ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

ΟΤΑΝ ΕΧΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΟΥ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΒΑΣΑΙ ΤΙΠΟΤΑ .... ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΕΠΕΙΓΟΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         Ραφήνα, 16.12.2013

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ                  Αριθ. πρωτ: 12273

Γραφείο Δημάρχου
Ταχ. Δ/νση : Αραφηνίδων Αλών 12
Ταχ. Κώδικας: 190 09
Τηλέφωνο : 22940 21070
FAX : 22940 23481
Προς
Τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, κ. Κων/νο Τριάντη

Κοιν.:
1.    Υπουργό ΠΕΚΑ, κ. Ι. Μανιάτη
2.    Υπουργό Εσωτερικών,
      κ. Ι. Μιχελάκη
3.    Υπουργό Αναπληρωτή ΠΕΚΑ,
      κ. Στ. Καλαφάτη
4.    Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας
     Αττικής, κ. Ι. Σγουρό
5.    Αρμόδιους της Ευρωπαϊκής
     Ένωσης
6.    Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος
    (Δήμαρχο και Πρόεδρο Δ.Σ)
7.    Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
     Ραφήνας – Πικερμίου
8.    Δημοτική Διαπαραταξιακή
     Επιτροπή Ρ-Π για το αποχετευτικό

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε έγγραφό σας (αντίκρουση εσφαλμένων επιχειρημάτων) - πρόταση
Σχετ:
 1. Υπ’ αριθ. πρωτ: οικ. 1328/3.12.2013 έγγραφό σας, προς τον Δήμαρχο Ραφήνας - Πικερμίου 
 2. Υπ’ αριθ. πρωτ: οικ. 1216/31.10.2013 έγγραφό σας, προς τους Δημάρχους Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος, με κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Γενικό Γραμ. Περιφέρειας Αττικής, την ΕΥΔΑΠ ΑΕ και την EC, Unit 1, Directorate D
 3. Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ρ-Π για το αποχετευτικό

  Κύριε Ειδικέ Γραμματέα,

  Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 1 ανωτέρω σχετικού σας, στο οποίο μας αναφέρετε τις από το 2007 αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε βάρος της χώρας μας (αρμοδίων οργάνων της Ελληνικής Δημοκρατίας), σε ότι αφορά τη μη συμμόρφωση και μη εναρμόνιση με τα αναγκαία συστήματα συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων, όπου απαραδέκτως, στην περίπτωσή μας, κάνετε λόγο για «ευθύνες τις Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και «ότι κατά την επιβολή προστίμων, θα ισχύσουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4042/2012», σας διευκρινίζουμε τα εξής:

 1. Σε ότι αφορά το επίμαχο ζήτημα των προστίμων, το άρθρο 44 (Συνέπειες μη συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία) του Ν. 4042/2012, αφορά : « …. τα απόβλητα και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων … που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις φυσικών ή νομικών προσώπων, των ΟΤΑ ….», οπότε όπως γνωρίζετε, με βάση τα πραγματικά γεγονότα, διατάξεις και στοιχεία, τόσο ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, όσο και ο πρώην Δήμος Ραφήνας, αλλά και η πρώην Κοινότητα Πικερμίου, ουδόλως μπορούν να κατηγορηθούν για «πράξεις ή παραλείψεις», σε αντικείμενα και έργα αποχέτευσης, που ανέκαθεν ήταν και παραμένουν έως σήμερα στην πλήρη αρμοδιότητα του Κράτους και της εξ αυτού εποπτευόμενης ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

 1. Οι από το 2003 έως σήμερα διαδικασίες, πράξεις, εκκρεμότητες και παραλείψεις που αποδεδειγμένα συνέβαλλαν στη μη υλοποίηση του έργου αποχέτευσης των πόλεών μας, προφανώς βαρύνουν τις έχουσες τη σχετική αρμοδιότητα και εξουσία Δημόσιες Αρχές του κράτους, με φορέα υλοποίησης την εποπτευόμενη από αυτές ΕΥΔΑΠ.
- Ενδεικτικά μάλιστα, σας υπενθυμίζουμε :

α) Τις ελλείψεις του φακέλου της ΕΥΔΑΠ το 2003, που αποτέλεσαν αιτία μη ένταξης σε χρηματοδότηση, του έργου αποχέτευσης των πόλεών μας, μέσω του Ε.Π. «Περιβάλλον» του Γ’ ΚΠΣ [σχετ. το υπ’ αριθ. πρωτ: 169169…/3.12.2003 έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» του ΥΠΕΧΩΔΕ (Γ’  Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης), προς την ΕΥΔΑΠ (Δ/νση Αποχέτευσης), με το οποίο την ενημερώνει επίσημα ότι : «εξακολουθεί να μην δύναται να προχωρήσει στην αξιολόγηση της αίτησής» της (της ΕΥΔΑΠ) για χρηματοδότηση του έργου].

β) Την υπ’ αριθ.: 3743/2008 (επιβεβαιωτική του ανωτέρω περιστατικού), απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε), με την οποία εντοπίσθηκαν σοβαρά προβλήματα (βλ. σ’ αυτήν, ιδίως, τις § 7, 8 και 9 περί «ρέματος Ραφήνας»), ως προς το περιεχόμενο της υπ’ αριθ. πρωτ: 136125/10.9.2003 ΚΥΑ των Υπουργών[1]: Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημ. Έργων, Πολιτισμού και των Υφυπουργών :  Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Υγείας Πρόνοιας και Γεωργίας, σχετικά με τους εγκριθέντες (τότε, αλλά εν συνεχεία ακυρωθέντες από το Σ.τ.Ε) «περιβαλλοντικούς όρους για το έργο αποχέτευσης, επεξεργασίας λυμάτων περιοχής Βορείων Μεσογείων της Ανατ. Αττικής» και

