ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Δείτε την εισήγηση που πέρασε στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης 29/05/2014ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         Σπάτα : 29-05-2014
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                               Αριθ. Πρωτ.: 18489
Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                                          
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ                                                                            
Ταχ. Δ/νση: Βασ  Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα    
190 04  Σπάτα  - Αττικής                                                ΠΡΟΣ:   
Πληροφορίες : Χ. Ιωαννίδης                                                             
Τηλ.:   213-2007341                                                                
FAX:   210-6630133
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: «Δικαίωμα απλής χρήσης διέλευσης τμήματος παραλιακού πάρκου στα καταστήματα που έχουν προβολή σε αυτό και καθορισμός όρων αυτού ».

    Έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις».
β) Τα άρθρα 79 & 82 του Κ.Δ.Κ. (3463/06)
γ) Το αριθμ. πρωτ. 27825/2208/22-05-2014 έγγραφο του Δασαρχείου Πεντέλης
γ) Την υπ αριθμόν  Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-02-2014(ΦΕΚ 328 Β΄/13-02-2014)  με την οποία  έχει παραταθεί η παραχώρηση για την εκμετάλλευση του αιγιαλού και της παραλίας στους Ο.Τ.Α. έως της 31-12-2014 .
Στις παρ.1,2 και 3 του άρθρου 13 του Ν.2971/2001 αναφέρεται:
Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας
1. Απλή χρήση του αιγιαλού και της παραλίας είναι κάθε χρήση, εφόσον από αυτή δεν παραβιάζεται ο προορισμός τους ως κοινόχρηστων πραγμάτων και δεν επέρχεται αλλοίωση στη φυσική μορφολογία τους και τα βιοτικά στοιχεία τους.
2. Η παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έναντι ανταλλάγματος κατά τις διατάξεις για την εκμίσθωση δημόσιων κτημάτων, πλην του αιγιαλού και παραλίας κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων, προστατευόμενων περιοχών, ευπαθών οικοσυστημάτων και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, τη διαχείριση των οποίων έχει η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε Ο.Τ.Α., φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης.
3. Είναι δυνατή η παραχώρηση, με τη διαδικασία και τους όρους του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, της απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων, που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, καθισμάτων, ομπρελών, λειτουργία τροχηλάτου αναψυκτηρίου κ.λ.π.). Αν παραχωρηθεί η χρήση αιγιαλού για την εκμίσθωση καθισμάτων και ομπρελών, η έκταση αιγιαλού κάθε παραχώρησης δεν δύναται να υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα. Εάν στον ίδιο αιγιαλό υπάρχουν περισσότερες παραχωρήσεις για την εκμίσθωση ομπρελών και καθισμάτων, πρέπει μεταξύ των διάφορων χώρων του αιγιαλού που έχουν παραχωρηθεί να υφίσταται ενδιάμεση απόσταση ελεύθερης ζώνης τουλάχιστον εκατό (100) μέτρων μήκους. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται εάν πρόκειται να παραχωρηθεί αιγιαλός για να εκμισθωθούν καθίσματα και ομπρέλες από εκείνους που έχουν γειτονικά καταστήματα και μόνο για το χώρο εμπρός από τα καταστήματά τους.
         Σε συνέχεια της  Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-02-2014 και συγκεκριμένα του άρθρου 10 αυτής , η υπηρεσία μας προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να παραχωρηθούν παραλιακοί χώροι  και  στις όμορες επιχειρήσεις που εκτείνονται κατά μήκος του παραλιακού πάρκου .
        H συγκεκριμένη  έκταση έχει παραχωρηθεί στο Δήμο μας με το αριθμ. ΦΕΚ 60 Β /1962 ( περί μεταβίβασης κοινοχρήστων εκτάσεων αγροκτήματος Βουρβά προς το Δήμο Σπάτων ) και έχει καταχωρηθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο με Κ.Α.Ε.Κ. 050232219030 . Με την αριθμ. 8253/04-09-2002 πράξη χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Πεντέλης η έκταση του παραλιακού πάρκου  στη θέση παραλία εμφανίζεται ως δάσος της παρ. 1 του αρθ.3 του Ν.998/1979 και στο εισηγητικό αυτής αναγράφεται ως ιδιωτική δασική έκταση του Δήμου Σπάτων .
       


          Η Κτηματική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής απαντώντας επί της διαδικασίας  με τα υπ αριθμόν  5363/388/13-05-2014 ,  5415/392/15-05-2014 και  5272/371/19-05-2014 έγγραφα της , μας ζητά να απόσχουμε από την διαδικασία σύναψης των μισθώσεων παραχώρησης , διότι σύμφωνα με την οριστική ανάρτηση του Εθνικού Κτηματολογίου , μεταξύ των αναφερόμενων στα παραπάνω έγγραφα καταστημάτων και του αιγιαλού παρεμβάλλεται ιδιοκτησία του Δήμου μας η οποία καταργεί την γειτνίαση και ως εκ τούτου οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν είναι όμοροι με τον αιγιαλό .
      Περαιτέρω και προς επίλυση του γεγονότος η Κτηματική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής μας ζήτησε την εκχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης διέλευσης ,  των κατά προβολή τμημάτων του παραλιακού πάρκου στις επιχειρήσεις , προκειμένου να καταστούν όμορες με τον αιγιαλό  .
       Η παρούσα διαδικασία θεωρείτε  επείγουσα , διότι οι παραχωρήσεις των χώρων αιγιαλού και παραλίας που εγκρίνονται από την Κτηματική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής για τις αναφερόμενες επιχειρήσεις στα υπ αριθμόν  5363/388/13-05-2014 ,  5415/392/15-05-2014 και  5272/371/19-05-2014 έγγραφα της ,  φτάνουν σε εμβαδόν τα τρείς χιλιάδες τριακόσια είκοσι δύο (3.322) τ.μ. και το ποσό είσπραξης του εσόδου τέλους παραλιακών χώρων ανέρχεται σε 83.050,00 €  μείον το 20% που καταβάλλεται υπέρ του δημοσίου ,το  τελικό ποσό ανέρχεται σε 66.440,00 €  με το οποίο θα γίνουν οι πληρωμές των ναυαγοσωστικών υπηρεσιών για το έτος 2014 .
      Συνημμένα σας παραθέτουμε (σε σχετικό φάκελο) τα παραπάνω αναφερόμενα και σχετικά έγγραφα .
Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης και έγκρισης των παρακάτω όρων εκχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης διέλευσης .   

