ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Δημοτικό Συμβούλιο στις 21/07/2014... ξανά τα εξ αναβολής... αυτά με τις ανακλήσεις που ομόφωνα αναβλήθηκαν...ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ             κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα γίνει στις 21 Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


1.      Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της υπ’αριθμ.12/2009 άδειας ίδρυσης & λειτουργίας  καταστήματος (είδος) καφετέριας - εστιατόριο της  εταιρείας «ΤΣΟΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με την διακριτική επωνυμία “RIVIERA”.
2.      Λήψη απόφασης περί ανάκληση της υπ’αριθμ.27/2010 άδειας ίδρυσης & λειτουργίας  καταστή-ματος (είδος) Αναψυκτηρίου χωρίς παρασκευαστήριο - καφετέριας - open bar - της εταιρείας «ΤΣΟΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με την διακριτική επωνυμία “WET PLUS.
3.      Λήψη απόφασης περί οριστικής ανάκληση της υπ΄αριθμ.16/2008 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  καταστήματος Καφενείο ιδιοκτησίας του κ. Σωτηρόπουλου Βασιλείου επί της Λεωφ. Βραυρώνος αρ.15 στην Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος.
4.      Λήψη απόφασης περί οριστικής ανάκλησης της υπ΄αριθμ.27/2009 άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Κ.Υ.Ε της εταιρείας «Ν. & Δ. Θεοφιλόπουλος – Κ. Βαλασίδης Ο.Ε.».
5.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης λόγω του ύψους της αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.α.κ.0101033 των Αθανασίου, Μαρίας & Αικατερίνης Πρίφτη στο Επιχειρηματικό Πάρκο «Γυαλού – Αγ. Δημήτριος – Πύργος» (αρ.απόφ.Ο.Ε.350/2014).
6.      Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους της αμοιβής του Δικηγόρου Δρ. Απόστολου Παπακωνσταντίνου βασικό έταιρο και νόμιμο εκπρόσωπο της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Απ. Παπακωνσταντίνου και Συνεργάτες», προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τον εξωδικαστικό συμψηφισμό για την ιδιοκτησία της «ΑΛΤΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο Επιχειρηματικό Πάρκο «Πέτρα – Γυαλού – Βούλια – Προκαλήσι» (αρ.απόφ.Ο.Ε.356/2014).
7.      Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους της αμοιβής του Δικηγόρου κ. Στεφάνου Χρήστο με Α.Μ.15935 Δ.Σ.Α προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την υπ΄αριθμ.πρωτ.1500/0052/20-5-2014 απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης του Υπουργείου Οικονομικών, το υπ΄αριθμ.πρωτ.1504/0052/20-5-2014 έγγραφο για την υπόθεση της πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΠΑΤΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ «365758», για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων και σε καταφατική περίπτωση να προβεί στην άσκηση αυτών (π.χ. έφεση, αίτηση αναστολής κ.λ.π.) καθώς επίσης να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο για την ανωτέρω υπόθεση, οποτεδήποτε ορισθούν ημερομηνίες συζητήσεων καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση και να χειριστεί εν γένει την υπόθεση προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου (αρ.απόφ.Ο.Ε.374/2014).
8.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης έκδοσης νέων παραχωρητηρίων παλαιών οικογενειακών τάφων (αρ.απόφ.Ο.Ε.326/2013).
9.      Λήψη απόφασης ορθής επανάληψης της υπ΄αριθμ.197/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συμμετοχής του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος στη με Α.Π. 1551-02/07/2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής» για φορείς/δομές & ωφελούμενες μητέρες, της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκηση.
10.  Λήψη απόφασης για καταβολή Π.Ε.Π (Πράξη Επιβολής Προστίμου) στο Β΄ Ταμείο Ι.Κ.Α.
11.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπάνης για την Προμήθεια Τροφίμων για Παιδικούς Σταθμούς -Κ.Α.Π.Η (Ειδών Παντοπωλείου - Άρτου - Ιχθυοπωλείου - Οπωροπωλείου - Κρεοπωλείου κ.λ.π) του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος.
12.  Λήψη απόφασης περί προμήθειας καυσίμων κίνησης – θέρμανσης του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού έτους 2014.
13.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών ύδρευσης από Χρηματικούς Κατάλογους, λόγω του ότι έχουν καταχωρηθεί λάθος ποσά και επαναβεβαίωση των πραγματικών  οφειλών στους ίδιους υπόχρεους.
14.  Λήψη απόφασης σχετικά με νέα ημερομηνία λήξης προθεσμίας εξόφλησης των τελών ύδρευσης που αφορούν τις περιόδους Α', Β' & Γ' τετραμήνων έτους 2012.
15.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής και επαναβεβαίωσης οφειλής από τέλη παράτασης έτους 2011.
16.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών από τον χρηματικό κατάλογο από τέλη παρατάσεως έτους 2011 και τέλη καθαριότητας και συντήρησης νεκροταφείου Αρτέμιδος λόγω λάθους οφειλέτη (αρ.καταλόγων604/27-8-2012 & 124/7-2-2013).
17.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρηματικών ποσών από χρηματικούς καταλόγους κοιμητηρίου.

