ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

Ανακλήσεις αδειών RIVIERA MACAMBO SILIVANI


ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ΄ άριθμ. 12/2009 Άδειας ίδρυσης & λειτουργίας  καταστήματος  (είδος)  καφετέριας-εστιατόριο της  εταιρείας ¨ΤΣΟΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ &ΣΙΑ ΕΕ¨ με την διακριτική επωνυμία ¨RIVIERA¨ 

ΣΧΕΤ: α) Οι διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 180/79
             β)  Το αριθμ. πρωτ. 5224- 18/02/2014  έγγραφο μας
             γ)  Τις με αριθμ. πρωτ.  6761- 28/02/2014 έγγραφες απόψεις.
             δ) Οι αριθμ. 428/2013, 402/2012, 610/2013 αποφάσεις Δημάρχου.

                                                        ΕΙΣΗΓΗΣΗ
   Σε συνέχεια του  θέματος σας γνωρίζουμε ότι , για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  που διατηρεί η εταιρεία  ΤΣΟΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ &ΣΙΑ ΕΕ όπως νομίμως εκπροσωπείτε , το οποίο βρίσκεται  επί της οδού 25ης Μαρτίου 34 περιοχή Αγ. Νικόλαος της Δημοτικής Ενότητας  Αρτέμιδος  με τον διακριτικό τίτλο ΡΙΒΙΕΡΑ, έχει εφαρμοστεί σε βάρος της , σε τρεις (3) περιπτώσεις με τις αριθμ. 428/2013 , 402/2012 , 610/2013 αποφάσεις Δημάρχου οι οποίες έχουν βεβαιωθεί με τις αριθμ. πρωτ. 1020 /15459/114-β ,1020/15459/113-β ,1020/15459/4/1-β , 1020/15459/95-β, 1020/15459/94-β,1020/15459/97-β, 1020/15459/105-β, 1020/15459/104-β, 1020/15459/111-β ,παραβάσεις από το Α.Τ. Αρτέμιδος , η διαδικασία της προσωρινής  αφαίρεσης  της αριθμ. 12/2009  άδειας ίδρυσης & λειτουργίας που της  έχουμε χορηγήσει  και κατά συνέπεια πληρούνται οι  προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ.180/79  .
   Η υπηρεσία μας (βλ. β΄ σχετικό) σε εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν.2690/99 , κάλεσε τον νόμιμο εκπρόσωπο της ανωτέρω εταιρίας προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του (βλ. γ΄σχετικό) , ως προς το θέμα .   
             Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν 3463/2006 όπως αυτός ισχύει  και του       άρθρου 2 του Π.Δ. 180/79, εάν μετά από τρεις (3) αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας καταστήματος στις οποίες συνυπολογίζονται και τυχόν αποφάσεις προσωρινής    αφαιρέσεως που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση των προαναφερομένων διατάξεων εντός έτους από την έκτιση της τελευταίας προσωρινής αφαιρέσεως, η άδεια λειτουργίας του καταστήματος δύναται να αφαιρείται οριστικά με απόφαση από την  αρχή που εξέδωσε την άδεια .
            Βάση του Ν 2307/95 άρθρο 11 παρ. 2  και του Ν. 3852/2010 άρθρο 73 παρ. 1 περ. Αii καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  για την λήψη της σχετικής απόφασης ανάκλησης της 12/2009 άδειας ίδρυσης & λειτουργίας του καταστήματος της εταιρίας ΤΣΟΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ &ΣΙΑ ΕΕ με τη διακριτική επωνυμία  ¨RIVIERA¨.
                                                                                       
                                                                                                Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
     ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
    Τα ανωτέρω σχετικά
                                                                                       ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ      ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ΄ άριθμ. 27/2010 Άδειας ίδρυσης & λειτουργίας  καταστήματος  (είδος)Αναψυκτηρίου χωρίς παρασκευαστήριο  -καφετέριας-όπεν- μπάρ της εταιρείας ¨ΤΣΟΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ &ΣΙΑ ΕΕ¨ με την διακριτική επωνυμία ¨WET PLUS¨.
ΣΧΕΤ: α) Οι διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 180/79
             β)  Το αριθμ. πρωτ. 9668 - 24/03/2014  έγγραφο μας
             γ)Οι αριθμ. 612/2013 ,  663/2013,527/2013 αποφάσεις Δημάρχου.
             δ) Οι αριθμ .πρωτ. 11207  4-4-2014 έγγραφες εξηγήσεις.

                                                        ΕΙΣΗΓΗΣΗ
   Σε συνέχεια του  θέματος σας γνωρίζουμε ότι , για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  που διατηρεί η εταιρεία  ΤΣΟΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ &ΣΙΑ ΕΕ όπως νομίμως εκπροσωπείτε , το οποίο βρίσκεται  επί της οδού 25ης Μαρτίου 38 περιοχή Αγ. Νικόλαος της Δημοτικής Ενότητας  Αρτέμιδος  με τον διακριτικό τίτλο ¨WET PLUS¨, έχει εφαρμοστεί σε βάρος της , σε τρεις (3) περιπτώσεις με τις αριθμ. 612/2013, 663/2013, 527/2013, αποφάσεις Δημάρχου οι οποίες έχουν βεβαιωθεί με τις αριθμ. πρωτ. 1020/15459/50/21-β ,1020/15459/50/24-β, 1020/15459/50/25-β, 1020/15459/50/26-β , 1020/15459/50/28-β,1020/15459/50/27-β,1020/15459/50/17β,1020/15459/50/20β,1020/15459/50/22-β ,παραβάσεις από το Α.Τ. Αρτέμιδος , η διαδικασία της προσωρινής  αφαίρεσης  της αριθμ. 27/2010  άδειας ίδρυσης & λειτουργίας που της  έχουμε χορηγήσει  και κατά συνέπεια πληρούνται οι  προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ.180/79  .
   Η υπηρεσία μας (βλ. β΄ σχετικό) σε εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν.2690/99 , κάλεσε τον νόμιμο εκπρόσωπο της ανωτέρω εταιρίας προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του (βλ. γ΄σχετικό) , ως προς το θέμα .  
             Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν 3463/2006 όπως αυτός ισχύει  και του       άρθρου 2 του Π.Δ. 180/79, εάν μετά από τρεις (3) αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας καταστήματος στις οποίες συνυπολογίζονται και τυχόν αποφάσεις προσωρινής    αφαιρέσεως που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση των προαναφερομένων διατάξεων εντός έτους από την έκτιση της τελευταίας προσωρινής αφαιρέσεως, η άδεια λειτουργίας του καταστήματος δύναται να αφαιρείται οριστικά με απόφαση από την  αρχή που εξέδωσε την άδεια .
            Βάση του Ν 2307/95 άρθρο 11 παρ. 2  και του Ν. 3852/2010 άρθρο 73 παρ. 1 περ. Αii καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  για την λήψη της σχετικής απόφασης ανάκλησης της 27/2010 άδειας ίδρυσης & λειτουργίας του καταστήματος της εταιρίας ΤΣΟΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ &ΣΙΑ ΕΕ με τη διακριτική επωνυμία  ¨WET PLUS¨.
                                                                                     
                                                                                               Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
     ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
    Τα ανωτέρω σχετικά
                                                                                       ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ      

ΘΕΜΑ : Οριστική ανάκληση της υπ.αρ16/2008 αδείας ίδρυσης και  λειτουργίας  καταστήματος Καφενείο  ιδιοκτησίας  του κ. Σωτηρόπουλου Βασιλείου επί της Λεωφ. Βραυρώνος αρ.15 στην Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος .                                     
ΣΧΕΤ  α) Τις αριθ. Αποφάσεις 5599/2013και 1066/2008 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών .
             β) Την αριθ. Πρωτ. 4252 12-2-2014 Εξώδικης δήλωσης πρόσκλησης.
             γ)Την αριθ. Απόφαση  8948/2010 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών .
             δ) Την αριθ. Απόφαση 2411/2009 του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών .   
             ε) Το Π.Δ. 180/79 και β)Το άρθρο 11 του Ν. 2307/95.
             στ) Το αριθ. Πρωτ. 7068/05/03/2014 έγγραφο του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.
             ζ) Την αριθ. Πρωτ 8201  13-03/2014 έγγραφες αντιρρήσεις του κ. Σωτηρόπουλου Βασιλείου.
                                                                     ΕΙΣΗΓΗΣΗ