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  

Στα Σπάτα  σήμερα την ……………… μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, ΑΦΕΝΟΣ του Δήμου Σπάτων  Αρτέμιδος  που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής, Λ. Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα και Α.Φ.Μ. 997606740 , Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, (στο εξής «ο Εκμισθωτής»), νομίμως εκπροσωπουμένου  από τον Δήμαρχο κ. Μάρκου Αντ. Χρήστο  και ΑΦΕΤΕΡΟΥ της……………………………….  με Α.Φ.Μ. ………………….. Δ.Ο.Υ .Παλλήνης , όπως νομίμως εκπροσωπείτε ,ιδιοκτήτρια  του καταστήματος με την επωνυμία ………………. , που βρίσκεται επί της …………………………….. (στο εξής «η Μισθώτρια»), αφού ελήφθησαν υπόψη :
1. Οι αριθμ. 73/2014 & 90/2014   αποφάσεις   του Δημοτικού Συμβουλίου .
2. Οι διατάξεις του Ν. 2971/2001 «περί αιγιαλού και παραλίας» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου  13 αυτού .
 3. Οι διατάξεις του Π.Δ. 551/1988  «Οργάνωση Νομαρχιών – Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 259/17.11.2001 τ.Α.),
4. Οι διατάξεις του Π.Δ. 86/2012  “Διορισμός Υπουργών , Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών ”
5. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 6 του άρθρου 1 του Ν. 2503/97,
6. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 49 του Ν. 1416/84, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν. 2307/95,
7. Οι διατάξεις του άρθρου 30 και επόμενων του Δ/τος της 11/12.11.1929 «περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων»,
 8. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 23/27.1.2000 (ΦΕΚ 18/7.2.2000 τ.Α.),
 9.. Η υπ’αριθ. 14650/ΔΙΟΕ  85/17.3.004 (ΦΕΚ 519/17.03.2004 τ.Β.) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας  και  Οικονομικών «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας  και  Οικονομικών»,
10. Η  υπ’  αριθ.  Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-02-2014(ΦΕΚ 328 Β΄/13-02-2014) .  κοινή  απόφαση  των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και  Αποκέντρωσης  και  Οικονομίας και Οικονομικών   περί  απευθείας  παραχώρησης,  με  αντάλλαγμα,  του  δικαιώματος  απλής  χρήσης  αιγιαλού  και  παραλίας  στους  Οργανισμούς  τοπικής  Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)   Α΄  βαθμού
11 . Το αριθμ. πρωτ. 27825/2208/22-05-2014 έγγραφο του Δασαρχείου Πεντέλης
12. Την με αριθμό 1020/219/10-02-2003 Μελέτη Διαμόρφωσης κοινοχρήστου χώρου παραλίας
13 . Το αριθμ. πρωτ. 2111/09-04-2014 έγγραφο έγκρισης της Β΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων . 
14.  Την ανάγκη γειτνίασης των κοινοχρήστων χώρων ιδιοκτησίας του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος και του  αιγιαλού και παραλίας,
15. Η υπ΄αριθ. 90/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

                                                                             
                                                                                        ΄Άρθρο 1
    Με την παρούσα εκχωρείται στον μισθωτή δικαίωμα απλής χρήσης διέλευσης εμβαδού  …….. τ.μ εντός του παραλιακού πάρκου ιδιοκτησίας του Δήμου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως διάδρομος διέλευσης - εξυπηρέτησης του καταστήματος προς τον παραχωρούμενο χώρο αιγιαλού – παραλίας  ευρισκόμενος  στην παραλιακή ζώνη και επί της οδού …………… περιοχή κεντρική παραλία και μόνο για το χώρο έμπροσθεν του καταστήματος σύμφωνα με την προβολή αυτού .
  
Άρθρο 2
     Ως ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξης της η  31η Οκτωβρίου 2014,  οπότε και λήγει αυτοδικαίως.
                                                                                          
                                                                                                Άρθρο 3

    Ο/Η μισθώτρια υποχρεούται να διατηρεί η ίδια αδιάκοπα την κατοχή του διαδρόμου διέλευσης ,  να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση .
Άρθρο 4
    Απαγορεύεται απολύτως η εκχώρηση του δικαιώματος , μερική ή ολική ως και η με οποιονδήποτε τρόπο η οποιανδήποτε μορφή μεταβίβαση σε τρίτο ή σε εταιρία, μέρους ή όλου του . Ο Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος δύναται να λύσει την παρούσα  κηρύσσοντας τ…. μισθώτ….. έκπτωτη, εφόσον διαπιστώσει ότι έπαυσε να επιμελείται αυτοπροσώπως τη λειτουργία της επιχείρησης.
                                                   
Άρθρο 5
    Απαγορεύεται η με κάθε τρόπο μεταβολή ή μετατροπή της χρήσης από αυτή που ορίζεται στο άρθρο 1, καθώς και η επέκταση ή  η αλλαγή του χώρου .

Άρθρο 6
    Ο/Η μισθώτρια υποχρεούται όταν λήξει η παρούσα να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
                                                                
                                                                                                 Άρθρο 7
         Η παρούσα ισχύει με την προϋπόθεση της έγκρισης παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας για τον προς παραχώρηση χώρο , όπως απεικονίζεται στο απόσπασμα διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας που συνοδεύει την σύμβαση παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού , από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου .  
       

                                                                ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

                 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ                                      ΓΙΑ ΤΟΝ  ΜΙΣΘΩΤΗ

                    

                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                          ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ 

Ερώτηση: Σύμφωνα με την εισήγηση η Κτηματική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής μας ζήτησε την εκχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης διέλευσης ,  των κατά προβολή τμημάτων του παραλιακού πάρκου στις επιχειρήσεις , προκειμένου να καταστούν όμορες με τον αιγιαλό.... με ποιο έγγραφο;;; Σε ποιον νόμο αναφέρεται αυτό το τέχνασμα;;;

48 σχόλια:

 1. Τρελλα μπολικων κιλων πουλανε ο εισηγητης αρμοδιος υπαλληλος και ο απερχομενος δημαρχος σαν υπαγραφοντες αυτες τις ατοπες παραχωρησεις.Μη ψαχνεται διαταξεις ουτε σχετικες νομολογιες, αποφασεις ΝΣΚ και ΣΤΕ γιατι δε θα βρειτε τετοια πατεντα που περασε η πλειοψηφια του ΔΣ....
  Η ΚΑΜΟΡΑ της παραλιακης ζωνης επιβαλλει τον αγραφο νομο γιατι ετσι γουσταρει εις βαρος των λουομενων και δημοτων και οι εκαστοτε δημοτικες αρχες τρεχουν να εκτελεσουν τις εντολες τους....
  κ. Εισαγγελεα πρεπει αν εγκρινει τις παρανομες μισθωσεις η κτηματικη αν ειναι ετσι οπως τα εισηγουνται να επεμβεις αμεσα και να ριξεις τις καμπανες σου στους μεν και στους δε....

  ΟΨΟΜΕΘΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Όποιος κάνει μεγάλα δώρα, περιμένει ανταπόδοση με μεγάλα δώρα.

