ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

Ο Δήμαρχος επιβράβευσε τον πρόεδρο του Αθλητικού Οργανισμού για το έλλειμμα των 9000€ από το "ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ" με μηνιαίο μισθό ...ΘΕΜΑ: Έξοδα παράστασης των προέδρων και αντιπροέδρων διοικητικών συμβουλίων δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
ΣΧΕΤ :  
Στο άρθρο 242 του Ν. 3463/06 ορίζονται τα εξής:
«1. Στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα παράστασης, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, όταν ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000€). Το ύψος των εξόδων παράστασης καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας. Τα ανωτέρω έξοδα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των αντίστοιχων του οικείου Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας.

Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20585/10.04.2007 αποφ. ΥΠΕΣΔΔΑ η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 171/27.04.2007 τεύχος ΥΟΔΔ, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.1 του άρθρου 242 του Ν.3463/06 καθορίζονται τα έξοδα παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου διοικητικού συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με οικονομικό απολογισμό άνω των 300.000 ευρώ ως εξής:
Συνολικά έσοδα ιδρύματος/νπδδ, βάσει οικονομικού απολογισμού προηγούμενου έτους (ευρώ)
Μηνιαία έξοδα παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου διοικητικού συμβουλίου ιδρύματος/νπδδ (ευρώ) από έως
    προέδρου                            αντιπροέδρου

300.001 1.000.000
από 600 έως 1.000
από 240 έως 400
1.000.001 3.000.000
από 800 έως 1.200
από 320 έως 480
3.000.001 5.000.000
από 1.000 έως 1.400
από 400 έως 560
5.000.001 και άνω
από 1.600 έως 2.400
από 640 έως 960
Ο αντιπρόεδρος λαμβάνει, κατά τα ανωτέρω, ποσοστό μέχρι 40% των εξόδων παράστασης του προέδρου του οικείου διοικητικού συμβουλίου.
Σύμφωνα με τις παρ.5 και 6 του άρθρου 1 του Ν.3833/10: " Η περικοπή των εξόδων παράστασης προέδρων και αντιπροέδρων είναι 7%, με αρχή ισχύος την 1/1/2010".
Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου τρίτου του Ν.3845/10 έχουμε μείωση κατά επιπλέον 3% στα ποσά που διαμορφώθηκαν μετά τη μείωση του ν. 3833/10 στις πάσης φύσης αποδοχές των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ (Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι Δημοτικών συμβουλίων κλπ). Η περαιτέρω μείωση έχει έναρξη ισχύος την 1η Ιουνίου 2010.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

Συνολικά έσοδα ιδρύματος/νπδδ, βάσει οικονομικού απολογισμού προηγούμενου έτους (ευρώ)

Μηνιαία έξοδα παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου διοικητικού συμβουλίου ιδρύματος/νπδδ (ευρώ) από έως
    προέδρου                            αντιπροέδρου

300.001 1.000.000
από 541,26 έως 902,10
216,50 έως 360,84
1.000.001 3.000.000
από 721,68 έως 1.082,52
από 288,67 έως 433,00
3.000.001 5.000.000
από 902,10 έως 1.262,94
από 360,84 έως 505,18
5.000.001 και άνω
από 1.443,36 έως 2.165,04
από 577,34 έως 866,02

Από 1.1.2013, οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αμοιβές των Διοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ιδρυμάτων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) (άρθρο πρώτο υπο παρ. Γ1.5α του Ν. 4093/12)(Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4093/12) (Υπ. Οικ. οικ. 2/85127/0022/22.11.2012 Εγκύκλιος).
Συνεπώς, από 1.1.2013, μειώνονται κατά 50% οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αμοιβές, μεταξύ άλλων:
α. Των προέδρων, αντιπροέδρων και των μελών των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών ιδρυμάτων.
β. Των προέδρων, αντιπροέδρων και των μελών των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών ΝΠΔΔ.
Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία 2012 του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος « Η ΑΡΤΕΜΙΣ»  τα συνολικά έσοδα ορίζονται σε 521.985,47. Συνεπώς τα μηνιαία έξοδα παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου καθορίζονται με βάση την πρώτη κατηγορία εσόδων από 300.001 € έως 1.000.000 €. ( επισυνάπτεται απολογιστικός πίνακας ).
Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος « Η ΑΡΤΕΜΙΣ» καταβάλλεται μικτή αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και έως τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα που ανέρχεται στο ένα τοις εκατό (1%) των μηνιαίων εξόδων παράστασης του Δημάρχου των μηνιαίων εξόδων παράστασης του Δημάρχου.

