ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014

ΤΙ ΑΠΌΦΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΨΗΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ;;; Πόσα εκατομμύρια πάνε και έρχονται;;; Θέμα 8 στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο. Τα σχόλια δικά σας...Λήψη απόφασης για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις: διαγραφή – εγγραφή παραστατικών στα λογιστικά βιβλία του Δήμου.
Στα Σπάτα σήμερα 2 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.30π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, ύστερα από την υπ’αριθ.πρωτ.18530/29-05-2014 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Χρήστου Αντ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75, Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα έξι (6) μέλη, ήτοι:
Παρόντες

κ. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου                Δήμαρχος – Πρόεδρος
κα. Ζήση Μαρία του Ανδρέα                         Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου                Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Γεωργάκης Αντώνιος του Ιωάννη              Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Κουλοχέρης Γεώργιος του Νικολάου        Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Τούντας Αντώνιος του Κων/νου                Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Απόντες
κ. Κασίμης Γεώργιος του Αθανασίου             Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις
Καμία.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Γιαμβριά Παναγιώτα.
Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Ως γνωστόν ο Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος, επιχορηγήθηκε από το ΥΠ.ΕΣ με  συνολικό ποσό ύψους  6.279.560,00€ προκειμένου να εξοφλήσει κατά προτεραιότητα τις μέχρι 30.6.2012 ληξιπρόθεσμες οφειλές του. Την 30.6.2012 δεν εμφανίζονται στο λογιστικά βιβλία του Δήμου οι οφειλές προς ΕΥΔΑΠ και οι οφειλές προς τους δικαιούχους αποζημιώσεων από τις κυρώσεις πράξεων εφαρμογής Μυκηναϊκών Τάφων, Επιχειρηματικών Πάρκων κλπ.
Δαπάνες, ύψους 1.138.849,94€ ενταγμένες στο παραπάνω επιχορηγούμενο ποσό εξοφλήθηκαν μέσω της ταμιακής υπηρεσίας του Δήμου, από τα διαθέσιμα του Δήμου, επειδή δεν ήταν δυνατό να καθυστερήσει η εξόφλησή τους δεδομένου ότι οι δαπάνες αυτές αφορούσαν: ΕΥΔΑΠ για την οποία υπήρχε συμφωνία για την πληρωμή, είδη τροφίμων για παιδικούς σταθμούς, συνεργεία απορριμματοφόρων κλπ. Ποσό ύψους 53.880,61€ διαγράφηκε από τα λογιστικά βιβλία του Δήμου.
Μέχρι σήμερα έχει ενταλματοποιηθεί και εξοφληθεί ποσό ύψους 4.159.636,25 ενώ υπάρχουν και ενταλματοποιηθέντα των οποίων εκκρεμεί η πληρωμή ποσού ύψους 147.980,92 λόγω δυσχέ-ρειας των δικαιούχων να προσκομίσουν φορολογική/ασφαλιστική ενημερότητα). Επίσης  εκκρεμεί προς ενταλματοποίηση ποσό ύψους 779.212,70 λόγω σημαντικών ελλείψεων των δικαιολογη-τικών ανάθεσης, όπως αποφάσεις ανάθεσης, πρακτικά αξιολόγηση επιτροπής  ΕΚΠΟΤΑ κλπ. 