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Σπάτα :  18/03/2014
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                      Αριθ. πρωτ: 8901
Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
     ---------------------
Ταχ. Δ/νση    :  Βασ . Παύλου & Δημ.Χρ. Μπέκα     ΠΡΟΣ : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ            
Τ. Κ.              : 19004 Σπάτα  Αττικής              
Πληροφορίες :  Αρβανιτίδης Αθανάσιος                                                          
Τηλέφωνο     :  213-2007344                                 
FAX              :  210-6630133                                                  
Email         :  tharvanitidis@spata-artemis.gr                                        
                                                                                                                                           
ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ΄ άριθμ. 12/2009 Άδειας ίδρυσης & λειτουργίας  καταστήματος  (είδος)  καφετέριας-εστιατόριο της  εταιρείας ¨ΤΣΟΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ &ΣΙΑ ΕΕ¨ με την διακριτική επωνυμία ¨RIVIERA¨ 
ΣΧΕΤ: α) Οι διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 180/79
             β)  Το αριθμ. πρωτ. 5224- 18/02/2014  έγγραφο μας
             γ)  Τις με αριθμ. πρωτ.  6761- 28/02/2014 έγγραφες απόψεις.
             δ) Οι αριθμ. 428/2013, 402/2012, 610/2013 αποφάσεις Δημάρχου.

                                                        ΕΙΣΗΓΗΣΗ
   Σε συνέχεια του  θέματος σας γνωρίζουμε ότι , για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  που διατηρεί η εταιρεία  ΤΣΟΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ &ΣΙΑ ΕΕ όπως νομίμως εκπροσωπείτε , το οποίο βρίσκεται  επί της οδού 25ης Μαρτίου 34 περιοχή Αγ. Νικόλαος της Δημοτικής Ενότητας  Αρτέμιδος  με τον διακριτικό τίτλο ΡΙΒΙΕΡΑ, έχει εφαρμοστεί σε βάρος της , σε τρεις (3) περιπτώσεις με τις αριθμ. 428/2013 , 402/2012 , 610/2013 αποφάσεις Δημάρχου οι οποίες έχουν βεβαιωθεί με τις αριθμ. πρωτ. 1020 /15459/114-β ,1020/15459/113-β ,1020/15459/4/1-β , 1020/15459/95-β, 1020/15459/94-β,1020/15459/97-β, 1020/15459/105-β, 1020/15459/104-β, 1020/15459/111-β ,παραβάσεις από το Α.Τ. Αρτέμιδος , η διαδικασία της προσωρινής  αφαίρεσης  της αριθμ. 12/2009  άδειας ίδρυσης & λειτουργίας που της  έχουμε χορηγήσει  και κατά συνέπεια πληρούνται οι  προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ.180/79  .
   Η υπηρεσία μας (βλ. β΄ σχετικό) σε εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν.2690/99 , κάλεσε τον νόμιμο εκπρόσωπο της ανωτέρω εταιρίας προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του (βλ. γ΄σχετικό) , ως προς το θέμα .   
             Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν 3463/2006 όπως αυτός ισχύει  και του       άρθρου 2 του Π.Δ. 180/79, εάν μετά από τρεις (3) αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας καταστήματος στις οποίες συνυπολογίζονται και τυχόν αποφάσεις προσωρινής    αφαιρέσεως που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση των προαναφερομένων διατάξεων εντός έτους από την έκτιση της τελευταίας προσωρινής αφαιρέσεως, η άδεια λειτουργίας του καταστήματος δύναται να αφαιρείται οριστικά με απόφαση από την  αρχή που εξέδωσε την άδεια .
            Βάση του Ν 2307/95 άρθρο 11 παρ. 2  και του Ν. 3852/2010 άρθρο 73 παρ. 1 περ. Αii καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  για την λήψη της σχετικής απόφασης ανάκλησης της 12/2009 άδειας ίδρυσης & λειτουργίας του καταστήματος της εταιρίας ΤΣΟΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ &ΣΙΑ ΕΕ με τη διακριτική επωνυμία  ¨RIVIERA¨.
                                                                                       