γ) Την υπ’ αρ. 206/13 γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε, που επιτρέπει μεν «τμηματική οριοθέτηση» του ρέματος Ραφήνας (ως προϋπόθεση εγκατάστασης ΚΕΛ στο Πλατύ χωράφι[2], κατά την απόφαση 3743/08 ΣτΕ), …….. «υπό τον όρο ότι στις μελέτες έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία που αφορούν το σύνολο του ρέματος. Όμως σύνολο και η τελική μελέτη δεν έχει υπάρξει ακόμα και έως σήμερα[3] για να ισχύει κατά το Σ.τ.Ε. (απόφαση: 3743/2008) και η διαδικασία του απαραίτητου όρου της τμηματικής οριοθέτησης, όπως αποδεδειγμένα προκύπτει (ως έλλειψη της πρότασής σας), από:
i) Το υπ’ αριθ. πρωτ: οικ. 169812/6.8.2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος – ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ[4] (δηλαδή του Υπουργείου σας), προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, που αναφέρει ότι: «η προτεινόμενη στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λύση για διευθέτηση του ρέματος Ραφήνας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποδεκτή από τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ αναγνωρίζοντας τα προβλήματα αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει εξαντλητική διερεύνηση του ζητήματος από υδρολογική, υδρογεωλογική, υδραυλική, οικολογική, περιβαλλοντική και τεχνική άποψη συνεκτιμώντας και άλλους παράγοντες όπως την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των περιουσιών, με στόχο να επιτευχθεί το βέλτιστο οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποτέλεσμα» και εν συνεχεία αυτού
ii) Την υπ’ αριθ. πρωτ: Δ7/1271/Φ.ΡΑΦΗΝΑΣ/30.8.2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, με την οποία αποφασίσθηκε η [Διάλυση της Σύμβασης[5] για τη μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ» της Αναδόχου Σύμπραξης των γραφείων «ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΛΑΖ. Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», «ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΕ», «ΥΔΩΡ – ΝΟΤΑΡΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕ», «ΔΡΟΜΟΣ Εταιρεία Μελετών Κ. ΖΕΚΚΟΣ - Δ. ΤΣΙΒΙΚΗΣ ΟΕ», «ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - Δ. ΜΠΙΣΔΑΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΕ», «ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ», «ΜΕΤΕΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ», «ΟΡΙΖΩΝ ΟΕ», «ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ»], επειδή μεταξύ των άλλων, που αναφέρει η ως άνω απόφαση : [Η μη τροποποίηση της μελέτης από πλευράς της Αναδόχου προκειμένου να φέρει τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Περιβαλλοντικής Υπηρεσίας (ΕΥΠΕ[6] του ΥΠΕΚΑ, δηλαδή του Υπουργείου σας), αντιβαίνει στις συμβατικές υποχρεώσεις της αναδόχου σύμπραξης, καθώς η ανάδοχος υποχρεούται (άρθρο 31 του Ν.3316/2005 και άρθρο 19 του Ν.716/1977) να εκτελέσει τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου της παροχής του. Η παράλειψη τροποποίησης της μελέτης, ώστε να φέρει τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, αντιβαίνει στις προδιαγραφές που θέτει η Εγκύκλιος 38/2005, σύμφωνα με την οποία, η έγκριση της Προμελέτης και των συνοδευτικών μελετών προϋποθέτει τη θετική γνωμοδότηση για τη ΜΠΕ της μελέτης από την αρμόδια Περιβαλλοντική Υπηρεσία και την εξασφάλιση των Περιβαλλοντικών Όρων (ΠΟ) του έργου. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 5.5 της αρχικής σύμβασης, «αποτελεί συμβατική υποχρέωση του μελετητή η υποστήριξη της ΜΠΕ και η παρακολούθηση των διαδικασιών μέχρι την έγκρισή της από το ΥΠΕΧΩΔΕ και τους συναρμόδιους φορείς (Οργανισμό, κλπ)»]

  Κατόπιν των ανωτέρω, είναι εμφανέστατο ότι τυχόν υιοθέτηση ή εμμονή της υπηρεσίας σας και της Πολιτείας γενικότερα, σε επιχειρήματα όπως τα δια των 1 και 2 ανωτέρω σχετικών προβαλλόμενα επί του θέματος των προστίμων, προφανώς δημιουργείται η εντύπωση προσπάθειας μεταφοράς ευθυνών στους ΟΤΑ της Αττικής (όπως και στο Δήμος μας), για ευθύνες και αρμοδιότητες που ουδέποτε είχαν, ούτε έχουν.  

 1. Όσον αφορά το «Σύμφωνο Συνεργασίας», που προσφάτως μας διαβιβάσατε, ουδόλως μπορείτε να εγείρετε ευθύνες μη συμμόρφωσης και εναρμόνισής μας με αυτό (ως Δήμου), ένεκα του εμφανέστατα μη σύννομου περιεχομένου του[7]. Τυχόν δε εμμονή του Υπουργείου σας θα μπορούσε να εκληφθεί και ως παρότρυνση σε έκνομη ενέργεια, κατά το άρθρο 261 του Π.Κ.
 2. Τέλος, τόσο εγώ ως Δήμαρχος, όσο και τα μέλη της διαδημοτικής, διαπαραταξιακής επιτροπής για το θέμα της αποχέτευσης, σας έχουμε εκθέσει τις απόψεις μας και την απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (Επικαιροποιημένη απόφαση: 118/30.6.2013 Δ.Σ.), υπέρ της εφικτής και επιλέξιμης για το Δήμο μας, λύσης[8] σύνδεσης του αποχετευτικού μας δικτύου με τις ΕΕΛ Ψυττάλειας, που όπως επικαλείστε δεν περιλαμβάνεται στον συνολικό σχεδιασμό της ΕΥΔΑΠ (που βέβαια καλύπτει άλλες, πολύ πιο απομακρυσμένες περιοχές), ο οποίος όμως έγινε και επεβλήθη χωρίς την κατά νόμο επιβαλλόμενη διαβούλευση [9]  


  Με τις σκέψεις και τα βάσιμα αυτά επιχειρήματα πιστεύω σας προσδιόρισα την πραγματικότητα, σε σχέση με τα διαλαμβανόμενα στις πρόσφατες επιστολές σας, επιφυλασσόμενος εντός ευλόγου χρόνου να προσκομίσω συμπληρωματικά, όποια επιπλέον στοιχεία απαιτηθούν για την υποστήριξη της λύσης «Ψυττάλεια», που είναι η μόνη ενδεδειγμένη για το περιβάλλον και το δημόσιο συμφέρον και γιατί ενδείκνυται λόγω συντόμευσης του χρονοδιαγράμματος πλήρους αντιμετώπισης του αποχετευτικού μας ζητήματος, ώστε να αποτραπούν το συντομότερο τα πρόστιμα, που επιβάλλονται τελικά όχι λόγω δικών μας ευθυνών, αλλά ένεκα κρατικών ελλείψεων, όπως σας προανέφερα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος.