Σύμφωνα με το υπ’αριθ.ΥΠ.ΕΣ.10069/11.03.2014 έγγραφο, η προθεσμία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (2/86954/ΔΠΓΚ/29-11-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών) παρατείνεται έως και την 30-6-2014. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση όλων των από μέρους μας  ενεργειών και η αποστολή των εντολών εξόφλησης στο ΥΠ.ΕΣ  παρατείνεται έως και την 31-5-2014.
Με βάση τα ανωτέρω ειδικότερα για το Δήμο μας, ζητήθηκε εγγράφως από το ΥΠ.ΕΣ, αφενός η καταβολή του ποσού 1.138.849,94€ που εξοφλήθηκε από τα διαθέσιμα του Δήμου και αφετέρου η συμπληρωματική επιχορήγηση με το ποσό των 30.317.360,83€ για την αντιμετώπιση των υποχρεώ-σεων που απορρέουν από τις πράξεις εφαρμογής και από την υπ’αριθ.1117/2011 απόφαση Διοικη-τικού Εφετείου Αθηνών με την οποία επιδικάζεται σε βάρος του Δήμου το ποσό των 192.360,83€ νομιμοτόκως από 3.2.2002 υπέρ Γ. Ε. ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. Σημειώνεται ότι η παραπάνω υποχρεώσεις δεν εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία του Δήμου.
Κατόπιν συζητήσεων, υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου και του Υπουργείου Εσωτερικών, δίνεται η δυνατότητα ένταξης στις ληξιπρόθεσμες οφειλές και η εξόφλησή τους από την επιχορήγηση του ΥΠΕΣ και των παραπάνω μη καταχωρημένων υποχρεώσεων εντός του ύψους της επιχορήγησης.
Προκειμένου λοιπόν να μην απολεσθεί, μέρος της επιχορήγησης του ΥΠΕΣ – τυχόν αδιάθετα της επιχορήγησης επιστρέφονται την 30-6-2014, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ.51729/23.12.2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και το υπ’αριθμ.2/113978/ΔΠΓΚ/19-12-13 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.
Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή:
1. την διαγραφή από τα λογιστικά βιβλία του Δήμου παραστατικών ύψους 318.591,74 € και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.80-8315.001 δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η εκκαθάριση τους από το λογιστήριο του δήμου λόγω σημαντικών ελλείψεων για την νομιμότητα της δαπάνης, είτε λόγω παραγραφής – παρέλευση  πενταετίας.-συνημμένη αναλυτική κατάσταση-.
2. την εγγραφή στα λογιστικά βιβλία του Δήμου υποχρέωσης ύψους 317.360,83 € και συγκεκριμένα στον Κ.Α.80-8315.001 σύμφωνα με την 1117/2011 απόφαση Εφετείου Αθηνών.-συνημμένη απόφαση δικαστηρίου και σχετική αλληλογραφία-.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ’ ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο
1. Την διαγραφή από τα λογιστικά βιβλία του Δήμου παραστατικών ύψους 318.591,74 Ευρώ και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.80-8315.001 δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η εκκαθάριση τους από το λογιστήριο του δήμου λόγω σημαντικών ελλείψεων για την νομιμότητα της δαπάνης, είτε λόγω παραγραφής – παρέλευση  πενταετίας, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη αναλυτική κατάσταση.
(και δεν θα ψαχτεί ποιος ήταν ο εκδότης των παραστατικών;;;)
2. Την εγγραφή στα λογιστικά βιβλία του Δήμου υποχρέωσης ύψους 317.360,83 Ευρώ και συγκεκριμένα στον Κ.Α.80-8315.001 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.1117/2011 απόφαση Εφετείου Αθηνών, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη απόφαση δικαστηρίου.
(και με τα  30 εκατομμύρια;;;)
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 268/2014.
Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

1.  Ζήση Μαρία του Ανδρέα

2.  Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

3.  Γεωργάκης Αντώνιος του Ιωάννη

 


4.  Κουλοχέρης Γεώργιος του Νικολάου

5.  Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου


ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ14 σχόλια:

 1. 1.

  318. 000 ευρω διαγραφονται .....

  317.000 ευρω εγγραφονται.......με τη βουλα του δικαστηριου ....ΣΩΣΤΑ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ.


  2

  Πανηγυρίζει ο Δήμος Μαρκοπούλου για την τεράστια οικονομική επιτυχία

  Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου ιδιαίτερα ικανοποιημένος, γιατί απέδωσε η τρίμηνη σκληρή «διαπραγμάτευση» σε διάφορα επίπεδα, και πέτυχε την εκταμίευση μιας μεγάλης έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών που φτάνει τα 11,65 εκατομμύρια ευρώ.....

  η εβδομη 24 απριλιου

  το οτι ο δημος ζητα εκτακτη επιχορηγηση δεν ειναι απαραιτητα κακο. ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ.

