ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

Αφιερωμένο στον Δήμαρχο Σπάτων-Αρτέμιδας και στον ΓκινοσάτηΘΕΜΑ: «Περιβαλλοντικό τέλος για το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης».Ο Δήμος Ηρακλείου περιλαμβάνει στα όρια του τη Δημοτική Κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού η οποία βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου (ΚΑΗΚ) «Νίκος Καζαντζάκης». Αποτέλεσμα αυτής της γειτνίασης είναι η περιοχή να υφίσταται, για πολλά χρόνια, τις σημαντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία ενός από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας (πρώτο σε πτήσεις «τσάρτερ»), σε ότι αφορά στην ηχητική, περιβαλλοντική - ατμοσφαιρική και αισθητική ρύπανση, με συνακόλουθο περιορισμό και των χρήσεων γης.


Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα αεροδρόμια συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ευρύτερων περιοχών λειτουργίας τους, με πρόσφατο παράδειγμα το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», που απετέλεσε μοχλό προόδου και δυναμικής ανάπτυξης ολόκληρης της Αττικής και όχι μόνο. Είναι γεγονός επίσης, ότι και ο ΚΑΗΚ έχει συμβάλει ουσιαστικά στην τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης.

Ταυτόχρονα όμως, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, αλλά και η γενικότερη ταλαιπωρία που υφίστανται οι κάτοικοι των περιοχών που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τα αεροδρόμια, ειδικότερα μάλιστα στην περίπτωση της Ν. Αλικαρνασσού, όπου ο αερολιμένας βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον αστικό ιστό μιας ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένης περιοχής. Είναι συνεπώς υποχρέωση της Δημοτικής αρχής να λάβει μέτρα προστασίας των δημοτών της.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, «υγεία» δεν θεωρείται μόνο η απουσία αρρώστιας, αλλά γενικότερα, «η φυσική και ψυχολογική ευημερία». Η σοβαρή περιβαλλοντική ρύπανση μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ευημερία των ατόμων, καθώς επηρεάζει σημαντικά τις καθημερινές λειτουργίες στο σπίτι και στην εργασία και διαταράσσει τη γαλήνη της ιδιωτικής οικογενειακής ζωής. Οι οχλήσεις από τον θόρυβο δεν αντιμετωπίζονται μόνο από την εθνική, αλλά και από την κοινοτική νομοθεσία, καθώς και τη σχετική νομολογία, τόσο του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).

Με το άρθρο 8 της Σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΣΔΑ), κατοχυρώνεται το δικαίωμα στην κατοικία, όπως και στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή. Υπάρχει μάλιστα σχετική νομολογία [Απόφαση Powel Rayner κατά του Ηνωμένου Βασιλείου (21/02/1990) (www.echr.coe.int), η οποία αφορά ηχορύπανση από το θόρυβο του αεροδρομίου Heathrow, καθώς και απόφαση Lopez Ostra κατά Ισπανίας (09/12/1994), σχετικά με οχλήσεις και θόρυβο προερχόμενα από σταθμό διαχείρισης απορριμμάτων]. Τέλος, αξίζει να μνημονευτεί η απόφαση Moreno Gómez κατά Ισπανίας (16/02/2005), από την οποία προκύπτει ότι υπάρχει προσβολή του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ, η οποία, όμως, δεν συνίσταται μόνο στην παραβίαση της απόλαυσης του δικαιώματος της κατοικίας, αλλά και στην αδράνεια των αρμόδιων αρχών να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή και τη μείωση του θορύβου.

Οι γειτνιάζουσες οχλήσεις και το πρόβλημα της ηχορύπανσης, κατά το ΕΔΔΑ, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο ανοχής, η δε προσβολή του δικαιώματος στην κατ’ αρχήν ακώλυτη απόλαυση της κατοικίας, είναι παράνομη και αθέμιτη, εάν δεν δικαιολογείται από μία δίκαιη στάθμιση των εκατέρωθεν συμφερόντων. Για το λόγο αυτό, πρέπει να υπάρξει μια δίκαιη μέση λύση μεταξύ των ανταγωνιστικών συμφερόντων του ΚΑΗΚ και της γειτνιάζουσας κοινότητας.
Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός, για παράδειγμα, ότι ο ΚΑΗΚ λόγω της άμεσης γειτνίασής του με το πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης του Ηρακλείου περιορίζει ουσιαστικά το καθεστώς των χρήσεων γης. Κυρίως όμως, υποβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα ζωής των δημοτών του Ηρακλείου λόγω της ηχορρύπανσης και των αέριων ρύπων από τις προσγειώσεις και απογειώσεις αεροσκαφών όλο το 24ωρο.

Η περιοχή η οποία επηρεάζεται περιβαλλοντικά από τη λειτουργία του αεροδρομίου, έχει ήδη καταμετρηθεί με τη χάραξη των ισοθορυβικών καμπυλών (NEF – που προβλέπει το Π.Δ. 1178 / 81 περί μετρήσεως και ελέγχου του θορύβου από τα αεροπλάνα). Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι στην ισοθορυβική καμπύλη με NEF 40, μέσα στην οποία το Π.Δ. 1178 / 81 συνιστά την απαγόρευση κατασκευής νέων οικιών, νοσοκομείων, σχολείων, κ.λ.π., περιλαμβάνεται η Αλικαρνασσός, το Ανατολικό Δημοτικό Διαμέρισμα και Τμήμα του Παραλιακού Μετώπου.

Χαρακτηριστικό επίσης είναι, ότι παρά το μεγάλο αυτό πρόβλημα, οι δείκτες Lden και Lnight της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου [Επίσημη Εφημερίδα L 189, 18.07.2002], δεν έχουν ακόμη μετρηθεί και ούτε έχουν ληφθεί μέτρα για την διαχείριση του αεροπορικού θορύβου.

Οι ως άνω διαπιστώσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». Στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του ως άνω νόμου, προβλέπονται ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις για οποιονδήποτε ρυπαίνει ή συμβάλλει στην πρόκληση ρύπανσης ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος με πράξη ή παράλειψη κατά παράβαση των νομίμων διατάξεων.