  Τους αρμόδιους Υπουργούς που κοινοποιώ το παρόν, παρακαλώ για τις ενέργειές τους, στην κατεύθυνση απεμπλοκής της υπόθεσης του αποχετευτικού μας προβλήματος, με βάση όσα προαναφέρθηκαν.
 Είμαστε στη διάθεσή σας για ότι χρειασθεί

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ [1] Η για το έργο ΚΕΛ της περιοχής μας, ακυρωθείσα ως άνω από το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας (και έως σήμερα μη εναρμονισθείσα), ΚΥΑ, των αναφερόμενων Κρατικών Αρχών (5 Υπουργείων), ουδόλως φαντάζομαι μπορεί να χρεωθεί ως πράξη ή παράλειψη ή υπαιτιότητα του τότε Δήμου Ραφήνας, της τότε Κοινότητας Πικερμίου και του νυν Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, σύμφωνα με το νόμο και τους κανόνες του ορθώς νοείν.
[2] Δική σας πρόταση (όχι του Δήμου μας), που ο αρμόδιος ελεγκτής νομιμότητας (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής), με την υπ’ αριθ. πρωτ: 27187/24533/16419/ 15182/20.6.2012 απόφασή του, χαρακτήρισε τουλάχιστον «μη εκτελεστή», επ’ αφορμή παλαιότερης, επί του ιδίου σημείου, μη σύννομης χωροθέτησης και μη σύννομης απευθείας ανάθεσης μελετών εκ του Δ.Σ. Σπάτων - Αρτέμιδος
[3] Οπότε και πάλι προκύπτει αβασάνιστα η αναποτελεσματικότητα των επί του προωθούμενου από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές (προφανώς αστήρικτου) έργου αποχέτευσης για τις πόλεις μας, πράγμα που αποδεικνύει ξανά ότι ουδόλως μπορεί να ισχύσει και η οποιαδήποτε χρέωση ευθυνών, πράξεων ή παραλείψεων στον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου, όπως ανεπιτυχώς και αβασίμως επιχειρείται στα υπ’ αριθ. 1 και 2 ανωτέρω σχετικά έγγραφά σας 
[4] Δηλαδή έγγραφο του αρμόδιου κατά νόμο Υπουργείου σας, όχι του Δήμου μας
[5] Είχε υπογραφεί από 8.1.1999 και η συμπληρωματική της στις 21.12.2007, από τις αρμόδιες κατά νόμο δημόσιες αρχές, όχι από το Δήμο μας (χωρίς έως και σήμερα να δώσει πλήρες αποτέλεσμα)
[6] Δηλαδή πρόκειται για ανεκπλήρωτους όρους της κατά νόμο αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου σας, όχι του Δήμου μας
[7] Στο περιεχόμενο του ως άνω «Συμφώνου Συνεργασίας» που μας προτείνατε για την επίλυση του αποχετευτικού, καταγράφεται (εκτός των άλλων) ευθεία καταστρατήγηση του Ν. 1650/1986 [άρθρου 4 (§ 6α) και του άρθρου 5 (§ 1α)], της ΚΥΑ 69269/5387/1990, της οδηγίας 85/337ΕΚ, του Ν. 3010/2002 και του από το 2000 ισχύοντος «Οδηγού Διαδικασιών Ωρίμανσης έργων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων», που συντάχθηκε από την ΜΟΔ ΑΕ και την ΕΕΤΑΑ ΑΕ
[8] Λαμβανομένων ως ισχυρών αποδεικτικών μέσων: α) Την β’ και γ’ Φάση αναβάθμισης των ΕΕΛ Ψυττάλειας για όλη την Αττική, από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους και β) των υπ’ αριθ. πρωτ: 1927/1.12.2011 (Εμπιστευτικό) και 514/25.4.2013 επίσημων εγγράφων των αρμόδιων επιχειρησιακών μονάδων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, που αναφέρονται στις υφιστάμενες δυνατότητες «περαιτέρω αξιοποίησης» των εγκαταστάσεων της Ψυττάλειας
[9] Κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ, που μεταξύ άλλων αναφέρει : «Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ……. (ώστε) το κοινό να έχει το δικαίωμα να διατυπώνει παρατηρήσεις και γνώμες όταν όλες οι επιλογές είναι ακόμη δυνατές, πριν από τη λήψη των αποφάσεων επί των σχεδίων και προγραμμάτων» (ως "κοινό" νοούνται ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

41 σχόλια:

 1. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ19 Δεκεμβρίου 2013 - 11:05 μ.μ.

  Ωραια απαντηση.Βαζει τα πραγματα στη θεση τους.Ξεχαστηκε βαβαια οτι εχουν απορριψει την μελετη βιολογικου καθρισμου Ραφηνας 3 φορες ,λεγοντας θα το κανει η ΕΥΔΑΠ. πασσαλειβει τοσα χρονια , Η ΕΥΔΑΠ ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΗΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΠ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. η ευδαπ πασαλοιβει....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πολύ σωστή απάντηση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ21 Δεκεμβρίου 2013 - 8:51 π.μ.