  ανεξ.κιν.πολιτ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οι υποθεσεις των επιχειρηματικων παρκων και των Μηκηναικων ταφων στα Σπατα υποθηκευσαν το μελλον των δυο πολεων. Η επιχορηγηση που πληρωθηκε το χρεος της ΕΥΔΑΠ αυτα τα 5 εκατομυρια και τα ακομα 30 εκατομυρια που ζηταμε δεν δινονται τσαμπα. Θα κρατηθουν μεσω των ΚΑΠ που αποτελουσαν σημαντικο εφοδιο για τον Δημο. Ουσιαστικα ο Δημος εχει μπει σε μνημονιο. Αυτες οι απατες που ενω ο Δημος δεν εισπραξε τιποτα πληρωνει εκατομμυρια απο τις εφαρμογες μυκηνιακων ταφων, επιχειρηματικα παρκα τι θα γινει θα παει κανενας φυλακη. Πρεπει να γινει ειδικη συνεδριαση και να ερθουν ολοι οι πρωην Δημαρχοι Σπατων και να απαντησουν. Τι εγινε με την ΕΔΕ τωρα ρωταμε τον Χρηστο Μαρκου σε δυο μηνες θα ρωταμε τον Δημητρη Μαρκου απαντηση θα υπαρξει? Η Αρτεμιδα εχει καταλαβει την παγιδα που επεσε με τη ενωση των δυο δημων πηρε στην πλατη χρεος πολλων εκατομμυριο καποιοιστα Σπατα ιδιοκτητες θα παρουν εκατομμυρια που θα πληρωσουν οι γνωστοι και στις δυο πολεις ''ηληθιοι αθωοι δημοτες''.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Υπάρχουν έξι (6) μεγάλα σκάνδαλα στο Δήμο, τα εξής:
  1. Χρέος στην ΕΥΔΑΠ (πληρώθηκε από το κράτος πρόσφατα και θα μας τα κρατάνε από τους ΚΑΠ. Πρόκειται για περίπου 20.000.000 ευρώ). Δεν μηδενίστηκε δηλαδή το ποσό, όπως αναληθώς λέει ο νυν Δήμαρχος, κ. Χρ. Μάρκου. Υπεύθυνοι που δημιούργησαν αυτό το οικονομικό βάρος σε όλους εμάς, είναι οι πρώην Δήμαρχοι: Τυράκης, Κασίμης (έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη), Αλτιπαρμάκης και ο νυν - απερχόμενος δήμαρχος, κ. Χρήστος Μάρκου
  2. Η περίπτωση των Μυκηναϊκών Τάφων (Πολεοδόμηση στα Σπάτα). Πρόκειται για ένα ανεξιχνίαστο στην πραγματικότητα έγκλημα που ξεκίνησε το 2001 στα Σπάτα από την τότε δημοτική αρχή του κ. Αντώνη Τούντα, συνεχίστηκε επί Δημαρχίας κ. Αθανάσιου Τούντα και προφανώς συγκαλύφτηκε οριστικά από τον νυν – απερχόμενο Δήμαρχο, κ. Χρήστο Μάρκου (Για την τιμή των όπλων έγινε μια κατευθυνόμενη ΕΔΕ και μια δίκη για τα επί της διαδικασίας της υπόθεσης και όχι επί της ουσίας). Η υπόθεση αυτή εκτός από τις παρανομίες που έγιναν αποτελεί οικονομική γάγγραινα για τον Δήμο Σ-Α, με τις δια των διαταγών πληρωμής κατασχέσεις, που συνεχώς γίνονται στους λογαριασμούς του Δήμου.
  3. Η περίπτωση των Επιχειρηματικών Πάρκων (Πολεοδόμηση στα Σπάτα). Πρόκειται για ένα επίσης ανεξιχνίαστο στην πραγματικότητα έγκλημα που ξεκίνησε το 2001 στα Σπάτα, επίσης από την τότε δημοτική αρχή του κ. Αντώνη Τούντα, συνεχίστηκε επί Δημαρχίας κ. Αθανάσιου Τούντα και ακόμα και σήμερα δεν έχει υπάρξει αποτέλεσμα ελέγχου. (Για την τιμή των όπλων έγινε μια σικέ έκθεση από το νυν Δημοτικό Συμβούλιο στη σύνταξη της οποίας συμμετείχαν και οι από το παρελθόν συμμετέχοντες στο έγκλημα νυν δημοτικοί σύμβουλοι Σπάτων. Τελικά ο φάκελος της υπόθεσης βρίσκεται στον Εισαγγελέα Οικονομικού εγκλήματος, από τις ενέργειες του οποίου θα κριθεί το κατά πόσο θα διαλευκανθεί η υπόθεση).
  4. Η υπόθεση της μη σωστής (μειωμένης) δήλωσης (απόκρυψης δηλαδή από τους ιδιοκτήτες, με την έως τώρα ανοχή του Δήμου) της πραγματικής επιφάνειας των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και στα δυο δημοτικά διαμερίσματα Αρτέμιδος και Σπάτων. Μια εσκεμμένη παράλειψη, που γίνεται εδώ και χρόνια για πελατειακούς – ψηφοθηρικούς λόγους, με την συγκάλυψη όλων των πρώην και νυν δημοτικών αρχών και δημάρχων. Από το 2004 ο τότε Δήμαρχος κ. Κασίμης έκαμε επιτροπή για την επίλυση της εκκρεμότητας, πέρασαν όμως από τότε δυο ακόμα δήμαρχοι (Αλτιπαρμάκης και Χρ. Μάρκου) και τίποτα δεν έγινε, οπότε κάθε χρόνο ο δήμος έχει απώλεια εσόδων περί τα 8.500.000 ευρώ (5.000.000 ευρώ από Αρτέμιδα και 3.500.000 ευρώ από Σπάτα), τα οποία θα πήγαιναν σε έργα υποδομής κλπ
  5. Η περίπτωση της σκανδαλώδους διαχείρισης της παραλιακής ζώνης της Αρτέμιδος, με συνεχείς παράνομες επιδόσεις κρατικών, δημοτικών και αστυνομικών αρχών της περιοχής (συγκάλυψη αυθαιρεσιών, θορύβου, κλπ), καθώς και ιδιωτών – καταστηματαρχών που καταπατούν, παρανομούν και αυθαιρετούν ανενόχλητοι επί δεκαετίες, με αποτέλεσμα και απώλεια εσόδων από τον Δήμο και το Δημόσιο.
  6. Η περίπτωση της σκανδαλώδους ανοχής της παράνομης λειτουργίας (πτήσεων) του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλου και η μη είσπραξη έως σήμερα οιονδήποτε ανταποδοτικών τελών εκ μέρους του Δήμου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να δείτε τώρα ότι ο Κασίμης με τα τσουτσέκια του μέσα στην εκλεγείσα παράταξη του Δημήτρη Μάρκου (ορισμένα όχι όλα, αφού δεν τον ακολουθούν), θα προσπαθεί συνέχεια να δημιουργεί προβλήματα στον νέο Δήμαρχο για να εκβιάζει και να εμποδίζει να του εκδώσουν ένταλμα πληρωμής για τα από καιρό καταλογισμένα από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε βάρος του. Έτσι για να ξέρετε και να κρίνετε το βάθος και την προέλευση (τα αίτια) κάθε γκρίνιας και αντίδρασης που θα βγει σύντομα