                                                                                                Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
     ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
    Τα ανωτέρω σχετικά
                                                                                       ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ      EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Σπάτα :   08/04/2014
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                      Αριθ. πρωτ:11681
Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
     ---------------------                                                         ΠΡΟΣ : κ.  ΠΡΟΕΔΡΟ
Ταχ. Δ/νση    :  Βασ . Παύλου & Δημ.Χρ. Μπέκα                 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ            
Τ. Κ.              : 19004 Σπάτα  Αττικής              
Πληροφορίες :  Αρβανιτίδης Αθανάσιος                                                         
Τηλέφωνο     :  213-2007344                                 
FAX              :  210-6630133                                                  
Email         :  tharvanitidis@spata-artemis.gr                                        
                                                                                                                                           
ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ΄ άριθμ. 27/2010 Άδειας ίδρυσης & λειτουργίας  καταστήματος  (είδος)Αναψυκτηρίου χωρίς παρασκευαστήριο  -καφετέριας-όπεν- μπάρ της εταιρείας ¨ΤΣΟΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ &ΣΙΑ ΕΕ¨ με την διακριτική επωνυμία ¨WET PLUS¨.
ΣΧΕΤ: α) Οι διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 180/79
             β)  Το αριθμ. πρωτ. 9668 - 24/03/2014  έγγραφο μας
             γ)Οι αριθμ. 612/2013 ,  663/2013,527/2013 αποφάσεις Δημάρχου.
             δ) Οι αριθμ .πρωτ. 11207  4-4-2014 έγγραφες εξηγήσεις.

                                                        ΕΙΣΗΓΗΣΗ
   Σε συνέχεια του  θέματος σας γνωρίζουμε ότι , για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  που διατηρεί η εταιρεία  ΤΣΟΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ &ΣΙΑ ΕΕ όπως νομίμως εκπροσωπείτε , το οποίο βρίσκεται  επί της οδού 25ης Μαρτίου 38 περιοχή Αγ. Νικόλαος της Δημοτικής Ενότητας  Αρτέμιδος  με τον διακριτικό τίτλο ¨WET PLUS¨, έχει εφαρμοστεί σε βάρος της , σε τρεις (3) περιπτώσεις με τις αριθμ. 612/2013, 663/2013, 527/2013, αποφάσεις Δημάρχου οι οποίες έχουν βεβαιωθεί με τις αριθμ. πρωτ. 1020/15459/50/21-β ,1020/15459/50/24-β, 1020/15459/50/25-β, 1020/15459/50/26-β , 1020/15459/50/28-β,1020/15459/50/27-β,1020/15459/50/17β,1020/15459/50/20β,1020/15459/50/22-β ,παραβάσεις από το Α.Τ. Αρτέμιδος , η διαδικασία της προσωρινής  αφαίρεσης  της αριθμ. 27/2010  άδειας ίδρυσης & λειτουργίας που της  έχουμε χορηγήσει  και κατά συνέπεια πληρούνται οι  προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ.180/79  .
   Η υπηρεσία μας (βλ. β΄ σχετικό) σε εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν.2690/99 , κάλεσε τον νόμιμο εκπρόσωπο της ανωτέρω εταιρίας προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του (βλ. γ΄σχετικό) , ως προς το θέμα .   
             Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν 3463/2006 όπως αυτός ισχύει  και του       άρθρου 2 του Π.Δ. 180/79, εάν μετά από τρεις (3) αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας καταστήματος στις οποίες συνυπολογίζονται και τυχόν αποφάσεις προσωρινής    αφαιρέσεως που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση των προαναφερομένων διατάξεων εντός έτους από την έκτιση της τελευταίας προσωρινής αφαιρέσεως, η άδεια λειτουργίας του καταστήματος δύναται να αφαιρείται οριστικά με απόφαση από την  αρχή που εξέδωσε την άδεια .
            Βάση του Ν 2307/95 άρθρο 11 παρ. 2  και του Ν. 3852/2010 άρθρο 73 παρ. 1 περ. Αii καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  για την λήψη της σχετικής απόφασης ανάκλησης της 27/2010 άδειας ίδρυσης & λειτουργίας του καταστήματος της εταιρίας ΤΣΟΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ &ΣΙΑ ΕΕ με τη διακριτική επωνυμία  ¨WET PLUS¨.
                                                                                     