Είναι συνεπώς απολύτως λογικό αλλά και δίκαιο, περιοχές που υφίστανται τις προαναφερθείσες επιβαρύνσεις να αντιμετωπίζονται από την Πολιτεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση με ιδιαίτερη φροντίδα, ώστε να προκαλείται μιά δίκαιη στάθμιση των εκατέρωθεν συμφερόντων. Να «προικίζονται» δηλαδή, με τα απαραίτητα έργα και παρεμβάσεις που θα λειτουργούν αντισταθμιστικά και θα μειώνουν, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, τις αρνητικές συνέπειες που έχει για τους κατοίκους η λειτουργία του αεροδρομίου. Γι’ αυτό υπάρχει και σχετική νομική πρόβλεψη αφού ο Νόμος 1828/89 στο άρθρο 25 (παραγρ.14) καθορίζει ότι :

«Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να επιβάλλονται τέλη ή εισφορές για υπηρεσίες ή και έργα της περιοχής τους, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, στην ανάπτυξη της περιοχής και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα τέλη αυτά ή οι εισφορές αυτές έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Το ύψος των τελών ή εισφορών, οι υπόχρεοι στην καταβολή τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με την ίδια απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου».

Με βάση την παραπάνω εξουσιοδοτική διάταξη δίδεται η δυνατότητα επιβολής τέλους περιβάλλοντος ανταποδοτικής μορφής, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα έχει κανονιστικό και αυστηρά ανταποδοτικό χαρακτήρα.

Το τέλος αυτό που πρέπει να έχει άμεση σύνδεση και να είναι ανάλογο με τις επιπτώσεις που έχουν προκληθεί και προκαλούνται στο περιβάλλον, αλλά και με τον βαθμό ρύπανσης, θα κατατίθεται σε ειδικό κωδικό και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την πραγματοποίηση παρεμβάσεων (μελετών και έργων), προστασίας του περιβάλλοντος στην περιοχή όχλησης προκειμένου να μειωθεί η ηχητική, αισθητική και περιβαλλοντική ρύπανση που συνεπάγεται η λειτουργία του αεροδρομίου. Τα έργα αυτά θα γίνουν στη Δημοτική Κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού, στο Ανατολικό Δημοτικό Διαμέρισμα και στην περιοχή Καρτερού που δέχονται την επιβάρυνση και παρουσιάζονται στο συνημμένο πίνακα.
Έχοντας υπόψη το κόστος των απαιτούμενων μελετών των προς εκτέλεση έργων και τον ετήσιο αριθμό των αφικνούμενων αεροσκαφών, καθώς και την ύπαρξη αναλογίας ανάμεσα στα προτεινόμενα στο συνημμένο πίνακα έργα και τη ρύπανση που προκαλείται στην περιοχή από τους υπόχρεους, προτείνουμε να επιβληθεί στην ΥΠΑ περιβαλλοντικό τέλος που καθορίζεται σε 0.10 Ε/ton βάρους αεροσκάφους για πτήσεις ημέρας και σε 0.15 € για πτήσεις νυχτερινές (από 2300 έως 0600ώρα). Στα ανωτέρω ποσό περιλαμβάνεται τόσο το τέλος για την άφιξη όσο εκείνο για την αναχώρηση του αεροσκάφους.

Με βάση τα παραπάνω, εισηγούμαι στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την επιβολή «περιβαλλοντικού τέλους» για την πραγματοποίηση των απαραίτητων μελετών και έργων (με βάση το συνημμένο πίνακα), που θα συμβάλλουν άμεσα και αποφασιστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Νέας Αλικαρνασσού και των όμορων περιοχών που υφίστανται τις συνέπειες από την λειτουργία του αεροδρομίου.

Συν/μένα :

1 πίνακαςΓιάννης Κουράκης

Δήμαρχος Ηρακλείου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥα/α

Περιγραφή παρέμβασης

Δαπάνη σε €

1

Λήψη μέτρων ηχομόνωσης π.χ. διπλά τζάμια, κ.λ.π., στις γειτονικές με το αεροδρόμιο περιοχές και ιδιαίτερα σε Σχολεία, Νηπιαγωγεία, Παιδικούς Σταθμούς, ΚΑΠΗ, Ιατρεία, κ.α.

100.000,00

2

Δημιουργία ζώνης πρασίνου περιμετρικά του α/δ Ν. Καζαντζάκης σε δημοτικούς χώρους (άμεση επέμβαση)

100.000,00

3

Διαμόρφωση του Δημοτικού χώρου που βρίσκεται σε επαφή με τη Βόρεια πλευρά του α/δ Ν. Καζαντζάκης και κατασκευή περιβαλλοντικών πάρκων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής

2.500.000,00

4.

Απαλλοτρίωση εκτάσεων περιμετρικά του α/δ Ν. Καζαντζάκης και δημιουργία ζώνης πρασίνου σε αυτές

500.000,00

5.

Απαλλοτριώσεις χώρων στην επέκταση του άξονα του Διαδρόμου προσαπογειώσεων του α/δ Ν. Καζαντζάκης που επηρεάζονται περισσότερο από τη λειτουργία του αεροδρομίου, για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων με νέο αστικό εξοπλισμό κλπ για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

1.000.000,00

6.

Πεζοδρομήσεις και δενδροφυτεύσεις στο δευτερεύον οδικό δίκτυο της Ν. Αλικαρνασσού για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής (άμεση επέμβαση)

200.000,00

7.

Δημιουργία οδικού δικτύου εκτός πυκνοκατοικημένων περιοχών της Ν. Αλικαρνασσού για την εξυπηρέτηση του α/δ Ν. Καζαντζάκης - Ολοκλήρωση της παραλιακής οδού προς το αεροδρόμιο.

2.500.000,00

8.

Εφαρμογή του σχεδίου πόλης στην περιοχή του α/δ Ν. Καζαντζάκης

(Κατασκευή περιβαλλοντικών πάρκων)

1.500.000,00

9.

Αναπλάσεις δημοσίων χώρων στις όμορες περιοχές.

2.500.000,00

10.

Δημιουργία δημοτικών πάρκων – χώρων αναψυχής στο Δημόσιο Τουριστικό Κτήμα Καρτερού

2.500.000,00

11.

Ανάθεση μελέτης για την ανάδειξη και προσδιορισμό παρεμβάσεων που θα στοχεύουν στη δίκαιη στάθμιση των εκατέρωθεν συμφερόντων που πρέπει εκ του νόμου να διαμορφωθεί, εξ αιτίας της περιβαλλοντικής υποβάθμιση της Ν. Αλικαρνασσού από τη λειτουργία του Α/Δ Ν. Καζαντζάκης και την εξ αυτής προσβολή του δικαιώματος της ακώλυτης απόλαυσης της κατοικίας που κατοχυρώνεται από το άρθρο 8 της Σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

200.000,00ΣΥΝΟΛΟ

13.600.000,00

Έτσι γιατί υπάρχουν ικανοί δήμαρχοι και μη ικανοί.

