραλία της Αρτέμιδας