  Αυτο το εγγραφο εχει συνταχθει με την βοηθεια της θεας Αρτεμιδος..Ειμαι τοσο βεβαιος απο τις λεξεις κλειδια που αναγνωριζω, ωστε θα πω ευχαριστω την Αρτεμιδα.
  ουδεις προφητης εν τη εαυτου πατριδα.Και τον Μωαμεθ τον διωξανε απο την πολη του αλλα ΞΑΝΑ ΓΥΡΙΣΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ότι γράφει τα ακούσαμε και τα είδαμε στην οθόνη, κατά την ενημέρωση που έγινε στις 13.12.2013 στο Τοπικό τον Σπάτων. Όσοι ήταν εκεί, ας θυμηθούν την παρουσίαση που έκανε ο ΟΠΑΣ. Πολύ σωστά και καλά έκανε η Ραφήνα και ασπάστηκε αυτά τα συντριπτικά επιχειρήματα. Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος ήταν στην εκδήλωση του Τοπικού Σπάτων, αλλά επιμένει στα αντίθετα. Επίσης γιατί απουσίαζε η Ομοσπονδία Αρτέμιδος από την εκδήλωση του Τοπικού Σπάτων; Ή κάνω λάθος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Συμφωνώ. Το κείμενο είναι "Ποθουλακικόν". Άλλωστε φαίνεται και από το στήσιμο, την τετράγωνη λογική επιχειρηματολογία, το γράψιμο με παραπομπές σε υποσημειώσεις και την φρασεολογία. Δεν είναι κακό όμως να το αποδέχεται ένας Δήμαρχος. Αντίθετα είναι προς τιμήν του. Ο Τριάντης έπρεπε να λάβει απάντηση και την έλαβε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Συμφωνώ για το κείμενο. Φαίνεται από το ακατανόητο μπλα - μπλα! Δε διαβάζονται καν τέτοια κείμενα... Όλοι στην έρμη τη Λούτσα επέπεσαν....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το κείμενο δεν απευθεύνεται σε εσένα, απευθύνεται σε ειδικούς Υπουργείων, Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, Ευρωπαϊκή Ένωση, κλπ. Αν εσύ δεν το καταλαβαίνεις αυτό δεν σημαίνει τίποτα, άλλωστε, προφανώς, δεν είναι το μόνο πράγμα που δεν μπορείς να καταλάβεις. Πρώτη φορά είναι;
   Προφανώς εσύ καταλαβαίνεις όσα νομίζεις ότι σε συμφέρουν. Και λέω "νομίζεις"......

   Διαγραφή
 8. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ21 Δεκεμβρίου 2013 - 3:49 μ.μ.

  Καθε κειμενο εχει τυχη αναλογη με την ευφυια του ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ.Αφου δεν καταλαβαινετε τον Αριστογειτονα ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ να γραψει απλα και κατανοητα,μου θελετε να καταλαβετε και κειμενα ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ.ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΠΛΟΓΚΙΤΕΣ.Μαθετε να γραφετε σωστα την καθομιλουμενη και μετα εεεεεεεεεχετε καιρο να καταλαβετε ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΑΝ ΟΗΤΑ.Δεν γραφονται ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ,Τα μπλεξατε ,εχουν αλλο αποδεκτη.ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΓΛΩΣΣΕΣ.ΟΥΤΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕ ΚΑΦΕΝΕΙΟ.Ακουστε τα κοαλα και να δειτε που θα τα καταλαβετε ολα,ας μην ειστε κοαλα, ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ.ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΠΛΕΞΑΡΑ.Μπαβο γιατρε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ21 Δεκεμβρίου 2013 - 4:38 μ.μ.

  αναγνωστη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ21 Δεκεμβρίου 2013 - 6:11 μ.μ.

  Οσοι ξερουν να διαβαζουν και να καταλαβαινουν ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ας κοιταξουν στο τελος στις παραπομπες το 2.Εκει περιλαμβανει και την ΣΠΑΤΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ..Διοτι η αποκεντωμενη διοικηση ΕΒΓΑΛΕ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΛΑΤΥ ΧΩΡΑΦΙ.Αρα εχουν συμμετοχη στην ευθυνη μη υλοποιησης ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΗΡΑΝ ΑΛΛΗ ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ.
  ΕΧΟΥΝ ΛΟΙΠΟΝ ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΝ ,δεν πηραν αλλη,και δεν προτεινουν εναλλακτικα την Ψυτταλεια.Τι μας λεειαυτο μπλογκιτες?Μας λεει οτι ειναι ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ για τα επερχομενα προστιμα αφου δεν φρον τισαν να παρουν ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.Αυτα μονο για οσους καταλαβαινουν .Οι υπολοιποι ετσι και αλλιως ΧΑΜΠΑΡΙ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ....και τα θεωρουν ακατανοητα.....ΩΡΑΙΟ ΡΕΒΕΡ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ......αντε να το αποκρουσετε τωρα.Αν προσπαθησετε ΤΩΡΑ να παρετε αλλη ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ αποφαση ξεχαστε τις ομοφωνιες θα φατε παλι σφαλιαρα τυπου συμφωνου συνεργασιας,Γιαυτο προτιματε να μεινετε με μια αποφαση που δεν ισχυει που δεν μπορει να εφαρμοσθει και που οδηγει σε συν υπευθυνοτητα στα προστιμα.Καταλαβες τιποτα 11 19?ΔΙΑΒΟΛΕ ΠΙΟ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ.Καλα να μην καταλαβαινεις τον Ποθουλακη αλλα ουτε τον Αριστογειτονα?Τα κοαλα τα καταλαβαινεις?Τα καγκουρω?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ21 Δεκεμβρίου 2013 - 6:19 μ.μ.

  αααααΞΕΧΑΣΑ ......Το μαρτυριο του ΣΙΣΣΥΦΟΥ.....ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Ο ΚΑΗΜΕΝΟΣ ... Μηπως το εγραψα ανορθογραφα?ΑΝΤΕ ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΠΕΤΡΑ ΠΑΛΙ ΚΑΙ ΑΝΕΒΑΙΝΕ.....γιατι το κοαλα θα μαζεψει τους ταραξιες με ΚΑΛΑΜΙ ΑΠΟ ΜΠΑΜΠΟΥ ....ΙΝΟ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ21 Δεκεμβρίου 2013 - 6:27 μ.μ.