32 σχόλια:

 1. ΤΙ ΧΑΝΔΑΚΑΣ ...ΤΙ ΛΟΥΤΣΑ...
  3Ο χρονια τον πολιορκουσαν οι Τουρκοι.
  την Λουτσα την πολιορκουν ακομα ....αντε να μην το πω ποιοι και παραξηγηθουν καποιοι....

  ο Μοροζινι παντως ελυσε ,με συμφωνια την πολιορκια Ο ΜΟΡΟΖΙΝΙ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΔΟΓΗΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ.
  Αναθεμα μας βενετια που ΚΡΑΤΗΣΕΣ ΤΑ ΙΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΦΗΣΕΣ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ...και ιδου το αποτελεσμα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. θα ακυρωθεί στο πατ-κιουτ και δικαίως: Τα δημοτικά τέλη είναι ΜΟΝΟ ανταποδοτικά, επιβάλλονται ΜΟΝΟ σε προσδιορισμένο κύκλο προσώπων ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή υπηρεσίας που θα παρέχεται σε όλους όσους πληρώνουν το τέλος.
  Υπάρχει αντίστοιχη νομολογία από το ΣΤΕ για το Δήμο Περάματος όταν πήγε πρόσφατα να επιβάλει με παρόμοια απόφαση τέλος στις εταιρίες πετρελαιοειδών με παρόμοιο αιτιολογικό (επιβάρυνση του περιβάλλοντος, υγεία κλπ) και προσδιορισμό-περιγραφή αντίστοιχων έργων (πάρκα, πράσινο κλπ).
  Το ΣτΕ έκρινε παράνομο το τέλος γιατί τα έργα θα εξυπηρετούσαν αόριστο κύκλο προσώπων και όχι εκείνους που θα πλήρωναν το τέλος.
  Με απλά λόγια, αν επιβληθεί σε ένα αεροδρόμιο δημοτικό ανταποδοτικό τέλος (που μόνο τέτοιου είδους τέλη μπορούν να επιβάλουν οι ΟΤΑ), αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν από το τέλος καλύπτονται οι δαπάνες έργων και υπηρεσιών που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο...

  Αδιάβαστος λοιπόν ο Δήμαρχος. Το αναφέρει ρητά η ίδια η απόφαση εκεί που επικαλείται το Ν.1828/89: Τα τέλη αυτά ή οι εισφορές αυτές έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα.

  Κι επειδή αρκετών τα κεφάλια δημιουργούνται συνειρμοί και οράματα περί επιβολής δημοτικών τελών στο αεροδρόμιο, δείτε την τεκμηρίωση εδώ:
  http://www.eetaa.gr/kodikas/egkyklioi/egk16.pdf
  Περιλαμβάνει και όλη τη σχετική νομολογία - απαιτείται καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

  Ερασιτεχνισμοί...γμτ πάλι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα ακυρωθεί εφόσον γίνει προσφυγή, εάν τα έχουν μιλημένα είναι άλλη ιστορία

   Διαγραφή
 3. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ22 Ιουνίου 2013 - 3:06 μ.μ.

  ΚΑΛΑ ΜΩΡΕ δεν καταλαβατε ποιος τα στελνει?
  ειπαμε καθε ενεργεια εχει ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΔΙΟΤΙ.

  Ο ΣΑΛΤΙΜΠΑΓΚΟΣ ΠΟΥΛΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΦΘΗΝΑ.
  ΔΡΑΧΜΗ ΤΑ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΑ
  ΔΡΑΧΜΗ ΤΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΙΚΑ  Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΩΡΕΑΝ...
  ΤΟ ΠΗΔΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΑΚΡΙΒΟ


  ΕΕΕΕΕπια εγω θα σας τα λεω που του απαντατε και σοβαρα....ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΙ ...ΓΙΑ ΨΗΦΟΥΣ....
  ΕΛΕΟς ΜΠΛΟΓΚΙΤΕΣ ΕΙΣΤΕ ΠΟΝΗΡΕΜΕΝΟΙ ΠΛΕΟΝ ...τοσο φροντιστηριο επεσε, μονο ο jca TO KATΑΛΑΒΕ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Είναι ικανοί αυτοί που παράτησαν τον πλούτο της Αρτέμιδας, την υπέροχη παραλία και τη θάλασσά μας στα νύχια των αλητόβιων, να προστατέψουν το περιβάλλον από το αεροδρόμιο; Ποιούς κοροϊδεύουν οι ανίκανοι και διεφθαρμένοι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Σε περίπτωση όπου εφαρμοστεί το σχέδιο, όπως στο Ηράκλειο, μετά ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος που θα χτίζουν τις παρανομίες τους;
  Ποιός θα είναι πλέον ο επαγγελματικός τους στόχος;
  Ο κος Κουράκης δεν έχει γραφείο νομιμοποίησης παρανομιών. Ως πολιτικός προφανώς ενδιαφέρεται να αφήσει έργο ενώ άλλοι προσπαθούν να εξασφαλίσουν πελατεία για το γραφείο σε περίοδο κρίσης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ22 Ιουνίου 2013 - 6:44 μ.μ.

  ΠΟΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΩΡΕ ΜΠΛΟΓΚΙΤΕΣ.....
  ΕΔΩ ΕΝΑ ΒΟΛΛΕΥ ΚΑΙ ΜΟΚΟ ,ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ.......
  ΕΛΕΟΣ ΜΠΛΟΓΚΙΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ Χανομαστε......

  ΣΤΕΛΝΕΙ Ο ΕΝΑΣ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ ......ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ?
  SOMEONE I USED TO KNOW.....φοβερο κομματι....ΡΟΚ....

  Για οσους δεν μιλουν την ΑΓΓΛΙΚΗ σημαινει ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΗΞΕΡΑ ....καλα....