Η αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. ορίζεται ως εξής :…………………*1%=……………-50%=……. (ανά συνεδρίαση)

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.


                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΛΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

17 σχόλια:

 1. Μπράβο στον πρόεδρο και στο ΔΣ... Μπράβο στο έλλειμμα των €9,000... Μπράβο που ενώ τόσα χρόνια το "αθλητικό καλοκαίρι" άφηνε ένα μικρό κέρδος στους "διοργανωτές" φέτος υπό την διοίκηση του ίδιου προσώπου (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ γαρ) πληρώσαμε οι δημότες €9,000 για να πάνε σε ποιον τις τσέπες τελικά ή να κλείσουν ποια τρυπά τελικά..;Μπράβο στον κο Λεδάκη για την μεγάλη επιτυχία της προεδρίας του... Συγχαρητήρια στους υπεύθυνους για το κατόρθωμα τους...!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΨΙΘΥΡΟΙ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΒΑΛΗΣΕΙ ΤΟ ΚΑΛΑΜΙ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΝ ΕΒΑΛΕ ΓΕΝΙΚΟ ΔΕΡΒΕΝΑΓΑ ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΤΟ ΠΑΙΖΕΙ ΑΓΑΣ ΣΤΟ ΣΕΡΑΪ.
  ΕΛΑ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΛΑΜΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΛΥΓΙΖΕΙ ΚΑΙ Ο ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΠΕΦΤΕΙ. ΓΥΡΝΑΕΙ Ο ΤΡΟΧΟΣ, ΠΕΡΝΑΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΓΙΝΕΣΑΙ ΤΑΒΛΑΔΟΡΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ31 Οκτωβρίου 2013 - 11:19 π.μ.

  Να μας απαντήσει ο κος Λεδάκης ποιός μετέφερε την μπλε εξέδρα των παρελάσεων του Δήμου σε ιδιωτική καφετέρια και έμεινε εκεί όλο το καλοκαίρι . ΠΟΙΟΣ;

  Επίσης, παρά τα έγγραφα απαγόρευσης από την Κτηματική, να μας απαντήσει ο εν λόγω, ποιός σιγοντάρει τα παράνομα γήπεδα - καρακατσουλιά σε όοολη την παραλία, που έχει γεμίσει σκισμένα δίχτυα, μαδέρια, κοντάρια, μηδέ του αρχαιολογικού χώρου εξαιρουμένου!

  Να μας απαντήσει, ποιός δίνει αφειδώς άδειες για μουσικές εκδηλώσεις, σε όποιον ζητάει το γήπεδο Αγίου Νικολάου. Δε φτάνει που αυτό βρίσκεται σε απαγορευμένη ζώνη και πρέπει άμεσα να κατεδαφιστεί, το έχει μετατρέψει ο Αθλητικός Οργανισμός (ο Θεός να τον κάνει) σε υπαίθριο κέντρο διασκέδασης που έχει κάνει κόλαση τη ζωή των κατοίκων σε ακτίνα χιλιομέτρων!

  ΣΑ ΔΕ ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Δήμαρχος δεν πρέπει να ερευνήσει αυτές τις καταγγελίες στον τύπο; Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιεί πράγματα και αυτοκίνητα του δήμου και να τα πάει όπου θέλει; Με τίνος απόφαση γίνονται αυτά; κάθε διορισμένος πρόεδρος κάποιου οργανισμού ή αντιδήμαρχος αμολάει έγγραφα από πουθενά και κάνει ότι του καπνίσει λες και ο δήμος είναι τσιφλίκι του; Νομίζω έχει ξεκινήσει έρευνα από ότι ακούω και μάλλον θα έχουν πρόβλημα στο δήμο. Απαράδεκτα πράγματα............