  ΣΙΣΥΦΟΣ ΕΤΣΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΡΑ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Η ΜΙΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΛΙ ΗΡΩΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ?????  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ


  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 11/2013
  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
  Στην Αντίπαρο σήμερα την 14 του μηνός Ιουλίου, του έτους 2013, ημέρα Κυριακή και
  ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αντιπάρου συνήλθε σε έκτακτη ειδική
  δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα Καλουδά , ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14-07-
  2013 μπλα ,μπλα μπλα ....


  ΘΕΜΑ: «Ανάθεση στη δικηγόρο ΚΑΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ της υπόθεσης για υποστήριξη
  του Δήμου στο Ειρηνοδικείο Πάρου με κατάθεση ανταίτησης παρέμβασης για το έργο
  Βιολογικού Σταθμού λυμάτων Αντιπάρου ».


  Ο
  ιδιοκτήτης που έχει αγοράσει το ακίνητο της κας Γεωργακοπούλου έχει κάνει
  ασφαλιστικά μέτρα προς τις δύο εταιρείες που έχουν το έργο της αποχέτευσης και του
  βιολογικού. -ΕΛΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΙ ΟΙ ΛΟΥΤΣΙΩΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ.....;;;;-

  .Όπως γίνεται για τους ΧΑΔΑ αντίστοιχα θα γίνεται και για
  την επεξεργασία των λυμάτων . Αυτή η καταδίκη έχει ήδη εκδοθεί και αμέσως το επόμενο
  βήμα είναι η επιβολή προστίμου. Εάν επιβληθεί το πρόστιμο δεν θα το πληρώσει το
  κέντρο ή ένας γενικός εθνικός προϋπολογισμός αλλά ο δήμος. Τα κονδύλια που ήταν για
  την ανάπτυξη της Αντιπάρου δεν θα έρθουν στο δήμο ,γιατί ο δήμος όπως και κανένας
  δήμος δεν θα έχει χρήματα να πληρώσει το πρόστιμο , αλλά θα πηγαίνουν για την
  επιβολή του προστίμου επειδή δεν εφαρμόσαμε την οδηγία του 91 για τα λύματα μέχρι
  στιγμής που θα λειτουργήσει ο βιολογικός σταθμός. Αυτό είναι το σύστημα που
  προβλέπει το άρθρο 260 της οδηγίας της Συνθήκης Λισαβόνας .


  Κ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΟΥ ΛΟΥΤΣΙΩΤΗ

  σιγα μη μπει προστιμο στο δημο που τα δες αυτα ρε φιλε;;;

  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΟ ΨΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΠΑΠΗΔΩΝ...


  Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΥΣΑΒΩΝΑΣ

  Άρθρο 260

  Εάν το Δικαστήριο διαπιστώσει ότι το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν συμμορφώθηκε με την απόφασή του,
  μπορεί να του επιβάλει την καταβολή κατ’ αποκοπήν ποσού ή χρηματικής ποινής......

  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 260 ΜΙΛΑ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ....

  και ομως αδερφια εχουν περασει νομο που στην περιπτωση ευρωπαικης καμπανας πληρωνει ο δημος ....
  εμεις σας τα λεμε εσεις να ακουτε πατριωτες .

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4042
  13 Φεβρουαρίου 2012

  συνεπειες μη συμμορφωσης με την ευρωπαικη νομοθεσια

  Τα ποσα που καταβαλλονται απο την ελληνικη δημοκρατια ως χρηματικα προστιμα
  λογω παραβιασεων της ευρωπαικης νομοθεσιας για τα αποβλητα που απορρεουν απο πραξεις η παραλειψεις των ΟΤΑ ,
  επιβαλονται ως χρηματικα προστιμα στους τελευταιους.

  ΠΑΜΕ ΜΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΡΑ.....


  ΕΥΔΑΠ 22/03/13

  ΑΡ ΠΡΩΤ 3924

  ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤ ΚΑΛΑΦΑΤΗ

  Κυριε υπουργε

  με την αρ πρωτ 408213 /18.10/2012 επιστολη μας προς το γεν γραματεα υδατων ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΜΕ για το σχεδιασμο της
  ευδαπ στη περιοχη των δημων σπατων αρτεμιδας και ραφηνας πικερμιου με αποδεκτη των λυμματων τους τη θεση πλατυ χωραφι....
  -ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ Κ ΔΗΜΑΡΧΕ ΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ...-

  και συνεχιζουν

  - εχουν ολοκληρωθει ΑΠΟ ΕΤΩΝ οι προμελετες των εργων αποχετευσης λυμματων του κελ βορ μεσογειων
  - η εγκριση της δεν εχει προχωρησει λογω προσφυγων στο στε για τη με οριοθετηση του ρεματος ραφηνας
  -η ευδαπ καταθεσε νεα περιβαλοντικη εκθεση τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2011
  -το προσθετο κοστος μεταφορας λυμματων στη ψυταλεια ανερχεται στα 30 εκ ευρω
  -δεν υπαρχει ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
  ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ
  -το κοστος μεταφορας λυματων στη ψυταλεια ανερχεται στα 4.5 ευρω εκ ετησιως ενω στο κελ β μεσογειων στα 3 εκατ
  - και το πιο σοβαρο τελος τιθεται και ΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


  τωρα μπορειτε να χειροκροτησετε ...

  Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ
  Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΦΗΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΝΑ ΧΡΟΝΙΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
  Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΑΙΖΕΤΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΑΣ

  ΚΕ ΔΗΜΑΡΧΕ ΤΩΝ ΣΠΑΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΤΗ ΜΟΝΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΕΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
  Η ΜΕ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ....

  ΟΥΦ ΓΙΑ ΚΟΑΛΑ ΠΟΛΛΑ ΓΡΑΨΑΨΕ ΦΙΛΕ ΑΡΙΣΤΑΡΧΙΔΗ.

  ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΑΔΕΡΦΙΑ

  Κ.Π.  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Βρε χοντρέ κι΄εσύ την αναφέρεις την λύση! Γράφεις, όπως και η ΕΥΔΑΠ, ότι " ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΑ 30 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ". Δεν λες όμως στους φίλους.... σου, της ΕΕ, ότι θα πληρώσουν, τουλάχιστον, άλλα 150 εκατ. ευρώ επιπλέον, αν κάνουν κι΄άλλο ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι. Η πιο απλή, γρήγορη και οικονομική λύση, ( μόνο 30 εκατ. ευρώ), είναι αυτή που λες κι΄εσύ. Η σύνδεσή μας, στον Αγ. Γεράσιμο, με την Παλλήνη και Ψυττάλεια. ΄Ολα τ΄άλλα είναι για το προσωπικό σου συμφέρον και των υπολοίπων........!