                                                                                               Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
     ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
    Τα ανωτέρω σχετικά                                                             ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ
 
     

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Σπάτα : 26/03/2014
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                      Αριθ. πρωτ: 9800
Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
     ---------------------
Ταχ. Δ/νση    :  Βασ . Παύλου &Δημ. Χρ. Μπέκα.  
Τ. Κ.              : 19004 Σπάτα  Αττικής              
Πληροφορίες :  Αρβανιτίδης Αθανάσιος                                                  ΠΡΟΕΔΡΟ                
Τηλέφωνο     :  2132007344                                      ΠΡΟΣ : κ.    ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
FAX              :  210-6630133                                                                       ΖΩΗΣ
Email         : tharvanitidis@spata-artemis.gr         
                                                                                   

ΘΕΜΑ : Οριστική ανάκληση της υπ.αρ16/2008 αδείας ίδρυσης και  λειτουργίας  καταστήματος Καφενείο  ιδιοκτησίας  του κ. Σωτηρόπουλου Βασιλείου επί της Λεωφ. Βραυρώνος αρ.15 στην Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος .                                    
ΣΧΕΤ  α) Τις αριθ. Αποφάσεις 5599/2013και 1066/2008 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών .
             β) Την αριθ. Πρωτ. 4252 12-2-2014 Εξώδικης δήλωσης πρόσκλησης.
             γ)Την αριθ. Απόφαση  8948/2010 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών .
             δ) Την αριθ. Απόφαση 2411/2009 του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών .  
             ε) Το Π.Δ. 180/79 και β)Το άρθρο 11 του Ν. 2307/95.
             στ) Το αριθ. Πρωτ. 7068/05/03/2014 έγγραφο του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.
             ζ) Την αριθ. Πρωτ 8201  13-03/2014 έγγραφες αντιρρήσεις του κ. Σωτηρόπουλου Βασιλείου.
                                                                     ΕΙΣΗΓΗΣΗ

     Με την υπ αριθμόν 16/2008 άδεια ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος χορηγήθηκε από τον τέως Δήμο Αρτέμιδος στις 25/06/2008  για το κατάστημα - καφενείο  με τη επωνυμία ¨SILIVANI ¨   επί της  οδoύ Λ. Βραυρώνος 15 στην  Δημοτική ενότητα  Αρτέμιδος.
           Σύμφωνα με το ανωτέρω α΄σχετικό και σε εφαρμογή της αριθ. Απόφασης 5599/2013 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών  το οποίο κρίνει ότι δεν ήταν νόμιμη η έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος δεδομένου ότι το διοικητικής φύσεως ζήτημα που κρίθηκε  με την 1066/20008 απόφαση του Δικαστηρίου  τούτου συνίσταται στο ότι δεν επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία καφενείου στο ως άνω ακίνητο που ευρίσκεται σε περιοχή αμιγούς κατοικίας. Ενόψει δε του ότι δεν έχει  επέλθει καμία μεταβολή όσον αφορά τις χρήσεις γης για το ως άνω 2542 ΟΤ της 12ης Πολεοδομικής Ενότητας  του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος και ως εκ τούτου απαιτείται  από τον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος να προβεί στην ανάκληση της υπ αριθμόν 16/2008 άδειας ίδρυσης & λειτουργίας  για το κατάστημα - καφενείο  επί της  οδoύ Λ. Βραυρώνος 15 στην Αρτέμιδα με τη επωνυμία ¨SILIVANI¨ . 
Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών και σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1Α του Ν. 3852/2010 με την επιφύλαξη του άρθρου 83 του ίδιου νόμου, καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τη λήψη σχετικής  απόφασης.