   Διαγραφή
 4. Tι μαθαινω μπλογκιτες....Ενα ακομα ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΣΠΙΤΟ,που αμολησε διχτυα οπου ναναι, μας εβαλε μεσα 9 χιλιαρικα συν την αποζημιωσηΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΜΠΑΤΗΡΗΣΕπου ειναι ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΡΑΙ? Ο ΟΜΠΑΜΑ της Σπαταρτεμησιας εχει εξοδα παραστασης αυτης της ταξης?ΜΕ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΔΙΧΤΥΑ ΚΑΙ ΠΟΥ Πηγαινοερχεται η δημαρχιακη ΕΞΕΔΡΑ?Απλως προβλημα ειναι?Εγω λεω οτι ειναι ΞΕΦΤΗΛΑ αν αληθευουν αυτα και πρεπει να μην παρει ΜΙΑ.Αρκετο το φεσι των 9000 .θελει και ανταμοιβη που ρεζιλεψε ΤΟΝ ΔΗΜΟ που του παρεχει το ψωμι του?καμμια ανοχη σε τετοια σουσουμια.ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΟΥ ΑΠΟΨΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΠΡΟ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΠΛΟΓΚΙΤΗΣ, κατι εγραφε για το καραγκιοζοσπιτο.Μετα επεσε σιωπη.MΕΤΑ ΗΡΘΕ ΤΟ BEACH VOLLEY που εξ αιτιας της κατακραυγης τριων τοπικων μπλογκς το ακυρωσαν .
  Και υστερα ηρθε Ο ΕΡΩΤΑΣ ΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ.Αρα απο περισυ κατι βρωμικο εβγαινε απο την κατσαρολα,που μαγειρευαν στο καραγκιοζοσπιτο.ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΜΕΡΙΚΟΙ.Ειπαμε συννενοχη ειναι η αποκρυψη.Και κατα νομο και κατα ηθικη και κατα χρηστη διοικηση ΖΟΥΛΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ,να σπασουν τα αποστηματα οπου και αν υποψιαζομαστε οτι υπαρχουν.Αν δεν υπαρχει ΜΟΛΥΣΜΕΝΗ πληγη ΠΥΟΝ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ.Αυτο απανταει σε οσους μιλανε ταχαμου για ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΗ.....Δεν ειναι συκοφαντηση η εξεδρα,εκει ηταν και την βλεπαμε ολοι.Απαντηση δεν πηραμε ΑΡΑ ΔΙΚΑΙΩΣ ΥΠΟΨΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. μερικοί μιλάνε αλλά δεν ακούγονται...
   δες το πλήθος το σχολίων στο άρθρο περί του σεισμού... όλοι έχουν και μια μαλακία να γράψουν...εδώ που μιλάμε και κακοδιοίκηση, κακοδιαχείρηση, για χρήματα που είναι άγνωστο για ποιο λόγο σπαταλήθηκαν πάντα συγκρίνοντας με το παρελθόν (πχ περσινή χρονιά), για υπάλληλο ο οποίος είναι γνωστό σε όλους τους προέδρους και στα μέλη του ΔΣ, είτε του Δημοτικού Συμβουλίου είτε του Αθλητικού Οργανισμού, ότι καπηλεύεται τον χώρο και εμείς απλά δεν ασχολούμαστε... καταγγελίες στον πρόεδρο και αυτός τις σπρώχνει κάτω από το χαλάκι...

   Διαγραφή
  2. Απίστευτες αποκαλύψεις για επίορκους και κοπανατζήδες των δημοσίων υπηρεσιών φέρνουν στη δημοσιότητα οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων - Η ατιμωρησία όπως θα διαπιστώσετε ζει και βασιλεύει!

   Διαγραφή
  3. Βρε μπλογκιτη 9 55 δεν εχεις παρει ειδηση, οτι ζεις σε μια χωρα που οι ΨΕΚΑΣΜΕΝΟΙ ειναι ενας στους τρεις?Αν προσθεσεις και οσους βλεπουν αλλα οραματα και οσους νοιωθουν κυματα, φθανεις στον εναν στους δυο.Ο ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ, πρεπει να διπλασιασει την αποδοση του αλιως ΠΑΕΙ ΕΙ ΕΙ θα ψεκασθουμε ολοι.Γραφε εσυ,ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΕΓΩ καλα να ειμαστε που θα παει ..θα τους κανουμε ζαφτι με καλο τροπο και λογικη.Αν τους αγριευεις παααααααει τους χασαμε εντελως.....Εμεις επιμενουμε να μην παρει ΜΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΟΥ.Θα το γραφω καθε ημερα ,θα τοιυς γανωνω το κεφαλι ,γιατι ΞΕΡΩ οτι το διαβαζουν.Αντε βοηθα και εσυ και εχω αθριτικα....