   Διαγραφή
  2. Οχι φιλε μας εσυ κανεις λαθος
   Η πιο φτηνη λυση ειναι η συνδεση μας με ενα γειτονικο κελ ειτε του μαρκοπουλου ειτε του αεροδρομιου ειτε του κορωπιου.

   Η αλλη λυση που λες εσυ δεν ειναι η πιο φτηνη απλα αλλα η πιο βολικη μιας και τα σκατα σου τα διωχνεις απο την αυλη σου σε μια αλλη αυλη στην αλλη μερια της αττικης

   Και παλι καλες γιορτες

   Κ.π.

   Διαγραφή
  3. Δεν κατάφερα να καταλάβω το πόνημα, γιατί ζαλίστηκα μόλις είδα τη ....Λυσαβώνα!!! Α-π-ί-σ-τ-ε-υ-τ-ο!

   Διαγραφή
  4. τωρα αν εσυ απο ολα αυτα που γραψαμε εχεις να
   πεις για τη λισαβονα που γραψαμε λαθος λογω ταχυτητας ...

   ΜΠΡΑΒΟ κερδισες λουκουμι..

   Κ.Π.

   Διαγραφή
  5. Κ.Π., δεν είναι πρέπον ν΄ασχολείται κανείς μαζί σου, γιατί λες όλο μπούρδες, αλλά θα σου απαντήσω για τελευταία φορά. Θέλουμε, όπως λες να στείλουμε τα σκατά μας σε άλλη αυλή, αλλά κι΄εμείς δεχόμαστε τα σκατά ......ρύπους, όλης της Ελλάδος, από το αεροδρόμιο, στα κεφάλια μας. Είναι χειρότερο !!! ΄Οχι άλλα σκατά.

   Διαγραφή
  6. Δηλ αν καποιος σου ληστεψει το σπιτι πρεπει και συ να γινεις ληστης

   Νομιζω οτι δεν ειναι πρεπον να γραφεις καν φιλε μας

   Κ.π.

   Διαγραφή
  7. KΠ.ήλπιζα λόγω εορτών, πως θα άλλαζες τροπαριο.. αλλα εκεί να παπαγαλίζεις! δεν βαρέθηκες;;

   Διαγραφή
  8. και εμεις κουραστηκαμε ...
   αλλα με τις μ@λ@κιες που λετε στο κοσμο νιωθουμε 20 χρονια νεωτεροι

   Κ.Π.

   Διαγραφή
  9. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ29 Δεκεμβρίου 2013 - 6:16 μ.μ.

   λυσσαξε η ....ΛΥΣΑΒΩΝΑ ?...
   Παντως πρεπει να του αναγνωρισουμε μουλαρισια επιμονη,,,,,Τωρα καλουμαστε να λυσουμε τον μεγα γριφο.ΤΟ ΚΟΑΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΛΑΡΙ μπορουν να συμβιωσουν?Φυτο φαγα και τα δυο.
   Ο ΚΟΝΔΟΡΑΣ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΤΩΜΑΤΟΦΑΓΟΣ Τι θα τον κανουν?Ποιος θα φαει τα πτωματα?
   ιδου αντικειμενο μελετης.Μην μου πειτε παλι οτι δεν καταλαβαινετε τι γραφω......ξανα ΝΟΙΩΘΕΙ αρωμα εξουσιας το προ 20 ετιας.....Καθε χωριο εχει τον τυπο του.Τον τρελλο του,τον μαυρογιαλουρο ΧΑΡΧΟΥΔΟΜΑΓΚΑ ,,ΤΗΝ ΠΙΠΙΝΕΖΑ πριγκηπισσα ,και ολη την λιλιπουπολη.....ακομα και τον δυστροποφυγγα εχει .....ΗΡΘΑ απο τις μαιμουδες και επεσα στο γνωστο ζωικο βασιλειο.ΑΛΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ...ΓΕΜΙΣΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ.......ΣΑΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩ........

   Διαγραφή
 15. Είστε τραγικοί οι περισσότεροι! Γράφετε και ξαναγράφετε στα φόρουμ από τους καναπέδες σας και νομίζετε ότι κάτι κάνετε! Βρείτε στους δρόμους ρε ανόητοι να διεκδικήσετε, να απαιτήσετε τα δίκαιά σας! Έτσι θα σας φορέσουν -θα το δείτε- το ΚΕΛ και τη σκατίλα του, έτσι σας φόρεσαν τα κολόμπαρα που σας κάνουν το βίο αβίωτο τα καλοκαίρια, έτσι έχουν καταντήσει την πόλη με μηδέν έργα και ασήμαντες "παρεμβάσεις" για τα μάτια του κόσμου... Θέλει αγώνα για να πετύχεις κάτι, θέλει συλλογική δράση. Και τα δύο άγνωστες έννοιες σε σας Ελληναράδες της καλοπέρασης και του "δε βαριέσαι θα το κάνουν άλλοι για μας..."! Γιαυτό η Σπαταρτέμιδα είναι σχεδόν ίδια με αυτή της δεκαετίας του ΄70, γιαυτό δεν υπάρχει πεζοδρόμηση, γιαυτό οι παραλίες "στέγνωσαν" από τις παράνομες αμμοληψίες, γιαυτό τα σκουπίδια βρωμάνε επί μέρες μέχρι να δεήσουν οι "εργαζόμενοι" του δήμου να τα μαζέψουν, γιαυτό η πολιτεία έχει γίνει ένα απέραντο σκυλάδικο με κολόμπαρα το ένα δίπλα στό άλλο στις παραλίες να μας ξεκουφαίνουν όσο γουστάρουν στηριζόμενοι στους χυδαίους προστάτες τους, της κονόμας και της διαφθοράς! Συνεχίστε να ξαπλάρετε στους καναπέδες και να χαϊδεύετε με τα δακτυλάκια σας τα πληκτρολόγια... Ανόητοι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η εξυπνάδα σου "σκίζει"! Αμολάς ό,τι σου κατεβαίνει για να μας παριστάνεις τον αγωνιστή που τρέχει για τα προβλήματα, ενώ συμβαίνει το αντίθετο.
   Εμείς δε θα σταματήσουμε τον πολύπλευρο αγώνα για τα προβλήματα του Δήμου μας, που περιλαμβάνει και την υποχρέωση να στηλιτεύουμε τους χαζοπόνηρους τύπου καπαπί, κατά κόσμον "χρόνιο δημ. σύμβουλο" (όπως λέμε χρόνια ασθένεια), που θέλουν άνευ μυαλού και μόρφωσης να μας κατσικωθούν εσαεί.
   Από τα βέλη μας δε θα ξεφύγουν και οι τύποι που μας ενσκήπτουν κάθε τόσο, λίγο πριν από εκλογές, απλώνουν χάριν προσωπικού οφέλους και μόνο αφού δεκάρα δε δίνουν για την πόλη, κάτι ατέρμονες αναλύσεις βαρέων βαρών, παριστάνοντας στο πόπολο τους σωτήρες - πανεπιστήμονες και δε συμμαζεύεται.