  Μαρτιάλης, 43-104 μ.Χ., Ισπανός ποιητής επιγραμμάτων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Όπως γνωρίζετε όλοι, η Αρτέμιδα εδώ και 15 χρόνια έχει "γενικό κουμανταδόρο" τον γνωστό αντιδήμαρχο, ο οποίος κατά τη γνώμη μου είναι ο "δήμαρχος" αυτών των 15 χρόνων. Εξαιτίας του έχει μείνει η Αρτέμιδα σ' αυτό το χάλι, γιατί δεν ήθελε να αναπτυχθεί η πόλη, για να μπορεί να δρα ελεύθερα, χωρίς να τον εμποδίζει κανείς. Και είχε τον τρόπο να κατευθύνει και όλους τους υπόλοιπους που ήταν στην διοίκηση του δήμου.
  Έκανε τα πάντα για να ξαναπάρει τη διοίκηση, αλλά ευτυχώς κάποιοι "ξύπνησαν" και τον έστειλαν σπίτι του. Αυτόν τον άνθρωπο, όλοι οι δημότες θα έπρεπε να τον "πάρουμε" με τις πέτρες. Είναι η καταστροφή της Αρτέμιδας. Και εξακολουθεί να κυκλοφορεί κουστουμαρισμένος (όπως πάντα άλλωστε) χωρίς να τρέχει τίποτα.
  Δεν γνωρίζω τί "άκρες" έχει και έκανε και κάνει όλα αυτά τα παράνομα πράγματα, αλλά να έχει υπόψη του ότι υπάρχουν και κάτι άλλες "άκρες" που θα τις μάθει σύντομα. Ξέρω καλά, ότι μέσα στην Εισαγγελική έρευνα που είναι σε εξέλιξη, έχει μπει και το Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας.
  Να μάθουμε επιτέλους τί συνέβαινε και τί συμβαίνει μ' αυτό το συγκεκριμένο άτομο, που "έλυνε" κι "έδενε" και δεν μπορούσε να τον πειράξει κανείς!!!!!! Ούτε η αστυνομία!!!!!!!
  Οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίεες......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ετσι ειναι ξερω πολους φιλουσ που ο απερχομενος αντιδημαρχοσ τους ειχε ταξει πραγματα και θαματα αν παιρνανε παλι τον δημο..και ολα παρανομα ενοειτε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ3 Ιουνίου 2014 - 7:40 π.μ.

  ΕΙΔΑΤΕ οτι και τελευταια στιγμη η εγνοια τους ειναι η παραλια?εκει ειναι το χρημα εκει ειναι η βρωμα εκει ειναι το βασιλειο της καμορας....ΕΚΕΙ ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ 600 ΑΡΑ...εκει χρωστανε,,,,,
  ΘΕΛΕΙ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ Ας ΜΗΝ ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΑΚΟΜΑ.ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ........οτι θα τους ταραξετε στην νομιμοτητα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Βρε τι μας λες, την ψήφιδσαν ομόφωνα όλοι. Σιγά μη την ελέγξουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΙ ΘΕΣΗ ΠΗΡΕ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΑΝ ΘΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. το γραφειο καταστηματων τους βλεπω σουμπιτους ολους.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ο νεοσ δημαρχοσ Δ. ΜΑΡΚΟΥ αλλα και οι νεοεκλεγεντες ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. με το ψηφοδελτιο του : ΖΗΣΗ, ΤΟΥΝΤΑΣ, ΜΑΡΓΕΤΗ, ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ, ΣΤΑΜΟΥ, ΚΡΟΚΟΣ, την υπερψηφισαν. ο ΚΑΣΙΜΗΣ εθεσε θεμα νομιμοτητας, αλλα τον κατατροπωσε με παρεμβαση του ο κ.ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ3 Ιουνίου 2014 - 2:33 μ.μ.

   Τι εννοεις τον κατατροπωσε?Εγω ξερω οτι τα νομικα τερτιπια τα ξερει καλα ο ΠοθουλακηςΤΟΝ ΛΑΚΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Η ΦΑΒΑ ψαχνω να δω που ειναι και περιμενω γραφειοκρατικη βοηθεια.Το οτι διαμαρτυρηθηκε ο καταλογισμενος με βαζει σε υποψιες.Δεν πιστευω να φανταζεται κανεις ΑΚΟΜΑ ΟΤΙ ΑΓΑΠΗΣΕ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ.Αρα κατι τρεχει εδω που δεν το εχω ανακαλυψει ακομα.Κατσαλιρος εισηγειται καταλογισμενος αντιδρα Ποθουλακης κατατροπωνει ΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΑΓΚΕΣ?Αφηστε τα τυπου 8 45 9 31 ερωτηματα. ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ μπλογκοτερτιπια .Επι της ουσιας ειναι το ζητημα ποιος θιγεται και ποιος ευνοειται απο την αποφαση.ΠΩΣ ΗΤΑΝ ΠΕΡΙΣΥ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΛΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ....ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ Ο ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ?ΑΥΤΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΘΕΡΩΡΩ ΟΥΣΙΑ.Τα σχολια εδω μεσα τα περισσοτερα ειναι συν ΟΥΣΙΑ ΚΑΤΣΑΛΙΡΟΠΟΔΑΡΙΚΗ ΕΕΕΕΕΕΕΕ δεν τσιμπαω εγω ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ....ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ....ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΓΝΩΣΤΩΝ

   Διαγραφή
 10. ΡΟΤΙΣΤΕ ΤΑ Τ(Σ)ΥΡΑΚΙΑ , ΑΦΤΑ ΞΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΡΙΑ.....
  ΣΑΣ ΚΟΥΦΑΝΑ Ε?
  ΑΜ ΔΕΝ ΣΑΣ ΛΕΩ ΠΑΡΑΚΑΤΩ...ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΩΝ.
  Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΛΙ.................

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ3 Ιουνίου 2014 - 2:43 μ.μ.

  ΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΟΡΘΟΓΡΑΦΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣΕ ΠΑΛΙ.....σας ξερουμε μας κουφανατε αρκετα,ΔΩΚΑΜΕΝ ΔΩΚΑΜΕΝ εσεις δεν πηρατε ΟΥΤΕ ΨΗΦΟ ΟΥΤΕ ΕΙΔΗΣΗ γιαυτο συνεχιζετε τα ιδια. Αμαν πια.....ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡον ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΔΗΛΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΑΣ......τα ιδια παντελακη μου?Αντε βρε αλλαξτε και λιγο στυλ...Ειστε .ντεμοντε σαν τον κατσαλιρο που το κουστουμι του ,τον κλωτσαγε.....σαν γαιδαρο με σελα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ακατανόητο το μίσος ορισμένων κατά όλων ανεξαιρέτως των παραλιακών καταστημάτων. Ίσως γιατί αυτοί οι "ορισμένοι" δεν μπορούν να παρέμβουν ιδίως στην τελευταία αυτή περίπτωση (με τη διάφανη ρύθμιση της άδολης διέλευσης), που για πρώτη χρονιά εφαρμόζεται με τις οδηγίες της Κτηματικής Υπηρεσίας του Υπ. Οικονομικών από τον Δήμο, με αποτέλεσμα να σταματούν και να μη μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν νταβατζιλήκια, για κονόμες και τα συναφή. Γι’ εμένα όποιος κάνει καταγγελία κατά της απόφασης, το κάνει από δόλο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ3 Ιουνίου 2014 - 8:48 μ.μ.

   Ναι μισούμε την παρανομία και αγαπάμε την νομιμότητα.
   Ναί, όλα αναξαιρέτως τα παραλιακά είναι βουτηγμένα στην παρανομία!

   Υπάρχει κανείς:

   Που να μη βρωμίζει τη θάλασσα με λύματα;
   Που να μην έχει καταπατήσει δημόσιο χώρο;
   Που να μην έχει κρεμάσει εξωτερικά μεγάφωνα;
   Που να μην έχει αυθαίρετες κατασκευές πάνω σε δημόσιο χώρο;
   Που να έχει μόνωση για τον ήχο;

   Έστω και ένα απ' αυτά να συμβαίνει (στην πραγματικότητα τα διαθέτετε όλα!), δεν θα έπρεπε να έχετε άδεια λειτουργίας! Και όσοι αρμόδιοι (Δήμος, Υγειονομικό, Κτηματική κλπ.) δώσουν, θα επιληφθεί και γι αυτούς, όπως και για σας, η Δικαιοσύνη με όλες τις συνέπειες.