     Με την υπ αριθμόν 16/2008 άδεια ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος χορηγήθηκε από τον τέως Δήμο Αρτέμιδος στις 25/06/2008  για το κατάστημα - καφενείο  με τη επωνυμία ¨SILIVANI ¨   επί της  οδoύ Λ. Βραυρώνος 15 στην  Δημοτική ενότητα  Αρτέμιδος.
           Σύμφωνα με το ανωτέρω α΄σχετικό και σε εφαρμογή της αριθ. Απόφασης 5599/2013 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών  το οποίο κρίνει ότι δεν ήταν νόμιμη η έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος δεδομένου ότι το διοικητικής φύσεως ζήτημα που κρίθηκε  με την 1066/20008 απόφαση του Δικαστηρίου  τούτου συνίσταται στο ότι δεν επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία καφενείου στο ως άνω ακίνητο που ευρίσκεται σε περιοχή αμιγούς κατοικίας. Ενόψει δε του ότι δεν έχει  επέλθει καμία μεταβολή όσον αφορά τις χρήσεις γης για το ως άνω 2542 ΟΤ της 12ης Πολεοδομικής Ενότητας  του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος και ως εκ τούτου απαιτείται  από τον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος να προβεί στην ανάκληση της υπ αριθμόν 16/2008 άδειας ίδρυσης & λειτουργίας  για το κατάστημα - καφενείο  επί της  οδoύ Λ. Βραυρώνος 15 στην Αρτέμιδα με τη επωνυμία ¨SILIVANI¨ . 
Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών και σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1Α του Ν. 3852/2010 με την επιφύλαξη του άρθρου 83 του ίδιου νόμου, καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τη λήψη σχετικής  απόφασης.


                                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ      

                                                                                                                


                                                                                                 ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΤ.  ΧΡΗΣΤΟΣ   

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
                                                                                                                                                                
ΘΕΜΑ :  Οριστική ανάκληση της υπ΄ άριθμ. 27/2009 Άδειας ίδρυσης &  λειτουργίας Κ.Υ.Ε της εταιρείας «Ν. & Δ. Θεοφιλόπουλος – Κ. Βαλασίδης Ο.Ε. »

ΣΧΕΤ  :    1) Η υπ’ αριθμ.  49191/17/12/2013 εισήγηση της Δ/νσης Εσόδων & Περιουσίας Τμήμα  Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
2) Η υπ΄αριθμ. 02/2014 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ
3) Η υπ΄αριθμ. 12/2014 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ
Με τις υπ΄αριθμ. 02/2014 και 12/2014 αποφάσεις της, η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. ανέβαλε, με την πρώτη για 1 μήνα και με την δεύτερη μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της, την λήψη οριστικής απόφασης επί του θέματος, προκειμένου να καταθέσουν στην Επιτροπή και στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου οι ενδιαφερόμενοι, τα απαραίτητα δικαιολογητικά νομιμοποίησης των αυθαίρετων προσθηκών και αλλαγής χρήσης των χώρων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος καφετέριας – μπαρ με το διακριτικό τίτλο «ΜΑΚΑΜΠΟ», υπ΄ άριθμ. 27/2009 Άδειας ίδρυσης &  λειτουργίας Κ.Υ.Ε της εταιρείας «Ν. & Δ. Θεοφιλόπουλος – Κ. Βαλασίδης Ο.Ε. το οποίο βρίσκεται επί της οδού 25ης Μαρτίου 32 στην περιοχή του Αγίου Νικολάου της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος, λαμβάνοντας υπόψη, τις απόψεις των ενδιαφερομένων και συγκεκριμένα την διαβεβαίωση του Μηχ/κού Κου Γιώργου Μπασιάκου, ότι η δήλωση του αυθαιρέτου με τον Ν4178/13 βρίσκεται σε επεξεργασία, ότι η χρήση του επιτρέπεται και σύντομα θα γίνει οριστική υπαγωγή. Λόγω ότι εξέπνευσε και η δεύτερη προθεσμία η οποία εδόθη και δεν κατατέθηκε κανένα δικαιολογητικό, επανέρχεται το θέμα για την λήψη οριστικής απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

58 σχόλια:

 1. Πλάκα κάνετε ή από τα "ντάπα-ντούπα" της ηχορύπανσης και την αϋπνία εγώ βλέπω "αστράκια" και δε διαβάζω καλά;;;; Ενδέχεται ανάκληση αδειών και μάλιστα οριστική;;; Κατ' αρχήν κακώς δημοσιεύετε το θέμα αυθημερόν με την συζήτησή του στο δήμο! Γιατί δεν το κάνατε μια εβδομάδα πριν, έστω λίγες μέρες πριν να προετοιμαστεί ο κόσμος;;; Παρόλα αυτά πιστεύω πως κάθε Λουτσιώτης έχει συμφέρον να παραστεί και δια βοής να εκδηλώσει την αγανάκτησή του για τους κύριους υπεύθυνους της αφόρητης ηχορύπανσης που βιώνει η περιοχή του Αγίου Νικολάου! Σήμερα υποφέρει το σπίτι μου αύριο μπορεί να συμβαίνει το ίδιο στο δικό σου!! Αφήστε τις μικρότητες, τον ωχαδερφισμό, την απραξία και ελάτε να παραστούμε όλοι στην αίθουσα να φωνάξουμε να καταλάβουν όλοι ότι είμαστε εδώ δυνατοί και ενωμένοι. Μια χούφτα "επιχειρηματίες" της παρανομίας και του εύκολου κέρδους έχουν καταστρέψει την περιοχή μας και τις ζωές των περίοικων που δεν κοιμούνται στα σπίτια τους από την αφόρητη εκκωφαντική ηχορύπανση μέρα-νύχτα που τους επιβάλλεται. Φωνάξτε να ανακληθούν οριστικά οι άδειες των παρανόμων, που τόσα χρόνια δε σεβάστηκαν κανέναν, ούτε τη γειτονιά, ούτε το δήμο, ούτε τους νόμους, ούτε την κοινή ησυχία, ούτε την παραλία με τις ατελείωτες αυθαιρεσίες τους! Οριστική ανάκληση αδειών ΑΠΑΡΑΤΗΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΗ ΑΝΑΒΟΛΗ!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τωρα θα φανεί το μεγεθος της υποκρισίας... Αν τους δώσουν πάλι χάρη, σημαίνει ότι η διαφθορά στη πόλη μας σπάει τα κοντέρ!
  Αλίμονο αν ξεφύγουν πάλι οι αρχιπαράνομοι εκβιαστές της παραλίας...
  Μας έχουν κάνει το βίο αβίωτο, μας διώχνουν απ' τα σπίτια μας αυτό έλλειπε να πάρουν κι άλλη αναβολή!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΔΥΟ ΤΙΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ:

  Ή ΤΟΥΣ ΕΙΠΑΝΕ ΘΑ ΣΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΠΑΜ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΝ ΔΕΝ.... ΚΑΙ ΑΜΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΤΟΤΕ ΔΕ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ Ή ΘΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥΝ, ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΣΤΡΙΒΕΙΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ

  Ή ΦΟΒΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΠΕΥΔΟΥΝ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ ΝΑ ΤΗ ΒΓΑΛΟΥΝ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΟΥΝ.

  ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 'Οπως καταλαβαίνετε αγαπητέ δυστυχώς ισχύει το ... πρώτο! Αλήθεια υπήρχε έστω και ένας που να πίστευε ότι αυτή η δημαρχία θα έβαζε ποτέ το μαχαίρι στο κόκκαλο;;; Έστω και ένας σοβαρός άνθρωπος;;;;

   Διαγραφή
  2. Ικανοποιήθηκαν όλοι. Και οι μαγαζάτορες και οι δημοτικοί άρχοντες, οι οποίοι μιας και φεύγουν, δεν έπρεπε να νοιώσουν μια τελευταία ....ικανοποίηση; Ανικανοποίητοι να μείνουν; Αμαρτία.
   Και άμα τους ρωτήσεις, θα σου πούν κάναμε τούτο, κάναμε κείνο, αλλά έλειπαν κάτι χαρτιά μωρέ... Αλλά το καθήκον μας το κάναμε......