   Διαγραφή
  2. Άρα όποιος θα έχει άλλη άποψη στην παράταξη του Δημήτρη Μάρκου, είναι χαρακτηρίζεται εγκάθετος του Κασίμη; Μάλλον κάποιον ή κάποιους φοβάστε πολύ εκεί μέσα. Γιατί; Ποιον συμβουλεύεται ο νέος Δήμαρχος; Αν του λέει τέτοια, τότε κατάλαβα τι θα δούμε τα επόμενα πέντε!!! χρόνια.

   Διαγραφή
  3. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ7 Ιουνίου 2014 - 2:08 μ.μ.

   Καλα να παθετε οσοι ψηφισατε ΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΟΥΣ.ΑΠΟΨΗ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ...ΚΙΝΗΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΣΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΒΟΥΚΙΝΟ .Εγω δεν σκοπευω οτι ξερω να το κρυβω,και νομιζω και αρκετοι ακομα.δεν θα το κρυψουν ΟΘΕΝ ΝΑ ΦΟΒΑΣΤΕ οσοι εχουν προσωπικα συμφεροντα και μονον .ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ και οψχι η ανεξαρτητη αλλη γνωμη και Φοβαμαι οτι ο 11 16 εχει και αυτος κινητρα ,,,εγω τον εχω εντοπισει μαλλον.συνεχισε φιλε να επιβεβαιωσω τα κινητρα σου.....ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΟΨΗ ΠΟΥ ΛΙΓΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΝ και οτι γραφεται ,εχει ΠΑΝΤΟΤΕ ,ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ.
   ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΟΤΙ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΔΕΝ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΥΧΑΙΑ,ΜΕ ΤΡΙΑ ΘΑΥΜΑΣΤΙΚΑ............Το χερι που οδηγει τον νου εχει αυτονομη λογικη την λογικη της συνηθειας............

   Διαγραφή
  4. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ7 Ιουνίου 2014 - 2:46 μ.μ.

   ΝΑ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ

   Διαγραφή
 4. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ7 Ιουνίου 2014 - 9:47 π.μ.

  Το μεγαλυτερο εγκλημα ειναι Η ΟΜΕΡΤΑ.Ειναι αυτη που ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ υποσκαπτει καθε προσπαθεια εξυγειανσης.Ειναι αυτη που τα πλοκαμια της βγαζουν ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ,ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΚΛΠ ΚΛΠ που εχει ποδια σε δημοτικους υπαλληλους σε αρχες και ΑΚΡΕΣ ΠΑΝΤΟΥ.ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΣΥΝ ΕΝΟΧΟΥΣ διαχρονικα.Ειναι αυτο που ονομαζω ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ που τωρα επειδη ψιλο ανησυχησε, με το δεδομενο οτι ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ, τον νεο δημαρχο ,οπως ειχαν στο παρελθον ,ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.Μην ανησυχειτε μαγκες δεν ειναι θεμα δημαρχου ειναι θεμα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ πλεον.Κανενας δημαρχος δεν μπορει να τον σταματησει με ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ -ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ σαν αυτους που στελνατε τοοοοοσα χρονια .Θα τους ψαξει ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ .και θα βγαλει ακρη.που δεν θα μπορειτε να μουλωξετε.......παλι.Γιατι μπορει να τον λετε μουγγο τον νεοι Δημαρχο που δεν τα εσκασε .....ΑΛΛΑ ΛΑΜΟΓΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΠΕΙΤΕ γιαυτο ειμαι βεβαιος. ουτε θα τα σκασει......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Έχουνε γνώση οι φύλακες ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝΑ και θα το δεις σύντομα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ7 Ιουνίου 2014 - 1:56 μ.μ.

  ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟ ΑΥΤΙ.......
  ΕΓΩ ΕΧΩ ΥΠΟΜΟΝΗ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑ,Αλλοι δεν εχουν υπομονη και περιμενουν να τα λυσει ολα ο νεος δημαρχος ΠΡΙΝ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ.Εγω θα ειμαι ΠΟΛΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ αν απλα δεν εμποδισει τις ερευνες, ΜΕ ΚΑΤΣΑΛΙΡΕΙΑ ΤΕΡΤΙΠΙΑ ΟΠΩΣ ΠΧ ....ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ τωνλαμογιων που τα προστατευε.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Βέβαια όσοι είσαστε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν προσέξατε μια ουσιώδη παρατήρηση που έκανε ο πρόεδρος του τοπικού Σπάτων ο κ. Γιαννάτος. Βέβαια ο γιατρός έκανε το λάθος και το ανέφερε κατά την συζήτηση του 3ου θέματος, ενώ ήταν στα προηγούμενα θέματα, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Είπε λοιπόν, ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό, περίπου 500.000 ευρώ, για επισκευές αυτοκινήτων. Ποσόν για όσους γνωρίζουν, εξωπραγματικό ! Του απάντησαν ότι μπορεί να μην ξοδευτούν όλα αυτά τα χρήματα. Ερωτώ εγώ : αν οι επισκευές κοστίζουν π.χ. 200.000 ευρώ και ο αρμόδιος που ανακατεύεται με αυτά, φέρει από το συνεργαζόμενο συνεργείο αποδείξεις 400.000 ευρώ, αφού του αφήσει και κάτι παραπάνω για να πληρώσει την εφορία, που πηγαίνουν τα υπόλοιπα 200.000 ευρώ ? Απορία εκφράζω ! Μπορεί να μου απαντήσει κάποιος ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ7 Ιουνίου 2014 - 7:25 μ.μ.

  ΟΛΟΙ οι προυπολογισμοι ειχαν ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ..ΟΧΗΜΑΤΑ.Καποιοι εξεδιδαν τι μολογια (τι μου μολογας)ΓΙΑ ΑΥΤΑ.Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ..που ακομα δεν εχω μαθει τα επιστημονικα της προσοντα,αυτη που ΕΠΑΝΕΞΕΛΕΓΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΣΑΣ. αυτη τα ξερει και αυτην να ερωτησεις.Εγω και ενας αλλος μπλογκιτης ρωταμε τρια χρονια ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ?και κανενας δεν απανταει.Οι εισαγγελεις θα απαντησουν στο τελος.ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ.Σε μια χωρα που καθημερινα ανακαλυπτονται ΠΛΑΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,τον λογο τον εχει η δικαιοσυνη.το θεμα ειναι να την αφησουν να κανει την δουλεια της.ΑΥΤΗ ΞΕΡΕΙ.ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ.Επισης ο νεος δημαρχος να ΠΡΟΣΕΞΕΙ ΤΙ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ.Εδω δεν ειναι θεμα δημοτικων αρχοντων ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΟ ΘΕΜΑ απο το ποιος ειναι τωρα και ποιος ηταν χθες.ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΙ ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ........και αυτο μονον η δικαιοσυνη μπορει να το βρει και να αποδωσει ευθυνες εκει που ανηκουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Πρεπει καποιοι να καταλαβουν οτι τα παιχνιδια τελειωσαν. Ανοχη ουτε για ενα ευρω μιζα. Αν καποιοι πιστευουν οτι θα συνεχισουν το φαι γελαστηκαν. Στο εισαγγελεα πλεον ολα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ο χρόνος δίνει όλες τις απαντήσεις χωρίς να χρειάζεται καν τις ερωτήσεις.
  Ευριπίδης
  υπομονη λοιπον φιλοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θερμοκρασία και Άνεμοι στην παραλία της Αρτέμιδας