  Αντε να συντονισθουμε σε νεο μηκος κυματος.....ΟΧΙ ΣΤΟ xalazi....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν υπάρχει κανείς να τον συμμαζέψει αυτόν με το καταπατημένο τάχα μου βόλλευ; Τί καρακιτσαριό! Σκισμένα διαφημιστικά ανάμεσα στην άμμο, επικίνδυνα για ατύχημα μαδέρια και καδρόνια, διάσπαρτα τραπεζάκια με ξαπλώστρες, όπου του καπνίσει! Άσε αυτή η φριχτή παράγκα με το δέντρο που βγαίνει από τη σκεπή!
   Παρατήρησα και κάτι που με ενόχλησε πέρα από την αισθητική. Νομίζω ο νόμος απαγορεύει να αναρτάει κανείς τη σημαία μας, όποτε και όπου νομίσει. Αυτό το παραλιακό μαγαζί, το βουτηγμένο στην παρανομία, έχει βάλει δύο γαλανόλευκες κιόλας, να ανεμίζουν ανάμεσα σε διαφημιστικές σημαίες για μπύρες, αναψυκτικά κλπ εξευτελίζοντάς έτσι το εθνικό μας σύμβολο! Ως πού θα φτάσει η ασυδοσία πιά; Τίποτα δεν έμεινε όρθιο!

   Διαγραφή
 7. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ22 Ιουνίου 2013 - 8:23 μ.μ.

  ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΕΡΑΝΟ ΣΗΜΕΡΑ?
  ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΕΡΑΣΤΕ ΚΟΣΜΕ?

  ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ..ΠΑΠΟΡΙΑ....
  ΠΟΥ ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ......
  ΟΜΟΣΠΟΝΔΗ ΣΠΑΤΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΒΟΥΤΗΓΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ με τις ομοσπονδιες να πανηγυριζουν , με τους διαγωνισμους ταλεντων του ΞΕΝΟ ΦΩΝΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΒΡΕΙ ΧΡΟΝΟ....ΑΦΗΝΕΙ ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝΕ ΤΟΝ ΕΡΑΝΟ, ΜΑΛΛΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΑΝ ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΤΡΕΛΛΑΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΜΠΑΣΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ - ΤΡΕΛΛΑΔΙΚΟ, ΟΛΑ ΤΑ ΓΥΡΩ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ, ΑΣΧΕΤΩΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΤΑΕΙ ΨΥΧΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ!!!

   Διαγραφή
 8. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ23 Ιουνίου 2013 - 4:28 μ.μ.

  ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΕΙ.....
  Η ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ....
  ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ....ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΘΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ.
  ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΜΠΛΟΓΚΙΤΕΣ, ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΑΛΛΟ ΤΙΠΟΤΑ...ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΜΕ ΕΚΕΙ ΣΑΝ ΟΡΘΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ετσι συνεχιστε να λετε ατεκμηριωτες αηδιες...

  Συνεχιστε να ακουτε ενα πεθαμενο πολιτικα γεροντα που το μονο
  που τον ενδιαφερει ειναι η αποκλειστικη χρηση της παραλιας για
  δικη του χρηση μονο( το βιοποριστικο αυτος το εχει λυσει)

  Συνεχιστε να ακουτε ενα πεθαμενο πολιτικα γεροντα που το ειδος των
  επιχειρηματων περιοριζεται στη κριτικη της ορθογραφιας και της ψυχολογικης καταστασης των συνδημοτων του.

  Συνεχιστε λοιπον να ακουτε ενα πεθαμενο πολιτικα γεροντα που το ηθος του
  περιοριζεται στην απιστευτη λασπολογια προς αλλους συνδημοτες του για δηθεν εγκαθετους της δημοτικης αρχης, δηθεν νταβατζηδες της νυχτας κτλπ κτλπ

  ΟΜΩΣ

  και συ ανωνυμε και ταλαιπωρε κατοικε της Αρτεμιδας εχεις αρχισει σιγα σιγα να
  μπαινεις στο τρυπακι που εχουν βαλει ολη την Ελληνικη κοινωνια. Ελα μωρε που μας εχουν πρηξει με το αεροδρομιο ελα να κοιμηθεις στη παραλια του Αγιου Νικολα και θα δεις οτι το αεροδρομιο ειναι ησυχαστηριο. ΛΑΘΟΣ ΜΕΓΑ. Το προβλημε φιλε συνδημοτη δεν ειναι τα σκυλαδικα ουτε η καταπατημενη παραλια ουτε βεβαιως το αεροδρομιο. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΚΥΛΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΚΟΥΒΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΙ...ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΟΥ. Αλλωστε αν προσεξει κανεις προσεκτικα τι γραφουμε θα δει οτι δεν αναφερομαστε μονο στο αεροδρομιο.


  Συνδημοτη,

  Εμεις εχουμε ενα πακο στοιχεια και θα συνεχισουμε να ενημερωνουμε το κοσμο ειτε
  σε διαφορα Blogs ειτε σε εφημεριδες , ετσι ωστε οι ψηφοφοροι να ειναι ψιλιασμενοι για το τι δεν και τι πρεπει να κανουν. Δεν εχουμε καμια απολυτως διαθεση να ασχοληθουμε με τα κοινα αν και μας εχουν πλησιασει.

  Σκοπος μας ειναι ενας η συνεχης ενημερωση των συνδημοτων μας για μια
  Αρτεμιδα με αναπτυξη, με σεβασμο στο περιβαλλον και στον ανθρωπο.

  ευχαριστουμε

  Κ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ωραίο!!!! Να ανεχτούμε την παρανομία και την αλητεία στη δημόσια παραλία, για να λύσουν κάποιοι το ....βιοποριστικό τους!!! Τί πράμα κυκλοφορεί στις Λούτσες.. Τί κυκλοφορεί γύρω μας..

   Διαγραφή
  2. Εμένα μου άρεσε το .....τρυπάκι! Μιλάμε για μεγάλη ...τρύπα!

   Διαγραφή
 10. Δηηηηηηθεν νταβατζηδες της νυχτας......
  ΟΧΙ ΚΑΛΕ ...ΕΝΤΙΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΜΑΤΙΕΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ,ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ (ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ)ΕΙΝΑΙ.....
  Απλως αυτος ο γερος τους ζηλευει..που ειναι νεοι και ομορφοι.....