   Διαγραφή
  2. Άκου λέει "ακατανόητο" το μένος εναντίων των παραλιακών νυχτερινών κέντρων!!!!

   Τι να πρωτοπεί κανείς, από που να αρχίσει και που να τελειώσει για την σαπίλα, την απόλυτη ασυδοσία των παραλιακών μπαρ της Αρτέμιδας από τον Άγιο Νικόλαο ως τη Βραυρώνα:

   1) Ηχορυπαίνουν ασύστολα, χωρίς όρια, χωρίς κανένα σεβασμό σε ωράρια κοινής ησυχίας.
   2) Καταπατούν κατά συρροή τους όρους των αδειών λειτουργίας τους, αλλά και των αδειών μουσικής που είναι άξιον απορίας πως κατέχουν!
   3) Το ότι έχουν άδειες λειτουργίας δίπλα στα σπίτια μας είναι από μόνο του τεράστιο σκάνδαλο και κατάφωρα παράνομο (εννοείται ότι υπεύθυνος είναι ο δήμος γιαυτό). Οι περισσότεροι μαγαζάτορες τα λειτουργούν κανονικότατα σα νυχτερινά κέντρα, με φουλ εντάσεις μουσικής, μεγάφωνα, κονσόλες έξω (ποια μόνωση και ηχομονωτική μελέτη εδώ γελάμε!), αδιαφορώντας εντελώς αν στα σπίτια δίπλα τους υποφέρουν ολόκληρες οικογένειες.
   4) Καταπατούν τις παραλίες με ξαπλώστρες τη μια δίπλα στην άλλη, πολύ πέρα από αυτό που λέει ο νόμος για την αιγιαλό, και τα καλοκαίρια εκτός του ότι κάποιος που δε θέλει να πληρώσει ξαπλώστρα δε βρίσκει χώρο να κάτσει, δε μπορεί ο λουόμενος ούτε να περάσει προς την θάλασσα από τον άναρχο συνωστισμό τραπεζιών-ξαπλώστρας.
   5) Κάποιοι απ' αυτούς πετάνε συστηματικά ακάθαρτα νερά στη θάλασσα με κρυφούς αγωγούς. Σιγά να μη πληρώνουν εκκένωση βόθρων κάθε τρεις και λίγο...
   6) έχουν κτίσει την παραλιακή ζώνη όπως γουστάρουν, χωρίς άδειες και πολεοδομικά, όπου τους καπνίσει στήνουν αυθαίρετα σκέπαστρα, τοιχία, καταστρώματα, τσιμεντώματα, μέχρι εκεί που σκάει το νερό..
   7) Στήνουν διαφημιστικές ταμπέλες, τοτέμ, φωτεινές επιγραφές όπου γουστάρουν σε τεράστια μεγέθη αδιαφορώντας για την ακαλαισθησία και υποβάθμιση της αισθητικής της περιοχής.
   8) Λειτουργούν εδώ και χρόνια προκλητικά και με αστείρευτη αναίδεια που ευθέως παραπέμπει σε μαφιόζικες τακτικές, διαπλοκές και προστασίες με απευθείας υποστήριξη από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Τα "μπαρ" της παραλίας αυθαιρετούν και κάνουν ότι θέλουν σε αυτήν την πόλη. Κανονικά δε θα έπρεπε καν να υπάρχουν. Δε πληρούν καμιά νομική προϋπόθεση για να λειτουργούν όπως λειτουγρούν. Αποτελούν την πιο κραυγαλέα απόδειξη για την απόλυτη διαφθορά που έχει περιέλθει η περιοχή μας και τη απροκάλυπτη μαφιόζικη συναλλαγή πολιτείας - υποκόσμου, που επιτελείται εδώ και πάνω από δέκα χρόνια στην παραλία μας, στη πλάτη των ταλαίπωρων περίοικων και των οικογενειών τους, που είναι σε απόλυτη απόγνωση!!

   Διαγραφή
 13. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ3 Ιουνίου 2014 - 5:58 μ.μ.

  Συμπερασμα.Πρωτη φορα ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ.Ακολουθει οδηγιες,του ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΕΕΕΕΕδεν πιστευω ο Στουρναρας ΝΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΔΩΡΑΚΙ σε Πουλακες.. .....ΟΠΕΡ ΕΔΕΙ ΔΕΙΞΑΙ ..... ΞΑΦΝΙΚΑ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ υπουργειο και την κτηματικη υπηρεσια ,ενω ο δημος ...ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ,ΜΕ ΤΟ ΑΖΗΜΙΩΤΟ ...ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΝΟΙΑΣΤΗΚΕ Ο ΚΑΤΑΛΌΓΙΣΜΕΝΟΣ?ΣΑΝ ΠΟΛΥ ΔΟΥΛΕΜΑ ΔΕΝ ΠΕΦΤΕΙ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ανώνυμος6 Μαΐου 2014 - 10:49 μ.μ

  ΣΑΣ ΓΡΑΦΑΜΕ

  ....ΔΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΡΚΕΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟΛΟΓΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΝΤΙΜΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΔΕΣΜΕΥΤΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΙΑ......

  ι ) ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ Αριθ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033. ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΚΥΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΩΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ.


  Κ.Π.

  εμεις σας τα φωναζουμε εσεις δεν ακουτε.

  ΟΣΟ για σενα δημαρχουκο που σε αγαπαμε και σε γλειφουμε , ελπιζουμε τωρα να καταλαβες γιατι εχασες, ....γιατι εκανες μαγκες τους ανεπαγγελτους.

  Η ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙΣ ΤΗΝ Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-02-2014(ΦΕΚ 328 Β΄/13-02-2014) Η ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙΣ.

  ΑΚΟΥ.... Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται εάν πρόκειται να παραχωρηθεί αιγιαλός για να εκμισθωθούν καθίσματα και ομπρέλες από εκείνους που έχουν γειτονικά καταστήματα και μόνο για το χώρο εμπρός από τα καταστήματά τους.

  ΓΕΛΑΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΚΟ , ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΦΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΗ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ......


  ανεξ.κιν.πολιτ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Τετοια οδηγια αν υπαρχει ανωνυμε 3 Ιουνιου 4:39 μμ σου λεω οτι κινειται στη σφαιρα της φαντασιας, γιατι δεν εχει νομικο υποβαθρο δηλαδη ειναι μια φουσκα των γνωστων επιτειδιων για να τα κονομισουν ξανα εις βαρος των αφελων...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. αμ δεν ειναι στη σφαιρα της φαντασιας φιλε 9.59,

   εχει δικιο 0 3 ιουνιου 4.39 τετοια οδηγια υπαρχει-σας την εχουμε κατεβασει τοτε που μας τα χωνατε-. Αλλα για να μην τη ξερεις μαλλον του τοπικου εισαι και συ.....

   α ρε δημαρχουκο μεχρι και στα τελευταια σου κοιτας να τους βολεψεις ολους.

   Και αντε στα παραλιακα το καταφερες , και εσυ να τα πιανεις(δημοτικα τελη) , και τα μαγαζια να ΜΙΚΡΟ παρανομουν, και η εφαρμογη του νομου να ειναι σε ισχυ....

