ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 20:30ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ             κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα γίνει στις 06 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.      Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 (αρ.απόφ.Ο.Ε.266/2014).
2.      Λήψη απόφασης για έγκριση της 1ης Τριμηνιαίας Έκθεσης 2014, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων – Ισολογισμού (αρ.απόφ.Ο.Ε.223/2014).
3.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος (αρ.απόφ.Ο.Ε.224/2014).
4.      Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους της αμοιβής του Δικηγόρου Δρ. Απόστολου Παπακωνσταντίνου με Α.Μ.25904 Δ.Σ.Α., προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την υπόθεση της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΤΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το υπ’αριθμ.πρωτ.13860/25-4-2014 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδ. Σχεδιασμού και Χωροταξίας (αρ.απόφ.Ο.Ε.242/2014).
5.      Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους της αμοιβής του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ζυγούρη Παναγιώτη του Κων/νου, Νομικό Σύμβουλο της Κ.Ε.Δ.Ε., με ΑΜ.6216 ΔΣΑ, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις υπ’αριθμ.πρωτ.22565/18055/5.5.2014 και υπ’αριθμ.πρωτ.22566/ 18056/5.5.2014 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων και σε καταφατική περίπτωση να προβεί στην άσκηση αυτών (αρ.απόφ.Ο.Ε.263/2014).
6.      Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους της αμοιβής του Δικηγόρου κ. Στεφάνου Χρήστου με Α.Μ.15935 Δ.Σ.Α., προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το με αριθμ. πρωτ. 12415/10343/5-5-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για την δυνατότητα υποβολής προσφυγής στις διοικητικές αρχές και για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων και σε καταφατική περίπτωση να προβεί στην άσκηση αυτών καθώς επίσης να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο, οποτεδήποτε ορισθούν ημερομηνίες συζητήσεων καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση και να χειριστεί εν γένει την υπόθεση προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου (αρ.απόφ.Ο.Ε.282/2014).
7.      Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους της αμοιβής του Δικηγόρου κ. Καραγκούνη Ιωάννη με Α.Μ.11475 Δ.Σ.Α., προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το υπ’αριθμ.πρωτ.15463/8-5-2014 έγγραφο, με θέμα «Παροχή απόψεων-γνωμοδότηση» του Τμήματος Εσόδων Περιουσίας και Κληρ/των για την υπόθεση της εταιρείας με την επωνυμία «Athens Metropolitan Expo Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου» (αρ.απόφ.Ο.Ε.285/2014).
8.      Λήψη απόφασης για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις: διαγραφή – εγγραφή παραστατικών στα λογιστικά βιβλία του Δήμου (αρ.απόφ.Ο.Ε.268/2014).
9.      Λήψη απόφασης περί υπαγωγής οφειλετών του Δήμου στην ρύθμιση σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΓΚΙΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θερμοκρασία και Άνεμοι στην παραλία της Αρτέμιδας