  ΤΙ ΑΚΟΥΜΕ ΜΠΛΟΓΚΙΤΕΣ......ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ....ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝΕ....ΟΙ καλοι Σαμαρειτες που θελουν ΑΝΑΠΤΥΞΗ ,ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ......
  Σαν προεκλογικη μπροσουρα ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΤΙΠΟΤΑ....αυτο ξερουν αυτο κανουν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τί απαντάς άνθρωπέ μου, στον κάθε χαμένο της νύχτας; Αναδουλειές και κεσάτια έχουνε και κάθε τόσο μπαίνουν στα σχόλια,μπας και αναστρέψουν την κατάσταση. Ξέχασες τι μας αμόλαγε; Ότι εκεί στους αλητάμπουρες της παραλίας είναι ό,τι πρέπει για να πηγαίνουν ....οικογένειες με τα παιδιά τους!!! Δεν κατάλαβες περί τίνος πρόκειται; Ξέχασες, πόσο εύκολα γλιστράει από το κυριλέ και δήθεν συμβουλευτικό, στις αγοραίες βρισιές και σε χυδαίους ρατσισμούς και έτσι ξαναγίνεται ο εαυτός του; Δεν κατάλαβες ό,τι τον "τσούζει" η δημοσιοποίηση των αλητειών της παραλίας; Μην ασχολείστε με δαύτους.

   Διαγραφή
 11. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ24 Ιουνίου 2013 - 9:20 π.μ.

  ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ ΠΑΝΟ.
  Ομως αυτο το παιχνιδακι ,ποτε δρ Τζεκυλ και ποτε μιστερ Χαιντ,εχει μεγαλο ψυχιατρικο ενδιαφερον.Ειναι πολυ χαρακτηριστικο κοινωνιολογικα,το πως μπορει να ξεγαλασει ΤΟΥΣ ΑΦΕΛΕΙΣ.Τοση χαρτουρα για σκετο ανθρωπο της νυχτας, ειναι πολλη.Επιμενω λοιπον οτι εχει πολιτικη αποψη.ΑΛΛΩΣ ΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΚΟΦΤΕΙ ΣΕ ΜΕΝΑ.ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ.ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΝΕΙ.
  ΟΘΕΝ ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ.ΤΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ...ΑΓΝΟΕΙΤΕ... ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΘΟΥΝ.
  ΑΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΟΡΘΩΣ ΟΜΙΛΕΙΣ.

  Αφηστε τους, τα ντεσιμπελ καιη ρυπανση στην οποια εντρυφουν παντιοτροπως,τους εχουν πειραξει τον ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟ.

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΕ ...ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΒΑΚΤΗΡΙΙΔΙΑ ...αυτοι εχουν ανοσια, εμεις δεν εχουμε ....ευτυχως.....ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΚΟΜΑ ΣΤΗΝ ΛΑΜΟΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ.

  ΔΕΝ ΚΑΘΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΠΑΤΗΜΕΝΑ,ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΚΑΦΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ.ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥΣ.Αν σε αυτο που ειναι ευκολο και οικονομικο, μπορεις να προσφερεις εισαι ευπροσδεκτος.Αν πεισεις και αλλους καναμε ενα βηματακι αργο αλλα ΣΤΑΘΕΡΟ.Υπαρχουν πολλοι τροποι για αμυνα...γιατι δεν ειμαστε ολοι γεννημενοι επαναστατες ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ...ΑΛΛΑ ΟΛΟΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΜΥΑΛΟ.
  Αυτοι διαθετουν λιγοτερο.Αυτο ειναι το μονο ΣΙΓΟΥΡΟ,ΤΟ ΒΛΕΠΕΙΣ ΑΛΛΩΣ ΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΜΠΛΟΓΚ ΣΑΝ ΑΥΤΟ ,ποιος γραφει πως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Αν ήξερε ο κόσμος πού κάθεται και πού διαλέγει να κάνει μπάνιο.... Όταν ένα μαγαζί δεν έχει βγάλει ποτέ ένα λάστιχο με νερό να ξεπλένει τουλάχιστον τις ξαπλώστρες, όταν δεν καλεί ΠΟΤΕ βοθρατζίδικο ( άρα τα σκ.τά, πού πηγαίνουν; ).. Αν αυτά τα συνειδητοποιούσε κάποιος, θα πλησίαζε αυτός ή τα παιδιά του; Ή δεν έχετε αντιληφθεί τί γίνεται τα βράδυα στις ξαπλώστρες κάποιων παραλιακών μαγαζιών; Όσοι συνήθιζαν και συνηθίζουν να κάνουν μπάνιο πάρα πολύ πρωί, έχουν δει:
  Ζευγάρια να χρησιμοποιούν το χώρο, άτομα να ουρούν, να ... κλπ. κλπ., άτομα υπό την επήρειαν ουσιών να περνάνε τη νύχτα, να τους βρίσκει ακόμα εκεί το πρωί ο μαγαζάτορας και να προσπαθεί να τους απομακρύνει.....
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Να επιλέγουμε ξαπλώστρες που όχι μόνο φυλάσσονται, αλλά εξακριβωμένα πλένονται και να διαπιστώνουμε οπωσδήποτε αν καλείται βόθρατζίδικο και συχνά!
  Κατά κανόνα πάντως, όποιος ηχορυπαίνει και καταπατά, αδιαφορώντας για τους συνανθρώπους του, είναι χωρίς ήθος και δεν αξίζει να τον εμπιστευόμαστε ούτε να γινόμαστε πελάτες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ24 Ιουνίου 2013 - 4:04 μ.μ.

  ΕΤΣΙ ΑΠΟ ΜΟΝΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ...ΑΡΠΑΧΤΕΣ.
  Οπως λεει ο 10 48.
  θα αναγκασθουν να αλλαξουν ΟΤΑΜ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΠΡΩΤΑ.
  Καμμια ανοχη, καμμια συνενοχη ,Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ, ΔΥΣΕΥΡΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΚΡΙΒΗ.
  Ερευνηστε τουαλετες και κουζινες ΠΡΙΝ ΦΑΤΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΠΙΕΙΤΕ.

  Οποιος δεν σεβεται το περιβαλλον ΔΕΝ ΣΕΒΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ.
  Μακρυα απο ΑΡΠΑΧΤΕΣ.Καλυτερα την δικη σου ψαθα ,την δικη σου ομπρελλα τον δικο σου καφε.ΑΥΤΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΑ ΕΛΕΓΧΕΙΣ.ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΘΕΛΕΙΣ ...ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ .....ΝΑ ΤΟ ΕΛΕΓΞΕΙΣ...ΟΠΟΤΕ ,,,ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΒΟΘΡΟ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. χαχα ρε σεις εχετε μεγαλη πλακα
  ειλικρινα σας μιλαω....