   Με το κελ βρε πως θα το καταφερνες αυτο? με ολους καλα, ε πως? Θα καναμε μιση χαβουζα οχι ολοκληρη θα μας πεις , και με παπακια τριγυρω. Ενα κελ χωρις αγωγους στη θαλασσα , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΙΑ και αμα το βρεις αυτο πουθενα παγκοσμιως γραψε μας. Αλλα πες οτι το εκανες και αυτο -ΚΕΛ ΜΕ ΠΑΠΑΚΙΑ- ....

   με το αεροδρομιο τι θα κανες μωρε, θα κραταγες το μισο και το αλλο μισο θα το εστελνες στη ταναγρα........?

   ΔΥΟ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΑΣΧΑΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΚΟ ΜΑΣ ΔΕ ΧΩΡΑΝΕ.

   ΑΝ ΚΑΙ ΠΑΣΟΚΟΣ ΕΙΣΑΙ ΟΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΜΑΣ

   - πηγες να εφαρμοσεις την Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-02-2014, ΑΤΟΛΜΑ ΟΜΩΣ ΟΤΑΝ
   Οι γυρολογοι της αντιπολιτευσης δεν εχουν παρει πρεφα οτι υπαρχει η παραπανω

   - πηγες να εφαρμοσεις την 1367/27.04.2012 για τον αεροπορικο θορυβο, ΑΤΟΛΜΑ ΟΜΩΣ ΟΤΑΝ
   ο διορισμενος μιλα ακομα για προστατευτικα ωραρια

   - πηγες να λυσεις και το αποχετευτικο ΠΑΛΙ ΑΤΟΛΜΑ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΟΙ (ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΣΤΗ ΑΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΜΙΛΑΓΑΝΕ ΓΙΑ ΨΥΤΑΛΕΙΕΣ...)

   ΕΙΣΑΙ ΟΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ , Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΠΗΓΕΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙΣ ΜΙΑ ΤΑΞΗ ,............................................................................ ΑΤΟΛΜΑ ΟΜΩΣ , ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΟΥ , ΔΗΜΑΡΧΟΥΚΟ ΑΝ ΔΕ ΣΠΑΣΕΙΣ ΑΥΓΑ ΟΜΕΛΕΤΑ ΔΕ ΤΡΩΣ....

   υγ.
   εχουμε εισητηρια για βραζιλια μη τα θελει ο κτηνιατρος.
   μη τα θελει ο κρεοπωλης

   καλα θα τα δωσουμε στο πολυκαρπο , που χει δυο σκυλια να μεγαλωσει...

   ανεξ.κιν.πολιτ.

   Διαγραφή
  2. ΑΣΥΝΤΑΧΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ. ΣΕ ΣΤΗΡΙΖΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕΣ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΔΕΚΑΝΙΚΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.

   Διαγραφή
  3. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ6 Ιουνίου 2014 - 10:08 μ.μ.

   Αυτος παει ....ποθανε....τα φαντασμα του τριγυριζει,,,μην ασχολεισθε με ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ.....τωρα εχουμε ΝΕΑ ΓΡΑΦΗ.,..οτι ηταν να μαθουμε το μαθαμε ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ.Καπου ηταν χρησιμο ,λογω ανοησιας, να μαθαινουμε τι συμβαινει στα ενδοτερα ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΟΥ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΤΣΕΠΗΣ.τωρα ποθανε και αυτος παει και η ντελελησα ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΑΛΛΑ.....

   Διαγραφή
 16. Εάν ο Δημήτρης Μάρκου δεν τοποθετήσει άξια και ικανά πρόσωπα σε καίριες θέσεις, τότε θα έχουμε μία από τα ίδια. Μέσα από το ψηφοδέλτιό του εκλέχτηκαν και σύμβουλοι με άσχημα δείγματα γραφής στο παρελθόν. Εάν τοποθετήσει αυτά τα πρόσωπα στις θέσεις των αντιδημάρχων, τότε είναι φανερό ότι δεν θα αλλάξει τίποτα σ' αυτή την πόλη.
  Νέα πρόσωπα με προσόντα και όρεξη για δουλειά θα πρέπει να αναλάβουν τα καίρια πόστα της διοίκησης. Και αν στην πορεία του χρόνου δεν αποδίδουν, θα πρέπει να τους αλλάξει.
  Δεν είμαι εγώ ο άνθρωπος που θα του υποδείξει τί θα κάνει, αλλά αν ξεκινήσει στραβά από την αρχή, δεν πρόκειται να έρθει στην πόλη καμία ανάπτυξη.
  Η πόλη της Αρτέμιδας χρειάζεται πρώτα απ' όλα δρόμους και πεζοδρόμια. Η κατάσταση που επικρατεί εδώ είναι ανάλογη με αυτή του 1950.
  Ντροπή στις προηγούμενες διοικήσεις που άφησαν αυτή την ωραία πόλη σ' αυτή την κατάντια.
  Περιμένω πολλά από τον νέο δήμαρχο και ελπίζω να μην με απογοητεύσει, όχι μόνο εμένα, αλλά και όλους όσους τον εμπιστεύτηκαν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο μελλον του Δημου ειναι ηδη υποθηκευμενο απο τα χρεη πουβακομα ουτε το τελικο υψος δεν γνωριζουμε. Δυσκολα θα γινουν εργα υποδομης. Δυσκολο το μελλον θελει δουλεια τυχη και χρημα. Δεν βλεπω να γινονται πολλα εστω τα βασικα. Ποιος θα χρηματοδοτηση εργα ο Δημος το ΕΣΠΑ 2014- 2020 που δεν εχει κατεθυνση τις υποδομες ποιος?

   Διαγραφή
 17. http://www.zougla.gr/greece/article/ka8ares-ke-apagorevmenes-paralies-1029197

  Συνολικά 217 παραλίες του νομού Αττικής και των γύρω περιοχών μπήκαν φέτος στο μικροσκόπιο του ΠΑΚΟΕ, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε κατά πόσο τα νερά στα οποία επιλέγουμε να κολυμπήσουμε είναι καθαρά, λιγότερο καθαρά ή ακόμη και απολύτως ακατάλληλα, καθώς έχουν μικροβιακό φορτίο εκτός των επιτρεπόμενων ορίων.
  Γ.Π

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δυστυχώς τα μάθαμε τα νέα πρωί - πρωί. Πολλές οι ακατάλληλες παραλίες στην Αρτέμιδα και κυρίως όπου υπάρχουν μαγαζιά... Κανονικά χρειάζονται προειδοποιητικές πινακίδες από το Δήμο!

   Διαγραφή
  2. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ4 Ιουνίου 2014 - 7:23 μ.μ.

   ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΥ ΤΟ ΓΡΑΦΩ ποσα μετρα εκατερωθεν μαγαζιων απαγορευεται η κολυμβηση? και κανεις δεν ασχοληθηκε...αντε καλα ξυπνητουρια ..στελνατε τα κοριτσακια σας εκει?
   βοηθεια σας καθι αλλη φορα να διαβαζετε καλυτερα τους περσινους χαρτες .....
   ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΕΒΑΖΑΝ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ...ΤΟΥΣ.....

