ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ «ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               Σπάτα,  17.09.2014

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                       Αριθ. πρωτ: 32379

Γραφείο Δημάρχου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ «ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»  ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  Γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα «Καλλικράτης», προβλέπεται η θεσμοθέτηση στο Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος  του  «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης».
 Οι προϋποθέσεις, ο ρόλος, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τα ασφαλιστικά θέματα,  καθώς και τα κωλύματα ή ασυμβίβαστα,  του Συμπαραστάτη του Δημότη/Επιχείρησης,  προβλέπονται στα άρθρα 77, 14 και 93 του ως άνω νόμου καθώς και στις Εγκυκλίους 59/74896/30-12-2010  και 27230/7.6.2011 του Υπουργείου Εσωτερικών

 Η επιλογή του προσώπου, εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας,  που θα στελεχώσει το θεσμό αυτό, θα γίνει απ’ ευθείας από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
 Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος αφού ενημερωθεί για τις παραπάνω διατάξεις, να υποβάλει απ’ ευθείας προς το Δημοτικό Συμβούλιο,  δια του Προεδρείου,  κατά τη διάρκεια της σχετικής συνεδρίασής του, δήλωση, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του,  θα βοηθήσει τη διαδικασία επιλογής,  για την κάλυψη της  εν λόγω θέσης.
  Με επικείμενη Πρόσκληση που θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο – ιστοσελίδα του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (θέση http://spata-artemis.gr/ ή http://spata-artemis.gr/index.php?module=news&type=user&func=display&id=37), θα οριστεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα αφορά την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης, του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
  Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος (Αρμόδια υπάλληλος, κα Μπότσαρη Χρ, τηλ. 213-2007398-fax: 210-6633311).
 Ειδικότερα, όσον αφορά στον «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης», ισχύει το άρθρο 77 του ν.3852/2010, που αναφέρει:
[1. Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
2. Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
3. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.
4. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.
5. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.
6. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους].
  Επιπροσθέτως, με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ : 93/Α/14-04-2014) ορίστηκε ότι: [Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 3852/2010 και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 179 του ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: «Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη γίνεται εντός έξι (6) μηνών από την εγκατάσταση των αρχών»].
  Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

6 σχόλια:

 1. Καλο θα ειναι να εκλεγει καποιος που δεν ανηκει σε παραταξη καποιος που δεν ηταν υποψηφιος.Αλλα αυτο δεν θαγινει?.Το συστημα Μαρκου Μαρκου και Σια ελεγχει το Δ Σ ελεγχει τις επιτροπες οικονομικων και ποιοτητας ζωης θελει να ελεγχει και τον Συμπαραστατη του Δημοτη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ξερω οτι εβαλε παλι υποψηφιοτητα ο Ποθουλακης πραγμα που δεν το βρισκω ΔΙΟΛΟΥ ΚΑΚΟ.
  1 εχει αποδειξει οτι ΔΕΝ ΚΟΛΩΝΕΙ.
  2 Ξερει απο νομους και διαταξεις
  3 Αφου δεν τον βγαλατε συμβουλο ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΜΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
  4 Θα βουλωσουν τα στοματα που ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΣΑΝ και λενε οτι τον ξωπεταξε ο Δημαρχος


  Ξερω οτι εχει πολλες ΑΝΤΙΠΑΘΕΙΕΣ πραγμα που ειναι φυσικο γιατι ανοιξε πολλα μετωπα και ΕΘΙΞΕ ΠΟΛΛΕΣ Παρανομιες
  Η ΟΜΕΡΤΑ ΔΕΝ ΤΟΝ ΘΕΛΕΙ
  ΑΝ ΔΕΝ ΒΓΕΙ ΕΓΩ ΘΑ ΤΟ ΘΕΩΡΗΣΩ
  ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΕΡΤΑ
  Και αν θελετε ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ
  ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΘΑ καταλαβετε τι παιζει .
  γκοντζιλοσισυφομαιμουδοκαπαπιδια ΕΝ ΧΟΡΩ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ .
  Ο Δημητρης ξερει τι αντιδρασεις ΘΑ ΕΧΕΙ και μεσα στην παραταξη του.Για να δουμε αν τους ελεγχει πληρως......Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ οπως το απεδειξε και στο προεδρειο και στις επιτροπες....
  Αληθεια γιατι δεν ψηφιζετε τον κατσαλιρο ?Τοοοοοοοσοοοοοοο μας συμπαρασταθηκε ........με τα καπαπιδια του μαζι...Η τον τσαλαπετεινο αλλη συμπαρασταση ..
  ΕΧΕΤΕ ΤΟΣΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΘΟΥΛΑΚΗ ....που θα ειναι σκληρος ο αναγωνισμος.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Aν βγει ο Ποθουλάκης "Συμπαραστάτης του Πολίτη", πράγμα που το εύχομαι ολόψυχα, τότε θα έχουμε εμείς οι δημότες έναν ικανό αποδεδειγμένα άνθρωπο να μας υποστηρίξει. Το έχει αποδείξει περίτρανα ότι ακολουθεί το νόμο και όχι την παρανομία.
  Ο προηγούμενος δήμαρχος δεν τον ήθελε γι' αυτή τη θέση, γιατί θα του χαλούσε τη "σούπα".
  Ο Δημήτρης Μάρκου πιστεύω ότι τον θέλει και θα τον στηρίξει.
  Με τον Δημήτρη Δήμαρχο και τον Ποθουλάκη "Συμπαραστάτη του Πολίτη" υπάρχουν πολλές ελπίδες αυτός ο ευλογημένος τόπος που λέγεται Αρτέμιδα, να γίνει όπως του αξίζει!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΠΟΛΥ ΠΡΟΜΟΣΙΟΝ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ. ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΚΑΙΕΙ ΤΩΡΑ. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ. ΑΛΛΗ ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ποιός είπαμε ότι είναι πίσω από την ένσταση για τις εκλογές?????????????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. εεεεεεεε ειδατε ποιοι μαχονται ποιους......
  μωρε μεγαλη στεναχωρια ΕΧΕΙΣ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 61%

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θερμοκρασία και Άνεμοι στην παραλία της Αρτέμιδας