  ΕΧΕΤΕ δικιο εσεις που μιλατε για δικιες σας
  παραλιες και εχουμε αδικο εμεις που λεμε οτι οι παραλιες
  δεν ειναι μονο δικες μας. Ειμαστε εμεις οι λαικιστες και ανθρωποι
  της νυκτας και ειστε εσεις οι μεγαλοι επαναστατες που κουνατε το
  λαβαρο της ελευθερης παραλιας. Ειστε εσεις οι σοβαροι που ακουτε πολιτικα
  αποκληρους δημοτες σαν τους αρισταρχηδηδες που φωναζουν φωναζουν και στο τελος
  φευγουν σα ΚΟΤΕΣ και ειμαστε εμεις οι ασοβαροι που σας εχουμε ταραξει με ενα σωρο στοιχεια ,δεν πειραζει. Ως ανθρωπος της νυκτας λοιπον οφειλω να σας ενημερωσω οτι οι παραλιες ναι μεν ειναι δημοσιες αλλα ο καθε δημος εχει δικαιωμα εκμισθωσης.

  ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΑΜΟΙΡΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑ

  Η χρήση Αιγιαλού & Παραλίας, κατόπιν παραχώρησης από το Δήμο, σε ιδιώτες επιχειρηματίες διέπεται από το Ν. 2971 (ΦΕΚ Α’ 285/19-12-2001) περί αιγιαλού και παραλίας


  Τα υπό μίσθωση τμήματα του αιγιαλού θα είναι τα τελείως απαραίτητα και δεν θα υπερβαίνουν σε εμβαδόν τα 500 μ2 όταν η παραχώρηση γίνεται με δημοπρασία, το δε 80% της όψεως του καταστήματος όταν η παραχώρηση γίνεται σαν κοινόχρηστος χώρος έμπροσθεν καταστήματος.

  · Καθορίζονται από την Επιτροπή αυστηρώς οι ελεύθερες ζώνες, με συγκεκριμένη και επαρκή οριοθέτηση από τους αιτούντες, διατηρώντας την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ 40% ανά 100 μέτρα μήκους παραλίας (Ν.2971/01 - άρθρο 13, παρ. 3).


  Σε όσες περιπτώσεις η εκμετάλλευση του χώρου κάνει χρήση μουσικής, η ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗ Α-ηχοστάθμη στο κέντρο της εγκατάστασης δεν θα υπερβαίνει τα 80dB, ενώ στα όρια αυτής τα 30dB.

  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΜΟΙΡΟΙ ΚΑΙ ΟΜΗΡΟΙ ΤΗΣ ΛΑΣΠΟΛΟΓΙΑΣ
  ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑ  Στη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση περί παραχώρησης αιγιαλών στους ΟΤΑ που υπεγράφη τον προηγούμενο μήνα, αναφέρεται ότι η εκμίσθωση καντινών αφορά αυτή καθεαυτή την καντίνα και απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, κρεβατιών και ομπρελών. Η νεα ΚΥΑ ειναι η Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013/29-3-2013

  Με βάση την ίδια ΚΥΑ, αν ο οικείος ΟΤΑ θέλει να εκμισθώσει χώρο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ή για ξαπλώστρες, τότε, εφόσον αυτό επιτραπεί από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, αυτό απαραίτητα θα πρέπει να γίνει σε απόσταση 100 μέτρων ένθεν κακείθεν της καντίνας και μόνο κατόπιν δημοπράτησης. Δηλαδή αν γίνει δημοπράτηση, τότε θα πληρώνουμε για να έχουμε ομπρέλες και ξαπλώστρες.

  Ειμαστε λοιπον εμεις οι ανθρωποι της νυκτας που κοιταμε να σας ενημερωσουμε , που σας λεμε ποια ειναι η αληθεια και τι ισχυει στη πραγματικοτητα? Ειμαστε εμεις οι νταβατζηδες και οι δημοτικοι υπαλληλοι που σας λεμε ρητα οτι ο νομος
  2971/01 οριζει οτι τουλαχιστον το 40% της παραλιας οφειλει να ειναι ελευθερο η οτι το μεγιστο οριο θορυβου με βαση το παραπανω νομο οφειλει να ειναι κατω απο 30 DB !!

  Και ποιοι στη τελικη ειναι αυτοι που ενδιαφερονται πραγματικα αυτοι που αποκαλουν τους αλλους συνδημοτες Καπαπιδια , αγραμματους, με ψυχολογικα προβληματα, η αυτοι που σας λενε παρτε το παραπανω νομο μαζευτειτε 100 και σπαστε το γραφειου του δημαρχου?


  ΚΑΠΑΠΙΔΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΟΣΑ ΚΟΠΥ ΠΕΪΣΤ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ, ΚΑΝΕΝΑ ΔΕΝ ΠΕΙΘΕΙΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ. ΣΕ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ Ο "ΒΩΘΡΟΣ"(SIC!) KAI OI ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΙΕΣ. ΚΑΤΙ ΤΥΠΟΥΣ ΣΑΝ ΚΑΙ ΣΕΝΑ ΤΟΥΣ ΜΥΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΜΑΚΡΥΑ. ΤΖΑΜΠΑ ΚΟΥΡΑΖΕΣΑΙ, ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΕΞΥΠΝΟ, ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ. ΑΝΤΕ ΠΙΕΣ ΚΑΝΕΝΑ ΟΥΙΣΚΥ ΣΤΑ ΣΚΥΛΟΜΑΓΑΖΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΕ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙΣ ΤΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΚΑΜΑΡΩΣΕΙ Η ΜΑΝΑ ΣΟΥ. ΠΑΡΑΤΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ, ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ...

   Διαγραφή
  2. χαχα εγω θα παω να πιω τα ουισκακια μου
   σα πελατης φυσικα....

   Εσυ εχεις φαει στο κεφαλι 20 χρονια αεροδρομιο
   εσυ εχεις φαει στο κεφαλι 20 χρονια παρανομα διασκεδαστηρια
   εσυ εχεις φαει στο κεφαλι 20 χρονια δυσωδια απο βοθρους

   Ετοιμασου αρισταρχιδη αν φας αλλα τοσα...

   ΡΕ ΖΗΤΩ Ο ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΘΕΛΕΤΕ

   Κ.Π.

   Διαγραφή
  3. βρε μπλογκιτη 9 07 ΕΧΕΙ ΠΑΘΕΙ ΑΡΙΣΤΑΡΧΙΔΙΑΣΗ ..βλεπει παντου αριστ αρχδια..... ΕΧΕΙ ΦΑΕΙ ΒΛΗΜΑ ...ΑΡΙΣΤΑΡΧΙΔΙΚΟ ....
   ΤΙ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ....ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ Ο ΠΑΝΟΣ....