   ΤΕΛΟΣ. Τί περιμένουμε;
   ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ, ΚΑΝΑΛΙΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΥΝΗΣΕΙΣ ΚΛΠ.
   ΑΙΤΗΜΑ:
   ΟΧΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ, ΟΧΕΤΟΥΣ, ΠΑΡΚΙΝΓΚ, ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ 5 - 10 ΑΛΗΤΗΡΙΟΥΣ!

   Διαγραφή
 4. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ25 Ιουνίου 2014 - 3:34 μ.μ.

  ΤΩΡΑ ΘΑ ΓΕΛΑΣΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟ ΝΕΟΥΣ ΠΟΥ ΒΓΑΛΑΤΕ.....
  Θωμα τα πρακτικα της ψηφοφοριας διοτι ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΙΕΤΕΙΣ ΑΔΕΙΕΣ. ΜΠΡΑΒΟ ΒΡΕ ΛΟΥΤΣΑΙΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 700 ΑΡΑ, ΞΑΝΑ ΜΠΡΑΒΟ.
  Την σκισατε την γατα στην μουγγα ....για τα παραλιακα.....Αχ να δω και την ανασσα να ψηφιζει ΑΜΝΗΣΙΑ.....και τον κατσαλιρο αγγελο ΕΞΑΓΓΕΛΟ της ΚΑΘΑΡΣΗΣ ...ΤΙ ΠΛΑΚΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟ....
  Ο ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΓΕΡΑΣΕ ......και εδω ο λυκος εισαστε εσεις μαγκες. Εσεις και ο καναπες σας με κλειστα τα παραθυρα γιατι ετσι σας πρεπει.....
  ΟΛΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΞΕΦΟΡΤΩΘΕΙΤΕ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΣΑΣ.
  Δεν μπορει κανεις να σωσει καποιον που θελει πραγματικα να ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕΙ.Δεκα ψυχιατροι να πεσουν πανω του ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ....
  ΜΙΑ ΣΤΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΝΑ ΣΩΘΕΙ.....ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. καλοι αλλα αργησατε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αφήστε τώρα τα λόγια και κανονίστε το βραδάκι να είμαστε όλοι παρόντες.

  Μπας και ιδρώσει κανένα αυτί, γιατί εγώ προσωπικά κρατάω μικρό καλάθι.

  Τόσα χρόνια τους μάθαμε, τίποτα δεν είναι τυχαίο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Διαβάζω καλά, το "Μακλάμπο" το πάνε για κλείσιμο λόγω "εκπρόθεσμης κατάθεσης δικαιολογητικών υπαγωγής αυθαιρέτου";;;;;; Πάμε καλά;;; Το ναό της ηχορύπανσης και του ασύδοτου ωραρίου "παίζω στο φουλ, διαπασών, ότι ώρα γουστάρω, μέρα-νύχτα-ξημερώματα", για δικαιολογητικά σχετικά με το κτίσμα βρήκαν να ασχοληθούν;;; Η εκκωφαντική ηχορύπανση δεν κάνει εντύπωση σε κανέναν;;;; Δεν έχει καταγραφεί πουθενά οεο;;;;;;;;; Γιαυτό πιστεύω ότι είναι μούφα η διαδικασία!!! Βρωμάει από χιλιόμετρο η όλη φάση! 'Οχι ότι αν τους πάρουν τις άδειες αυτοί θα σταματήσουν να λειτουργούν... Δε νομίζω, απλά θα μπουν και τα πρόστιμα στον ισολογισμό και το πράγμα θα τείνει κοντά στο "μια η άλλη''... ΒΡΕ ΛΕΤΕ να δούμε καμιά άσπρη μέρα (και ήσυχη νύχτα) στον αη νικόλα;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Δέν θα γίνει τίποτα αφού μέχρι τέλος καλοκαιριού θα είναι δήμαρχος ο Χρήστος για του χρόνου έχει ο θεός μπορεί να μην τα ανοίξουν καθόλου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Τι έγινε τελικά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ειδατε βρε ο δημαρχουλος (κατα κ.π.)
  αργα και σταθερα......

  Σας το παμε ειναι ο μοναδικος που εβαλε το χερι στη φωτια
  εδω και χρονια......

  αν δεν εκανε τη πατατα με το αποχετευτικο μπορει και να βαζε μια ταξη.

  τα παραπανω καταστηματα θα κλεισουν,οχι γιατι το λετε εσεις ,....αλλα επειδη ειναι παρανομα

  ανεξ.κιν.πολιτ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ26 Ιουνίου 2014 - 2:41 μ.μ.

   Τι λες βρε θεοχαζο?ποια θα κλεισουν ?εσυ θα κλειστεις σε κλινικη τελικα αν συνεχισεις ετσι.....να ΠΑΡΑΛΟΓΙΖΕΣΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΟΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΣΑΛΙΡΟ.....ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΟ ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΣΤΟΝ Παραδεισο της Λουτσας....ΚΟΡΑΚΟΓΛΕΙΦΤΗ....

   Διαγραφή
  2. Ποια μπαρ θα κλείσουν;;;; Όχι μόνο δε θα κλείσει ΚΑΝΕΝΑ αλλά απ' ότι έμαθα σε άλλο μπλογκ, ανοίγει ένα ακόμα πίσω απ' το ΜΑΚΑΜΠΟ !!! Σε ένα οικοδομικό τετράγωνο παραθαλάσσιο στον Άγιο Νικόλαο υπάρχουν ήδη 5 υποτίθεται μπαρ (στην πραγματικότητα κανονικά νυχτερινά κέντρα) το ένα δίπλα στ' άλλο (να μη πω πάνω στ' άλλο) !! Τωρα γίνονται 6!!! Άντε να τα εκατοστήσουμε, να φύγουν πια όλοι οι περίοικοι απ' την περιοχή που δεν μπορούν πια να σταθούν από την αφόρητη ηχορύπανση!!! Σα δε ντρέπονται εκεί πέρα στο δήμο... Σα δε ντρέπονται....

   Διαγραφή
 11. Κανένας άνθρωπος δεν είναι πάνω από το νόμο και κανένας δεν είναι από κάτω του... Ούτε ζητάμε από κανέναν την άδεια όταν του ζητάμε να τον υπακούει.....οκ??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. το ιδιο πραγμα λεμε ,
  την εφαρμογη του νομου ζηταμε και εμεις , τιποτα αλλο.


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 028/2013

  αδειες καταστηματων-λειτουργιας μουσικης

  1.αποφαση υπ αριθ 02/12: Ανακληση αδειας καταστηματος (καφετερια μπαρ) με την επωνυμια ΠΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΟΕ (εδω εχει δικιο ο μουρλος που μιλα για ΠΟΥΛΑΚΕΣ)

  2.Αποφαση αριθ 44/2012: Ανακληση αδειας του καταστηματος RIVIERA ιδιοκτησια της εταιρειας ΤΣΟΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.

  Προσπαθειες εχουν ξαναγινει και τις εχει κανει ο τσαλαπετεινος και η ποιοτητα ζωης.

  ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΜΩΣ

  1. πριν την εναρξη της συζητησης του πρωτου θεματος (αδειες καταστηματων)
  αποχωρησε ο δημοτικος συμβουλος κος ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. (ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟΝ...)

  2.Οι κατωθι δημοτικοι συμβουλοι ψηφισαν ΠΑΡΩΝ

  ΚΑΣΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΜΠΟΤΖΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟΥΣ.....)

  τα συμπερασματα δικα σας.....