                                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ      

                                                                                                                


                                                                                                 ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΤ.  ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Ημερομ.   :  254- 2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         Αρ. Πρωτ.:      13842            
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                           
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                                 Ταχ. Δ/νση:Δ.Χρ.Μπέκα & Βασ. Παύλου
Σπάτα  Αττικής, Τ.Κ.19004
Τηλ.:213 2007300
                                                             
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
                                                                                                                                                                
ΘΕΜΑ :  Οριστική ανάκληση της υπ΄ άριθμ. 27/2009 Άδειας ίδρυσης &  λειτουργίας Κ.Υ.Ε της εταιρείας «Ν. & Δ. Θεοφιλόπουλος – Κ. Βαλασίδης Ο.Ε. »

ΣΧΕΤ  :    1) Η υπ’ αριθμ.  49191/17/12/2013 εισήγηση της Δ/νσης Εσόδων & Περιουσίας Τμήμα  Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
2) Η υπ΄αριθμ. 02/2014 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ
3) Η υπ΄αριθμ. 12/2014 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ
Με τις υπ΄αριθμ. 02/2014 και 12/2014 αποφάσεις της, η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. ανέβαλε, με την πρώτη για 1 μήνα και με την δεύτερη μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της, την λήψη οριστικής απόφασης επί του θέματος, προκειμένου να καταθέσουν στην Επιτροπή και στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου οι ενδιαφερόμενοι, τα απαραίτητα δικαιολογητικά νομιμοποίησης των αυθαίρετων προσθηκών και αλλαγής χρήσης των χώρων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος καφετέριας – μπαρ με το διακριτικό τίτλο «ΜΑΚΑΜΠΟ», υπ΄ άριθμ. 27/2009 Άδειας ίδρυσης &  λειτουργίας Κ.Υ.Ε της εταιρείας «Ν. & Δ. Θεοφιλόπουλος – Κ. Βαλασίδης Ο.Ε. το οποίο βρίσκεται επί της οδού 25ης Μαρτίου 32 στην περιοχή του Αγίου Νικολάου της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος, λαμβάνοντας υπόψη, τις απόψεις των ενδιαφερομένων και συγκεκριμένα την διαβεβαίωση του Μηχ/κού Κου Γιώργου Μπασιάκου, ότι η δήλωση του αυθαιρέτου με τον Ν4178/13 βρίσκεται σε επεξεργασία, ότι η χρήση του επιτρέπεται και σύντομα θα γίνει οριστική υπαγωγή. Λόγω ότι εξέπνευσε και η δεύτερη προθεσμία η οποία εδόθη και δεν κατατέθηκε κανένα δικαιολογητικό, επανέρχεται το θέμα για την λήψη οριστικής απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


26 σχόλια:

 1. ΘΗΒΑΙΟΣ- ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

  Την Παρασκευή 18 Ιουλίου στις 23:00 το βράδυ στο RIVIERA artemida............καλο υπνο..Γ.Π

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Όλα αυτά τα μαγαζιά παρανομούν αισχρά σε βάρος ολόκληρης της περιοχής. Όχι μόνο οριστική ανάκληση αδειών πρέπει να γίνει, αλλά οι "επιχειρηματίες-νονοί" που κρύβονται πίσω απ' αυτά να μη ξαναπατήσουν στην περιοχή, να μη ξαναπάρουν άδεια ποτέ!!! Αλλά τι λέμε τώρα, με τέτοιο δήμο και τέτοια διαφθορά, σιγά να μη τους πάρουν τις άδειες... Θα δείτε ότι δε θα προκύψει τίποτα!
  ΟΛΑ ΚΑΛΑ με τα παραλιακά κωλόμπαρα-νυχτομάγαζα έτσι ΧΡΗΣΤΟ;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Που είσαι "Αριστογείτωνα" δε βλέπω τους "πυροβολισμούς" σου όταν γίνεται λόγος για να κωλόμπαρα, βρε μπας και "βολεύεσαι" κι εσύ;;; Πολύ "μούγκα" βρε παιδιά, σε 'άλλα θ'εματα πολύ πιο επουσιώδη λυσσάτε και μαζεύονται 50 και βάλε συμμετοχές, εδώ που το αυγό είναι καυτό, το πετάτε μακριά μη καεί η μασχάλη σας;;; ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αφήστε τώρα τις γελοιότητες γι'αυτό δεν σας υπολογίζει κανένας τι δουλειά έχει ο Αριστογείτωνας με τα κωλόμπαρα αφού δεν μένει στην Λούτσα, αυτοί που ενοχλούνται ας αναλάβουν δράση στον δρόμο οχι δω μέσα.