   Διαγραφή
  4. Ο ΕΓΚΑΘΕΤΟΣ ΦΑΣΚΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΣΚΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΤΕΣΙΜΠΕΛ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ. ΤΟΝ ΕΧΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ, ΤΑΧΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ; ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΧΑΜΕΝΟ ΚΟΡΜΙ, ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΗΠΩΣ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΙ. ΟΥΤΕ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΝΑ ΘΥΜΙΣΩ ΤΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΞΕΡΝΑΕΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ. ΤΩΡΑ ΤΟ ΠΑΙΖΕΙ ...ΣΟΒΑΡΟΣ ΝΟΜΟΜΑΘΗΣ, ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΞΕΦΕΥΓΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ "ΓΑΛΛΙΚΑ"! ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΤΕ ΤΑ ΚΑΤΕΒΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ.

   Διαγραφή
 15. Αραγε ποια να ειναι τα τσιρακια του αεροδρομιου αυτοι που σας εχουν πρηξει τρια χρονια τωρα για την οδηγια 49/2002 η οποια οριζει ΡΗΤΑ ποια ειναι τα ορια αεροπορικου θορυβου, η αυτοι που ακομα μιλουν (κυριως λογω αγνοιας ) περι ακτινωτων πορειων των αεροσκαφων?. Ποιοι ειναι αυτοι που εχουν το φακελο του αεροδρομιου εκεινοι που σας μιλανε για πορισματα του Πολιτη που χαρακτηριζουν το μεγαλυτερο μερος της αρτεμιδας ακαταλληλο για οικιστικη χρηση,
  η περιβαλλοντικοι οργανισμοι οπως η Αρτεμις Καλλιστη?

  Ποιος εχει δικιο ολοι εσεις εδω μεσα εσεις που μιλατε για μια τυφλη επιχειρηση κλεισιματος παραλιακων καταστηματων που δεν εχουν βοθρους, ο ΜΕΓΑΛΟΔΗΜΑΡΧΟΣ που ζητησε μελετη απο το ΕΜΠ(πολυτεχνειο) για τη συνδεση μας με το δυκτιο της ΕΥΔΑΠ (αλλο παλι και αυτο χαχα) ,η εμεις που λεμε οτι η συνδεση επρεπε να εχει γινει εχθες.


  ΔΛΔ ΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΑΝ ΔΕΝ ΗΜΑΣΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΝΥΚΤΑΣ ΤΙ ΘΑ ΓΡΑΦΑΜΕ!!


  Επομενως εσεις που δεν ειστε εγκαθετοι την αλλη φορα που τα κωλομαγαζα
  σας σπασουν τα νευρα απο το θορυβο φωναξτε το 100 (κατα αρισταρχιδη)

  Την αλλη φορα που ο δημαρχος κανει συζητηση για τις ξαπλωστρες στη παραλια
  εσεις να μην αναφερθειτε στο νομο 2971/01 αλλα να πειτε οτι σας ενοχλουν τα διχτακια (παλι κατα αρισταρχιδη)

  Την αλλη φορα που θα γινει συζητηση για το αποχετευτικο εσεις να τα βαλετε με το μικροταβερνιαρη που δεν καθαριζει το βωθρο και οχι με το ανικανο δημοτικο συμβουλιο που δεν σας βαζει στο δυκτιο της ΕΥΔΑΠ οταν οι αλλοι τρεχουν με 1000.

  ΛΥΠΑΜΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝ ΕΤΣΙ ΤΗ ΠΟΛΗ ΜΑΣ
  ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΑΡΕΣΤΟΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΤΑΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ

  ΕΞΩ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ (ΓΕΝΙΚΑ Η ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΟΥΜΕ ΕΜΕΙς ΤΟ ΤΣΙΠΟΥΡΑΚΙ ΜΑΣ)
  ΕΞΩ ΤΑ ΣΚΥΛΟΜΑΓΑΖΑ(ΓΕΝΙΚΑ)
  ΕΞΩ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ (ΓΕΝΙΚΑ)
  ΕΞΩ ΤΑ ΔΙΧΤΑΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ(ΓΕΝΙΚΑ)


  ΖΗΤΩ Ο ΚΑΣΙΜΗΣ (ΠΟΥ ΑΠΟΓΕΙΩΝΕ ΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΡΑΤΣΕΣ)
  ΖΗΤΩ Ο ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ (Ο ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ)
  ΖΗΤΩ Η ΣΕΡΔΑΡΗ ( ΠΟΥ ΤΑ ΒΑΛΕ ΜΕ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)
  ΖΗΤΩ Η ΖΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗ (ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ)
  ΖΗΤΩ Ο ΤΟΥΝΤΑΣ (ΚΑΙ ΟΙ ΟΙ ΑΕΡΟΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΧΑΛΑΚΙΑ)
  ΖΗΤΩ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΥΚΟΣ (ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΧΑΧΑΧΑΧΑ)

  Εμεις ως ανθρωποι της νυκτας εχουμε μαθει να ειμαστε σοβαροι , εχουμε μαθει να κτυπαμε γροθια στο τραπεζι με επιχειρηματα , τωρα για σας που δεν ειστε διαπλεκομενοι την αλλη φορα παρτε το 100...

  Υγ.
  Ζητω συγνωμη αν προσεβαλα δημοσια προσωπα. Η κριτικη αφορα τις πολιτικες και σε καμια περιπτωση τα προσωπα που σεβομαστε απολυτα.


  ΚΑΠΑΠΙΔΙΑ


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Περαστικα!και να προσεχεις τα ληγμενα,το ντελιριο είναι παρενέργεια τους

   Διαγραφή
  2. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΑ.....ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΛΟΥΤΣΙΩΤΙΚΗ ΝΥΧΤΑ.Κυκλοφορουν και οι φιλοι ,οι κολλητοι και οι συγγενεις....που δεν πινουν μονον φρεντο.
   ΓΙΑΥΤΟ ΣΑΣ ΛΕΩ ΦΙΛΟΙ ,ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ....
   ΣΒΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΣΑΣ....
   ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ...ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ.Θα σας παρει ολους η μπαλα,οπως πηρε την αγορα.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ Η ΚΡΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΟΣΜΟΣ.
   Καταλαβετε το οσοι ακομα εχετε μυαλο.Η Ν, Μακρη αναβαθμιζεται συνεχως η Λουτσα υποβαθμιζεται με ιλιγγιωδη ταχυτητα.ΓΙΑΤΙ Η Ν. Μακρη δεν παει στο Μακ ταδε?ΕΕΕΕΕ δεν ειναι και τοσο μακρια....Η Ραφηνα γιατι παει σουμπιτη στηνΝ, Μακρη?Ολη η Κηφισσια και ο Διονυσος κατεβαινει το βουνο,γιατι στριβει προς Μαραθωνα ? ΚΑΠΟΤΕ Η ΛΟΥΤΣΑ ΕΙΧΕ 4 Καλοκαιρινα σινεμα,ΤΩΡΑ ΟΙ ΛΟΥΤΣΙΩΤΕΣ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΜΑΤΙ.ΜΕΤΑ ΤΡΩΝΕ ΕΚΕΙ ΓΥΡΩ....Πηγαινετε Σαββατοβραδο να βρειτε τραπεζι.....

   ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ.

   Διαγραφή
  3. Πράγματι, για θερινό σινεμά, πάμε πια στο Μάτι, στη Ν. Μάκρη, ακόμα και στο Πόρτο -Ράφτη και πολλές φορές αν μας παίρνει ο χρόνος να καθήσουμε κάπου, το αναζητούμε εκεί... Φυσικό δεν είναι; Αν και η δική μας παραλία είναι και μεγάλης έκτασης και ασύγκριτης ομορφιάς, δυστυχώς είναι υποβαθμισμένη και αιχμαλωτισμένη από πέντε αλητόβιους με την ανοχή και τη βοήθεια μιας ανίκανης Δημοτικής Αρχής.

   Διαγραφή
  4. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ25 Ιουνίου 2013 - 8:34 π.μ.

   Αχ κυρια ελλη μου...
   ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΥ ΦΩΝΑΖΩ ΜΑΛΛΙΑΣΕ Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ.
   Ο φυσιολογικος κοσμος που εχει παιδια,που εχει ακομα και καποια δυνατοτητα,μειωμενη βεβαια σε σχεση με πριν, θελει .
   καθαριοτητα,ησυχια,φυσικες και φυσιολογικες παραμβασεις.Τωρα μαλιστα που προσεχει ευτυχως που δινει τα λεφτα του.Το σινεμα ειναι η 7 η τεχνη δεν ειναι μονον διασκεδαση.
   Το επιασε το μακ ταδε και κανει καλοκαιρινο σινεμα. Βλακες τους θεωρειτε?

   το ελληνικο υπαιθριο σινεμα με τα γιασεμια τριγυρω ειναι ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ και εμεις το φτυσαμε.Ακριβως οπως φτυσαμε την γη μας, τα χωραφια μας και την θαλασσα μας.Και δεν μας φταινε τα αεροπλανα και τα παπορια.... ΜΑΣ ΦΤΑΙΕΙ Η ΑΝΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΛΗΤΟΒΙΟΥΣ .ΕΓΩ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΕΠΙΝΑ ΤΟ ΠΟΤΑΚΙ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΛΟΥΤΣΑ,ΕΤΡΩΓΑ ΤΟ ΨΑΡΑΚΙ ΜΟΥ ,ΨΩΝΙΖΑ ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ,ΣΤΟΝ ΧΑΣΑΠΗ ,ΣΤΟΝ ΤΣΕΛΕΓΚΑ,Τωρα παω στο Ματι,εχει υπεροχο μπαρ στον φαρο...ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΑΡΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΙ.Ψωνιζω στην Ν.Μακρη και παρακολουθω τις πολιτιστικες εκδηλωσεις Ραφηνα στο υπεροχο κολυμβητηριο ,Ν. ΜΑΚΡΗ στην τεως βαση ακομα και Μαραθωνα.Καιδεν ειμαι μονον εγω συναντω και λουτσιωτες φιλους που φευγουν απο την δικη τουσ πολη ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ?

   Διαγραφή
 16. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ24 Ιουνίου 2013 - 9:53 μ.μ.

  ΟΥΑΙ,ΒΑΒΑΙ, ΠΑΠΑΙ ,ΙΑΤΑΤΕ ΙΑΤΑΤΕ.
  Αρχαια Ελληνικα ειναι το σχολιο μου

  Ειπαμε, παιζει Αριστοφανη ΣΤΗΝ ΡΑΦΗΝΑ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ,ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ.
  Ο ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ τα εχει πει και τα εχει δειξει ολα...θα νομιζετε οτι μιλαει για ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΕΙΕΣ ....σαν αυτες του μπλογκ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ25 Ιουνίου 2013 - 9:04 π.μ.

  ΑΝΤΕ ΝΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΩ ΤΟ ΘΕΜΑ.
  ΖΑΜΑΝ ΦΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΝΩ ΤΟΥΡΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΑ.Το βλεπετε στο καινουργιο παρκο που τους εδωσαν .Μην περιμενετε τιποτα.exit MONON .ΚΑΝΑΝΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
  ΚΑΙ ΒΓΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΠΕΡΣΙΝΟ ΚΩΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΚΑΙ Η ΩΡΑΙΑ.Θυμαστε το τραγουδακι Ο ΩΡΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΩΡΑΙΑ?ΕΚΕΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ....ΚΑΙ ΝΤΙΡΛΑ που λεει και καποιος μπλογιτης
  ντιρλα ντα ντιρλα ΝΤΑ ΝΤΑ.ΣΤΟ ΑΣΠΡΟ ΤΗΣ ΠΟΔΑΡΙ ΝΑ ΣΤΗΣΩ ΠΑΛΑΜΑΡΙ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΚΑΙ Ο ΝΙΟΝΙΟΣ.....
  Ας ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΧΟΡΟΙ
  ΚΑΙ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΑΛΟΙΩΤΙΚΑ
  ΣΤΕΚΙΑ ΕΠΑΡΧΙΩΤΙΚΑ


  ΜΕ ΤΟ ΡΟΚ ΤΟΥ ...ΜΕΛΛΟΝΤΟς ΜΑΣ....

  Θυμαστε το θειον βρεφος με το σκληρο ροκ ?
  εκει θα τους στειλει η ιστορια και εμεις θα την βοηθησουμε βρε γα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ25 Ιουνίου 2013 - 9:06 π.μ.

  ΥΓ μην αρχισετε τα ΜΕΤΑ φεμινιστικα...κανει ζεστη σημερα....και δεν βγαινουμε ξεσκουφωτοι....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θερμοκρασία και Άνεμοι στην παραλία της Αρτέμιδας