  ανεξ,κιν.πολιτ.  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Nα μην σπεύσουν να χαρούν οι αγιονικολίτες γιατί οι ανακλήσεις πήραν αναβολές (για διάφορους λόγους γραφειοκρατίας)και το άλλο το υπαίθριο μπαρ άλλαξε όνομα και ιδιοκτησιακό καθεστώς οπότε δεν το πιάνει ούτε αυτό πλέον η ανάκληση, ενώ πήρε νέα άδεια λειτουργίας από το πρόσφατο τοπικό της Αρτέμιδος με τις ευλογίες φυσικά του "μουγκού"... "Άλλα λόγια ν' αγαπιόμαστε", που λέει και το ρητό... Κανένας δεν κλείνει φυσικά, τα "μαγαζιά" και αυτό το καλοκαίρι θα είναι εκεί και οι περίοικοι φυσικά θα υποφέρουν όπως υπέφεραν τόσα χρόνια με την ανομία, την ατελείωτη ηχορύπανση και αυθαιρεσία που έχει αντικαταστήσει το νόμο και το δίκαιο στην περιοχή μας... ΤΖΙΦΟΣ. "Λουδοβίκος" και "Μουγκός" συμπλέουν όπως φαίνεται και στοιχηματίζω ότι θα επιβεβαιωθώ πανηγυρικά και στους προσεχείς μήνες για να προλάβω όσους λένε ότι είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα. Οι αγιονικολίτες περίοικοι της αμαρτωλής παραλίας της ασυδοσίας και της ανομίας, πάρτε το απόφαση, θα τη βγάλετε με ωτασπίδες και κλειδαμπαρωμένα παράθυρα ή κι αν αυτό δε παλεύεται, φροντίστε να φεύγετε τα ΠΣΚ που ή κατάσταση αγγίζει το "έξαλλο" στην περιοχή... ΜΗ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ. Η ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΡΧΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ!!! ΘΕΛΕΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΕΥΤΥΧΩΝ ΣΥΓΚΥΡΙΏΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Πηραν ολα αναβολη. Δεν υπηρξε ουτε μια παρουσια απο κατοικους διαμαρτυρομενους της περιοχης μονο οι μαγαζατορες ηταν. Ουτε συλλογοι ηταν ουτε η Ομοσπονδια ουτε κατοικοι κανενας. Το ιδιο και στο Τοπικο προχθες στην Αρτεμιδα που ειχε ιδια θεματα δεν υπηρχε ψυχη οπως εμαθα. Απο συμβουλους οι Ραφτοπουλου απων, το ιδιο και ο Ραφαηλ, Κασιμης, Ντουρντουρεκα, Μποζιολης, Λιανος, Κροκος σχεδον ολοι οι συμβουλοι της Λουτσας ελειπαν δεν πιστευω τυχαια για να μην παρουν θεση. Τελικα πιστευω οτι οι κατοικοι αυτοι ειναι που αφηνουν και παρατουν τους ευατους τους στο ελεος του καθενος. Προσωπικα δυστυχως για αλλη μια φορα επιβαιβεωθηκα εχουμε οτι αξιζουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ26 Ιουνίου 2014 - 2:35 μ.μ.

  Προχθες στο τοπικο ΜΟΥΓΓΑ.Στο ΔΣ μουγγα ,ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ...απολυτη μουγγα .
  ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ?ΠΟΥΛΑΚΑΣ 700ΑΡΑ.
  Τι ειχαν τα ερμα και ψοφουσαν?
  ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΠΟΥ ΣΑΣ ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΣΠΑΤΑΝΑΙΟΙ.......
  ΕΧΕΤΕ ΟΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΑΣ ΑΞΙΖΕΙ
  Αν δειτε τα ΔΣ της Ραφηνας με θεματα παραλιακα,ΘΑ ΠΑΘΕΤΕ ΠΛΑΚΑ .Μεγαφωνα εξω ,να ακουει ο κοσμος που δεν χωραει .Αποτελεσμα?Μαρικες ενα μπαρακι ορθιων μετ εμποδιων .Κοκκινο Λιμανακι ?ΤΙΠΟΤΑ.Μπεξιζα?ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΝΤΙΝΑ .

  ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ
  Τσαμπα κοπος να τρεχω στην Βραυρωνα στο τοπικο ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥ .

  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΥΛΑΚΕΣ,,,ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.....παλι μαζι σας θα ειναι.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Όλοι εσείς που ειρωνεύεστε τους κατοίκους, για κάντε λίγο αυτοκριτική. Πόσοι από εσάς έχουν παραβρεθεί σε τοπικά σε διαμαρτυρίες σε συλλόγους; Ελάχιστοι, σχεδόν κανένας αν κρίνω απ' αυτά που βλέπουν τα μάτια μου. Οι κάτοικοι σαφώς έχουν μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση, αλλά εδώ που τα λέμε με τον κόσμο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε δεν είναι αδικαιολόγητος ο δισταγμός. Θυμάμαι ένα τοπικό στην Αρτέμιδα πρόσφατα όπου συζητούντο φλέγοντα θέματα για τα "μαγαζιά", είχαν μαζευτεί τουλάχιστον 100 άτομα από τα μαγαζιά (μπράβοι, τυπάκια με παράξενη εμφάνιση, μάγκες, κουτσαβάκια και άλλα γραφικά) και καμιά 30αρια κάτοικοι μαζεμένοι και χαμένοι... Οι μπράβοι και οι μαγαζάτορες βλοσυροί ωρύονταν για τις τάχα μου αδικίες και κανα δυο κάτοικοι που τόλμησαν να πουν δυο κουβέντες το έκαναν σε τουλάχιστον απειλητικό κλίμα. Μάλιστα υπήρχε ένας μπράβος φουσκωτός με μαύρη μακριά γενειάδα αλλά μουτζαχεντιν, φουλ στο τατουαζ που είχε ρόλο να καρφώνει με βλοσυρό ύφος όποιον έκρινε ότι ήταν πιο ... ομηλητικός!!! Εκφοβισμός και ψυχολογικός εξαναγκασμός, η πρώτη φάση του εκβιασμού! Δε πάει να μπλέξει ο οικογενειάρχης με τέτοιο υπόκοσμο εύκολα, μην υποκρινόμαστε. Εδώ οι αδικίες και η διαφθορά στην περιοχή μας είναι σε άλλο επίπεδο. Μαφιόζικο, σικελικό, παλέρμιο και βολιβιανό!! Δε βλέπετε τόσα χρόνια η ίδια κατάσταση και δεν έχει κουνηθεί φύλλο, η ίδια κατάσταση παραμένει και χειροτερεύει, "χρήμα να 'ναι κι από όπου να 'ναι" αυτή είναι η αρχή που πιστεύουν οι τοπικοί άρχοντες και φυσικά αβαντάρουν απροκάλυπτα σχεδόν τους αλήτες που υποβαθμίζουν τη ζωή μας... Το πρόβλημα κατά την άποψή μου θέλει γερές πλάτες και πολίτες με τόλμη και δυναμική αγωνιστική διάθεση να βγουν μπροστάρηδες και να τραβήξουν και τους άλλους... Θέλει σοβαρό αγώνα σε όλα τα επίπεδα (από τον τοπικό σύλλογο, στον δήμο, στο αστυνομικό τμήμα, στα δικαστήρια) κυρίως όμως θέλει κάποιοι λίγοι άξιοι, να ξεκινήσουν την ... αλλαγή!!! Επώνυμα, με επίγνωση του ρίσκου και με διάθεση να αντιμετωπίσουν καταστάσεις ίσως όχι τόσο ορθόδοξες... Αλλιώς τα χρόνια θα περνάνε, οι αλήτες θα κάνουν ακόμα μεγαλύτερη ζημιά στην περιοχή κι όταν κι αν κάποτε ο κόσμος ωριμάσει και αλλάξει ίσως το στυλ διασκέδασης που πλασάρουν, γίνει ντεμοντέ,τότε ίσως η παραλία απαλλαχτεί από τη ρυπαρή τους παρουσία... Το 2030-2040 μχ με τελείως μπακαλίστικη εκτίμηση....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ο ΚΑΤΣΑΛΙΡΟΣ ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΧΑΣΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ .ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ Ο ΠΟΥΛΑΚΑΣ,Η ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΡΕΚΑ ,ΜΠΟΤΖΙΟΛΗΣ,ΡΑΦΑΗΛ, Ο ΚΑΣΙΜΗΣ ΔΕΝ ΣΥΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ , ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕΛΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ( Δ.ΜΑΡΚΟΥ δημαρχος Μ.ΖΗΣΗ , ΑΦΡ.ΜΑΡΓΕΤΗ ,Ν.ΚΡΟΚΟΣ, Α.ΤΟΥΝΤΑΣ, ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ, ΜΠΕΚΑΣ, ΣΤΑΜΟΥ, ) ΓΙΑΤΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΝΑΒΟΛΗ?? ΠΡΙΝ ΑΛΕΚΤΩΡ............ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ (ΜΑΣ). Ο ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΡΕ ΠΑΙΔΙΑ??? ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΕΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΗ?? ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ.??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να απαντήσω. Απλά ο δήμος, τα στελέχη του και οι περιξ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!! Παράδοξο; Σας αρέσει δε σας αρέσει αυτή είναι η αλήθεια. Ποτέ δεν ήταν. Φαίνεται στα μυαλά κάποιων η διαφθορά έχει προχωρήσει τόσο πολύ που πολτική (είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό επίπεδο) δε σημαίνει εξυπηρέτηση του κοινού καλού, αλλά ακριβώς το αντίθετο: Μπίζνα, κονόμα, σχέσεις εξουσίας και αλληλοεξυπηρετήσεις, πηγή εισοδήματος αδιάφορο αν τα μέσα είναι νόμιμα ή παράνομα, αδιάφορο αν αδικούνται και υποφέρουν ολόκληρες κωμοπόλεις! Έτσι είναι, έτσι πάει εδώ και χρόνια σε τούτα τα χώματα. Κάναμε εκλογές, είπαμε να επιλέξουμε κάτι άλλο να ξεφύγουμε από την μπόχα που μας περόνιασε τα προηγούμενα χρόνια και να τώρα το μόνο που άλλαξε πολύ φοβάμαι είναι η... essance!!!