   Διαγραφή
  2. @Ανώνυμος21 Ιουλίου 2014 - 2:12 μ.μ.: Με τέτοιες νοοτροπίες όπως αυτή που μόλις παρουσίασες και αν και καλοκρυμμένος στην ανωνυμία, εκτίθεσαι ανεπανόρθωτα... Έτσι ακριβώς σέρνεται όλη η Ελλάδα στην υποβάθμιση και στον ωχαδερφισμό... "Γελοιότητες" λες, "τι δουλειά έχει ... αφού δεν μένει στην Λούτσα" ξαναλές, καρμπόν το πασίγνωστο "Ελληναράδικο" κλισέ "ότι δε με αγγίζει εμένα δε πα να καταπιεί το γείτονα, δε μου καίγεται καρφάκι!!!"... Όταν γυρίσει όμως ο τροχός και δε θα κοιμάσαι από το κωλόμπαρο που θα ανοίξει στη γειτονιά σου, θα τρέχεις τότε και θα ωρύεσαι ότι δεν έχεις συμπαράσταση!! Μη ξεχνάς ότι οι "αρχές" αυτής της πόλης δεν έχουν "μπέσα" και οι "άδειες μουσικής" ξεφυτρώνουν και στα πιο απίθανα μέρη...
   Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του... Πόσο άλλη παρακμή πια!!

   Διαγραφή
  3. @Ανώνυμος21 Ιουλίου 2014 - 2:35 μ.μ. πρώτο σου μεγάλο ατόπημα επιμένεις σε μια ολοκληρωτικά αποτυχημένη τακτική γιατί βλέπεις καθαρά οτι όσο και αν φωνάζεις απο αυτό το blog δεν σε ακούει κανένας και τα αποτελέσματα γίνονται όλο και χειρότερα.
   Δεύτερο την λές σε κάποιον που συμφωνεί σε όλα μαζί σου και με μένα πιθανότατα αλλά κυρίως δεν έχει προσωπική άποψη για τον θόρυβο αυτό επειδή την ώρα που ακούγονται τα ντάπα ντούπα βρίσκεται κάπου αλλού.

   Διαγραφή
  4. @Ανώνυμος21 Ιουλίου 2014 - 2:51 μ.μ.: Το κουράσαμε πολύ, αλλά καλό είναι να μη πετάμε λόγια, έτσι για να πούμε κάτι ή για πικάρουμε! Ποιος σας είπε ότι μόνο βαράμε πλήκτρα εδώ; Εγώ το βράδυ θα είμαι στο τοπικό (μαζί με τους μπράβους και τους "μαγαζάτορες") φίλτατε και μαζί μου είναι καμιά 15αρια άλλοι γείτονες που δεν κλείνουμε μάτι τα ΠΣΚ από την φασιστική ηχορύπανση που μας επιβάλλεται!! Ξέρεις όμως ποιο είναι το πρόβλημα; Ότι θα είμαστε μόνο 15 και όχι 200-300 και με 15 άτομα δε γίνεται η δουλειά! Οι υπόλοιποι μέχρι τους 200-300 που κανονικά θα έπρεπε να είμαστε φίλε μου, είναι άτομα που σκέφτονται περίπου όπως εσύ και προτιμούν να αλλάζουν κανάλι στην τηλεόραση και να νανουρίζονται με όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο γύρω τους και δεν τους αγγίζουν τους ίδιους, παραμένουν θεατές δηλαδή!
   Άρτεμη δε μένεις;;; Έ, λοιπόν εγώ σου λέω ότι το πρόβλημα σε αγγίζει και δεν το έχεις συνειδητοποιήσει!! Σύντομα θα κτυπήσει και το κατώφλι σου, αν όχι η ηχορύπανση, σίγουρα στο μέλλον με κάποιο άλλο πρόβλημα θα αγανακτήσεις και θα ήταν ωφέλιμο να έχεις συμπαράσταση... Σου επαναλαμβάνω και μη κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις: ΑΥΤΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΠΕΣΑ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!!!
   Αν θέλεις να συμβάλλεις λοιπόν, πάρε το αμαξάκι σου και κατέβα στον παραλιακό, στην αίθουσα του τοπικού να δεις από πρώτο πρόσωπο τι σημαίνει υποκρισία, διαφθορά και ανομία, να φωνάξεις κι εσύ αν τολμάς!!!
   Αφήστε λοιπόν μερικοί μερικοί τα μεγάλα λόγια και τις κούφιες γλωσσοκόντρες και μη προλέγετε χωρίς να ξέρετε, γιατί εσείς εκτείθεστε έστω και ανώνυμα.
   Οι αγώνες για το δίκιο δε γίνονται μόνο στους δρόμους και στις αίθουσες των συμβουλίων, αλλά παντού σε όλα τα επίπεδα και το διαδίκτυο είναι μια σημαντικότατη αρένα που επηρεάζει, παροτρύνει, ενημερώνει τόσο άμεσα και αποτελεσματικά όσο λίγα μέσα! Μη μας λέτε να απέχουμε λοιπόν!!!
   Απλά κατανόηση ζητάμε, μας φτάνει ο πόλεμος που έχουμε από τα παράνομα κωλόμπαρα, δε χρειάζεται να τρωγόμαστε και μεταξύ μας και να δεχόμαστε τέτοιο αντίλογο πολλές φορές (ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ακούς;;;), που αναρωτιόμαστε ότι και οι ίδιοι οι"μαγαζάτορες της παρανομίας" να ήμασταν και να γράφαμε εδώ μέσα, λιγότερο αντίλογο θα είχαμε!!! ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ!