   Διαγραφή
 18. Δημήτρη Μάρκου πρόσεξε. Στη πόλη που είσαι πλέον δήμαρχος υπάρχουν δημότες που εξαιτίας των αυθαιρεσιών του παρελθόντος έχουν χάσει κυριολεκτικά τον ύπνο και την ησυχία τους μέσα στα ίδια τους τα σπίτια! Μιλάω για όλους εκείνους και τις οικογένειες που έχουν την ατυχία να μένουν κοντά στα παράνομα νυχτερινά κέντρα! Της παραλίας (Αγ.Νικόλαος), του κέντρου (κέντρο Αρτέμιδας) και της Βραυρώνας. Η κατάσταση είναι ΑΝΥΠΟΦΟΡΗ. Είναι ΠΡΩΤΗ προτεραιότητα να σιγάσουν οι ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ που ηχορυπαίνουν ΑΣΥΣΤΟΛΑ και χωρίς ωράρια την πόλη μας! Δε μπορούμε να ζήσουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες δήμαρχε! Φτιάξτο άμεσα αυτό. Δυστυχώς ξεχωρίζουν ανάμεσα στους δημοτικούς συμβούλους σου άτομα που κατά τη προηγούμενη δημαρχία που ενώ ήξεραν πολύ καλά την κατάσταση που επικρατεί με τα μπαρ, σώπαιναν προκλητικά και ένοχα... Ξέρεις για ποιους μιλάω δήμαρχε και δες τι θα κάνεις μ' αυτούς, γιατί αλλιώς δε θα αλλάξει τίποτα. Η ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΠΑΡ δήμαρχε είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για εμάς, το Νο1 στην ιεραρχία γιατί μας διώχνει από τα ίδια μας τα σπίτια!!!! Περιμένουμε τις ενέργειές σου για να σταματήσει αυτό το όργιο της παρανομίας και της αφόρητης ηχορύπανσης που είμαστε υποχρεωμένοι εδώ και χρόνια να υποφέρουμε εξαιτίας ΕΝΟΧΩΝ και ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΩΝ επιλογών των προηγουμένων δημάρχων!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επίσης να ερευνηθεί ποιοί σύμβουλοι έχουν οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους καταπατήσει δημόσιο παραλιακό χώρο. Σε πρώτη φάση, θα ήταν λάθος να τους ανατεθούν αρμοδιότητες για οτιδήποτε.

   Διαγραφή
 19. Δυο ήδη εκλεγμένοι στο Δ.Σ. και από την παράταξη του Δημήτρη Μάρκου, έχουν παραλιακά μαγαζιά οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα α' βαθμού συγγένειας. Και τα δυο έχουν αυθαιρεσίες. Κρίνεται λοιπόν άμεσα και ιδίως από 1.9.2014 και ο Δημ. Μάρκου, αν δεν παρέμβει πρώτα επί των παρανομιών των δυο αυτών συγκεκριμένων παραλιακών μαγαζιών υγειονομικού ενδιαφέροντος, δίνοντας το στίγμα και το παράδειγμα και φυσικά όσο υφίστανται οι όποιες παρατυπίες τους να μην αναθέσει στους συγκεκριμένους δημοτικούς του συμβούλους θέση ευθύνης, ούτε καν ως μελών Οικονομικής Επιτροπής ή ΕΠΟΙΖΩ. Αναμένουμε ......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Άσχετα αν είναι συγγενικά ή μη πρόσωπα, ο νέος δήμαρχος θα πρέπει να εξαλείψει την παρανομία σε όλα τα επίπεδα. Όλα αυτά που γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια, με την ανοχή της διοίκησης του δήμου, πρέπει να σταματήσουν.
  Τακτοποιώντας όλες αυτές τις εκκρεμότητες θα μπορεί να παράγει έργο στο δήμο. Ειδικά στην Αρτέμιδα, η οποία είναι σε άθλια κατάσταση.
  Εννοείται ότι θέσεις ευθύνης πρέπει να πάρουν πρόσωπα, τα οποία έχουν γνώσεις, είναι ικανά να διαχειριστούν καταστάσεις και προπάντων όχι τα παλιά που υπηρέτησαν τον δήμο με πλήρη αποτυχία. Θέλουμε νέα πρόσωπα με όρεξη για δουλειά και γρήγορα να δούμε αποτελέσματα.
  Εάν ξεκινήσει ο Δημήτρης Μάρκου με πλήρη έλεγχο των υφισταμένων του, τότε μπορούμε να ελπίζουμε ότι κάτι θα αλλάξει σ' αυτή την πόλη.
  Πριν ξεκινήσει όμως θα πρέπει να κάνει έλεγχο σε όλα τα προηγούμενα χρόνια, σε όλες τις υπηρεσίες, με ορκωτούς λογιστές, και όπου υπάρχει παρατυπία να το καταγγείλει. Δεν γίνεται τόσα χρόνια που ανεχτήκαμε όλη αυτή τη "σαπίλα" της διοίκησης, να φύγουν σαν κύριοι. Να υποστούν τις συνέπειες του νόμου.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. ΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΟΡΘΟΓΡΑΦΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣΕ ΠΑΛΙ......
  ΑΡΙΣΤΟΒΛΑΚΑ,ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΜΑΘΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΑ ΦΟΡΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΩ
  ΔΙΚΕΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΕΣΤΟ ΚΑΙ ΑΝΟΡΘΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ
  ΚΑΚΟΣ ΚΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ..ΛΟΥΤΣΑ.
  ΠΕΣΜΟΥ ΟΜΟΣ,Η ΑΝΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΕΝΟΧΛΙΣΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΦΤΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΕ ?
  ΟΠΟΣ ΠΑΝΤΑ,ΠΕΤΑΣ ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΕΔΡΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Πάντως θα είναι λάθος και σκάνδαλο να αναλάβουν αξιώματα και θέσεις ευθύνης, σύμβουλοι που έχουν καταπατήσει δημόσιο χώρο, οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Άνθρωπέ μου πέρα από την ανορθογραφία σου, γράφεις πράγματα που δεν στέκουν πουθενά. Δεν βγάζει κανείς νόημα απ' αυτά που γράφεις. Αν δεν μπορείς να σχολιάσεις κάτι με επιχειρήματα, μην γράφεις "άρες, μάρες, κουκουνάρες".
  Ο εαυτός σου πρέπει να σου φταίει, και όχι ο Αριστογείτονας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Μου αρέσετε που τρώγεστε μεταξύ σας και δεν έχετε καταλάβει ποιοι και πως κουμαντάρουν την περιοχή. Για αναλογισθείτε όμως, θα συνέφερε τους ανθρώπους του ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ, την ΟΜΕΡΤΑ της ΠΑΡΑΛΙΑΣ και την ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ του ΚΕΛ στο "Πλατύ Χωράφι" να αναλάβουν την εξουσία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, μη ελεγχόμενα άτομα; Πείτε μου; Θα τους συνέφερε; Για αυτό κάθε 4 χρόνια (τώρα μετά από 5) οι παραπάνω "κύκλοι" διαλέγουν ανθρώπους του χεριού τους. Έτσι διάλεξαν πριν από αρκετά χρόνια στην Αρτέμιδα τον Τυράκη (για να τα κάνει μπάχαλο - τρελός γαρ !!) και στη συνέχεια τα καλά παιδιά Κασίμη (που μας βγήκε και καταλογισμένος) και Αλτιπαρμάκη τον πολιτικά ανίκανο. Στα Σπάτα τα κρίσιμα χρόνια των επιλογών επέλεξαν τον Αντώνη Τούντα (για να θεμελιώσει τα παιχνίδια της αρπαχτής στους "Μυκηναϊκούς τάφους" και στα "Επιχειρηματικά Πάρκα" και να μην πάρει τίποτα από το αεροδρόμιο και για να ολοκληρωθεί έξυπνα το παιχνίδι που αυτός ξεκίνησε έφεραν στη συνέχεια (στα δύσκολα, για την επιστημονική δουλειά) την «Τριανδρία» (2003: Αθαν. Τούντας, Αθ. Μαργέτης, Χρ. Γ. Μάρκου), που αφού την ξεδόντιασαν κι αυτήν, ήλθε η 4τρανδρία του 2010 (Πουλάκης, Γκινοσάτης, Μαργέτης, Χρ. Γ. Μάρκου) και μας πλάσαρε το νέο καλό παιδί Χρήστο Μάρκου του Αντωνίου. Καταλάβατε τίποτα ή ακόμα είστε αλλού ……; Έ, λοιπόν σημειώστε το. Τώρα μας φρόντισαν με έναν νέο, άφωνο Δήμαρχο, τον Δημ. Μάρκου, που τον πλαισίωσαν με όλες τις καταστροφικές «φυλές» που πέρασαν έως τώρα από τη Διοίκηση του Δήμου (από Τυράκη, έως Χρήστο το «καλό παιδί»), προσθέτοντας και κάποιους άσχετους και φιλόδοξους της γειτονιάς. Με βάση αυτά τα δεδομένα είστε τόσο αφελείς να περιμένετε ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ, δύναμη αλλαγής και κουραφέξαλα; Αν δεν πείθεστε, περιμένετε και θα δείτε το ίδιο έργο σε διάρκεια 5 χρόνων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ---Το σκεπτικό της ως άνω απόφασης όσον αφορά στην ακύρωση της καταλογιστικής
   πράξης
   του Β' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ότι οι δαπάνες τις οποίες είχε κάνει ο εκκαλών
   Γεώργιος Κασίμης, τέως Δήμαρχος Αρτέμιδας, διενεργήθηκαν μεν πλημμελώς καθ' όσον α) δεν
   είχε προσκομισθεί ασφαλιστική ενημερότητα της ΔΕΑΔΑ κατά την εκτέλεση των εργασιών που
   της είχαν ανατεθεί από το Δήμο και για τις οποίες εργασίες εκδόθηκαν τα εντάλματα αυτά, β) οι
   επίμαχες εργασίες μη νομίμως ανατέθηκαν στη ΔΕΑΔΑ από τον εκκαλούντα, ως Δήμαρχο και όχι
   από το Δημοτικό Συμβούλιο και γ) μη νομίμως καταβλήθηκε αμοιβή για μίσθωση απορριμμα-
   τοφόρων με υδραυλική αρπαγή, πλην όμως οι δαπάνες αυτές εντάσσονται σε αυτές που
   νομιμοποιήθηκαν με το άρθρο 34 του Ν.3801/2009, το οποίο έχει ήδη κριθεί ως συνταγματικά
   επιτρεπτό με την υπ’αριθ.2820/2011 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
   Κατά συνέπεια το ζήτημα αυτό είναι πλέον και νομοθετικά και νομολογιακά λυμένο και ο Δήμος
   δεν κατά την άποψη μου δεν έχει νόμιμο λόγο άσκησης οποιουδήποτε ενδίκου μέσου”.-----
   Για τον Κασιμη ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ σιγουρος ότι δεν εκανε τιποτα ο μονος που αφησε εργο πισω του
   όπως ο δρομος παιανια - σπατα -λουτσα και πραξεισ εφαρμογης σε 2 πολεοδ ενοτητες.
   Κατά τα αλλα είμαι απολυτα συμφωνος .