   Διαγραφή
  2. Μήπως έχουμε δύο δημάρχους και δεν το καταλάβαμε; Αφήστε όλοι εσείς οι πικραμένοι, το τροπάρι "τί κάνει ο νεοεκλεγείς" κλπ. Από 1 Σεπτεμβρίου θα κρίνεται. Τέλος.

   Διαγραφή
  3. Προφανώς δεν παρακολουθείς εξελίξεις 6:43 μμ (26.6.2014), η επί του θέματος εκφρασμένη θέση του ΟΠΑΣ (δια του Ποθουλάκη) ήταν ΑΝΑΠΟΜΠΗ του θέματος των μαγαζιών στην ΑΡΜΟΔΙΑ Επιτροπή (ΕΠΟΙΖΩ) για τα κατά νόμο και τις όποιες σε βάρος της συνέπειες, λόγω παράβασης καθήκοντος. Σε καμία περίπτωση αναβολή. Φαίνεται η ομάδα Κασίμη (που απουσίαζε) έχει τελείως ξεκοπεί από τις εξελίξεις. Ούτε γνωρίζει (οι εν λόγω "ομάδα" και όσοι άλλοι συνέπραξαν), για όσα έρχονται και για τα οποία συναίνεσε αν και παράνομα και σήμερα καταγράφονται σε ΕΚΘΕΣΗ καταπέλτης (12.5.2014) αρμόδιας Αρχής και στην έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Όσοι στρέφονται κατά του ΟΠΑΣ έχουν αρχίσει να ανησυχούν για ότι τους περιμένει. Ας πρόσεχαν. Αυτά δηλώνω ως "παρατηρητής" των εξελίξεων με την επισήμανση ότι και οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου διαβάζουν τα τοπικά blog.

   Διαγραφή
  4. @8:42 μμ (28.6.2014): Οκ, αναπομπή στην ΕΠΟΙΖΩ. Τι θα βγει και κυρίως πότε θα βγει κάτι συγκεκριμένο; Όλοι εμείς, από τον Άγιο Νικόλαο ως τη Βραυρώνα, που για χρόνια τώρα τα σπίτια μας είναι ακατοίκητα τους καλοκαιρινούς μήνες (και ειδικά τα ΠΣΚ) από την ανυπόφορη ηχορύπανση των "μαγαζιών", αναρωτιόμαστε πότε επιτέλους θα φανεί κάποιο σημάδι ότι έχει αναστραφεί το κλίμα υπερ των κατοίκων και όχι μονίμως υπέρ των "νυχτομαγαζάτορων"... Χρόνια τώρα ακούμε ΛΟΓΙΑ. Η κατάσταση όμως πάει απ' το κακό στο χειρότερο. Φέτος το καλαικόρι άκουσα ότι όχι μόνο δεν έκλεισαν τα παράνομα μαγαζιά που ηχορυπαίνουν μέρα-νύχτα χωρίς ωράρια, αλλά έδωσαν και προέγκριση λειτουργίας σε ένα ακόμα "μαγαζί" στον ίδιο χώρο (στον Άγιο Νικόλαο, δίπλα στα ...άλλα)!!! Σε ένα ακόμα "μαγαζί" που φυσικά θα έχει ηχεία-μουσικές-"τα ίδια Παντελάκη μου" δηλαδή!!! Παρόλη την κατακραυγή ότι η περιοχή έχει κορεστεί-καταστραφεί από τέτοια "μπαρ" αυτοί δίνουν το πράσινο φως και για καινούργια! Πόσο αισιόδοξος να είναι κανείς; Τόσα χρόνια, τόσες καταγγελίες, τόσες μηνύσεις και ούτε ένα "μαγαζί" δεν έχει σφραγιστεί κατακαλόκαιρο έτσι έστω για τα μάτια του κόσμου, να δούμε επιτέλους ότι ο δήμος υπολογίζει στο ελάχιστο το ότι υποφέρει ο κόσμος με τα τερατούργηματα και την ασχήμια που έχει εγκαταστήσει στις παραλίες μας... ΤΙΠΟΤΑ, ΤΙΠΟΤΑ για χρόνια ολόκληρα!! Οι άδειες μουσικής ανανεώνονται στους παρανόμους, νέα "νυχτομαγαζιά" ανοίγουν στις ίδιες προβληματικές περιοχές, ο δήμος εναντίον των κατοίκων του... Πείτε μου αγαπητέ τι μπορεί να κάνει ένας Ποθουλάκης;;;; Ένας κούκος δε φέρνει την άνοιξη!!!

   Διαγραφή
  5. Έχεις τα δίκια σου. Κι από ότι φαίνεται όχι μόνο οι υπηρεσίες αλλά και η Δικαιοσύνη καθυστερεί πολύ. Δίκαιη η αγανάκτηση

   Διαγραφή
 18. Σιγά ρε πικραμένοι. Δεν καταλάβατε τι έγινε ? Η αρχική εισήγηση στην πρόσκληση, ήταν να αφαιρεθούν οι άδειες. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο εισηγητής Γκινοσάτης, άλλαξε την εισήγηση και είπε να μην αφαιρεθούν οι άδειες διότι, η υπηρεσία έκανε λάθος και ότι τα μαγαζιά δεν έχουν κάνει παραβάσεις. Επομένως καλά έκαναν οι περισσότεροι σύμβουλοι και ψήφισαν αναβολή, ώστε να ελέγξουν την ορθότητα αυτών που είπε ο Γκινοσάτης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Εκανε λαθος μωρε ο τσαλαπετεινος .....Ενα λαθακι τοοοοοσο δα.....σαν την υπευθυνη δηλωση περι ζωνης β1...ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΕΤΣΙ ?ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡ....ΚΑΜΜΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ....ΑΝΑΒΟΛΗ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΣΑΙΖΟΝ ....του χρονου βλεπουμε....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. ειναι πολλα τα..λεφτα Αρη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο SUPERMAN O BATMAN KAI O ZORO,ΣΤΟΝ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΛΟΥΤΣΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΑ

   Διαγραφή
 21. σβκ και θα ζησουμε νυχτα κολασης παλι με τα μαγαζια.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. ΠΑΝΤΩΣ ΟΙ ΑΦΙΣΣΕΣ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ .....
  Αρα πατε καλυτερα σε σχεση με το ΤΙΠΟΤΑ που κανετε....σαν κατοικοι.
  Ειδικα στην κοντινη μου κολωνα, αφου τις εσκιζα καθε ημερα ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ,ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΝ ΠΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ.
  Ετσι ησυχασα απο την οφθαλμορυπανση επιμενοντας......να τις κατεβαζω.
  θελει και λιγο επιμονη φιλε......και λιγο φαντασια ΑΝ ΦΟΒΑΣΤΕ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ.ΕΕΕΕΕΕΕ ΚΑΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΑ HAPPENING ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ.ΜΟΝΟΝ Η ΑΝΑΣΣΑ ΕΚΑΝΕ HAPENNING ΜΕ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΠΕΛΛΑΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΓΟΝΑΚΙΑ?Βαλτε και εσεις καπελλακια μεχρι τα αυτια.....κουκουλωθειτε και ΞΕΚΟΥΚΟΥΛΩΣΤΕ ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Σάββατο σήμερα... Από το μεσημέρι ως το ξημέρωμα δεν κοιμόμαστε από την ηχορύπανση των νυχτομάγαζων στον Αγ.Νικόλαο... Την Κυριακή αύριο, μια από τα ίδια... Γιατί έτσι γουστάρουν κάποιοι αλήτες που δε λογαριάζουν, νόμους, ώρες κοινής ησυχίας, τους περίοικους, τίποτα! Ακούς δήμαρχε;;;; Ακούς αστυνομία;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ακούτε περίοικοι; Ακούτε κάτοικοι θιγόμενοι; Πότε θα μαζευτούμε όλοι να τους δούμε και να μας δούνε; Πότε; Όλοι. Ούτε ένας λιγότερος!

   Διαγραφή
 24. Εγώ έχω την απορία πως σε μια πόλη με δεκάδες συλλόγους, Ομοσπονδίες, κινήσεις πολιτών με τέτοια οργάνωση των κατοίκων δεν γίνεται τίποτα και είναι τόσο υποβαθμισμένη. Που είναι όλοι αυτοί στα συμβούλια, που είναι οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρία,ς έστω μία αφισοκόλληση μια διανομή φυλλαδίων με τα προβλήματα. Μόνο αφίσες και φυλλάδια για κλαρίνα, γιορτές και πανηγύρια έχουν φτάσει στα χέρια μου. Όσες φορές με έχουν πλησιάσει είναι τοπικοί παραγογίσκοι από συλλόγους οι οποίοι προσπαθούν να με πείσουν για την δύναμη τους και τις γνωριμίες τους και να μου αποσπάσουν την εγγραφή και ένα δεκάευρω. Έχω συμφέροντα σε άλλες δύο πόλεις γιατί δεν συμβαίνουν αυτά??? Γιατί εκεί δεν έχουμε ντόπιους παραγογίσκους??? Πως και εκεί δεν έχουμε προβλήματα???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. αρχαιολατρης ροκας Αριστογειτων30 Ιουνίου 2014 - 4:38 μ.μ.

   Να σου πω εγω μπλογκιτη.Οσο ψηφιζετε με βαση τον γνωστο του γνωστου,την φαρα της φαρας,τον κουμπαρο και τα δικα μας παιδια ΤΟΣΟ ΘΑ ΑΝΘΕΙ ΤΟ ΑΝΘΟΣ ΤΩΝ ΓΝΩΡΗΜΙΩΝ .Το ειπες και μονος σου.ολοι οι ετεροφωτοι ψηφοσυλλεκτες παραγοντισκοι ξεπηδανε απο τον ΠΟΝΗΡΟ ΠΟΛΙΤΕΥΤΗ..Δες τι ψηφισατε.ΠΟΥΛΑΚΑΣ πασιγνωστος,800 ψηφοι εκ των οποιων σχεδον 700 λουτσα.ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.Αριστερον καπαπιδιον διακοσους τοσους ...βγηκε απο ΑΡΙΣΤΕΡΑ..
   Οσοι σαλταραν στην σωσιβια λεμβο του νεου Δημαρχου ανταμειφθηκαν ολοι.ΒΟΥΤΗΞΑΝ στην κολυμπηθρα του Σιλωαμ,ΛΕΓΕΤΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ,και βγηκαν ασπιλοι και αμολυντοι.
   Αυτα ψηφισατε και αυτα εξηγουν τις αποριες σουΤωρα λυσε μου και εσυ μια απορια .ΠΩΣ Η ΜΟΚΑΜΠΟΡΙΒΙΕΡΟ ΤΑΔΕ ανακαλυψε εφετος το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΟΚ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΙΠ ΧΟΠ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΠ ?ΙΔΟΥ Η ΑΠΟΡΙΑ ΤΟΥ ΡΟΚΑ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΑ .Τα αλλα, μετα τις εκλογες, για εμενα εχουν ληθει.Αυτη η περιεργεια ΠΟΥΛΑΚΑΣ ΧΟΡΕΥΕΙ ΡΟΚ ΘΑ ΜΕ ΦΑΕΙ.....

   Διαγραφή
 25. Πιστεύει κανένας ότι θα πάρει κανένας σοβαρά την Λούτσα όταν η επίσημη αρχή ο Δήμος διοργανώνει Βραυρώνεια 25-26-27 Ιουλίου και εμφανίζονται σύλλογοι που διοργανώνουν την ίδια γιορτή 5 έως 10 Ιουλίου αυτά είναι αστειότητες και γελάει ο κόσμος. Μάλιστα ενεργός υποστηρικτής των ανεπισήμων Βραυρωνείων είναι αρχηγός δημοτικής παράταξης και δημοτικός σύμβουλος η Ραφτοπούλου. Έτσι θα πάει μπροστά η πόλη μέχρι να βγούμε Δήμαρχοι θα κάνουμε ότι μπορούμε για να μην στηρίξουμε τον Δήμο μέχρι και παράλληλες γιορτές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ30 Ιουνίου 2014 - 5:06 μ.μ.

  ΤΙ ΜΟΥ ΛΕΤΕ?
  ΕΧΕΤΕ ΔΥΟ ΒΑΤΡΑΧΟΜΥΙΟΜΑΧΙΕΣ ΣΤΟΝ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ?Αυτο ειναι Οποιος εχει πολυ πολιτισμο βαζει και στα λαχανα και στα ΒΟΥΡΛΑ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΒΑΣΙΜΑ Η ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΡΚΟΥ ΤΩΡΑ ΞΥΠΝΗΣΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΒΡΑΥΡΩΝΙΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΤΡΙΑΜΙΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΝΟ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ .ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΤΙΠΟΤΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ1 Ιουλίου 2014 - 7:53 π.μ.

   ΤΟ ΒΡΑΒΡΩΝΕΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΣ παντοτε λαθος.Ετσι το εγραφες και πριν τις εκλογες.Τοτε που το οργανωνατε Απριλιο μηνα.Ακομα και στην προσκληση λαθος το ειχατε .Το τι παιζει .......θα σου ελεγα αλλα σεμνυνομαι.Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΙΖΕΙ......ΕΙΣ ΤΑΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ......που δεν σας φτανει το καβουκι σας, σερνετε και κολοκυθα ΑΡΧΑΙΟΠΡΕΠΗ......ΣΚΟΤΟΥΡΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΤΙ ΛΑΧΑΝΑ ΤΙ ΜΠΡΟΚΟΛΑ.......
   Εδω ο κοσμος χανεται και η Λουτσα χτενιζει τα βουρλα του υδροβιοτοπου.Δεν πατε να καθαρισετε ακριβως πισω απο το ιερο ,που ζεχνει ολη την χρονια .....