   Διαγραφή
  5. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ21 Ιουλίου 2014 - 5:48 μ.μ.

   ΠΟΥ ΓΡΑΦΑΤΕ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΕΣΕΙ ΜΟΥΓΚΑ ΣΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ?
   Μονος μου εγραφα ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΙΓΜΗ.Ηρθατε παλι καθυστερημενοι φιλοι .
   καλλιο γαιδουροδενε παρα γαιδουρογυρευε.Δεν τον δεσατε τον γαιδαρο με λουρι,αντε τωρα να τον παρακαλατε να σας ακουσει.Που ηταν οι συλλογοι σας οι ομοσπονδιες σας ?
   Θα σε στεναχωρησω λεγοντας σου οτι δεν συνηθιζω να πονταρω σε ΧΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.
   ΕΓΩ ΛΑΛΗΣΑ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΟΥΚ ΕΧΩ απλα βαρεθηκα τα λογια ΑΝΕΥ ΠΡΑΞΕΩΝ.
   ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ....Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ.Εγω ξερω οτι ο λυκος και αν εγερασε.......
   αααα ξεχασα ,εχετε και το καπαπιδιον στην αντιπολιτευση..και τον ΠΟΥΛΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 800ΑΡΑ.......τι χρειαν εχετε ενος Αριστο γειτονα που ειναι και πολυ μακρια σας τοπικα ?..ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΦΙΛΤΑΤΕ Η ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ.Εκει εχεις δικιο .Αν δεν μπορειτε να μαζευτειτε 200 ατομα εεεεεεεπηγαινετε στα ΔΣ της Ραφηνας οταν εχει θεματα δημοσιου χωρου.Βαζουν μεγαφωνα στο προαυλιο γιατι δεν χωρανε μεσα οι ΔΗΜΟΤΕΣ.

   Διαγραφή
  6. Μην πας στο τοπικό γιατί δεν θα είναι κανείς.
   Στο Δημοτικό Συμβούλιο στα Σπάτα στις 8.30 μμ

   Διαγραφή
  7. Αγάλι αγάλι Άριστε Γείτονα

   Διαγραφή
  8. @21 Ιουλίου 2014 - 4:48 μ.μ. Λούτσα μένεις? Φαίνεται καθαρά, κλασσικός Λουτσιώτης είσαι όποιος δεν συμφωνεί μαζί σου σε όλα είναι ο χειρότερος εχθρός. Μην βγάζεις τόσο βιαστικά συμπεράσματα μπορεί κάποιους άλλους που νομίζεις οτι τάχα τους αρέσουν τα κωλόμπαρα να είναι πολύ περισσότερο αγανακτισμένοι απο σένα αλλά να διαφωνούν με αυτόν τον αδιέξοδο τρόπο αντιμετώπισης μέσω των πλήκτρων.