   Διαγραφή
  2. απολυτα σωστος ο 12.46 με τη διαφορα οτι τουλαχιστον
   εμεις εχουμε αποψη.

   που να γραφεις για την ορθοφραφια των αλλων να δεις

   Κ.Π.

   Διαγραφή
  3. Τωρα για τον εγκαθετο 1.53

   Ακου να δεις φιλε, μας εχουν πει πολυ χειροτερα

   μας εχουν πει σκυλομαγαζατορες
   μας εχουνε πει τσιρακια του δημαρχου
   μας εχουν πει οτι ειμαστε ο μπαρμπουνης
   και το τελευταιο ειναι οτι ειμαστε ο τσαντηλας ο κωλοτουμπας....

   ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΘΑ ΜΑΣΤΕ ΚΑΘΑΡΟΙ ΝΑ ΤΑ ΧΩΝΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣ
   ΟΛΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΡΑΣΕΙ ΠΟΛΛΑ .

   εδω θα ειμαστε για να λεμε οτι ο αρχικος σχεδιασμος
   της ευδαπ προεβλεπαι δυο ΚΕΛ ενα στη μεταμορφωση και ενα στη ψυταλεια
   και εχουμε γραψει για αυτα αρκετο καιρο πριν. (βλεπ αποψη Ποθουλακη)

   αλλα θα σας λεμε και οτι η πολιτικη της ευδαπ λογω πολιτικων αντιδρασεων αλλαξε και τωρα
   παμε για κελ ανα περιοχη.

   Εδω ειμαστε για να σας λεμε οτι τα επιπεδα θορυβου απο τους εναεριους χαρους ειναι
   απελπιστικα ενοχλητικος και οτι υπαρχουν ψηφισμενα πλεον ορια αεροπορικου θορυβου.

   Εσεις να ακουτε αυτους που μιλανε για παρανομες πορειες αεροσκαφων ( βλ Δ μαρκου , Μ ζηση)

   Εμεις εδω θα σας λεμε οτι υπαρχει νομοθεσια που προστατευει απο την ηχορυπανση των μπαρ και επισης συγκεκριμενος νομος για τα τραπεζοκαθισματα.

   Εσεις να ακουτε τους ηρωες σας που λενε κλειστε ολα τα κωλομπαρα και απο πισω εχουν δημοτικα οργανα που τα παιρνουν.

   ΕΣΕΙΣ ΕΧΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΨΗΦΙΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΜΑΣ

   ΕΜΕΙΣ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΙ -ΟΣΗ ΛΑΣΠΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΤΑΤΕ ΔΕΝ ΠΙΑΝΕΙ- ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΣΜΟ , ΓΙΑΤΙ Η ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΜΑΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΗΚΕ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ- ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ- ΠΟΥ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ.

   Κ.Π.

   Διαγραφή
  4. το ποιοι δικαιωνονται
   το βλεπετε καθε μερα......

   Κ.Π.

   Διαγραφή
  5. Και μας είπανε εγκάθετους! Μιας και έχω δυό παιδιά, φεύγω τώρα να πάω βόλτα την οικογένεια για να ξεσκάσει στα νυχτερινά της παραλίας, όπως μας συμβούλευες!!!

   Διαγραφή
  6. Ειπαμε οση λασπη και να
   Πετας...

   Κ.π.

   Διαγραφή
  7. ΤΗΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΟΜΑΔΑ, ΤΩΝ ΣΑΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΛΙΓΟΙ, ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΝΝΟΦΑΣΚΙΑ ΤΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΛΥΣΣΑΝΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΚΕΛ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ. ΑΛΛΙΩΣ, ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΙΠΟΤΑ, ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΜΕΡΠΗ ΔΕΝ ΕΠΙΒΙΩΝΟΥΝ.

   Διαγραφή
 16. ΖΗΤΩ Η ΨΥΤΑΛΕΙΑ ΑΔΕΡΦΙΑ .... (ΚΑΙ ΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ)

  ΚΑΤΩ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΔΕΡΦΙΑ ( ΚΑΙ ΑΣ ΤΑ ΕΙΧΑΝΕ ΚΑΝΕΙ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ )

  ΚΑΤΩ ΤΑ ΣΚΥΛΟΜΠΑΡΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ( ΚΑΙ ΑΣ ΤΟΥΣ ΧΑΙΔΕΥΟΥΝ ΤΑ ΑΥΤΙΑ ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ)

  ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΣΑΣ ΧΑΛΑΣΟΥΜΕ ΧΑΤΗΡΙ .....ΠΟΤΕ

  ΑΜΑ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΝΑ ΤΡΩΤΕ ΜΠΑΡΟΥΦΕΣ ..... ΓΡΑΨΤΕ ΜΑΣ ....