   Διαγραφή
  2. Τα Αδώνεια

   Σε ανάμνηση του θανάτου και της αναστάσεως του Θεού ετελούντο κάθε χρόνο τα Αδώνεια. Σε άλλες περιοχές η γιορτή γινόταν στα μέσα του μηνός Βοηδρομίωνος (Αύγουστος - Σεπτέμβριος ) και αλλού ,στην κυρίως Ελλάδα την άνοιξη κατά την πρώτη πανσέληνο μετά την εαρινή ισημερία.
   Η πρώτη ημέρα των «Αδωνείων», που λεγόταν «Αφανισμός», ήταν ημέρα πένθους για το θάνατο του Θεού, που απεικονίσεις του τον παρουσιάζουν εστεμμένο με ταινίες που τις διακοσμούν ισοσκελείς σταυροί , με το στόλισμα των λεγόμενων «Κήπων του Αδώνιδος» (που τους φύτευαν και τους προετοίμαζαν οι γυναίκες οκτώ ημέρες πριν), καθώς και με μοιρολόγια και λυπητερές μουσικές από πένθιμο αυλό (τη λεγόμενη «γίγγρα»). Η δεύτερη ημέρα των εορτασμών η Εύρεσις (ανάστασις) ήταν ημέρα χαράς για την ανάσταση του Θεού εκ νεκρών και την ανάληψή του δίπλα στη Θεά Αφροδίτη για το μισό χρόνο.

   Οι Κήποι του Αδώνιδος (Επιτάφιος)

   Οι κήποι του Αδώνιδος ήσαν πανέρια η γλάστρες γεμάτες χώμα μέσα στις οποίες έσπερναν και καλλιεργούσαν ειδικά για τα Αδώνεια, πολύτριχο και αλλά φυτά ταχέως αυξανόμενα, καθώς και σιτάρι, κριθάρι, μαρούλι, μάραθο και διάφορα είδη λουλουδιών που τα περιποιούντο επί 8 ημέρες, κατά κύριο λόγο η αποκλειστικά, οι γυναίκες.
   Την ημέρα του «Αφανισμού» οι λατρευτές κυρίως γυναίκες με λυμμένα τα μαλλιά τους, ξυπόλητες και γυμνόστηθες, περιέφεραν με θρήνους και οδυρμούς τα ομοιώματα του Θεού και τους «Κήπους» στους δρόμους των πόλεων και κατόπιν τα οδηγούσαν στη θάλασσα (ή σε πηγές και ποτάμια σε άλλες πόλεις), τα έριχναν στα νερά και παρακαλούσαν να επιστρέψει ο Θεός από τον κάτω κόσμο.
   Στα «Αδώνεια» προσφερόταν ως θυμίαμα μύρα, ενώ ψάλλονταν και ειδικά άσματα, τα λεγόμενα «Αδωνίδια», από τα οποία έχει διασωθεί ένα πολύ αξιόλογο δείγμα. Πρόκειται για τον «Επιτάφιον Αδώνιδος» του Βίωνος. Σε κάποια από τα ανά τόπους «Αδώνεια» γίνονταν και μυήσεις σε Μυστήρια του Θεού (Ο Λουκιανός διασώζει ότι οι μύστες θυσίαζαν πρόβατο και έπαιρναν μετάληψη).

   Διαγραφή
 28. Απ ότι θυμαμαι οι συλλογοι ηταν υπο την αιγιδα του Δημου γιατι φετος δεν είναι ,θυμηθηκε η Μαρκου ξαφνικα να κανει βραυρωνια μηπως μπορει κανεις να μας εξηγησει τι παιζει.Γιατι κατι παιζει δεν μπορει??????????????????????????????????.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. ΑΣ ΜΑΣ ΠΕΙ Η ΚΑ ΜΑΡΚΟΥ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΒΡΑΥΡΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΟΠΟΥ ΠΑΡΕΥΡΕΘΗΚΕ ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Τ0 ΘΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. http://epoptes.wordpress.com/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%B1/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD/%CE%B11%CE%B285771983-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-37/

  ...ποσα πληρουν τα ανωτερω.????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Τις ανακαλεσαν;......σιγά μην

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. ΒΡΑΥΡΩΝΙΑ 2012
  ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΒΡΑΥΡΩΝΙΑ 2012" ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 7 - 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ: Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις ΒΡΑΥΡΩΝΙΑ 2012 θα λάβουν χώρα από τις 7 έως και τις 15 Ιουλίου.
  Διοργανώνονται από την Ομοσπονδία πολιτιστικών και εξωραϊστικών συλλόγων Αρτέμιδος και υπό την αιγίδα του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος .
  Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

  Σάββατο 7 Ιουλίου
  19:00 απόγευμα
  α) αφή φλόγας με δρώμενα "άρκτων & κανηφόρων"
  στην παραλία εκβολής του Ερασίνου ποταμού που περνάει από τον αρχαιολογικό χώρο της Βραυρωνίας Αρτέμιδος.
  β) Λαμπαδηδρομία από την παραλία του Ερασίνου ποταμού μέχρι τον Ναό της Ταυροπόλου Αρτέμιδος και επιστροφή στο γήπεδο μπάσκετ Βραυρώνος.
  21:00 βράδυ
  Συναυλία με το μουσικό σύνολο "Λύραυλος" στο γήπεδο μπάσκετ Βραυρώνας

  Κυριακή 8 Ιουλίου
  20:30 βράδυ
  Παρουσίαση δρώμενου από την ομάδα "Λεωνίδας" στο γήπεδο μπάσκετ Βραυρώνος.
  21:00 βράδυ
  Θεατρική παράσταση "Αντιγόνη" του Σοφοκλέους στο γήπεδο μπάσκετ Βραυρώνος από την θεατρική ομάδα των φοιτητών των ΤΕΙ Αθηνών.
  22:30 βράδυ
  Μουσικό πρόγραμμα θα ακολουθήσει μετά την θεατρική παράσταση

  Παρασκευή 13 Ιουλίου
  21:00 βράδυ
  Χοροθεατρικό δρώμενο «Γυναίκα Προμηθέας», εμπνευσμένο από την αρχαία και σύγχρονη ελληνική ποίηση. Θα ερμηνευτεί από την ομάδα αρχαίας όρχησης Δώρα Στράτου - δρυός τόποι ερευνητική και καλλιτεχνική ομάδα Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών. Στην παραλία, πίσω από τον αρχαιολογικό χώρο της Ταυροπόλου Αρτέμιδος

  Σάββατο 14 Ιουλίου
  9:00 πρωί
  Αγώνας τρεξίματος νέων, νεανίδων και ενηλίκων στην παραλία της Αλυκής (πριν το τέρμα των λεωφορείων 305).
  20:30 βράδυ
  Απονομή βραβείων του 2ου ποιητικού διαγωνισμού ενηλίκων και του 1ου ποιητικού διαγωνισμού εφήβων, καθώς και απαγγελία των βραβευθέντων ποιημάτων στο ξενοδοχείο Mare Nostrum

  Κυριακή 15 Ιουλίου
  8:30 πρωϊ
  α) Διασυλλογικός αγώνας ποδηλασίας και
  β) Ανοικτός αγώνας ποδηλασίας για μαθητές και ανεξάρτητους ποδηλάτες για όλες τις ηλικίες, που θα λάβει χώρα στην ευρύτερη περιοχή της Αρτέμιδος και μέχρι τα όρια του δήμου Ραφήνας
  19:30 βράδυ
  Τελετή λήξης στο ξενοδοχείο Mare Nostrum
  20:30 βράδυ
  Φεστιβάλ με τις χορωδίες α) "Σύλλογος φίλων της μουσικής & Φιλανθρωπικός" Χορωδία της Βραυρωνίας Αρτέμιδος, β) Πανμεσογειακή & Παραδοσιακή Χορωδία «Μελωδική Κιβωτός» και γ) Δημοτική Χορωδία του δήμου Ραφήνας - Πικερμίου. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του ξενοδοχείου Mare Nostrum

  Παρασκευή 13, Σάββατο 14 και Κυριακή 15 Ιουλίου
  θα λειτουργεί Έκθεση ζωγραφικής με θέμα "Αποτυπώματα"
  στον χώρο υποδοχής του ξενοδοχείου Mare Nostrum