   Διαγραφή
  9. Μαζευτήκατε 15 άτομα στην τοπική και τους κάνατε τα τρία τους, αν περιμένετε απο την τοπική να κλείσει τα κωλόμπαρα ή τον δήμαρχο που τον στολίζετε συνέχεια με κοσμητικά επίθετα, ο δήμαρχος τι είναι αλήθεια παντοκράτορας? Δέν υπάρχει κανένας να τον ελέγξει και να τον τιμωρήσει αν δεν κάνει καλά την δουλειά του? Άν είναι τόσο παράνομα όσο λέτε αφού η τοπική δεν κάνει τίποτα, ο δήμος τίποτα, η αστυνομία τίποτα, η περιφέρεια τίποτα, η κυβέρνηση τίποτα η λύση είναι μία : Ο Εισαγγελέας
   Μόνο οι δικαστές έχουν αποδείξει οτι μπορούν να χτυπήσουν την παρανομία

   Διαγραφή
 4. ΓΚΙΝΟ ΘΕΕ ΠΑΡΕ ΤΗ ΠΑΕ

  Κ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΕΣΥ ΡΕ ΧΡΗΣΤΟ ΤΗΝ ΠΑΕ ....!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΠΑΡΩ ΕΓΩ ΤΗΝ ΠΑΕ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ21 Ιουλίου 2014 - 2:40 μ.μ.

   να την παρετε και να πατε για πνιξιμο .....μπας ΚΑΙ ΓΛΥΤΩΣΟΥΝ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

   Διαγραφή
 7. Το χειρότερο απο όλα είναι η παραμέληση του ναού της Ταυρηπόλου Αρτέμιδας.
  Ένα κτίσμα ανεκτίμητης αρχαιολογικής αξίας το έχουν για σκουπιδότοπο της παραλίας
  Αίσχος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Η πλάκα είναι ότι σήμερα στις 8 το βράδυ συζητιέται η ανάκληση άδειας του "Ριεβέρα" και τέσσερις μέρες μετά -αυτήν την Παρασκευή- το ίδιο μαγαζί έχει προαναγγείλει ροκ συναυλία με τον Παπακωσταντίνου στην παραλία του Αγίου Νικολάου με έναρξη στις 11 τη νύχτα!!!
  Πόσο ποιο σαρκαστικό να είναι το μήνυμα πια: "Σας γράφω όλους εκεί που ξέρετε και κάνω ότι γουστάρω"...
  Είπατε τίποτα ιθαγενείς της Αρτέμιδος ότι δεν είστε πολίτες β' διαλογής;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ21 Ιουλίου 2014 - 2:37 μ.μ.

  KANE ,ΜΟΝΑΧΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ
  ΤΟ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟ, ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟ, ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ.
  Αν θελεις αν
  νικες δωρεαν
  τοτε το παιχνιδι
  κερδισε το .

  ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ...ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΛΟΥΤΣΟ ΡΟΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .....ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ αριστερη της αριστερης τσεπης......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ21 Ιουλίου 2014 - 2:43 μ.μ.

  εχετε ΟΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΑΣ ΑΞΙΖΕΙ .Αυτο μου αποδειξατε και δεν σκοπευω να χαλαω το σαπουνι μου για να ασπρισω τον αραπη.
  ΓΚΕΚΕ ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κι εμείς βαρεθήκαμε να σ' ακούμε να λες τα ίδια και τα ίδια.
   Έτσι κι αλλιώς δεν προσφέρεις κάτι ουσιαστικό.
   Αυτό που κατακρίνεις, αυτό ακριβώς κάνεις κι εσύ.
   Από απόσταση, ανώνυμα κι ανώδυνα, γράφεις αράδες στο ίντερνετ ξάπλα στον αναπαυτικό καναπέ σου. Με ύφος μάλιστα χιλίων Καρδιναλίων.
   Δε θα μας λείψεις.

   Διαγραφή
 11. Ναι, αλλά σας την έκανε την ζημιά, μ΄αυτά που γράφει και σας....πονάει πολύ...!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ27 Ιουλίου 2014 - 8:44 π.μ.

  Η ΓΛΩΣΣΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΑ ΚΟΚΑΛΑ ΤΣΑΚΙΖΕΙ........ΚΑΙ ΤΣΟΥΟΥΟΥΖΕΙΕΙΕΙ .....ΑΥΤΟ ΠΙΑ ...ΦΑΙΝΕΤΑΙ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Εσύ θα το δεις το έργο μια και η οικονομα απο τα μπλοκ ειναι έργο τις οικονομικής αστυνομίας,και εσύ και οι καντερες...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Αρκετά....πολύ μας τα κάνατε λαμόγια και τα δυο.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ28 Ιουλίου 2014 - 6:17 π.μ.

  ρτοοοοοσοοο βλακας ειναι ΜΟΝΟΝ ΕΝΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θερμοκρασία και Άνεμοι στην παραλία της Αρτέμιδας