   Διαγραφή
 6. Zητάει την αμοιβή του .Πρέπει να εγκριθεί για να την εισπράξει.
  Άλλα είναι τα σπουδαία.
  http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΛΜΩ1Χ-89Ο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΟΛΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΕΙΝΑΙ, ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΚΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, Ή ΣΥΓΚΆΛΥΨΗ

   Διαγραφή
 7. Μπραβο στον δημαρχο για τις επιλογες του εχει καταφερει ολες του οι επιλογες να ειναι κακες, 3 χρονια θητειας περασε και δεν ακουμπησε..... κανενας λεδακης δεν θα εκανε τιποτα εαν δεν του εδιναν το οκ οι παραπανω(δημαρχος)......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. αυτό (ως πράξη και απόφαση του κάθε δημάρχου) δεν δικαιολογεί την ανικανότητα του κάθε προσώπου που αναλαμβάνει ηθελημένα τον ρόλο του διοικούντα, ούτε του δίνει το δικαίωμα να "καβαλάει" το καλάμι και να συμπεριφέρεται ως άλλος Καίσαρας!

   Διαγραφή
  2. To θεμα μπλογκιτη ειναι ΑΝ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΑΙΣΑΡΑ.Εδω μιλαμε οτι και μας βαζει μεσα και ειναι μισθοδοτουμενος υπαλληλος και θελει και εξοδα παραστασης.Αυτα ποιος τα πληρνει μπλογκιτη?ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ εξοδα και τα πληρωνουμε εσυ και εγω και ολοι .Και αυτους που τους τοποθετησαν εκει ,εμεις τους πληρωνουμε και το ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ,τους διαλεξαμε μον οι μας.

   Διαγραφή
 8. Οταν δολοφονουνται νεα παιδια στον δρομο για λογους ΠΟΛΙΤΙΚΟΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΥΣ,,η δημοκρατια κινδυνευει .ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΒΙΑ,πρεπει να ειναι η απαντηση μας,ΚΑΜΜΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ.Αυτη ειναι πολιτικη αποψη ,ΓΙΑΤΙ η πολιτικη δεν ειναι ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ,ΟΥΤΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΜΕ ΒΙΑΙΑ ΜΕΣΑ απο αυτοκλητους σωτηρες που δρουν με μαχαιρια η οπλα.Δυστυχως φαινεται οτι ηταν πολυ επαγγελματικη δουλει,ΠΟΥ ΔΥΣΚΟΛΑ ΘΑ ΔΙΕΛΕΥΚΑΝΘΕΙ.
  Ο ΣΠΕΙΡΩΝ ΑΝΕΜΟΥΣ ΘΕΡΙΖΕΙ ΘΥΕΛΛΑΣ/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. αν και είσαι "λίγο" εκτός θέματος... οι λόγοι δεν είναι πολιτικοϊδεολογικοί... απλά το σύστημα έχει πολλές δικλίδες ασφαλείας για να παραμείνει σύστημα... διαίρει και βασίλευε...!

   Διαγραφή
 9. EEEEEνα μην το βοηθαμε κιολας μπλογκιτη τσιμπωντας.....Ο λογος που το εγραψα, ειναι ο ιδιος ακριβως, οταν εγραφαγια τον μαχαιρωμενο Φυσσα .η ΒΙΑ ΦΕΡΝΕΙ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΕΞΟΔΗ.ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ που την χρησιμοποιουν πρεπει να μας βρισκουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ.Το συστημα, οπως γενικως το ονομαζεις ,μας βρισκει κωτσους...οταν σκεφτομαστε με ορους εχθρων .Ειμαι εντελως αντιθετος στο Χρυσαυγουλο και το θεωρω το αυγο του φιδιου.Αυτο δεν σημαινει οτι θελω να ζω σε μια χωρα που οι πολιτες ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΒΙΑ ΣΑΝ ΜΕΣΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ..Απο τα εγκληματα δια λογους τιμης μεχρι τις πολιτικες δολοφονιες.Αυτη ηταν μια πολιτικη δολοφονια ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΑ.ΤΕΡΜΑ ΚΑΜΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ.ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΞΑΣΤΕΡΑ.ΧΩΡΙΣ ΝΑΙ ΜΕΝ ΑΛΛΑ.Και μην μου αρχισετε παλι τα ιδια την βια της εξουσιας την ανεργια κλπ κλπ κλπ ΓΙΑΤΙ ΕΔΩ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΠΟΥ,ΔΕΝ ΕΞΙΣΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ.ΑΝ ΔΕΝ ΚΟΨΟΥΜΕ ΤΑ ΝΑΙ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΙΣΩΤΙΚΑ ολα ιδια ολοι ιδιοι ,το συστημα κλπ κλπ κλπ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΑΣΠΡΗ ΗΜΕΡΑ.,Βλεπουμε συστηματα και γινομαστε θυματα.ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕ Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ .Μετα τα βρηκαν εμεις τον συντηρουμε 70 χρονια.Καιρος να σταματησουμε .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θερμοκρασία και Άνεμοι στην παραλία της Αρτέμιδας