  κινημ. πολιτ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΚΑΙ ΣΤΗ ΠΑΛΛΗΝΗ ΛΕΝΕ ΟΧΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΩΡΑ !!!!!


  «Όχι» και σε λύματα από Παιανία, Παλλήνη και Σαρωνικό στην Ψυτάλλεια λένε δήμοι και φορείς του Πειραιά!

  Την αντίθεσή τους εκφράζουν και βουλευτές των δύο εκλογικών περιφερειών του Πειραιά και βέβαια πλήθος φορέων.

  Όσοι αντιδρούν αρνούνται να γίνουν δεκτά λύματα από τον Δήμος Παλλήνης – Γέρακα – Ανθούσα, από το Φούρεσι του Δήμου Παιανίας αλλά και από τον Δήμο Σαρωνικού!

  Όπως υποστηρίζεται τυχόν εκτροπή λυμάτων προς το ΚΕΛ Ψυτάλλειας από τις περιοχές αυτές ενέχει κινδύνους για τη λειτουργία των υφισταμένων εγκαταστάσεων


  Το πλέον αξιοσημείωτο όμως είναι ότι σύμφωνα με στοιχεία από την τελευταία αξιολόγηση της λειτουργίας του Κέντρου Επεξεργασίας για τη διετία Ιούλιος 2010 - Ιούνιος 2012 το ΚΕΛ σήμερα υποδέχεται πολλαπλάσιο οργανικό φορτίο από όσο είχε σχεδιαστεί το 1996, πράγμα που σημαίνει ότι κρίσιμες μονάδες επεξεργασίας του Κέντρου λειτουργούν με φορτίο που υπερβαίνει το προβλεπόμενο βάσει σχεδιασμού τους όριο!

  Και αυτό την ίδια ώρα που – όπως αναφέρουν δημοσιογραφικές πληροφορίες - η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ έχει υποβάλει προς το Περιφερειακό Συμβούλιο φάκελο για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί για το ΚΕΛ Ψυττάλειας και Ακροκεράμου, με φορέα υλοποίησης του έργου την ΕΥΔΑΠ......

  Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013 19:19
  notioanatolika.gr

  ΔΗΜΑΡΧΕ ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΗΡΩΕΣ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗ ΨΥΤΑΛΕΙΑ
  ΜΗ ΜΑΣ ΒΡΕΙ ΚΑΝΑ ΚΑΚΟ.

  ΔΕΝ ΓΥΡΝΑΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ , ΤΟΣΑ ΚΕΛ ΕΧΕΙ ΓΥΡΩ ΜΑΣ .....

  ΑΝΤΕ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΒΛΕΠΩ ΜΕ ΚΕΛ ΣΤΗ ΛΦ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ....

  Κ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. ΔΕΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΦΑΓΑΝΕ ΑΚΥΡΟ Ε ????

  αλλα αυτα δεν τα λεει κανενας....

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 -12- 2013
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. οικ. 256304 .


  Περίληψη απόφασης:
  Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε την αναβολή γνωµοδότησης
  επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση των
  περιβαλλοντικών όρων της ΚΥΑ οικ.140774/11-6-2009 του Κέντρου
  Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛ Ψυττάλειας και Ακροκέραµου) µετά
  του ∆ικτύου Ακαθάρτων του Λεκανοπεδίου Αθηνών και των εκεί Λιµενικών
  Εγκαταστάσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της κατασκευής και
  λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης του ∆ήµου Παλλήνης των Β∆
  Μεσογείων και των ∆ήµων Σαρωνικού και Κρωπίας της Νότιας Ακτής
  Σαρωνικού, Περιφέρειας Αττικής, προκειµένου να προσκοµιστούν πρόσθετα
  στοιχεία.
  (αρ. απόφασης 411/2013)

  ΑΥΤΟΥΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΚΟΥΤΣΑ ΣΤΡΑΒΑ ΕΜΑΣ ΔΥΣΚΟΛΟ.....

  Κ.Π.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Άσε μας ρε Τσαντήλα, μας φλόμωσες.

   Διαγραφή
 19. λασπη, λασπη, λασπη.

  ποιος τσαντηλας ρε ασχετε σε οτι γραφουμε μονο με λασπη απαντας ....

  λασπη, λασπη, λασπη

  κιν. πολιτ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ29 Δεκεμβρίου 2013 - 6:23 μ.μ.

  ΠΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΕΙ ΕΙ ΕΙ ΕΙ ΛΥΣΣΑΞΕ Η........ ΛΥΣΑΒΟΝΑ......ΚΑ;Ι ΒΟΑ ΑΑΑΑΑΑ ΧΑΡΧΟΥΔΟ ΚΙΝΗΜΑΑΑΑΑΑ .....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ29 Δεκεμβρίου 2013 - 6:29 μ.μ.

  ΛΟΓΩ ΛΥΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΞΑΝΑΕΓΡΑΨΕ ΛΑΘΟΣ...
  ΜΗΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΥΓΧΙΖΕΤΕ ΘΑ ΓΡΑΨΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΛΑΘΟΣ ΛΟΓΩ ΤΑΧΗΤΗΤΑΣ....ΠΑΝΤΩΣ Η ΨΗΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ Η ΚΑΙ Ο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ29 Δεκεμβρίου 2013 - 6:31 μ.μ.

  ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ... ΤΑΧ ΥΤΑΤΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ30 Δεκεμβρίου 2013 - 10:51 μ.μ.

  Κοιταξτε να δειτε τον λαγο που ανακαλυψε ΚΕΛ μεσα στα Σπατα.Λαγους με πετραχειλια ΑΜΟΛΑΝΕ να φοβηθουν οι Σπαταναιοι.βρε βρε τι κανει η ΛΥΣΣΑ ΒΟΑΑΑΑΑΑΑΑ να ζηταμε οτι.... ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ, γιατι θα μας βρει κανενα κακο.......ΛΑΓΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ. ΕΝΕΦΑΝΙΣΘΗ.μετα το δειπνο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θερμοκρασία και Άνεμοι στην παραλία της Αρτέμιδας