ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Αίτημα για αποκατάσταση - ολοκλήρωση της διαδικασίας...

Τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης, αν πραγματικά όπως λένε είναι υπέρ της λύσης ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ να πάρουν τώρα επίσημα και γράπτά θέση, με αντίστοιχο έγγραφο αίτημά τους προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής (Αντιδήμαρχο κ. Μαργέτη) για ολοκλήρωση της συνεδρίασης 16.5.2013 με ψηφοφορία, κοινοποιώντας το αίτημά τους αυτό στην  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Fax: 2132035746, υπόψη κας Ηλιοπούλου και κας Αντωνίας Παπαηλιάδου), διαφορετικά αύριο και ιδίως μετά τη Δευτέρα θα είναι πάλι αργά ........................ και απλά θα λέμε ότι χάσαμε μόνοι μας.

Χ. Ποθουλάκης


ΘΕΜΑ: Αναγκαία αποκατάσταση – ολοκλήρωση της κατά νόμο διαδικασίας της συνεδρίασης της 16ης Μαΐου 2013, με ψηφοφορία, όπως είχε ζητηθεί από μέλη της Επιτροπής (Αίτημα για έκτακτη συνεδρίαση επί του θέματος, αλλά και επί του προσφάτως εμφανισθέντος «Συμφώνου Συνεργασίας» στο θέμα της αποχέτευσης)

Σχετ:
  1. Κατόπιν καταγγελίας μας, υπ’ αριθ. πρωτ: 30931/25676/26.8.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (η οποία αρμοδίως επιλαμβάνεται των ζητημάτων νομιμότητας στους Δήμους-ΟΤΑ), ξεκαθαρίζοντας με σαφήνεια ότι : «…..η διαδικασία ψηφοφορίας αποτελεί γενικό κανόνα νόμιμης και ορθής λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης, είτε έχουν αποφασιστική είτε γνωμοδοτική αρμοδιότητα (άρθρο 15 παρ. 1 & 6 ν. 2690/99 ΚΔΔ, άρθρο 76 παρ. 1 & 3 ν. 3852/2010)».
  2. Πραγματοποιηθείσα ψηφοφορία στην συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης Σπάτων – Αρτέμιδος στις 18.9.2013 (παρά τις αρχικές έντονες αντιρρήσεις του Προέδρου)
  3. Από 18.9.2013 έγγραφό μας προς τον Δήμαρχο Σ-Α (κατατέθηκε με αριθ. πρωτ: 36784/18.9.2013 στον Δήμο Σ-Α)

  Κύριε Πρόεδρε,

  Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών (ιδίως της επιβεβαίωσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ότι : «…..η διαδικασία ψηφοφορίας αποτελεί γενικό κανόνα νόμιμης και ορθής λειτουργίας των συλλογικών οργάνων ….»), προκύπτει η οφειλόμενη υποχρέωσή σας για πιστή τήρηση των κανόνων χρηστής διοίκησης, οπότε παρακαλούμε όπως καλέσετε έκτατη συνεδρίαση της Επιτροπής, με αντικείμενο : «Ολοκλήρωση της κατά νόμο διαδικασίας της συνεδρίασης της 16ης Μαΐου 2013, με ψηφοφορία (όπως ζητήθηκε) επί του 1ου θέματος Η.Δ. της ως άνω συνεδρίασης, περί ¨Ενημέρωσης και συζήτησης σχετικά με την πορεία του αποχετευτικού του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος¨», δεδομένης όπως γνωρίζετε της σοβαρότητας της υπόθεσης και για λόγους διαφάνειας, δημοσίου συμφέροντος, εξεύρεσης οικονομικότερης, αλλά τεχνικά και περιβαλλοντικά εφικτής λύσης του ως άνω χρονίζοντος προβλήματος των πόλεών μας.
  Με αφορμή μάλιστα το πρόσφατο κείμενο του «ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ», που κυκλοφόρησε και αναφέρεται στο ως άνω έργο της  αποχέτευσης του Δήμου μας και στο οποίο μάλιστα γίνεται επίκληση και εμφανίζεται ως γενεσιουργός Πράξη (!) η απόφαση[1] 87/2.4.2012 του Δημοτικού Συμβουλίου Σ-Α, την οποία όμως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έχει κρίνει ήδη ως «μη εκτελεστή πράξη»[2], ενώ πριν αλλά και μετά τη λήψη της ουδέποτε ήλθε (ως επιβαλλόταν) προς συζήτηση στην Επιτροπή Διαβούλευσης το αντικείμενο – περιεχόμενό της, είναι φανερή η ανάγκη για συζήτηση και λήψη απόφασης και επί των ζητημάτων αυτών.

  Το παρόν κοινοποιείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής προς γνώση και για τις ενδεχόμενες ενέργειές της


[1]  Δείτε § 1 στη σελίδα 2 του προφανώς συζητηθέντος «Συμφώνου Συνεργασίας» μεταξύ ΥΠΕΚΑ, Περιφέρειας Αττικής, ΕΥΔΑΠ ΑΕ (το έχουν ήδη υπογράψει) και των Δήμων Σπάτων – Αρτέμιδος και Ραφήνας – Πικερμίου (εκκρεμεί ως φαίνεται η υπογραφή των δυο Δημάρχων)
[2] Δείτε πρώτη παράγραφο (εδάφιο) στη σελίδα 2 της υπ’ αριθ. πρωτ: 27187/24533/16419/15182/20.6.2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θερμοκρασία και Άνεμοι στην παραλία της Αρτέμιδας