   Διαγραφή
  2. Πολλά κρύβεις και όπως θες τα λες, αλλά και απόφαση Δ.Σ. υπήρχε και οι Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποκαλύπτουν πολλά. Όμως τι μιλάμε για το παρελθόν και το χρονοντούλαπο της ιστορίας;

   Διαγραφή
  3. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ5 Ιουνίου 2014 - 2:37 μ.μ.

   Δεν καταλαβαινω τι δουλεια εχουν οι ποθαμενοι με τους ζωντανους..Εδω η ανασσα τον εκανε μια χαψια ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΨΑΧΝΕΤΕ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΨΥΛΛΟΥΣ στο στρωμα της.λουτσας ..... που το τιναξε και επεσαν χαμαι.....οι ψυλλοι και οι ψηλοι και εμεινε μονον ο ΚΟΝΤΟΣ ΝΤΑΝΥ ΝΤΕ ΒΙΤΟ των good fellows ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΚΑΘΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ 700 ΚΟΣΑΡΑ την ωρα που εσεις τυρβαζετε......περι του παρελθοντος και του ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΑΣ .ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ Η ΑΝΑΣΣΑ ΕΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ.αυτο δειχνουν τα νουμερα.Εσεις απλα, ΓΙΝΕΣΘΕ νουμερα.......

   Διαγραφή
  4. 0707 ΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΠΡΣ ΜΟΥ ΒΓΗΚΑΝ ΟΛΟΙΜΕ 800ΑΡΕΣ ΚΑΙ 900ΑΡΕΣ. ΜΗΠΩΣ ΦΤΑΙΝΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ.

   Διαγραφή
 25. δε τρωγομαστε απλη κουβεντα κανουμε

  πολλα απο αυτα που λες ειναι σωστα. Υπαρχει και διαπλοκη και λεφτα
  κατω απο το τραπεζι. Ομως σε καθε δημοτ. συμβουλιο υπαρχουν και ανθρωποι που θελουν να προσφερουν.

  Εσυ τι λες αυτοι δε πρεπει να γνωριζουν?

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΟΛΩΝ, ΜΑΛΛΟΝ ΔΕ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΛΟ
  ΣΤΟ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

  ανεξ.κιν.πολιτ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στην είσοδο της Αρτέμιδος απέναντι από την στάση των λεωφορείων στο γεφυράκι είναι στημένη μια παράγκα 2-3 χρόνια τώρα και κανείς δεν κάνει κάτι από τον Δήμο μάλλον της έδωσαν και ρεύμα . Αυτή είναι πραγματικότητα για τον δήμο ένα μπάχαλο ο καθένας κάτι ότι θέλει και θα συνεχίσει να κάνει ότι θέλει με τον νέο δήμαρχο και το αξιοθαύμαστο επιτελείο του .

   Διαγραφή
  2. σωστο ειναι αυτο που λες, αν και ο ορος γενικο μπαχαλο δεν αφορα τα παντα.

   ανεξ.κιν.πολιτ.