  Περισσότερα: http://www.schizas.com/site3/index.php?option=com_content&view=article&id=46288:vravronia-2012-2&catid=22:ellinides-fones&Itemid=200#.U7M0WOmIodU#ixzz36G4HzZBI

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Tι σχεση έχουν τα ΒΡΑΥΡΩΝΙΑ με το θέμα του ποστ λέμε τώρα...
  Εδώ ο κόσμος χάνεται... Έχετε παρατηρήσει που τα "νυχτομαγαζιά" έχουν γεμίσει ΟΛΗ την περιοχή με παράνομες αφίσες που διαφημίζουν "συναυλίες", ξεφαντώματα ηχορύπανσης δηλαδή με το έτσι θέλω στην παραλία... Καλά κανείς αρμόδιος δεν έχει δει τις αφίσες;;; Το ΑΤ Αρτέμιδος δεν τις έχει δει;;; Τι θα κάνει γιαυτό;;; Τι προετοιμασία έχει κάνει για μια προαναγγελθείσα παρανομία;;; Ηχόμετρο, περιπολίες έχει προετοιμάσει για να προστατέψει τους περίοικους από το όργιο αυτό της έκνομης ασυδοσίας;;; Ή πάλι θα παίρνουμε απελπισμένοι το "100" στις μια τη νύχτα, αλλά η "μουσική" θα κόβει μόνο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα (μόλις θα έχουν ολοκληρωθεί τα "live" που οργανώνουν οι αναιδέστατοι της παραλίας) ως συνήθως;;;; Ποιος εισαγγελέας μας διαβάζει να προετοιμάσει την νυχτερινή επέμβασή του, πόσο πιο στημένο παιχνίδι πια;;; "Στο πιάτο" είναι όλοι αν υπάρχει λίγο θέληση και κοινωνική ευσυνειδησία....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Aριστογειτων the scorpion.2 Ιουλίου 2014 - 3:45 μ.μ.

  AAAAA φιλε a touch of class αγγιξε την λουτσα εφετος.ΠΟΥΛΑΚΑΣ χορευει ελληνικο ροκ .Πως το γυρισαν ετσι απο το σκυλαδικο στο alternative μυστηριο .......Λες να το γυρισουν και στο γαλλικο τραγουδι λογω αλλαγης στον δημο ? θα τρελλαθω κανεις δεν ξερει γιατι οι πουλακες ανακαλυψαν το ροκ?Να σας πω λοιπον εγω.ΦΕΡΕ 50 ΚΑΙ ΠΑΙΞΕ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙΣ.Αυτο ζητανε απο την πιτσιρικαρια......
  αλλαζουν κοινο μαγκες,ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ .Τοοοοοοσοοοοο απλα.ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ. του χροοοοοοονου βλεπουμε......Αρα μην κουραζεσθε αγιονικολιτες να γραφετε στα μπλογκς....Απολαυστε τα ΒΡΑΥΡΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Εμένα μου κάνει εντύπωση που ένας διαχειριστής του μπλογκ, δεν ανανεώνει την ύλη του, αν και είχε βάλει υποψηφιότητα για σύμβουλος. Όταν διαθέτεις βήμα και σε ενδιαφέρει πραγματικά ο τόπος σου, δεν είναι λογικό να ξεσπαθώνεις από το μπλογκ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Τα "μαγαζιά" της παραλίας οργανώνουν συναυλίες τα Σαββατοκύριακα με εκκωφαντικές εντάσεις, η ηχορύπανση είναι αφόρητη, σε όλη την παραλιακή ζώνη δεν κοιμάται κανείς!!!
  Ώρες έναρξης 10:30 - 11:00 το βράδυ και λήξη στις ... 03:30-04:00 τα ξημερώματα (ή και πιο πολύ)!!
  Με πιο δικαίωμα κρατούν ξενυχτισμένη μια ολόκληρη περιοχή;;;
  Τα διαφημίζουν όλα αυτά μάλιστα σε αφίσες που έχουν κολλήσει παντού, σε κολώνες, σε τοίχους, στη μισή Αττική!!!
  Τόσο θράσος έχουν. Γιατί κανείς δεν τους κυνηγάει;;;
  Τι αδιαφορία είναι αυτή στην παρανομία και στην κατάχρηση;;;
  Πότε ο εισαγγελέας θα παρακολουθήσει επιτέλους την κατάσταση που επικρατεί στην Αρτέμιδα και θα εφαρμόσει το νόμο;;;
  Ως πότε θα ξενυχτάμε κάθε Σαββατοκύριακο για να δουλεύουν οι παράνομοι εις βάρος μας;;;
  Ως πότε τα μεσημέρια μας θα έχουν ώρες κοινής ησυχίας όπως ισχύει σε κάθε πολιτισμένη πόλη σε όλο τον κόσμο;;;
  Ως πότε η δημαρχία θα συμπορεύεται με τα νυχτομάγαζα της παραλίας και της ανομίας;;;
  Ως πότε τα ερωτήματα αυτά θα παραμένουν αναπάντητα;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ3 Ιουλίου 2014 - 1:17 μ.μ.

  ΒΡΕ ΘΩΜΑ ,να σου γραψω ενα διηγημα σε συνεχειες?
  Ο τιτλος ειναι Ο ΤΖΟΥΛΟΣ το αρσενικο της τζουλιας .....το ειχα υποσχεθει αν πεσει ο κατσαλιρος.Ετσι μιας και δεν εχει ειδησεις ,η παραλια χορευει ροκ ,εγω οπως παντοτε γραφω και διαβαζω αααααα εχω και κατι για την παρασταση του ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ..στα βραυρωνεια ,ο αλλος γραφει για τα Αδωνεια .ΕΛΛΗΝΙΚΟ ....ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΙ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ?ΔΡΑΜΑ Η ΤΖΟΥΛΙΑ ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πέστα ρε Αριστογείτωνα πόσο δίκιο έχεις δεν υπάρχει χειρότερο μπουρδέλο απο την Λούτσα, αλήθεια αφού ανακλήθηκαν οι άδειες γιατί είναι ανοιχτά ακόμα για τα ντάπα ντούπα τις μεταμεσονύχτιες ώρες τα Σαββατόβραδα?

   Διαγραφή
 38. Γεια σου δικαστή καντερε με το μπλογκ το αμερόληπτο....μάλλον κ εσύ αγαπητός....σημάδια των εποχών βλέπεις...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Του κυρίου Καντερέ είναι το blog?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Μια χαρά είναι το μπλογκ, άλλοι πρέπει να κάνουν αυτοκριτική (Τι είναι αυτό; Ψάξε στο Μπαμπινιώτη!).
  Από τη νύχτα είσαι και φαίνεσαι. Εβίβα τα μπομπάτα ουίσκια σου τώρα και βουρ στην παραλία με τα σκυλομπαρα, να συγχρωτιστείς με τους όμοιούς σου, σε λίγο αρχίζει το πρόγραμμα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Οι μισοί κάτοικοι στην περιοχή ενοχλούνται, οι υπόλοιποι αδιαφορούν για τους ενοχλημένους... Καφρίλα Ελληνικότατη...
  Οι τοπικές "αρχές", παίζουν το γνωστό βιολί, όπως έκαναν πάντα...
  Η μόνη ελπίδα σωτηρίας, είναι να βρεθούν 2-3 αποφασισμένοι και να αρχίσουν από κοινού επιθετικό δικαστικό αγώνα σε όλα τα μέτωπα (ηχορύπανση, φοροδιαφυγή,καταπατήσεις κλπ), μέχρι να βγει αποτέλεσμα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Βλέπω το τελευταίο θέμα για την ηχορύπανση των μαγαζιών έχει μπαγιατέψει ήδη.

  Πάει ένας μήνας και δεν ανεβάσατε άλλο τέτοιο θέμα, ενώ οι γειτονιές μας κατακαλόκαιρο στην Αρτέμιδα υποφέρουν από τα κολάδικα και την αφόρητη ηχορύπανσή τους!

  Πότε θα ξανανεβάστε θέμα τον Φεβρουάριο;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θερμοκρασία και Άνεμοι στην παραλία της Αρτέμιδας