   Διαγραφή
 26. ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ.
  ΒΛΕΠΙΣ ΟΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ ΔΕΝ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΡΙΑ ΦΙΛΗ
  ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΚΕΟΥΝΤΕ ΔΙΑ ΝΑ ΟΜΙΛΟΥΝ.
  ΑΦΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ....
  ΑΦΤΟ ΣΑΣ ΕΦΤΕΞΕ ΜΟΡΕ ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ.
  ΣΤΗΛΤΕΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΑ ΚΡΕΜΑΤΟΡΙΑ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΕΤΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. 7.07 όλα αυτά που γράφεις συνέβαιναν μέχρι τώρα.Το αεροδρόμιο, η ομερτά της παραλίας και το ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι τα χειρίστηκαν τα γνωστά άτομα που διοικούσαν το δήμο από την εποχή του Κασίμη. Από την εποχή αυτή μέχρι τώρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο άτομο (γνωστός αντιδήμαρχος), το οποίο ήταν δίπλα σε κάθε δήμαρχο μέχρι σήμερα.
  Πιστεύω ότι αυτό το άτομο ήταν ο "δήμαρχος" ο πραγματικός, και ο δήμαρχος ήταν η μαριονέτα. Δεν είναι τυχαίο που και στις 3 τετραετίες που πέρασαν, και που η Αρτέμιδα θα έπρεπε να είχε αναπτυχθεί, πρωτοστατούσε αυτό το άτομο. Και έχω τη βεβαιότητα ότι το χάλι της πόλης οφείλεται σ' αυτόν.
  Τώρα όμως εκλέχτηκε νέος δήμαρχος, χωρίς αυτό το άτομο δίπλα του, (έτσι φαίνεται τουλάχιστον) και περιμένουμε να δούμε τί θα κάνει.
  Αν έχει σκοπό να κάνει πράγματα για το δήμο, αυτό θα φανεί πολύ σύντομα. Και αν δεν ξεσκεπάσει τη "σαπίλα" τόσων χρόνων, σημαίνει ότι θα έχουμε μία από τα ίδια. Γιατί σαν μείζον αντιπολίτευση πρέπει να ξέρει τα πράγματα από "μέσα". Τώρα όμως που ανέλαβε την εξουσία μπορεί να τα μελετήσει και πιο "μέσα".
  Μην βγάζουμε συμπεράσματα από τώρα, είναι πολύ νωρίς. Σε έναν χρόνο όμως, θα μπορούμε να βγάλουμε ένα σωστό πόρισμα. Άλλωστε την Περιφέρεια την πήρε η Δούρου, η οποία απ' όσο ξέρω, όταν θα αναλάβει θα "σκαλίσει" πολλά. Ίδωμεν......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. 11:38 μμ, αυτός που εννοείς ήταν διοίκηση και αντιδήμαρχος από το το 2011 έως σήμερα και γι' αυτή του τη θητεία καλός καταδικάστηκε και ο ίδιος και η παράταξή του. Όμως πολλοί από τους υπολοίπους είναι στην νέα διοικούσα παράταξη που θα αναλάβει από 1.9.2014 και θα κρίνεται από την ημερομηνία αυτή και πέρα. Τα πράγματα δεν φαίνονται ρόδινα, αλλά ας αναμένουμε .... Τέλος σε ότι αφορά την αναφορά σου για την "Περιφέρεια (που) την πήρε η Δούρου, η οποία απ' όσο ξέρεις, όταν θα αναλάβει θα "σκαλίσει" πολλά", μάλλον αγνοείς βασικά πράγματα της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, ιδίως όσον αφορά τις αρμοδιότητες και τους κατά νόμο ρόλους. Ο Δήμος είναι αυτοδιοίκηση α' βαθμού και η Περιφέρεια αυτοδιοίκηση β' βαθμού. Η κάθε μια από τις ανωτέρω θεσμικές αυτοδιοικητικές οντότητες είναι απολύτως αναξάρτητες και δεν προϊστατε η μια της άλλης. Έχουν διαφορετικά αντικείμενα - αρμοδιότητες και χωριστή λειτουργία και αντικείμενο. Η κα Δούρου δεν προϊσταται των Δήμων της Αττικής, απλά συνεργάζεται όσον αφορά κοινά έργα, κλπ. Αν υπονοείς δε ότι θα ελέγξει το Δήμο, να ξέρεις οτι αρμοδιότητα γι' αυτό έχει μόνο ο Ελεγκτής Νομιμότητας, που εν προκειμένω και για τον Δήμο και για την Περιφέρεια, είναι κοινός και είναι η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, σύμφωνα με τον Καλλικράτη. Να μιλάμε για διαδικασίες αλλά να γνωρίζουμε τι ισχύει και ποιοι είναι οι θεσμικοί ρόλοι του καθενός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όταν θα αναλάβει τα καθήκοντά της από 1.9.2014 να είστε σίγουροι ότι θα βγουν πολλά στη "φόρα". Απ' όσο γνωρίζω, από τώρα ετοιμάζει τις κινήσεις της, οι οποίες θα είναι καίριες και αποτελεσματικές. Εδώ θα είμαστε να ξανασχολιάσουμε.....

   Διαγραφή
 29. Λαμόγιο ο Γκόντζος ΝΑΙ. Το υπογράφω. Αλλά διάβασα την πρώτη σελίδα της ΑΛΗΘΕΙΑΣ, 23.5.2014, που έπεσε στα χέρια μου και για την οποία ο κ. Ηλίας ..... έκανε μήνυση στον εν λόγω Γκόντζο την παραμονή των εκλογών και ο κ. Αναγνωστόπουλος βγήκε και τρέβλιζε στο κανάλι EXTRA 3, γιατί όπως λέγανε ήταν παράνομο και συκοφαντικό το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα. Έ, λοιπόν τώρα που τέλειωσαν οι εκλογές δεν πάτε να βρείτε την εφημερίδα αυτή της 23.5.2014 και να δείτε και να κρίνετε σε τι λέει ψέματα για τους κ.κ. Τυράκη και Αντώνη Τούντα; Για πάτε να διαβάσετε δημοκράτες μου και τα λέμε ... Έτσι, για να δούμε το πολιτικό ήθος της νέας δημοτικής Αρχής που θα αναλάβει από 1.9.2014. Ζημίωσαν ή όχι το δήμο και όλους εμάς οι δυο κύριοι αυτοί; Θα τους διαγράψει ο κ. Δημ. Μάρκου ή θα τους κρατήσει και θα τους κάνει αντιδημάρχους; Εκτός κι αν τα έγγραφα που δημοσίευσε η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι πλαστά, αλλά αυτό πρέπει να αποδειχθεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ5 Ιουνίου 2014 - 9:07 π.μ.

  εσταξε η ουρα του ποντικου στο ΛΑΔΙ ΠΟΥ....... ΔΕΝ ΕΠΕΣΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ.....αυτο εχω να πω ..και οι νοουντες νοητωσσαν......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ5 Ιουνίου 2014 - 2:26 μ.μ.

  ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ ΚΑΙ ΚΑΤΙ?ΟΥΤΕ ΘΑ ΠΕΣΕΙ.....αρα τσαμπα ξεχεριαζεσθε....Τωρα κατι διαγωνισμοι προμηθειων κατι ΜΠΑΖΟΣΑΚΟΥΛΕΣ τυπου Ραφηνας εεεεεεκαλαλαλα λελουδα ..... ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΖΩ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΩΝΩ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΑΡΠΑΖΩ να περιμενετε ...στην ουρα.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θερμοκρασία και Άνεμοι στην παραλία της Αρτέμιδας